Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 85/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice

Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 17.06.1994
Platnost od 17.06.1994
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 1994 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezí vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice

Preambule

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen Smluvní strany), vědomy si důležitosti řešení otázek úhrady zadlužeností bývalého SSSR a Ruské federace vůči bývalé ČSFR pro další rozvoj obchodně ekonomických Vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací a vycházeje rovněž z

- Dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR o přechodu na nové podmínky provádění obchodně ekonomických vztahů mezi ČSFR a SSSR z 1. 9. 1990;

- Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR a Protokolu k Platební dohodě mezi vládou ČSFR a vládou SSSR z 28. 12. 1990;

- Společné nóty vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o rozdělení aktiv a pasiv bývalé ČSFR,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Struktura zadluženosti

Předmětem této Dohody jsou následující druhy zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči bývalé ČSFR (ČSSR) ve výši, připadající na Českou republiku podle stavu ke dni 31. 12. 1993:

1.1 Úvěr, poskytnutý bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 10. 11. 19891 333 333 333,- USD
1.2 Úroky za období 1990 - 1993 z úvěru, poskytnutého na základě , Dohody z 10. 11. 1989230 722 222,- USD
1.3 Saldo vzájemného zúčtování v převoditelných rublech1 532 996 789,- USD
1.4 Saldo vzájemného zúčtování na základě Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR z 28. 12. 1990 v rámci limitu technického úvěru84 046 192,- USD
1.5 Saldo vzájemného zúčtování na základě Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou RSFSR 2 13. 7. 1991 v rámci limitu technického úvěru32 621 455,- USD
1.6 Nesplacené inkasní příkazy Československé obchodní banky Za dodávky zboží podle indikativních seznamů na základě Dohody mezi vládou
ČSFR a vládou SSSR o obchodně ekonomických vztazích ze 17. 12. 1990
330 mil. USD
1.7 Saldo vyplývající z operací na základě přímých vztahů v národních měnách
- ve prospěch České republiky3 403 139,- rublů
- ve prospěch Ruské federace3 229 372,- čsl. korun
1.8 Úvěr, poskytnuty bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 5. 10. 1977 (Punta Gorda, Kuba)
1.9 Zadluženost ruských podniků vůči českým podnikům ve volně směnitelné měně (otevřené akreditivy) za zboží, zakoupené ruskými podniky
z vlastních devizových prostředků
1.10 Závazky českého státního podniku “Čedok“ vůči zahraničním bankám s účastí ruského kapitálu

Saldo vyplývající z operací na základě přímých vztahů v národních měnách, saldo vzájemného zúčtování v r. 1991 na základě Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR o obchodně ekonomických vztazích z 28. 12. 1990 v rámci limitu technického úvěru a rovněž částky, představující zadluženost vzniklou na základě nesplacených inkasních příkazů Československé obchodní banky, jejichž splácení mělo být prováděno podle indikativních seznamů na základě uvedené Dohody, budou upřesněny Smluvními stranami.

Článek 2

Předmět restrukturalizace

V souvislosti s platebními potížemi, ve kterých se nachází Ruská federace, se Smluvní strany dohodly vypořádat zadluženost bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podle stavu k 31. 12. 1993 formou restrukturalizace těchto jejích druhů:

- úvěru, poskytnutého bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 10. 11. 1989,

- úroků za období 1990 - 1993 z úvěru, poskytnutého bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 10. 11. 1989,

- salda vzájemného zúčtování v převoditelných rublech,

- salda vzájemného zúčtování na základě Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR z 28, 12. 1990 v rámci limitu technického úvěru.

Článek 3

Podmínky restrukturalizace zadluženosti

Vláda Ruské federace se v souladu s úmluvami, zakotvenými v Dohodě s vládou Ruské federace o zadluženosti vůči zahraničním oficiálním věřitelům, podepsané v Paříži 2. 4. 1993, zavazuje provést úhradu závazků, uvedených v čl. z této Dohody, následujícím způsobem:

2. Úroky z úvěru, uvedeného v bodě 1, budou upraveny následujícím způsobem:

b) Z částky restrukturalizovaných úroků za léta 1990, 1991, 1992 a 1993 budou vypočítávány úroky od data podpisu této Dohody podle úrokové sazby LIBOR (12 měsíců) mínus 13/16 % p. a.
Z toho 40 % této částky bude splaceno nejpozději do šesti měsíců ode dne podepsání této Dohody.
Zbývajících 60 % bude spláceno v průběhu 5 let deseti stejnými, za sebou následujícími pololetními splátkami, přičemž pryní Platba bude provedena i. ledna 1996, poslední platba bude provedena 1. července 2000.
Úroky splatné v období 1995 - 2003 budou spláceny v prvním čtvrtletí roku následujícího za rokem, za který byly vypočítány, nejpozději však 25. března každého roku.

c) Úroky (5 % p. a.) z úvěru, uvedeného v bodě 1 tohoto článku, vypočítané za období 1994 - 2000, budou spláceny v 1. čtvrtletí roku, následujícího za rokem, za který byly vypočítány, nejpozději však 25. března každého roku.

3. Výše úrokové sazby, vztahující se k uvedenému druhu zadluženosti, se rovná 2,75 % p. a. Úroky budou vypočítávány ode dne podepsání této Dohody a spláceny v prvním čtvrtletí roku, následujícího za rokem, za který byly vypočítány, nejpozději však 25. března každého roku.
Smluvní strany se dohodly, že splácení jistiny uvedeného druhu zadluženosti bude možné provádět před stanovenou lhůtou ode dne podepsáni této Dohody formou kapitalizace, vzájemným započtením dluhů ve vztahu ke třetím zemím a jinými formami po dohodě obou Smluvních stran.

4. Výše úrokové sazby, vztahující se k uvedenému druhu zadluženosti, se rovná LIBOR (12 měsíců) minus 13/16 % p. a. Úroky budou vypočítávány ode dne podepsání této Dohody a spláceny během prvního čtvrtletí roku, následujícího za rokem, za který byly vypočítány, nejpozději však 25. března každého roku.

Článek 4

Úhrada zadluženosti vůči českým podnikům vzniklé z dodávek zboží podle indikativních seznamů na základě Dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR o obchodně ekonomických vztazích v r. 1991 ze 17. prosince 1990 ve výši, uvedené v bodě 1.6 článku 1 této Dohody, a také zadluženosti plynoucí z limitu technického úvěru na základě mezivládního Protokolu mezi vládou ČSFR a vládou RSFSR pro r. 1991 ve výší, uvedené v bodě 1.5 čl. 1 Dohody, bude provedena v období 1994 - 1995 dodávkami zboží odsouhlaseného oběma stranami, s výjimkou energetických zdrojů, a také, po dohodě stran, formou kapitálových vkladů do nemovitostí a akcií privatizovaných ruských podniků.

Ruská strana do 15. července 1994 zaplatí částku do 50 mil. USD na úhradu salda vzájemného zúčtování podle Platební dohody mezi vládou ČSFR a vládou RSFSR z 13. července 1991 v rámci limitu technického úvěru a části nesplacených inkasních příkazů.

Částky, které zůstanou k 31. prosinci 1995 nesplacené, budou uhrazeny ročními splátkami, které nepřesáhnou 70 mil. USD za rok, počínaje rokem 1996. Platby budou prováděny v prvém čtvrtletí odpov ída j í c í ho roku.

Článek 5

Saldo vyplívajíc! z operací, prováděných v rámci přímých vztahů v národních měnách, uvedené v bodě 1.7 článku 1 této Dohody, bude přepočteno na převoditelné rubly a dále na USD a přičteno k saldu vzájemného zúčtování v převodi telných rublech (bod 1.3 článku 1 této Dohody).

Článek 6

Strany budou usilovat o společné řešení otázek spojených s vypořádáním zadluženosti bývalého SSSR vyplývající z ú\éru poskytnutého bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 5. 10. 1977 (Punta Gorda, Kuba).

Článek 7

Vládou Ruské federace byly vytvořeny nezbytné podmínky pro vypořádání zadluženosti ruských podniků vůči českým podnikům ve volně směnitelné měně (bod 1.9 článku 1 této Dohody) za zboží zakoupené ruskými podniky z vlastních prostředků. Ruská strana nebude činit překážky řešení otázek spojených s vypořádáním zadluženosti mezi podniky.

Článek 9

Technika evidence a zúčtování ve vztahu k vypořádání zadluženosti podle této Dohody, bude dohodnuta mezi Československou obchodní bankou a Vněšekonombankou.

Článek 10

Se souhlasem Smluvních stran může byt tato Dohoda měněna nebo doplňována.

Článek 11

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.


Dáno v Moskvě 17. června 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Vladimír Rudlovčák v. r.
náměstek ministra financi

Za vládu Ruské federace
Andrej Petrovič Vavilov v.r.
náměstek ministra financi

Přesunout nahoru