Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Datum vyhlášení 21.10.2013
Uzavření smlouvy 25.11.2010
Platnost od 15.09.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 2010 byl v Astaně podepsán Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 15. září 2013.

České znění Protokolu a ruské znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Kazašská republika, dále jen „smluvní strany“, se dohodly provést v Dohodě mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (dále jen Dohoda), podepsané dne 8. října 1996 v Praze, následující změny a doplnění:

Článek 1

V článku 3 Dohody:

se odstavec 3 mění takto:

3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků vyplývajících z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.“;

se vkládají odstavce 4 a 5 tohoto obsahu:

4. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že závazky druhé smluvní strany - člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu - zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této dohody nemohou být vykládány jako závazek jedné smluvní strany poskytnout investorům druhé smluvní strany, jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě dohody o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a kapitálu, nebo na základě jiných mezinárodních dohod týkajících se zdanění.“.

Článek 2

První část odstavce 1 článku б Dohody se mění takto:

1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropskou unií, každá ze smluvních stran, na jejímž území investoři druhé smluvní strany umístili své investice, umožní těmto investorům, po splnění všech jejich daňových povinností, volný převod plateb spojených s těmito investicemi ve volně převoditelné měně, bez překážek a zbytečného odkladu, zvláště, nikoli však výlučně:“.

Článek 3

Odstavec 2 článku 8 Dohody se mění takto:

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán během 6 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vzniklém sporu, je investor oprávněn, podle svého uvážení, předložit spor к rozhodnutí buď:

a) příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byly investice realizovány, nebo

b) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím к použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené к podpisu ve Washingtonu D. С dne 18. března 1965 v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této úmluvy, nebo

c) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu, pokud arbitrážní pravidla nebo mezinárodní smlouvy, jejichž účastníky jsou obě smluvní strany, nepředpokládají něco jiného.“.

Článek 4

1. Do Dohody se vkládá článek 11 tohoto znění:

„Článek 11

Základní bezpečnostní zájmy

1. Žádné z ustanovení v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout opatření, která považuje za nezbytná na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů:

a) týkající se trestných činů;

b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskou technikou a operací s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které jsou prováděny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;

c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích;

d) vztahující se к provádění národní politiky nebo mezinárodních smluv týkajících se zákazu rozšiřování jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, nebo

e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN к zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, společný trhu nebo zóně volného obchodu.“.

2. Články 11 а 12 Dohody se přečíslují na články 12 a 13.

Článek 5

V článku 12 Dohody:

se nadpis mění takto:

„Článek 13. Závěrečná ustanovení“;

se vkládá odstavec 4 tohoto obsahu:

4. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být tato dohoda změněna a doplněna samostatnými protokoly, které jsou její nedílnou součástí.“.

Článek 6

Tento protokol je nedílnou součástí Dohody a vstoupí v platnost po uplynutí 60 (šedesáti) dnů od data obdržení posledního písemného oznámení, kterým si smluvní strany diplomatickou cestou oznámily, že splnily vnitrostátní postupy nezbytné pro vstup Protokolu v platnost.

Tento protokol je platný po dobu platnosti Dohody.

Dáno v Astaně dne 25. listopadu 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě vzniku sporu pří výkladu ustanovení tohoto protokolu bude pro smluvní strany rozhodující ruské znění,


Za Českou republiku
JUDr. Bedřich Kopecký v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kazašské republice

Za Kazašskou republiku
Dujsenbaj Nurbajevič Turganov v. r.
náměstek ministra průmyslu a nových technologií

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 8. října 1996, byla vyhlášena pod č. 217/1999 Sb.

Přesunout nahoru