Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011

Datum vyhlášení 21.10.2013
Uzavření smlouvy 02.07.2013
Platnost od 09.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 2. července 2013 a 5. září 2013 byla sjednána změna Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 20111).

Změna Protokolu vstoupila v platnost dne 9. října 2013.

Slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří změnu Protokolu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

č.j. 58/2013

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změnu Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011 (dále jen „Protokol“).

1. Do článku 1 odst. 1 se vkládá písm. g), které zní: „g) Libanonské republice, se sídlem v Bejrútu.“

2. Článek 1 odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

2. Slovenská republika bude zastupovat Českou republiku ve vízové činnosti na svých zastupitelských úřadech v:

a) Keňské republice, se sídlem v Nairobi

b) Kyperské republice, se sídlem v Nikósii.“

3. Článek 1 odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odst. 1 písm. a) až f) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem v zemi působnosti zastupitelského úřadu. Zastupitelský úřad uvedený v odst. 1 písm. g) převezme zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem na území Syrské arabské republiky; žádosti o krátkodobá víza budou přijímány v souladu s aktuální vízovou politikou České republiky.“

4. Za článek 2 se vkládá nový článek 2a, který včetně nadpisu zní:

„Článek 2a

Zastupující konzulární úřady jsou oprávněny vystavit víza pouze do cestovních dokladů uznaných příslušnými slovenskými a českými úřady za platné.“

5. Za článek 5 se vkládá nový článek 5a, který včetně nadpisu zní:

„Článek 5 a

Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo ukončit zastupování ve vízové činnosti v jedné či více zemích písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou; takové oznámení nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jeho doručení druhé smluvní straně, pokud smluvní strana v oznámení nestanoví jinak.“

Slovenská strana navrhuje, aby v případě, že česká strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta změnu Protokolu, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

Praha, 2. července 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 2011, byla vyhlášena pod č. 103/2011 Sb. m. s.
Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný v Praze dne 4. listopadu 2011, byl vyhlášen pod č. 104/2011 Sb. m. s.


č.j. 306027/2013-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest potvrdit přijetí nóty Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze č.j. 58/2013 ze dne 2. července 2013, která zní následovně:

„Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změnu Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011 (dále jen „Protokol“).

1. Do článku 1 odst. 1 se vkládá písm. g), které zní: ƒ„g) Libanonské republice, se sídlem v Bejrútu.“

2. Článek 1 odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

2. Slovenská republika bude zastupovat Českou republiku ve vízové činnosti na svých zastupitelských úřadech v:

a) Keňské republice, se sídlem v Nairobi

b) Kyperské republice, se sídlem v Nikósii.“

3. Článek 1 odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odst. 1 písm. a) až f) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízové Činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem v zemi působnosti zastupitelského úřadu. Zastupitelský úřad uvedený v odst. 1 písm. g) převezme zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem na území Syrské arabské republiky; žádosti o krátkodobá víza budou přijímány v souladu s aktuální vízovou politikou České republiky.“

4. Za článek 2 se vkládá nový článek 2a, který včetně nadpisu zní:

„Článek 2a

Zastupující konzulární úřady jsou oprávněny vystavit víza pouze do cestovních dokladů uznaných příslušnými českými a slovenskými úřady za platné.“

5. Za článek 5 se vkládá nový článek 5a, který včetně nadpisu zní:

„Článek 5 a

Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo ukončit zastupování ve vízové činnosti v jedné či více zemích písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou; takové oznámení nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jeho doručení druhé smluvní straně, pokud smluvní strana v oznámení nestanoví jinak.“

Slovenská strana navrhuje, aby v případě, že česká strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta změnu Protokolu, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že výše uvedená nóta a tato nóta tvoří změnu Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne doručení této odpovědní nóty. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje požádat Velvyslanectví Slovenské republiky, aby laskavě potvrdilo datum přijetí této nóty a datum vstupu v platnost výše uvedené změny Protokolu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou hlubokou úctou.

V Praze dne 5. září 2013

Velvyslanectví Slovenské republiky
Praha

Přesunout nahoru