Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

Datum vyhlášení 17.10.2013
Uzavření smlouvy 15.11.2000
Ratifikace Smlouvy 24.09.2013
Platnost od 24.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2000 byl v New Yorku přijat Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu1).

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 10. prosince 2002.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 24. září 2013.

Při uložení ratifikační listiny bylo učiněno následující oznámení:

„Česká republika na základě článku 8 odst. 6 Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu oznamuje, že orgánem, který v souladu s článkem 8 tohoto protokolu přijímá žádosti o pomoc, žádosti o potvrzení registrace nebo práva plavidla plout pod vlajkou České republiky či žádosti o povolení přijmout příslušná opatření, a který odpovídá na takovéto žádosti, je Policejní prezidium České republiky, odbor mezinárodní policejní spolupráce; tímto není dotčen článek 18 Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a oznámení České republiky učiněné v souladu s článkem 18 odst. 13 této úmluvy.

Kontaktní údaje:

Policejní prezidium České republiky
Odbor mezinárodní policejní spolupráce
P.O.BOX 62/MPS
Strojnická 27
170 89 Praha 7
Česká republika
Telefon: +420 974 834 380
Fax: +420 974 834 716, +420 974 834 718
E-mail: interpol@mvcr.cz
24 hodinová služba

Kontaktní jazyky podle preferencí: čeština, angličtina, francouzština.“

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 28. ledna 2004. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 24. října 2013.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL PROTI PAŠOVÁNÍ PŘISTĚHOVALCŮ PO ZEMI, PO MOŘI A LETECKY DOPLŇUJÍCÍ ÚMLUVU ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PROTI NADNÁRODNÍMU ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

Preambule

Smluvní strany tohoto Protokolu,

prohlašujíce, že účinné kroky za účelem předcházení a boje proti pašování přistěhovalců po zemi, moři a letecky vyžadují jednotný mezinárodní přístup včetně spolupráce, výměny informací a dalších vhodných opatření, včetně sociálních a ekonomických opatření na národní, regionální a mezinárodní úrovni,

odvolávajíce se na rezoluci Valného shromáždění 54/212 z 22. prosince 1999, ve které Valné shromáždění vybídlo členské státy a systém Organizace spojených národů k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti mezinárodní migrace a rozvoje za účelem řešení základních příčin migrace, zejména těch, které souvisejí s chudobou, a maximalizovaly výhody mezinárodní migrace pro ty, kterých se to týká, a aby podpořily, tam kde je to vhodné, meziregionální, regionální a subregionální mechanismy, aby se i nadále zabývaly otázkou migrace a rozvoje,

přesvědčeny, že je třeba přistupovat k přistěhovalcům humánně a poskytnout plnou ochranu jejich práv,

s ohledem na skutečnost, že i přes úsilí na jiných mezinárodních fórech neexistuje žádný univerzální dokument, který by se zabýval všemi aspekty pašování přistěhovalců a dalších s tím souvisejících otázek,

znepokojeny výrazným nárůstem aktivit organizovaných zločineckých skupin v oblasti pašování přistěhovalců a další s tím spojené trestné činnosti uvedené v tomto Protokolu, které silně poškozují dotčené státy,

rovněž znepokojeny tím, že pašování přistěhovalců může ohrozit životy a bezpečnost přistěhovalců,

odvolávajíce se na rezoluci Valného shromáždění 53/111 z 9. prosince 1998, kterou Valné shromáždění rozhodlo založit časově neomezený mezivládní ad hoc výbor za účelem vypracování komplexní mezinárodní úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a projednání vypracování, mimo jiné, mezinárodního dokumentu, zabývajícího se nezákonným obchodem a dopravou přistěhovalců, a to i po moři,

přesvědčeny, že doplnění Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu o mezinárodní dokument proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky bude užitečné pro předcházení a boj s touto trestnou činností,

se dohodly na následujícím:

I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Vztah k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

1. Tento Protokol doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Bude vykládán společně s Úmluvou.

2. Ustanovení Úmluvy se užijí obdobně na tento Protokol, pokud není dále uvedeno jinak.

3. Trestné činy stanovené v souladu s článkem 6 tohoto Protokolu jsou považovány za trestné činy stanovené v souladu s Úmluvou.

Článek 2

Účel

Účelem tohoto Protokolu je předcházet pašování přistěhovalců a bojovat proti němu, jakož i podporovat spolupráci mezi smluvními stranami za tímto účelem, při současné ochraně práv pašovaných přistěhovalců.

Článek 3

Použité pojmy

Pro účely tohoto Protokolu:

(a) „pašování přistěhovalců“ znamená zprostředkování nedovoleného vstupu osoby na území smluvní strany, jejímž není tato osoba státním občanem ani v ní nemá trvalý pobyt, s cílem získat, přímo či nepřímo, finanční nebo jiný hmotný prospěch;

(b) „nedovolený vstup“ znamená překročení hranic bez splnění nezbytných požadavků pro zákonný vstup do přijímajícího státu;

(c) „falešný cestovní doklad nebo doklad totožnosti“ znamená jakýkoliv cestovní doklad nebo doklad totožnosti:

(i) který byl padělán nebo podstatně změněn kýmkoliv jiným než osobou nebo úřadem, který je zákonně zmocněn vyhotovit nebo vydat cestovní doklad nebo dokad totožnosti jménem státu; nebo

(ii) který byl nesprávně vydán nebo získán zkreslením skutečností, korupcí nebo nátlakem nebo jiným nezákonným způsobem; nebo

(iii) který je používán jinou osobou než oprávněným držitelem;

(d) „plavidlo“ znamená jakýkoliv druh vodního plavidla, včetně bezvýtlakových plavidel a hydroplánů, používaný nebo způsobilý k použití pro přepravu po vodě, s výjimkou válečných lodi, pomocných plavidel vojenského námořnictva nebo jiných plavidel vlastněných nebo provozovaných vládou a užívaných v předmětné chvíli pouze pro vládní nekomerční účely.

Článek 4

Rozsah použití

Tento Protokol se použije, pokud není dále uvedeno jinak, k předcházení, vyšetřování a stíhání trestných činů stanovených v souladu s článkem 6 tohoto Protokolu, pokud jsou tyto trestné činy nadnárodní povahy a zahrnují organizovanou zločineckou skupinu, jakož i k ochraně práv osob, které se staly předmětem takových trestných činů.

Článek 5

Trestní odpovědnost přistěhovalců

Přistěhovalci nebudou podléhat trestnímu stíhání podle tohoto Protokolu za skutečnost, že se stali předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu.

Článek 6

Trestnost

1. Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby byly, pokud budou spáchány úmyslně a s cílem získat, přímo nebo nepřímo, finanční nebo jiný hmotný prospěch, za trestné činy pokládány:

(a) pašování přistěhovalců;

(b) pokud byly spáchány s cílem umožnit pašování přistěhovalců:

(i) vyrobení falešného cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti;

(ii) obstarání, poskytnutí nebo držení takového dokladu;

(c) umožnění osobě, která není státním občanem dotčeného státu nebo na jeho území nemá trvalý pobyt, aby zůstala v tomto státě bez splnění nezbytných požadavků pro zákonný pobyt v něm, a to způsobem uvedeným v písmeně (b) tohoto odstavce nebo jakýmkoliv jiným nezákonným způsobem.

2. Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby byly za trestné činy pokládány:

(a) v souladu se základními zásadami jejího právního řádu, pokus spáchat trestný čin stanovený v souladu s odstavcem 1 tohoto článku;

(b) spolupachatelství trestného činu stanoveného v souladu s odstavcem 1 písm. (a), písm. (b) bod (i) nebo písm. (c) tohoto článku a v souladu se základními zásadami jejího právního řádu spolupachatelství trestného činu stanoveného v souladu s odstavcem 1 písm. (b) bod (ii) tohoto článku;

(c) organizování nebo návod jiné osoby ke spáchání trestného činu stanoveného v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby byly pokládány za přitěžující okolnosti k trestným činům stanoveným v souladu s odstavcem 1 písm. (a), písm. (b) bod (i) a písm. (c) tohoto článku a v souladu se základními zásadami jejího právního řádu k trestným činům stanoveným v souladu s odstavcem 2 písm. (b) a (c) tohoto článku okolnosti:

(a) které ohrožují nebo by mohly ohrozit životy nebo bezpečnost dotčených přistěhovalců; nebo

(b) které zahrnují nelidské nebo ponižující zacházení, včetně zacházení za účelem vykořisťování takových přistěhovalců.

4. Nic v tomto Protokolu nebrání smluvní straně v přijetí opatření proti osobě, jejíž jednání zakládá trestný čin podle jejího vnitrostátního práva.

II. Pašování přistěhovalců po moři

Článek 7

Spolupráce

Smluvní strany spolupracují v co nejširší míře, aby předcházely a potlačovaly pašování přistěhovalců po moři v souladu s mezinárodním mořským právem

Článek 8

Opatření proti pašování přistěhovalců po moři

1. Smluvní strana, která má důvodné podezření, že plavidlo plující pod její vlajkou nebo jí registrované, plavidlo, které nemá státní příslušnost, nebo které, ačkoliv pluje pod cizí vlajkou nebo se odmítá prokázat vlajkou, má ve skutečnosti státní příslušnost uvedené smluvní strany, je používáno k pašování přistěhovalců po moři, může požadovat pomoc jiných smluvních stran při zabránění použití plavidla pro tento účel. Smluvní strany, které byly takto požádány, poskytnou takovou pomoc v rozsahu svých možností.

2. Smluvní strana, která má důvodné podezření, že plavidlo plující v souladu s mezinárodním právem a pod vlajkou nebo vykazující známky registrace jinou smluvní stranou je používáno k pašování přistěhovalců po moři, může toto oznámit státu vlajky, požádat o potvrzení registrace, a pokud je potvrzena, požádat stát vlajky o povolení přijmout ve vztahu k plavidlu odpovídající opatření. Stát vlajky může oprávnit dožadující stát mimo jiné:

(a) ke vstupu na palubu plavidla;

(b) k prohlídce plavidla; a

(c) jestliže se prokáže, že plavidlo je používáno k pašování přistěhovalců po moři, k přijetí příslušných opatření ve vztahu k tomuto plavidlu, osobám a nákladu na palubě, a to v souladu s povolením státu vlajky.

3. Smluvní strana, která přijala jakékoliv opatření v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, urychleně informuje stát vlajky o výsledcích tohoto opatření.

4. Smluvní strana bude urychleně reagovat na žádost jiné smluvní strany, aby zjistila, zda plavidlo, které prohlašuje, že je jí registrováno nebo pluje pod její vlajkou, je k tomu oprávněno, a na žádost o povolení podanou v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

5. Stát vlajky může, v souladu s článkem 7 tohoto Protokolu, povolení vázat na podmínky, na kterých se dohodne s dožadujícím státem, včetně podmínek ohledně odpovědnosti a rozsahu účinných opatření, která mají být přijata. Smluvní strana nepřijme žádná dodatečná opatření bez přímého povolení od státu vlajky, s výjimkou těch, která jsou nezbytná pro odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí pro životy lidí nebo která vyplývají z příslušných dvoustranných nebo mnohostranných smluv.

6. Každá smluvní strana určí orgán nebo, je-li to nezbytné, orgány, které přijímají a odpovídají na žádosti o pomoc, o potvrzení registrace nebo práva plavidla plout pod její vlajkou a o povolení přijmout příslušná opatření. Orgán nebo orgány určené smluvní stranou pro tento účel budou oznámeny prostřednictvím Generálního tajemníka všem ostatním smluvním stranám do jednoho měsíce od jejich určení.

7. Smluvní strana, která má důvodné podezření, že plavidlo bez státní příslušnosti, nebo které může být považováno za plavidlo bez státní příslušnosti, je používáno k pašování přistěhovalců po moři, může vstoupit na palubu a plavidlo prohledat. Jestliže se podezření prokáže, tato smluvní strana přijme příslušná opatření v souladu s příslušným vnitrostátním a mezinárodním právem.

Článek 9

Ochranná doložka

1. Jestliže smluvní strana přijme opatření vůči plavidlu v souladu s článkem 8 tohoto Protokolu:

(a) zajistí bezpečnost a lidské zacházení s osobami na palubě;

(b) patřičně zohlední nutnost neohrozit bezpečnost lodi nebo jejího nákladu;

(c) zajistí v mezích svých možnosti aby jakékoliv opatření přijaté vůči plavidlu neohrozilo životní prostředí.

2. Pokud se důvody, pro něž byla přijata opatření podle článku 8 tohoto Protokolu, prokáží jako neopodstatněná, plavidlo obdrží kompenzaci za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, kterou mohlo utrpět, za podmínky, že se plavidlo nedopustilo žádného činu ospravedlňujícího přijatá opatření.

3. Jakákoliv opatření učiněná, přijatá nebo provedená v souladu s touto částí patřičně zohlední nutnost nenarušovat nebo neovlivňovat:

(a) výkon práv a povinností, jakož i soudní pravomoc pobřežních států v souladu s mezinárodním mořským právem; nebo

(b) pravomoc státu vlajky k výkonu soudní pravomoci a ke kontrole ve správních, technických a sociálních záležitostech týkajících se plavidla.

4. Jakékoliv opatření učiněné na moři v souladu s touto částí bude provedeno pouze válečnými loděmi nebo vojenskými letadly, případně jinými loděmi nebo letadly, které mají zřetelné vnější označení dovolující identifikaci toho, že jsou ve vládních službách a oprávněné pro tyto účely.

III. Prevence, spolupráce a další opatření

Článek 10

Informace

1. Aniž by tím byly dotčeny články 27 a 28 Úmluvy, smluvní strany, zejména ty, které mají společné hranice nebo se nacházejí na trasách, po kterých jsou pašováni přistěhovalci, si budou za účelem dosažení cílů tohoto Protokolu vyměňovat, v souladu se svými příslušnými vnitrostátními právními a správními řády, příslušné informace o takových otázkách, jako jsou:

(a) místa nalodění a určení, jakož i trasy, dopravci a prostředky přepravy, o nichž je známo nebo o nich existuje podezření, že jsou používány organizovanou zločineckou skupinou zabývající se jednáním uvedeným v článku 6 tohoto Protokolu;

(b) totožnost a metody organizací nebo organizovaných zločineckých skupin, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že jsou zapojeny do jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu;

(c) pravost a řádná forma cestovních dokladů vydaných smluvní stranou a informace o odcizení a souvisejícím zneužití nevyplněných cestovních dokladů a dokladů totožnosti;

(d) prostředky a metody ukrývání a přepravy osob, nezákonné pozměňování, výroba či získávání nebo jiné zneužití cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti použitých při jednání uvedeném v článku 6 tohoto Protokolu, jakož i způsoby jejich odhalování;

(e) legislativní zkušenosti a praxe a opatření zaměřená na předcházení a boj sjednáním uvedeným v článku 6 tohoto Protokolu; a

(f) vědecké a technické informace užitečné pro orgány činné v trestním řízení, aby bylo možno vzájemně podpořit schopnost předcházet, odhalovat a vyšetřovat jednání uvedené v článku 6 tohoto Protokolu a stíhat ty, kdo se na něm podílejí.

2. Smluvní strana, která obdrží informaci, vyhoví jakékoliv žádosti smluvní strany, která tuto informaci předala, na omezení použití takové informace.

Článek 11

Opatření na hranicích

1. Aniž by byly dotčeny mezinárodní závazky týkající se volného pohybu osob, smluvní strany posílí v rámci možností pohraniční kontroly nezbytné pro předcházení a odhalování pašování přistěhovalců.

2. Každá smluvní strana přijme legislativní nebo jiná vhodná opatření, aby v rámci možností zabránila využití přepravy provozované komerčními dopravci k páchání trestných činů stanovených v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (a) tohoto Protokolu.

3. Pokud je to vhodné a aniž by byly dotčeny příslušné mezinárodní úmluvy, taková opatření budou zahrnovat stanovení povinnosti komerčních dopravců, včetně jakékoliv dopravní společnosti nebo vlastníka či provozovatele dopravních prostředků, přesvědčit se, že všichni cestující mají cestovní doklady potřebné pro vstup do přijímajícího státu.

4. Každá smluvní strana přijme v souladu se svým vnitrostátním právem nezbytná opatření, aby mohla uplatnit sankce v případě porušení povinnosti uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

5. Každá smluvní strana zváží přijetí opatření, která v souladu s jejím vnitrostátním právem dovolí odmítnout vstup nebo odejmout víza osobám zapojeným do páchání trestných činů stanovených v souladu s tímto Protokolem.

6. Aniž by byl dotčen článek 27 Úmluvy, smluvní strany zváží posílení spolupráce mezi orgány pohraniční kontroly mimo jiné tím, že zřídí a budou udržovat přímý komunikační styk.

Článek 12

Zabezpečení dokladů a jejich kontrola

Každá smluvní strana učiní v rámci dostupných prostředků opatření, která jsou nezbytná k tomu:

(a) aby zajistila, že cestovní doklady nebo doklady totožnosti, které vydává, jsou takové kvality, že nemohou být snadno zneužity a snadno padělány nebo protiprávně pozměněny, napodobeny nebo vydány; a

(b) aby zajistila celistvost a zabezpečení cestovních dokladů a dokladů totožnosti vydaných jí nebo jejím jménem a zabránila jejich protiprávnímu vyhotovování, vydávání a používání.

Článek 13

Pravost a platnost dokladů

Smluvní strana na žádost jiné smluvní strany ověří, v souladu se svým vnitrostátním právem, v přiměřené době pravost a platnost cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti vydaných nebo údajně vydaných jejím jménem, u nichž existuje podezření z používání pro účely jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu.

Článek 14

Školení a technická spolupráce

1. Smluvní strany poskytnou či posílí odborné školení pro imigrační a další příslušné úředníky v oblasti předcházení jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu a lidského zacházení s přistěhovalci, kteří se stali předmětem takového jednání, při respektování jejich práv uvedených v tomto Protokolu.

2. Smluvní strany budou spolupracovat navzájem, jakož i s příslušnými mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi, jinými v úvahu přicházejícími organizacemi a popřípadě s dalšími složkami občanské společnosti, aby na svém území zajistily patřičné školení personálu v oblasti předcházení, boje a vykořeňování jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu a ochrany práv přistěhovalců, kteří se stali předmětem takového jednání. Takové školení bude zahrnovat:

(a) zlepšení zabezpečení a kvality cestovních dokladů;

(b) rozpoznávání a odhalování padělaných cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti;

(c) shromažďování informací o trestné činnosti, které se týkají především identifikace organizovaných zločineckých skupin, o kterých je známo nebo o nich existuje podezření, že se dopouštějí jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, metod používaných k přepravě pašovaných přistěhovalců, zneužívání cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti pro účely jednání uvedeného v článku 6 a způsobů ukrývání používaných při pašování přistěhovalců;

(d) zlepšení postupů při odhalování pašovaných osob na obvyklých a neobvyklých místech vstupu a výstupu; a

(e) lidské zacházení s přistěhovalci a ochranu jejich práv, jak je uvedeno v tomto Protokolu.

3. Smluvní strany, které mají k dispozici odpovídající odborné znalosti, zváží poskytnutí technické pomoci státům, které jsou často zeměmi původu nebo tranzitu osob, které jsou předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby poskytly potřebné zdroje, jako jsou vozidla, počítačové systémy a čtečky dokladů pro boj s jednáním uvedeným v článku 6.

Článek 15

Další preventivní opatření

1. Každá smluvní strana přijme opatření zajišťující poskytnutí nebo posílení informačních programů, aby zvýšila povědomí veřejnosti o skutečnosti, že jednání uvedené v článku 6 tohoto Protokoluje trestná činnost často páchaná organizovanými zločineckými skupinami pro zisk a představuje vážné riziko pro dotčené přistěhovalce.

2. V souladu s článkem 31 Úmluvy budou smluvní strany spolupracovat v oblasti informování veřejnosti s cílem předcházet tomu, aby se potenciální přistěhovalci stávali oběťmi organizovaných zločineckých skupin.

3. Každá smluvní strana bude vhodným způsobem podporovat rozvoj programů a spolupráce na národní, regionální a mezinárodní úrovni s tím, že vezme v úvahu sociálně ekonomické aspekty migrace a bude věnovat zvláštní pozornost ekonomicky a sociálně postiženým oblastem za účelem potírání základních sociálně ekonomických důvodů pašování přistěhovalců, jako jsou chudoba a nedostatečný rozvoj.

Článek 16

Ochrana a pomoc

1. Při provádění tohoto Protokolu každá smluvní strana přijme, v souladu se svými mezinárodněprávními závazky, veškerá vhodná opatření, včetně legislativních, pokud to bude nutné, aby zajistila respektování a ochranu práv osob, které se staly předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, přiznaných příslušným mezinárodním právem, zejména práva na život a práva nebýt podroben mučení nebo jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestá

2. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření, aby poskytla přistěhovalcům náležitou ochranu před násilím, které proti nim může být použito, ať už ze strany jednotlivců nebo skupin, v důsledku toho, že se stali předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu.

3. Každá smluvní strana poskytne patřičnou pomoc přistěhovalcům, jejichž životy nebo bezpečnost jsou ohroženy v důsledku toho, že se stali předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu.

4. Při provádění ustanovení tohoto článku smluvní strany vezmou v úvahu zvláštní potřeby žen a dětí.

5. V případě zadržení osoby, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, každá smluvní strana splní své závazky podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, pokud přichází v úvahu její použití, včetně povinnosti informovat bezodkladně dotčenou osobu o ustanoveních týkajících se vyrozumění konzulárních úředníků a komunikace s nimi.

Článek 17

Dohody a ujednání

Smluvní strany zváží uzavření dvoustranných nebo regionálních dohod nebo ujednání či memorand zaměřených:

(a) na zavedení nejvhodnějších a nejúčinnějších opatření k předcházení a boji s jednáním uvedeným v článku 6 tohoto Protokolu; nebo

(b) k posílení ustanovení tohoto Protokolu ve vztahu mezi sebou.

Článek 18

Navrácení pašovaných přistěhovalců

1. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že usnadní a přijme bez zbytečného nebo nepřiměřeného odkladu navrácení osoby, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu a která je jejím státním občanem nebo která má právo trvalého pobytu na jejím území v době svého návratu.

2. Každá smluvní strana zváží v souladu se svým vnitrostátním právem možnost usnadnění a přijetí navrácení osoby, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto protokolu a která měla právo trvalého pobytu na jejím území v době vstupu do přijímajícího státu.

3. Na žádost přijímající smluvní strany dožádaná smluvní strana bez zbytečného nebo nepřiměřeného odkladu ověří, zda osoba, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, je jejím státním občanem nebo má právo trvalého pobytu na jejím území.

4. Pro usnadnění navrácení osoby, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu a je bez řádných dokladů, bude smluvní strana, jejíž je tato osoba státním občanem nebo v níž má právo trvalého pobytu, na žádost přijímající smluvní strany souhlasit s tím, že vydá takové cestovní doklady nebo jiná povolení, která jsou nezbytná pro to, aby tato osoba mohla cestovat a vrátit se na území svého státu.

5. Každá smluvní strana, zapojená do navrácení osoby, která se stala předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, přijme všechna příslušná opatření, aby navrácení bylo provedeno řádným způsobem a s patřičným ohledem na bezpečnost a důstojnost osoby.

6. Smluvní strany mohou při provádění tohoto článku spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi.

7. Ustanovení tohoto článku nemají vliv na jakékoliv právo přiznané osobám, které se staly předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu, vnitrostátním právem přijímající smluvní strany.

8. Ustanovení tohoto článku se nedotýkají závazků přijatých na základě jakékoliv příslušné dvoustranné nebo mnohostranné smlouvy nebo jiné příslušné prováděcí dohody nebo ujednání, které zcela nebo zčásti upravují navrácení osob, které se staly předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 19

Výjimka

1. Nic v tomto Protokolu nemá vliv na jiná práva, povinnosti a odpovědnost států a jednotlivců podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv a zejména, pokud přichází v úvahu jejich použití, Úmluvy z roku 1951 a Protokolu z roku 1967 o právním postavení uprchlíků a zásady nenavracení v nich uvedené.

2. Opatření uvedená v tomto Protokolu budou vykládána a prováděna tak, aby nedocházelo k diskriminaci osob v důsledku toho, že jsou předmětem jednání uvedeného v článku 6 tohoto Protokolu. Výklad a provádění těchto opatření bude v souladu s mezinárodně uznanými zásadami zákazu diskriminace.

Článek 20

Řešení sporů

1. Smluvní strany se vynasnaží řešit spory ohledně výkladu nebo provádění tohoto Protokolu na základě jednání.

2. Veškeré spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami ohledně výkladu nebo provádění tohoto Protokolu, které nebude možné vyřešit jednáním v rámci přiměřeného časového období, budou na žádost jedné z těchto smluvních stran předloženy k rozhodčímu řízení. Jestliže šest měsíců od data podání žádosti o rozhodčí řízení tyto smluvní strany nebudou schopny se dohodnout na organizaci rozhodčího řízení, kterákoliv z těchto smluvních stran může postoupit spor k Mezinárodnímu soudnímu dvoru prostřednictvím žádosti podané v souladu s jeho Statutem

3. Každá smluvní strana může při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení tohoto Protokolu nebo při přístupu k němu prohlásit, že se nepovažuje být vázána odstavcem 2 tohoto článku. Ostatní smluvní strany nebudou vázány odstavcem 2 tohoto článku vůči žádné smluvní straně, která učinila takovouto výhradu.

4. Jakákoliv smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, může kdykoliv tuto výhradu odvolat na základě sdělení adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 21

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu všem státům od 12. do 15. prosince 2000 v Palermu v Itálii a následně pak v sídle Organizace spojených národů v New Yorku až do 12. prosince 2002.

2. Tento Protokol bude rovněž otevřen k podpisu regionálním organizacím pro hospodářskou integraci za předpokladu, že alespoň jeden členský stát takové organizace tento Protokol podepsal v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Tento Protokol podléhá ratifikaci, přijetí či schválení Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů. Regionální organizace pro hospodářskou integraci může uložit svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí či schválení, jestliže alespoň jeden z jejích členských států učinil totéž. V této ratifikační listině, listině o přijetí či schválení taková organizace uvede rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi upravenými tímto Protokolem. Takováto organizace bude rovněž informovat depozitáře o jakékoliv významné změně rozsahu svých kompetencí.

4. Tento Protokol je otevřený k přístupu jakémukoliv státu nebo jakékoliv regionální organizaci pro hospodářskou integraci, jejíž alespoň jeden členský stát je stranou tohoto Protokolu. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů. Při svém přístupu regionální organizace pro hospodářskou integraci uvede rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi upravenými tímto Protokolem. Takováto organizace bude rovněž informovat depozitáře o jakékoliv významné změně rozsahu svých kompetencí.

Článek 22

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost devadesátého dne od data uložení čtyřicáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, avšak nevstoupí v platnost dříve než Úmluva. Pro účely tohoto odstavce žádná listina uložená regionální organizací pro hospodářskou integraci nebude považována za dodatečnou k listinám uloženým členskými státy takové organizace.

2. Pro každý stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci, které ratifikuji, přijmou, schválí tento Protokol nebo k němu přistoupí po uložení čtyřicáté listiny dokládající takovýto akt, tento Protokol vstoupí v platnost třicátého dne od data uložení příslušné listiny tímto státem nebo organizací nebo datem, kdy tento protokol vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, podle toho, které z nich je pozdější.

Článek 23

Změny

1. Po uplynutí pěti let od vstupu tohoto Protokolu v platnost může smluvní strana tohoto Protokolu navrhnout jeho změnu a předložit tento návrh generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který poté sdělí návrh změny smluvním stranám a konferenci smluvních stran Úmluvy za účelem zvážení návrhu a rozhodnutí o něm. Smluvní strany tohoto Protokolu, které se sejdou na konferenci smluvních stran, se vynasnaží dosáhnout shody ohledně každé změny. V nejzazším případě, jestliže budou všechny snahy o shodu vyčerpány a nebude dosaženo dohody, lze změnu přijmout dvoutřetinovou většinou hlasů smluvních stran tohoto Protokolu přítomných a hlasujících na jednání konference smluvních stran.

2. Regionální organizace pro hospodářskou integraci v záležitostech, které spadají do jejich kompetencí, budou uplatňovat své hlasovací právo dle tohoto článku s počtem hlasů rovnajícím se počtu jejich členských států, které jsou stranami tohoto Protokolu. Takové organizace neuplatní své hlasovací právo, jestliže jejich členské státy uplatní své hlasovací právo, a naopak.

3. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení smluvními stranami.

4. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost ve vztahu ke smluvní straně devadesát dní od data uložení její ratifíkační listiny, listiny o přijetí či schválení takové změny u generální tajemníka Organizace spojených národů.

5. Poté, co změna vstoupí v platnost, bude závazná pro ty smluvní strany, které vyslovily souhlas s tím, být touto změnou vázány. Ostatní smluvní strany budou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a všemi předchozími změnami, které ratifikovaly, přijaly či schválily.

Článek 24

Vypovězení Protokolu

1. Smluvní strana může vypovědět tento Protokol na základě písemného sdělení adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Tato výpověď nabude účinnosti jeden rok od data doručení tohoto sdělení generálnímu tajemníkovi.

2. Regionální organizace pro hospodářskou integraci přestane být stranou tohoto Protokolu poté, co jej všechny její členské státy vypověděly.

Článek 25

Depozitář a jazyky

1. Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář tohoto Protokolu.

2. Originál tohoto Protokolu, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.


Na důkaz čehož níže podepsaní zplnomocnění zástupci, řádně pověření svými příslušnými vládami, podepsali tento Protokol.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu přijatá v New Yorku dne 15. listopadu 2000 byla vyhlášena pod č. 75/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru