Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

Datum vyhlášení 17.10.2013
Uzavření smlouvy 31.05.2000
Ratifikace Smlouvy 09.08.2013
Platnost od 24.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. Všeobecná ustanovení (Čl. 1 - Čl. 6)
II. Prevence (Čl. 7 - Čl. 15)
III. Závěrečná ustanovení (Čl. 16 - Čl. 21)

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2000 byl v New Yorku přijat Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 9. srpna 2013, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 24. září 2013.

Při uložení listiny o přístupu bylo učiněno následující oznámení:

„Česká republika na základě článku 13 odst. 2 Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (dále jen „Protokol“) oznamuje, že kontaktním pracovištěm, které bude zajišťovat styk mezi Českou republikou a dalšími smluvními stranami v záležitostech týkajících se Protokolu, je:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
P.O.BOX 62
170 89 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 974 834 436
Fax: +420 974 834 726
E-mail: rszbm@mvcr.cz

Komunikačními jazyky jsou čeština, angličtina, francouzština a němčina.“

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 3. července 2005. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 24. října 2013.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL PROTI NEDOVOLENÉ VÝROBĚ STŘELNÝCH ZBRANÍ, JEJICH SOUČÁSTÍ A DÍLŮ A STŘELIVA A PROTI OBCHODOVÁNÍ S NIMI DOPLŇUJÍCÍ ÚMLUVU ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PROTI NADNÁRODNÍMU ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

Preambule

Smluvní strany tohoto Protokolu,

vědomy si naléhavé potřeby předcházení, potírání a vykořenění nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a nedovoleného obchodování s nimi vzhledem ke škodlivým důsledkům těchto činností pro bezpečnost jednotlivých států, regionů i celého světa, které ohrožují blaho národů, jejich společenský a hospodářský rozvoj a jejich právo na život v míru,

přesvědčeny tudíž o nutnosti toho, aby všechny státy přijaly v tomto směru veškerá vhodná opatření, včetně mezinárodní spolupráce a dalších opatření na regionální i celosvětové úrovni,

odvolávajíce se na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů 53/111 z 9. prosince 1998, kterou Valné shromáždění rozhodlo založit časově neomezený mezivládní ad hoc výbor za účelem vypracování komplexní mezinárodní úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a projednání vypracování, mimo jiné, mezinárodního dokumentu, zabývajícího se potíráním nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva a nedovoleného obchodování s nimi,

pamětlivy zásady rovnoprávnosti a sebeurčení národů zakotvené v Chartě Organizace spojených národů a v Deklaraci zásad mezinárodního práva týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou Organizace spojených národů,

přesvědčeny, že doplnění Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu o mezinárodní dokument proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti nedovolenému obchodování s nimi bude užitečné pro předcházení a boj s touto trestnou činností,

se dohodly na následujícím:

I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Vztah k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

1. Tento Protokol doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Bude vykládán společně s Úmluvou.

2. Ustanovení Úmluvy se užijí obdobně na tento Protokol, pokud není dále uvedeno jinak.

3. Trestné činy stanovené v souladu s článkem 5 tohoto Protokolu jsou považovány za trestné činy stanovené v souladu s Úmluvou.

Článek 2

Účel

Účelem tohoto Protokolu je podporovat, usnadňovat a posilovat spolupráci mezi smluvními stranami za účelem předcházeni, potírání a vykořenění nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a nedovoleného obchodování s nimi.

Článek 3

Použité pojmy

Pro účely tohoto Protokolu:

(a) „střelná zbraň“ znamená jakoukoliv přenosnou hlavňovou zbraň, která vystřeluje, je zkonstruována nebo může být snadno upravena k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektilu) působením výbušniny, s výjimkou historických střelných zbraní a jejich replik. Historické střelné zbraně a jejich repliky jsou definovány v souladu s národními právními předpisy. V žádném případě však mezi historické střelné zbraně nepatří střelné zbraně vyrobené po roce 1899;

(b) „součásti a díly“ znamenají jakékoli součásti nebo výměnné díly zvlášť zkonstruované pro střelnou zbraň a nezbytné pro její funkci, včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce, nosiče závorníku a závorníku, a jakéhokoliv zařízení zkonstruovaného nebo uzpůsobeného ke snížení hladiny hluku výstřelu;

(c) „střelivo“ znamená kompletní náboj nebo jeho části, včetně nábojnic, zápalek, střelného prachu, střel nebo projektilů, pro střelnou zbraň, pokud tyto podléhají povolovacímu řízení v příslušné smluvní straně Protokolu;

(d) „nedovolená výroba“ znamená výrobu nebo montáž střelných zbraní, jejich součástí a dílů nebo střeliva, a to:

(i) ze součástí a dílů ilegálního původu;

(ii) bez licence nebo povolení příslušného orgánu smluvní strany, kde se výroba nebo montáž provádí; nebo

(iii) bez označení střelné zbraně výrobcem podle článku 8 tohoto Protokolu.

Licenční a povolovací řízení na výrobu součástí a dílů se řídí národními právními předpisy;

(e) „nedovolené obchodování“ znamená dovoz, vývoz, nabývání, prodej, dodáváni, přepravu nebo převod střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva z nebo přes území jedné smluvní strany na území jiné smluvní strany, jestliže to některá z dotčených smluvních stran nepovolí v souladu s podmínkami tohoto Protokolu nebo jestliže střelné zbraně nejsou označeny podle článku 8 Protokolu.

(f) „sledování“ znamená systematické zaznamenávání pohybu střelných zbraní a, podle možností, i jejich součástí a dílů a střeliva od výrobce ke kupujícímu, s cílem usnadnit příslušným orgánům smluvních stran zjišťování, vyšetřování a analyzování nedovolené výroby a nedovoleného obchodování.

Článek 4

Rozsah použití

1. Tento Protokol se použije, pokud není dále uvedeno jinak, k předcházení nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a na nedovolené obchodování s nimi a dále k vyšetřování a stíhání trestných činů stanovených v souladu s článkem 5 tohoto Protokolu, pokud jsou tyto činy nadnárodní povahy a zahrnují organizovanou zločineckou skupinu.

2. Tento Protokol se nepoužije na obchodní transakce mezi státy nebo na nákup, prodej nebo jinou formu převodu střelných zbraní státem v případech, kdy by použití Protokolu bylo na újmu práva smluvní strany konat v zájmu své národní bezpečnosti v souladu s Chartou Organizace spojených národů.

Článek 5

Trestní odpovědnost

1. Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby, pokud budou spáchány úmyslně, byly za trestné činy pokládány:

(a) nedovolená výroba střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva;

(b) nedovolené obchodování s střelnými zbraněmi, jejich součástmi a díly a střelivem;

(c) padělání nebo nedovolené zahlazování, odstraňování či pozměňování značek na střelných zbraních, které jsou povinné podle článku 8 tohoto Protokolu.

2. Každá smluvní strana rovněž přijme nezbytná legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby byla, pokud budou spáchána úmyslně, za trestný čin považována následuj ící jednání:

(a) v souladu se základními zásadami jeho právního řádu, pokus spáchat trestný čin nebo spolupachatelství trestného činu stanoveného v souladu s odst. 1 tohoto článku; a

(b) organizování nebo návod ke spáchání trestného činu stanoveného v souladu s odst. 1 tohoto článku, poskytování pomoci nebo rady při spáchání takového činu nebo podněcování a napomáhání ke spáchání takového činu.

Článek 6

Konfiskace, zajištění a zbavování se střelných zbraní

1. Aniž by byl dotčen článek 12 Úmluvy, přijmou smluvní strany v rámci svého vnitrostátního práva v nejširším možném rozsahu taková opatření, která jsou nezbytná pro to, aby bylo možné konfiskovat střelné zbraně, jejich součásti a díly a střelivo, které byly předmětem nedovolené výroby nebo nedovoleného obchodování.

2. Smluvní strany přijmou v rámci svého vnitrostátního práva taková opatření, která jsou nezbytná pro to, aby se střelné zbraně, součásti a díly a střelivo, které byly předmětem nedovolené výroby a obchodování, nedostaly do rukou neoprávněných osob, a to zajištěním a zničením těchto zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva, pokud není oficiálně povolen jiný způsob zbavení se jich. Pokud je takový způsob oficiálně povolen, je třeba provést označení střelné zbraně a o způsobu zbavení se střelné zbraně a střeliva musí být pořízen záznam.

II. Prevence

Článek 7

Evidence

Každá smluvní strana zajisti aby nejméně po dobu deseti let byly uchovávány údaje o střelných zbraních a, tam kde je to vhodné a proveditelné, jejich součástech a dílech a střelivu nutné ke sledování a identifikaci střelných zbraní a, tam kde je to vhodné a proveditelné, jejich součástí a dílů a střeliva, které jsou předmětem nedovolené výroby a nedovoleného obchodování, a k předcházení a zjišťování těchto aktivit. Tyto údaje musí obsahovat:

(a) příslušné značky podle článku 8 tohoto Protokolu;

(b) v případě mezinárodních obchodních transakcí se střelnými zbraněmi, jejich součástmi a díly a střelivem údaj o datu vystavení a ukončení platnosti příslušné licence nebo povolení, státu vývozu, státu dovozu, případných tranzitních státech, konečném příjemci a také popis a množství výrobků.

Článek 8

Značení střelných zbraní

1. Pro účely identifikace a sledování jednotlivých střelných zbraní smluvní strany:

(a) vyžadují při výrobě každé střelné zbraně jedinečné označení střelné zbraně s uvedením názvu výrobce, stát nebo místa výroby a výrobního čísla, anebo zachovávají jakékoli jiné jedinečné snadno pochopitelné značení s jednoduchými geometrickými symboly v kombinaci s číselným či alfanumerickým kódem, které umožní všem státům snadno určit stát výrobce;

(b) vyžadují vhodné jednoduché značení každé dovážené střelné zbraně, které umožní určit stát dovozu a podle možností také rok dovozu a příslušným orgánům daného státu umožní sledování střelné zbraně, a vyžadují označení takové střelné zbraně jedinečnou značkou, jestliže toto označení chybí. Uplatňování požadavků podle tohoto písmene není nutné v případech dočasného dovozu střelných zbraní pro prokazatelně legální účely;

(c) při převodu střelné zbraně ze státních zásob do trvalého civilního používání zajistí vhodné jedinečné označení, které umožní všem smluvním stranám určit stát, který převod uskutečnil.

2. Smluvní strany podporují výrobce střelných zbraní v tom, aby vyvíjeli opatření proti odstraňování a pozměňování značek.

Článek 9

Znehodnocení střelných zbraní

Smluvní strana, která v souladu se svým vnitrostátním právem neuznává znehodnocenou střelnou zbraň jako střelnou zbraň, přijme opatření, včetně případného stanovení zvláštních trestných činů, která jsou nezbytná pro to, aby zabránila nedovolenému obnovování funkčnosti znehodnocených střelných zbraní, a to v souladu s těmito obecnými zásadami znehodnocování:

(a) všechny základní součásti znehodnocené střelné zbraně musí být uvedeny do trvale nefunkčního stavu a musí být znemožněno jejich vyjmutí, výměna nebo úprava, která byjakýmkoliv způsobem umožnila opětné uvedení střelné zbraně do funkčního stavu;

(b) musí být přijata opatření k tomu, aby v případě potřeby bylo provedené znehodnocení ověřeno příslušným orgánem, aby bylo zajištěno, že změny provedené na střelné zbrani ji uvedly do trvale nefunkčního stavu;

(c) jako součást ověření příslušného orgánu musí být vydáno potvrzení nebo učiněn záznam osvědčujíc^ že střelná zbraň byla znehodnocena, anebo vyražena jasně viditelná značka přímo na zbrani osvědčující její znehodnocení

Článek 10

Obecné požadavky na vývozní, dovozní a tranzitní licenční řízení a povolovací systémy

1. Každá smluvní strana zavede nebo bude dále provozovat již zavedený efektivní systém vývozního a dovozního licenčního nebo povolovacího řízení pro převod střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva, jakož i opatření týkající se mezinárodního tranzitu.

2. Před vystavením vývozní licence nebo povolení na zásilky střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva každá smluvní strana ověří:

(a) že dovážející státy vystavily dovozní licenci nebo povolení; a

(b) že aniž by byly dotčeny dvoustranné nebo vícestranné dohody nebo ujednání zvýhodňující vnitrozemské státy, tranzitní státy před vypravením zásilky přinejmenším písemně oznámily, že nemají proti tranzitu námitky.

3. Vývozní a dovozní licence nebo povolení a doprovodné dokumenty dohromady musí obsahovat přinejmenším údaje o místě a datu vystavení, datu ukončení platnosti, státu vývozu, státu dovozu, konečném příjemci, a dále popis a množství střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva, a v případě tranzitu i údaje o tranzitních státech. Tranzitním státům musí být předem poskytnuty údaje obsažené v dovozní licenci

4. Dovážející smluvní strana oznámí na základě žádosti vyvážející smluvní straně příjem zásilky střelných zbraní, jejich součástí, dílů nebo střeliva.

5. Každá smluvní strana učiní v rámci svých možností taková opatření, která jsou nezbytná pro to, aby bylo zajištěno, že licenční či povolovací řízení budou spolehlivá a že bude možné ověřit a prokázat pravost licenčních či povolovacích dokumentů.

6. Smluvní strany mohou přijmout zjednodušené postupy pro dočasný dovoz nebo vývoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva pro prokazatelně legální účely, jako je např. lov, sportovní střelba, stanovení ceny, výstavy nebo opravy.

Článek 11

Bezpečnostní a preventivní opatření

V zájmu zjišťování, předcházení a eliminování krádeží, ztrát a podloudného prodeje, jakož i nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a obchodování s nimi přijme každá smluvní strana vhodná opatření:

(a) k zavedení povinných bezpečnostních opatření ohledně střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva při výrobě, dovozu, vývozu a tranzitu přes své území; a

(b) ke zvýšení účinnosti dovozních, vývozních a tranzitních kontrol a popřípadě pohraničních kontrol, a rovněž policejní a celní přeshraniční spolupráce.

Článek 12

Informace

1. Aniž by tím byly dotčeny články 27 a 28 Úmluvy, smluvní strany si budou vyměňovat v souladu se svými příslušnými vnitrostátními právními a správními řády příslušné informace o takových otázkách jako jsou oprávnění výrobci, obchodníci, dovozci, vývozci a podle možností i přepravci střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva.

2. Aniž by tím byly dotčeny články 27 a 28 Úmluvy, smluvní strany si budou vyměňovat v souladu se svými příslušnými vnitrostátními právními a správními řády příslušné informace například o těchto skutečnostech:

(a) organizovaných zločineckých skupinách, o nichž je známo nebo o nich existuje podezření, že se účastní nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva nebo nedovoleného obchodování s nimi;

(b) způsobech utajování používaných při nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva nebo při nedovoleném obchodování s nimi, a o způsobech jejich zjišťování;

(c) metodách a prostředcích, místech odesílání a určení zásilek a o trasách obvykle používaných organizovanými zločineckými skupinami zabývajícími se nedovoleným obchodováním se střelnými zbraněmi, jejich součástmi a díly a střelivem; a

(d) legislativních zkušenostech a praxi a opatřeních k předcházení, boji a vykořenění nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a obchodování s nimi.

3. Smluvní strany si podle okolností navzájem poskytují nebo sdílejí příslušné vědecké a technické informace užitečné pro orgány pro vymáhání práva, aby navzájem posílily svou schopnost předcházet, odhalovat a vyšetřovat nedovolenou výrobu a obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi a díly a střelivem a stíhat osoby účastnící se těchto nedovolených činností.

4. Smluvní strany spolupracují při sledování střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva, u kterých je možnost, že byly předmětem nedovolené výroby nebo nedovoleného obchodování Tato spolupráce zahrnuje i poskytování, dle dostupných možností, okamžitých odpovědí na žádost o pomoc při sledování střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva.

5. Při dodržení základních zásad svého právního řádu a mezinárodních smluv zajistí každá smluvní strana utajení informací, které obdrží od jiné smluvní strany podle tohoto článku, včetně obchodního tajemství, a zajistí dodržování veškerých omezení ohledně jejich použití, je-li o to požádána smluvní stranou, která informace poskytla. Nelze-li utajení informací zajistit, musí být tato skutečnost oznámena smluvní straně, která informace poskytuje, dříve, než budou informace sděleny.

Článek 13

Spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat na bilaterální, regionální i mezinárodní úrovni s cílem předcházení, potírání a vykořenění nedovolené výroby a obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi a díly a střelivem.

2. Aniž by tím byl dotčen článek 18 odst. 13 Úmluvy, určí každá smluvní strana národní orgán nebo kontaktní pracoviště, které bude zajišťovat styk mezi ní a dalšími smluvními stranami v záležitostech týkajících se tohoto Protokolu.

3. Smluvní strany budou usilovat o podporu a spolupráci ze strany výrobců, obchodníků, dovozců, vývozců, zprostředkovatelů a obchodních přepravců v oblasti střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva při předcházení a zjišťování nedovolených činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 14

Skolení a technická pomoc

Smluvní strany budou spolupracovat navzájem a podle potřeby také s příslušnými mezinárodními organizacemi za účelem toho, aby smluvní strany mohly na žádost obdržet technickou pomoc a školení potřebné pro posílení jejich schopnosti předcházet, potírat avykořeňovat nedovolenou výrobu střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a obchodování s nimi, a to včetně technické, finanční a materiální pomoci v těchto oblastech ve smyslu článků 29 a 30 Úmluvy.

Článek 15

Zprostředkovatelé a zprostředkovatelství

1. S cílem předcházet a potírat nedovolenou výrobu střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a obchodování s nimi zváží smluvní strany, které tak dosud neučinily, zavedení systému upravujícího činnost subjektů, které se zabývají zprostředkovatelstvím. Tento systém může zahrnovat například některá z těchto opatření:

(a) zavedení povinnosti registrace zprostředkovatelů působících na jejich území;

(b) zavedení povinnosti licence nebo povolení ke zprostředkovatelství; nebo

(c) zavedení povinnosti uvádět v dovozních a vývozních licencích a povoleních či doprovodných dokumentech jména a sídla zprostředkovatelů, kteří se účastní obchodu.

2. Smluvní strany, které mají zaveden systém povolování zprostředkovatelství podle odstavce 1 tohoto článku, se vyzývají k sdělování informací o zprostředkovatelích a zprostředkovatelství v rámci výměny informací podle článku 12 tohoto Protokolu a k vedení evidence o zprostředkovatelích a zprostředkovatelství podle článku 7 tohoto Protokolu.

III. Závěrečná ustanovení

Článek 16

Řešení sporů

1. Smluvní strany se vynasnaží řešit spory ohledně výkladu nebo provádění tohoto Protokolu na základě jednání.

2. Veškeré spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami ohledně výkladu nebo provádění tohoto Protokolu, které nebude možné vyřešit jednáním v rámci přiměřeného časového období, budou na žádost jedné z těchto smluvních stran předloženy k rozhodčímu řízení Jestliže šest měsíců od data podání žádosti o rozhodčí řízení tyto smluvní strany nebudou schopny se dohodnout na organizaci rozhodčího řízení, kterákoliv z těchto smluvních stran může postoupit spor k Mezinárodnímu soudnímu dvoru prostřednictvím žádosti podané v souladu s jeho Statutem.

3. Každá smluvní strana může při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení tohoto Protokolu nebo při přístupu k němu prohlásit, že se nepovažuje být vázána odstavcem 2 tohoto článku. Ostatní smluvní strany nebudou vázány odstavcem 2 tohoto článku vůči žádné smluvní straně, která učinila takovouto výhradu.

4. Jakákoliv smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, může kdykoliv tuto výhradu odvolat na základě sdělení adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 17

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přistup

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu všem státům v sídle Organizace spojených národů v New Yorku počínaje 30. dnem po jeho přijetí Valným shromážděním a konče 12. prosincem 2002.

2. Tento Protokol bude rovněž otevřen k podpisu regionálním organizacím pro hospodářskou integraci za předpokladu, že ale spon jeden členský stát takové organizace tento Protokol podepsal v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Tento Protokol podléhá ratifikaci, přijetí či schválení Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů. Regionální organizace pro hospodářskou integraci může uložit svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí či schválení, jestliže alespoň jeden z jejích členských států učinil totéž. V této ratifikační listině, listině o přijetí či schválení taková organizace uvede rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi upravenými tímto Protokolem. Takováto organizace bude rovněž informovat depozitáře o jakékoliv významné změně rozsahu svých kompetencí.

4. Tento Protokol je otevřený k přístupu jakémukoliv státu nebo jakékoliv regionální organizaci pro hospodářskou integraci, jejíž alespoň jeden členský stát je stranou tohoto Protokolu. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů. Při svém přístupu regionální organizace pro hospodářskou integraci uvede rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi upravenými tímto Protokolem. Takováto organizace bude rovněž informovat depozitáře o jakékoliv významné změně rozsahu svých kompetencí.

Článek 18

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost devadesátého dne od data uložení čtyřicáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, avšak nevstoupí v platnost dříve než Úmluva. Pro účely tohoto odstavce žádná listina uložená regionální organizací pro hospodářskou integraci nebude považována za dodatečnou k listinám uloženým členskými státy takové organizace.

2. Pro každý stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci, které ratifikují, přijmou, schválí tento Protokol nebo k němu přistoupí po uložení čtyřicáté listiny dokládající takovýto akt, tento Protokol vstoupí v platnost třicátého dne od data uložení příslušné listiny tímto státem nebo organizací nebo datem, kdy tento Protokol vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, podle toho, které z nich je pozdější.

Článek 19

Změny

1. Po uplynutí pěti let od vstupu tohoto Protokolu v platnost může smluvní strana tohoto Protokolu navrhnout jeho změnu a předložit tento návrh generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který poté sdělí návrh smluvním stranám a konferenci smluvních stran Úmluvy za účelem zvážení návrhu a rozhodnutí o něm. Smluvní strany tohoto Protokolu, které se sejdou na konferenci smluvních stran, se vynasnaží dosáhnout shody ohledně každé změny. V nejzazším případě, jestliže budou všechny snahy o shodu vyčerpány a nebude dosaženo dohody, lze změnu přijmout dvoutřetinovou většinou hlasů smluvních stran tohoto Protokolu přítomných a hlasujících na jednání konference smluvních stran.

2. Regionální organizace pro hospodářskou integraci v záležitostech, které spadají do jejich kompetencí, budou uplatňovat své hlasovací právo dle tohoto článku s počtem hlasů rovnajícím se počtu jejich členských států, které jsou stranami tohoto Protokolu. Takové organizace neuplatní své hlasovací právo, jestliže jejich členské státy uplatní své hlasovací právo, a naopak.

3. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení smluvními stranami.

4. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost ve vztahu ke smluvní straně devadesát dní od data uložení její ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení takové změny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

5. Poté, co změna vstoupí v platnost, bude závazná pro ty smluvní strany, které vyslovily souhlas s tím, být touto změnou vázány. Ostatní smluvní strany budou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a všemi předchozími změnami, které ratifikovaly, přijaly či schválily.

Článek 20

Vypovězení Protokolu

1. Smluvní strana může vypovědět tento Protokol na základě písemného sdělení adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Tato výpověď nabude účinnosti jeden rok od data doručení tohoto sdělení generálnímu tajemníkovi.

2. Regionální organizace pro hospodářskou integraci přestane být stranou tohoto Protokolu poté, co jej všechny její členské státy vypověděly.

Článek 21

Depozitář a jazyky

1. Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář tohoto Protokolu.

2. Originál tohoto Protokolu, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.


Na důkaz čehož níže podepsaní zplnomocnění zástupci, řádně pověření svými příslušnými vládami, podepsali tento Protokol.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu přijatá v New Yorku dne 15. listopadu 2000 byla vyhlášena pod č. 75/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru