Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Datum vyhlášení 20.09.2013
Uzavření smlouvy 27.08.2013
Platnost od 27.08.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. srpna 2013 bylo v Bayreuthu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 20001).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi

Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Ministerstvo vnitra České republiky

a

Bavorské státní ministerstvo vnitra

(dále „smluvní strany“)

v úmyslu přispět k rozvoji dobrých sousedských vztahů v Evropě,

na základě článku 3 a článku 13 odstavce 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 (dále „Smlouva z 19. září 2000“),

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti poskytování informací, prevence a zvládání katastrof a velkých havárií,

se dohodly takto:

Článek 1

Toto ujednání se použije v rámci vnitrostátních kompetencí smluvních stran, jestliže katastrofy a velké havárie mohou mít přeshraniční dopady nebo jestliže orgány příslušné ke zvládání katastrof a velkých havárií považují za potřebné podpořit svá vlastní opatření silami a prostředky z území státu druhé smluvní strany, a upravuje výměnu informací.

Článek 2

1) V souladu s článkem 3 odstavcem 3 Smlouvy z 19. září 2000 jsou ke spolupráci, podávání a přijímání žádostí o poskytnutí pomoci vedle Ministerstva vnitra České republiky a Bavorského státního ministerstva vnitra příslušnými Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zmocnit další místa pro výměnu informací o katastrofách a velkých haváriích v příhraničních oblastech.

3) Adresy a telekomunikační spojení orgánů uvedených v odstavci 1 a míst zmocněných podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze 1 tohoto ujednání.

Článek 3

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 nebo místa zmocněná podle článku 2 odstavce 2 se budou vzájemně informovat o katastrofách a velkých haváriích v pohraničních oblastech s možnými dopady na území státu druhé smluvní strany, zejména o katastrofách a velkých haváriích na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic. Považuj í-li orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 za nutné nasadit síly a prostředky z území státu druhé smluvní strany za účelem podpory svých vlastních opatření při likvidaci katastrof a velkých havárií, tak se s žádostí o poskytnutí pomoci, v níž jsou uvedeny druh a rozsah poskytnutí pomoci, obrátí na kontaktní místo orgánu uvedeného v článku 2 odstavci 1, které je uvedeno v příloze 1.

2) Pro předávání informací jakož i žádostí o poskytnutí pomoci se použije formulář podle přílohy 2 tohoto ujednání.

Článek 4

1) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům na dohodnutém místě kontaktní osobu a popřípadě prostředky potřebné k poskytnutí pomoci, které jsou k dispozici.

2) Vedoucí záchranné jednotky nebo jednotliví odborníci se po svém příjezdu na místo zásahu ohlásí u řízení zásahu.

3) Vedoucí záchranné jednotky po dohodě s řízením zásahu vyšle v případě potřeby zástupce do řízení zásahu.

4) V případě potřeby učiní smluvní strany v souladu s vnitrostátními předpisy a mezinárodními smlouvami v rámci svých možností opatření, aby vyslané záchranné jednotky mohly po dohodě s řízením zásahu používat k plnění svého úkolu své vlastní radiové prostředky a kmitočty. O přijatých opatřeních se budou smluvní strany vzájemně informovat.

5) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne v případě potřeby záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům tlumočníka.

Článek 5

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 se dohodnou na přípravě poskytování pomoci a informují se navzájem o:

1. možných a nastalých nebezpečích, včetně odpovídajících údajů z měření a prognóz, jakož i o dopadech a plánovaných a přijatých opatřeních na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic,

2. silách a prostředcích, které považují za vhodné pro poskytování pomoci,

3. zásadách společného zásahu a předávání informací.

Článek 6

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 si budou ročně vyměňovat své zkušenosti z provádění tohoto ujednání.

2) Smluvní strany učiní opatření, aby se orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 navzájem informovaly o cvičeních, vzájemně se na ně zvaly a aby se jich zúčastňovaly.

3) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou svou spolupráci dále prohlubovat, především v následujících oblastech:

1. odborné vzdělávání a další vzdělávání,

2. výměna zkušeností a informací v oblasti zásahů, zásahových prostředků a zásahové techniky,

3. účast na soutěžích.

4) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou za účelem řešení otázek souvisejících s prováděním tohoto ujednání vytvářet pracovní skupiny.

Článek 7

Přílohy 1 a 2 nejsou nedílnou součástí tohoto ujednání. Ministerstvo vnitra České republiky a Bavorské státní ministerstvo vnitra si vzájemně písemně oznámí změny přílohy 1 a kdykoliv se mohou písemně dohodnout na změně formuláře uvedeného v příloze 2 tohoto ujednání.

Článek 8

1) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

2) Změna tohoto ujednám vyžaduje písemnou formu.

3) Smluvní strany mohou toto ujednání kdykoliv písemně vypovědět; v takovém případě nabude výpověď účinnosti šest měsíců od okamžiku, kdy byla doručena druhé smluvní straně.

4) Pozbude-li platnosti Smlouva z 19. září 2000, tak ve stejném okamžiku pozbude platnosti i toto ujednání.

5) Ujednání o poskytování vzájemné pomoci, která existují v okamžiku vstupu tohoto ujednání v platnost, nejsou tímto ujednáním dotčena, pokud s ním nejsou v rozporu.


Dáno v Bayreuthu dne 27.8.2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra

Za Bavorské státní ministerstvo vnitra
Joachim Herrmann v. r.
bavorský státní ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích podepsaná v Berlíně dne 19. září 2000 byla vyhlášena pod č. 10/2003 Sb. m. s.


Příloha 1

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 výše uvedeného ujednání
Bavorské státní ministerstvo vnitra

Bayerisches Staatsministerium des Innern
Odeonsplatz 3
80539 München

Tel.: +49 (0)89 2192 20
Fax: +49 (0)89 2192 2587
E-Mail: stmi.lzby@polizei.bayern.de

Kontaktní místo:
Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Gemeinsames Zentrum der tschechisch-deutschen Polizei - und Zollzusammenarbeit Petrovice - Schwandorf Weinbergstraße 47
92421 Schwandorf

Tel.:
+49 (0)9415061731
+49 (0)9431 8811555
Fax: +49 (0)33197997 4013
E-Mail: schwandorf.gz@polizei.bayern.de
Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26
P.O. Box 69
148 01 Praha 414

Tel.: +420 950 819 220
Fax: +420 950 819 960
E-mail: sekretariat.gr@grh.izscr.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Tel.:
+420 950 819 820
+420 224 232 220
+420 224 232 255
Mobil: +420 725 000 510
Fax:
+420 224 232 321
+420 950 819 958
E-mail: opis@grh.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Plzeňského kraje

Kaplířova 9
P.O. BOX 18
320 68 Plzeň

Tel.: +420 950 330 211
Fax: +420 950 330 202
E-mail: podatelna@hzspk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičsky záchranný sbor Plzeňského kraje

Tel.:
+420 950 330110
+420 950 330111/112
+420 271999 806
Mobil: +420 725 040 510
Fax: +420 950 330 101
E-mail: opis@pmk.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205
360 06 Karlovy Vary

Tel: +420 950 370 101
Fax: +420 950 370 102
E-mail: podatelna@hzs-kvk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičsky záchranný sbor Karlovarského kraje

Tel:
+420 950 370112/113
+420 950 370 114/115
+420 271 999 807
Mobil: +420 725 050 510/511
Fax: +420 950 370118
E-mail: opis@kvk.izscr.cz
Další místa zmocněná pro výměnu informací o katastrofách a velkých haváriích podle článku 2 odstavce 2 výše uvedeného ujednání
Vláda Polního Bavorska

Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
84028 Landshut

Tel.: +49 (0)871808 1261
+49 (0)871808 1203
Fax: +49 (0)871808 1207
E-Mail: katastrophenschutz@reg-nb.bayern.de

Úřad zemského rady Freyung-Grafenau

Landratsamt Freyung-Grafenau
Wolfkerstraße 3
94078 Freyung

Tel.: +49(0)855157 0
Fax: +49(0) 855157244
E-Mail: katastrophenschutz@lra.landkreis-frg.de

Úřad zemského rady Regen

Landratsamt Regen
Poschetsrieder Straße 16
94209 Regen

Tel: +49(0)99216010
Fax: +49(0)9921601 100
E-Mail: katastrophenschutz@lra-reg.bayern.de

Kontaktní místo:
Společné centrum Česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Gemeinsames Zentrum der tschechisch-deutschen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice - Schwandorf
Weinbergstraße 47
92421 Schwandorf

Tel.:
+49(0)941 5061731
+49(0)9431 8811555
Fax: +49(0)33197997 4013
E-Mail: schwandorf.gz@polizei.bayern.de

Vláda Horní Falce
Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg

Tel:
+49(0)9415680 212
+49(0)9415680 215
Fax: +49(0)9415680 217
E-Mail: katastrophenschutz@reg-opf.bayern

Úřad zemského rady Cham

Landratsamt Cham
Rachelstraße 6
93413 Cham

Tel.:
+49(0)9971 78 233
+49(0)997178 238
Fax: +49(0)9971 845 233
+49(0)9971845 238
E-Mail: katastrophenschutz@lra.landkreis-cham.de

Úřad zemského rady Schwandorf

Landratsamt Schwandorf
Wackersdorfer Straße 80
92421 Schwandorf

Tel.:
+49(0)9431471289
+49(0)9431471 193
Fax: +49(0)9431471 121
E-Mail: katastrophenschutz@landkreis-schwandorf.de

Úřad zemského rady Neustadt a. d. Waldnaab

Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab
Stadtplatz 38
92660 Neustadt

Tel.:
+49(0)9602 79 3160
+49(0)9602 79 3150
Fax: +49(0)9602 79 3155
E-Mail: sicherheitsrecht@neustadt.de

Úřad zemského rady Tirschenreuth

Landratsamt Tirschenreuth
Mahringerstraße 7
95643 Tirschenreuth

Tel.: +49(0)963188 256
Fax: +49(0)963188 376
E-Mail: katastrophenschutz@tirschenreuth.de

Město Weiden i.d.OPf.

Stadt Weiden i.d.OPf.
Dr.-Pfleger-Straße 15
92637 Weiden

Tel.: +49(0)961813803
Fax: +49(0)961813839
E-Mail: katastrophenschutz@weiden.de

Kontaktní místo:
Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Gemeinsames Zentrum der tschechisch-deutschen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice - Schwandorf
Weinbergstraße 47
92421 Schwandorf

Tel.: +49(0)941 5061731
+49(0)94318811555
Fax: +49(0)331 97997 4013
E-Mail: schwandorf.gz@polizei.bayern.de
Vláda Horní Franky

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth

Tel.: +49(0)921604 0
Fax: +49(0)921604 1662
E-Mail: katastrophenschutz@reg-orr.bayern.de

Úřad zemského rady Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel

Tel.: +49(0)9232 80 0
Fax: +49(0)9232 80 555
E-Mail: katastrophenschutz@landkreis-wunsiedel.de

Úřad zemského rady Hof

Landratsamt Hof
Schaumbergstraße 14
95032 Hof

Tel.: +49(0)928157 0
Fax: +49(0)928157 470
E-Mail: katastrophenschutz@landkreis-hof.de

Město Hof

Stadt Hof
Klosterstraße 1
95028 Hof

Tel: +49(0)9281 815 0
Fax: +49(0)9281815 1199
E-Mail: post@stadt-hof.de

Kontaktní místo:
Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Gemeinsames Zentrum der tschechisch-deutschen Polizei- und Zollzusammcnarbcit Petrovice - Schwandorf
Weinbergstraße 47
92421 Schwandorf

Tel.:
+49(0)941 5061731 nebo
+49(0)94318811555
Fax: +49(0)331 97997 4013
E-Mail: schwandorf.gz@polizei.bayern.de

Příloha 2

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Příloha 2

Přesunout nahoru