Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Datum vyhlášení 20.09.2013
Uzavření smlouvy 27.08.2013
Platnost od 27.08.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. srpna 2013 bylo v Bayreuthu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 20001).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu. České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Ministerstvo vnitra České republiky

a

Saské státní ministerstvo vnitra

(dále „smluvní strany“)

v úmyslu přispět k rozvoji dobrých sousedských vztahů v Evropě,

na základě článku 3 a článku 13 odstavce 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 (dále „Smlouva z 19. září 2000“),

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti poskytování informací, prevence a zvládání katastrof a velkých havárií,

se dohodly takto:

Článek 1

Toto ujednání se použije v rámci vnitrostátních kompetencí smluvních stran, jestliže katastrofy a velké havárie mohou mít přeshraniční dopady nebo jestliže orgány příslušné ke zvládání katastrof a velkých havárií považují za potřebné podpořit svá vlastní opatření silami a prostředky z území státu druhé smluvní strany, a upravuje výměnu informací.

Článek 2

1) V souladu s článkem 3 odstavcem 3 Smlouvy z 19. září 2000 jsou ke spolupráci, podávání a přijímání žádostí o poskytnutí pomoci vedle Ministerstva vnitra České republiky a Saského státního ministerstva vnitra příslušnými Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zmocnit další místa pro výměnu informací o katastrofách a velkých haváriích v příhraničních oblastech.

3) Adresy a telekomunikační spojem orgánů uvedených v odstavci 1 a míst zmocněných podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze 1 tohoto ujednání.

Článek 3

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 nebo místa zmocněná podle článku 2 odstavce 2 se budou vzájemně informovat o katastrofách a velkých haváriích v příhraničních oblastech s možnými dopady na území státu druhé smluvní strany, zejména o katastrofách a velkých haváriích na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic. Považují-li orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 za nutné nasadit síly a prostředky z území státu druhé smluvní strany za účelem podpory svých vlastních opatření při likvidaci katastrof a velkých havárií, tak se s žádostí o poskytnutí pomoci, v níž jsou uvedeny druh a rozsah poskytnutí pomoci, obrátí na kontaktní místo orgánu uvedeného v článku 2 odstavci 1, které je uvedeno v příloze 1.

2) Pro předávání informací jakož i žádostí o poskytnutí pomoci se použije formulář podle přílohy 2 tohoto ujednání.

Článek 4

1) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům na dohodnutém místě kontaktní osobu a popřípadě prostředky potřebné k poskytnutí pomoci, které jsou k dispozici.

2) Vedoucí záchranné jednotky nebo jednotliví odborníci se po svém příjezdu na místo zásahu ohlásí u řízem zásahu.

3) Vedoucí záchranné jednotky po dohodě s řízením zásahu vyšle v případě potřeby zástupce do řízení zásahu.

4) V případě potřeby učiní smluvní strany v souladu s vnitrostátními předpisy a mezinárodními smlouvami v rámci svých možností opatření, aby vyslané záchranné jednotky mohly po dohodě s řízením zásahu používat k plnění svého úkolu své vlastní radiové prostředky a kmitočty. O přijatých opatřeních se budou smluvní strany vzájemně informovat.

5) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne v případě potřeby záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům tlumočníka.

Článek 5

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 se dohodnou na přípravě poskytování pomoci a informují se navzájem o:

1. možných a nastalých nebezpečích, včetně odpovídajících údajů z měření a prognóz, jakož i o dopadech a plánovaných a přijatých opatřeních na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic,

2. silách a prostředcích, které považují za vhodné pro poskytování pomoci,

3. zásadách společného zásahu a předávání informací.

Článek 6

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 si budou ročně vyměňovat své zkušenosti z provádění tohoto ujednání.

2) Smluvní strany učiní opatření, aby se orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 navzájem informovaly o cvičeních, vzájemně se na ně zvaly a aby se jich zúčastňovaly.

3) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou svou spolupráci dále prohlubovat, především v následujících oblastech:

1. odborné vzdělávání a další vzdělávání,

2. výměna zkušeností a informací v oblasti zásahů, zásahových prostředků a zásahové techniky,

3. účast na soutěžích.

4) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou za účelem řešení otázek souvisejících s prováděním tohoto ujednání vytvářet pracovní skupiny.

Článek 7

Přílohy 1 a 2 nejsou nedílnou součástí tohoto ujednání. Ministerstvo vnitra České republiky a Saské státní ministerstvo vnitra si vzájemně písemně oznámí změny přílohy 1 a kdykoliv se mohou písemně dohodnout na změně formuláře uvedeného v příloze 2 tohoto ujednání.

Článek 8

1) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

2) Změna tohoto ujednání vyžaduje písemnou formu.

3) Smluvní strany mohou toto ujednám kdykoliv písemně vypovědět; v takovém případě nabude výpověď účinnosti šest měsíců od okamžiku, kdy byla doručena druhé smluvní straně.

4) Pozbude-li platnosti Smlouva z 19. září 2000, tak ve stejném okamžiku pozbude platnosti i toto ujednání.

5) Ujednání o poskytování vzájemné pomoci, která existují v okamžiku vstupu tohoto ujednání v platnost, nejsou tímto ujednáním dotčena, pokud s ním nejsou v rozporu.


Dáno v Bayreuthu dne 27.8.2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Martin Pecina, MB A, v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra

Za Saské státní ministerstvo vnitra
Markus Ulbig v.r.
saský státní ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích podepsaná v Berlíně dne 19. září 2000 byla vyhlášena pod č. 10/2003 Sb. m. s.


Příloha 1

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a S as kým státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 výše uvedeného ujednání
Saské státní ministerstvo vnitra

Sächsisches Staatsministerium des Innern
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Tel: +49 351564 3775
Fax: +49 351564 3779
E-mail: platz2.lagezentrum@smi.sachsen.de

Kontaktní místo:
Saské státní ministerstvo vnitra Situační středisko
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Lagezentrum
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Tel.: +49 351564 3775
Fax: +49 351564 3779
E-mail: platz2.lagezentrum@smi.sachsen.de
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26
P.O. Box 69
148 01 Praha 414

Tel.: +420 950 819 220
Fax: +420 950 819 960
E-mail: sekretariat.gr@grh.izscr.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Tel:
+ 420 950 819 820
+ 420 224 232 220
+ 420 224 232 255
Mobil: + 420 725 000 510
Fax:
+420 224 232 321
+ 420 950 819 958
E-mail: opis@grh.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205
360 06 Karlovy Vary

Tel.: +420 950 370 101
Fax: +420 950 370102
E-mail: podatelna@hzs-kvk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Tel.:
+420 950 370112/113
+ 420 950 370114/115
+ 420 271 999 807
Mobil: + 420 725 050 510/511
Fax: +420 950 370118
E-mail: opis@kvk.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
P.O. BOX 8
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 950 430 011
Fax: +420 950 430 002
E-mail: spisovna@ulk.izscr.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičsky záchranný sbor Ústeckého kraje

Tel.:
+420 950 431010
+ 420 950 431112/113
Mobil: +420 725 060 510
Fax: +420 950 431008
E-mail: opis@ulk.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Libereckého kraje

Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III

Tel.: +420 950 470 111
Fax: +420 950 470 125
E-mail: spisovna@hzslk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Tel.:
+420 950 471111/011
+ 420 950 471100
Mobil: + 420 725 070 510/511
Fax: +420 950 471105
E-mail: opis@lik.izscr.cz

Příloha 2

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Příloha 2

Přesunout nahoru