Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 62/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 18.09.2013
Uzavření smlouvy 13.06.2012
Platnost od 01.09.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. června 2012 byla v Budapešti podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. září 2013.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MAĎARSKEM

O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Maďarsko (dále jen „smluvní strany“),

Uznávajíce důležitou roli vzájemné spolupráce mezi smluvními stranami,

Uvědomujíce si, že dobrá spolupráce může vyžadovat výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami,

Uznávajíce, že zajišťují srovnatelnou ochranu utajovaných informací,

Přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí,

se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo právnických a fyzických osob pod jejich jurisdikcí.

2. Tato Smlouva se nedotýká povinností smluvních stran vyplývajících z jakékoliv bilaterální nebo multilaterální smlouvy.

3. Tato Smlouva se nepoužije na výměnu utajovaných informací mezi zpravodajskými službami smluvních stran.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

„Utajovanou informací“ každá informace, bez ohledu na svoji formu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé smluvní strany vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena;

„Utajovanou smlouvou“ smlouva, která obsahuje nebo jejíž provádění zahrnuje přístup k utajované informaci;

„Poskytující stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci;

„Přijímající stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci;

„Třetí stranou“ stát, včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí, nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Příslušnými bezpečnostními úřady smluvních stran odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Maďarsku:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

2. Příslušné bezpečnostní úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje a vzájemně se informují o všech následných změnách.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost národních stupňů utajení je následující:

v České republicev Maďarskuekvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉSZIGORÚAN TITKOSTOP SECRET
TAJNÉTITKOSSECRET
DŮVĚRNÉBIZALMASCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉKORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSŰ
RESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o všech omezeních použití utajované informace;

c) informuje přijímající stranu okamžitě o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace není poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy vzájemně uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

4. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladně oznamují změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Při provádění této smlouvy používají příslušné bezpečnostní úřady anglický jazyk.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Utajované smlouvy se sjednávají a provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti a fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.

2. Příslušné bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu umístěného na území druhé smluvní strany s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní právní předpisy této smluvní strany, upravující ochranu utajovaných informací, nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují projektové bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie projektových bezpečnostních pokynů se zašle příslušnému bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou nebo jiným způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými příslušnými bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A NIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajovaných informací poskytnutých podlé této Smlouvy musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původním utajovaným informacím. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady utajovaných informací poskytnutých podle této Smlouvy musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajované informace poskytující strany.

3. Překlady nebo reprodukce utajovaných informací poskytnutých podle této Smlouvy stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / SZIGORÚAN TITKOS / TOP SECRET lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem původce.

4. Utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / SZIGORÚAN TITKOS / TOP SECRET nesmí být zničeny a musí být vráceny poskytující straně.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení odpovídajícího příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se příslušné bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Návštěvník předkládá žádost o povolení návštěvy alespoň dvacet dnů před jejím zahájením svému vnitrostátnímu příslušnému bezpečnostnímu úřadu, který ji postoupí příslušnému bezpečnostnímu úřadu druhé smluvní strany. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána, na základě předchozí součinnosti příslušných bezpečnostních úřadů, ve lhůtě kratší.

3. Žádosti o povolení návštěvy obsahují:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu / průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy, v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka příslušného bezpečnostního úřadu.

4. Příslušné bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu návštěvníků, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Příslušné bezpečnostní úřady se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. K tomu příslušné bezpečnostní úřady poskytující strany incident bezodkladně vyšetří. K tomu příslušné bezpečnostní úřady poskytující strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě přijímající strana písemně informuje poskytující stranu o okolnostech incidentu, rozsahu škody, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Každá smluvní strana si sama hradí své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

ČLÁNEK 14

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců následujících po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím vyměněným nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

5. Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen konsultacemi nebo jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán jiné jurisdikci.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Budapešti dne 13. června 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, maďarském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Maďarsko
Mihály Zala v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Přesunout nahoru