Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 59/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Datum vyhlášení 26.08.2013
Platnost od 01.01.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ČÁST 1 (Kapitola 1.1 - Kapitola 1.15)
ČÁST 2 (Kapitola 2.1)
ČÁST 3 (Kapitola 3.1 - Kapitola 3.4)
ČÁST 4 (Kapitola 4.1)
ČÁST 5 (Kapitola 5.1 - Kapitola 5.5)
ČÁST 7 (Kapitola 7.1)
Část 8 (Kapitola 8.1 - Kapitola 8.6)
Část 9 (Kapitola 9.3)
Část 1 (Kapitola 1.4)
Část 3 (Kapitola 3.2 - Kapitola 3.3)

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2010 – 2012 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijat konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Změny předpisů vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidovaného seznamu změn předpisů a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Spojené národy

ECE/ADN/18

logo Hospodářská a sociální rada

Distr.: Celkový

30. března 2012

Angličtina

Originál: Angličtina a francouzština

Evropská hospodářská komise Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn předpisů přiložených k ADN

Na svém osmém zasedání (27. ledna 2012) požádal Administrativní výbor ADN sekretariát, aby připravil konsolidovaný seznam všech změn, které byly přijaty ke vstupu v platnost od 1. ledna 2013, tak aby mohly být předmětem oficiálního návrhu podle postupu stanoveného v článku 20 ADN. Notifikace by měla být zaslána nejpozději 1. července 2012, s ohledem na 1. leden 2013, jako předpokládané datum vstupu v platnost (viz ECE/ADN/17, odstavec 17).

Tento dokument* obsahuje požadovaný konsolidovaný seznam změn přijatých Výborem pro otázky bezpečnosti na jeho sedmnáctém, osmnáctém, devatenáctém a dvacátém zasedání (viz ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36, příloha II, ECE/TRANS/WP. 15/AC.2/36/Corr. 1, ECE/TRANS/WP. 15/AC.2/38, příloha, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/40/Add. 1 a ECE/TRANS/WP. 15/AC.2/42, příloha I).

ČÁST 1

Kapitola 1.1

Vložit následující nové pododdíly:

1.1.3.8 (Vyhrazeno)

1.1.3.9 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věcí používané pro chlazení nebo kondiciování během přepravy

Jsou-li ve vozidlech, železničních vozech nebo kontejnerech používány pro účely chlazení nebo kondiciování nebezpečné věci, které jsou jen dusivé (které ředí nebo nahrazují kyslík normálně v ovzduší), podléhají pouze ustanovením oddílu 5.5.3.“

1.1.4.3 Pozměnit do tohoto znění:

1.1.4.3 Používání přemístitelných cisteren typu IMO schválených pro námořní dopravu

Přemístitelné cisterny typu IMO (typy 1, 2, 5 a 7), které neodpovídají předpisům kapitol 6.7 nebo 6.8 ADR, ale které byly vyrobeny a schváleny před 1. lednem 2003 podle ustanovení IMDG Code (Změna 29-98), smějí být dále používány za podmínky, že odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code o periodických inspekcích a zkouškách1). Kromě toho musí splňovat ustanovení odpovídající pokynům uvedeným ve sloupcích (10) a (11) tabulky A v kapitole 3.2 a ustanovením kapitoly 4.2 ADR. Viz též 4.2.0.1 IMDG Code.“.

1.1.5 Vložit nový oddíl 1.1.5 v tomto znění:

1.1.5 Použití norem

Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními ADN, mají ustanovení ADN přednost.“.

Kapitola 1.2

1.2.1 Změny k definicím „box“ a „bag“ se netýkají anglického textu.

1.2.1 V definici pojmu „Bateriové vozidlo“, v první větě namísto „na dopravní jednotce.“ uvést „na tomto vozidle.“

1.2.1 Vypustit definici pojmu „BC Code“.

1.2.1 V definici pojmu „Kontejner pro volně ložené látky“ namísto textu „Kontejnery pro volně ložené látky“ přepravní prostředky“ uvést „Kontejner pro volně ložené látky“ přepravní prostředek“. Namísto textu „Kontejnery pro volně ložené látky jsou“ uvést „Kontejner pro volně ložené látky je“. V druhém odseku namísto „druhy dopravy“ uvést „dopravními prostředky“.

1.2.1 V definici pojmu „Hromadná položka“ namísto „přesně definovanou“ uvést „definovanou“.

1.2.1 V definici pojmu „Obal skupinový“ namísto „pro účely přepravy“ uvést „pro účely přepravy“ a namísto „vnitřních obalů“ uvést „vnitřních obalů“.

1.2.1 V definici „GHS“ namísto „třetí“ uvést „čtvrté“ a namísto „ST/SG/AC.10/30/Rev.3“ uvést „ST/SG/AC.10/30/Rev.4“.

1.2.1 V definici pojmu „Mezinárodnípředpisy“ namísto „BC Code“ uvést: „IMSBC Code“.

1.2.1 V definici pojmu „Příručka zkoušek a kritérií“ pozměnit text v závorkách do tohoto znění: „ST/SG/AC.10/11/Rev.5 se změnami uvedenými v dokumentu ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1“.

1.2.1 V definici pojmu „Nejvyšší dovolená celková hmotnost“ pozměnit text pod písmenem (a) v závorce do tohoto znění: „pro IBC“.

1.2.1 Vypustit definici pojmu „Nejvyšší dovolená hmotnost nákladu“.

1.2.1 Pozměnit definici pojmu „Potrubí pro nakládku a vykládku (nakládací a vykládací potrubí)“ do tohoto znění:

„Potrubí pro nakládku a vykládku (nakládací a vykládací potrubí)“ všechna potrubí, která mohou obsahovat kapalný nebo plynný náklad, včetně trubek, hadicových soustav, připojených čerpadel, filtrů a uzavíracích zařízení.“

Navazující změna (anglický text): kdekoliv se vyskytuje, namísto „potrubí pro nakládku a vykládku“ uvést „potrubí pro nakládku a vykládku“, namísto „nakládací a vykládací potrubí“ uvést „nakládací a vykládací potrubí“, namísto „nakládací potrubí“ uvést „nakládací potrubí“ a namísto „vykládací potrubí“ uvést „vykládací potrubí“.

1.2.1 V definici pojmu „Nádoba tlaková“ namísto „a svazky lahví“ uvést „svazky lahví a záchranné tlakové nádoby“.

1.2.1 V definici pojmu „Obal záchranný“ namísto „nebo netěsnící kusy“ uvést „nebo netěsnící kusy nebo kusy neodpovídající předpisům“.

1.2.1 V definici pojmu „Vzorové předpisy OSN“ namísto „šestnáctému“ uvést „sedmnáctému“ a namísto „(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)“ uvést: „(ST/SG/AC.10/1/Rev. 17)“.

Doplnit následující nové definice:

„OMNI Úmluva o smlouvě pro přepravu věcí po vnitrozemské vodní cestě (Budapešť, 22. června 2001).“

„Hadice flexibilní trubkovité polovýrobky z elastomerů, termoplastů nebo z nerezavějící oceli sestávající z jednoho nebo více plášťů a vystýlek.“

„Hadicové soustavy hadice, které jsou integrovány nebo přivařeny na obou stranách do hadicových fitinků; hadicové fitinky musí být integrovány tak, aby je bylo možno uvolnit pouze pomocí nástroje.“

„Hadicové fitinky spojky a spojovací prvky hadic.“

„IMSBC Code Mezinárodní námořní předpis pro tuhé volně ložené náklady Mezinárodní námořní organizace (IMO).“

„Zkapalněný ropný plyn (LPG)“ nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou přiřazeny jen k UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969 nebo UN 1978 a které sestávají hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenu se stopami jiných uhlovodíkových plynů;

POZNÁMKA 1: Hořlavé plyny přiřazené k jiným UN číslům se nepovažují za LPG.

POZNÁMKA 2: K UN 1075 viz POZNÁMKU 2 pod 2F, UN 1965, v tabulce pro zkapalněné plyny ve 2.2.2.3.“.

„Ložná dokumentace sestává z počítače (hardware) a počítačového programu (software) a nabízí možnost zajistit, aby v každém případě balastní zátěže nebo nakládky:

• dovolené hodnoty týkající se podélné síly (pevnosti), jakož i maximálního dovoleného ponoru nebyly překročeny; a

• stabilita plavidla splňovala požadavky vztahující se na plavidlo. K tomuto účelu musí být vypočtena stabilita v nepoškozeném stavu a stabilita v poškozeném stavu.“

„Čistá hmotnost výbušniny (NEM)“ celková hmotnost výbušných látek, bez obalů, pouzder atd. (Čisté množství výbušniny (NEQ), čistý obsah výbušniny (NEC), čistá váha výbušniny (NEW) nebo čistá hmotnost výbušného obsahu se často používají ke sdělení stejného významu);“.

„Záchranná tlaková nádoba“ tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů, do které se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící tlakové nádoby nebo tlakové nádoby neodpovídající předpisům pro jejich přepravu, např. za účelem jejich obnovy nebo likvidace;“.

„Vodotěsné konstrukční součást nebo zařízení vybavené tak, aby se zamezilo jakémukoli vniknutí vody;“

„Odolné proti povětrnosti konstrukční součást nebo zařízení vybavené tak, aby za normálních podmínek dovolily vniknout jen zanedbatelnému množství vody.“

Kapitola 1.3

1.3.1 V POZNÁMCE 1 namísto „viz oddíl 1.8.3“ uvést „viz 1.8.3 namísto tohoto oddílu“. V POZNÁMCE 2 namísto „viz kapitolu 8.2“ uvést „viz kapitolu 8.2 namísto tohoto oddílu“. Vypustit POZNÁMKU 4.

Kapitola 1.4

1.4.2.1.1 (b) Text první věty doplnit do tohoto znění: „(b) předat dopravci ve sledovatelné formě informace a údaje...“.

1.4.2.2.1 Doplnit nový odsek (j) v tomto znění:

(j) přesvědčit se, že seznam látek pro plavidlo podle 1.16.1.2.5 vyhovuje tabulce C kapitoly 3.2 včetně změn, které v ní byly provedeny.“

1.4.3.3 (f) Pozměnit do tohoto znění: „(f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;“.

Kapitola 1.6

1.6.1.1 Namísto “2011“ uvést „2013“ a namísto „2010“ uvést „2012“.

1.6.1 Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.1.21-23 (Vyhrazeno)

1.6.1.24 Lithiové články a baterie vyrobené před 1. lednem 2014, které byly vyzkoušeny podle předpisů platných do 31. prosince 2012, avšak nebyly vyzkoušeny podle předpisů platných od 1. ledna 2013, jakož i zařízení obsahující takové lithiové články nebo baterie, smějí být dále přepravovány, jestliže jsou dodrženy všechny ostatní platné předpisy.

1.6.1.25 Kusy označené UN číslem podle ustanovení ADN platných do 31. prosince 2012 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 5.2.1.1, pokud jde o velikost UN čísla a písmen „UN“, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány až do 31. prosince 2013, a pokud jde o láhve s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 60 litrů, až do příští periodické inspekce, nejdéle však do 30. června 2018.

1.6.1.26 Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované před 1. lednem 2014 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 6.6.3.1 ADR, pokud jde o velikost písmen, číslic a symbolů, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány. Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované před 1. lednem 2015 nemusí být označeny nejvyšší dovolenou stohovací zátěží podle 6.6.3.3 ADR. Takové velké obaly, které nejsou označeny podle 6.6.3.3 ADR, smějí být používány i po 31. prosinci 2014, ale musí být označeny podle 6.6.3.3 ADR, pokud byly rekonstruovány po tomto datu.

1.6.1.27 Nádrže jako integrální součásti zařízení nebo strojů, obsahující kapalná paliva UN čísel 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 a 3475, vyrobené před 1. červencem 2013, které neodpovídají požadavkům zvláštního ustanovení 363 kapitoly 3.3 platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány“.

1.6.7.2.2.2 Doplnit novou položku do tabulky v tomto znění:

„7.2.3.20.1Vybavení balastních tanků a komor ukazateli úrovně hladinyN.R.M. Pro tanková plavidla typu C a G a typu N s dvojitou obšívkou

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2012“.

1.6.7.2.2.2 Doplnit novou položku do tabulky v tomto znění:

„8.1.6.2

Hadicové soustavy

Hadicové soustavy dřívějších norem EN 12115:1999, EN 13765:2003
nebo EN ISO 10380:2003 smějí být používány až do 31. prosince 2018“.

1.6.7.2.2.3.1 Na konec doplnit větu v tomto znění: „Toto přechodné ustanovení platí až do 31. prosince 2018.“

1.6.7.2.4 Doplnit následující nové přechodné ustanovení:

1.6.7.2.4 Odstavce 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 a 9.3.3.13.3 smějí být používány až do 31. prosince 2014 ve verzi platné ke dni 31. prosince 2012.“

1.6.7.4.2 Přechodná období platná pro látky

V tabulce 2 provést následující změny:

UN číslo (popřípadě s popisem/komentáři)SloupecZměna
1203 BENZIN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
1268 DESTILÁTY ROPNÉ , J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA) 110 kPa < tp50 ≤ 175 kPa(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
1268 DESTILÁTY ROPNÉ , J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA) 110 kPa < tp50 ≤ 150 kPa(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
1268 DESTILÁTY ROPNÉ , J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA) tp50 ≤ 110 kPa(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
1268 DESTILÁTY ROPNÉ , J.N. svíce než 10 % BENZENU nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (BENZENOVÁ DESTILAČNÍ FRAKCE) tp50 ≤ 110kPa(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
3256 LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. s bodem vzplanutí nad 60 °C, při teplotě rovnající se bodu vzplanutí nebo vyšší (živice s nízkým QI)(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
3257 Pro 2 položky(18)
(20)
Namísto „PP“ uvést „*“
Na konec vložit „* viz 3.2.3.3“
3295 UHLOVODÍKY KAPALNÉ. J.N. (POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ SMĚSI UHLOVODÍKŮ)(18)Namísto „PP, EX, A“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“
3295 UHLOVODÍKY KAPALNÉ. J.N.(18)
(20)
Namísto „PP, EX, A“ uvést „*“
Na konec vložit „* viz 3.2.3.3“

V tabulce 3 provést následující změny:

UN číslo (popřípadě s popisem/komentáři)SloupecZměna
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ
nebo OLEJ TOPNÝ (LEHKÝ) (bod vzplanutí nejvýše 60 °C)
(18)
(20)
Namísto „PP“ uvést „*“
Na konec vložit „* viz 3.2.3.3“
11202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ I
nebo OLEJ TOPNÝ (LEHKÝ) (bod vzplanutí více než 60 °C, ale nejvýše 100 °C)
(18)
(20)
Namísto „PP“ 1 uvést „*“
Na konec vložit „* viz 3.2.3.3“
1223(16)Namísto „II A“ uvést „II A7)
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY(18)
(20)
Namísto „PP, EX, A“ uvést „*“
Na konec vložit „* viz 3.2.3.3“

1.6.8 Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.8. Přechodná ustanovení týkající se posádky

Ustanovení uvedená v 7.1.3.15, 7.2.3.15, 8.2.2.3, 8.2.2.4 a 8.2.2.5 týkající se odborníka na plavidle smějí být používána až do 31. prosince 2014 ve verzi platné ke dni 31. prosince 2012. Odpovědný velitel plavidla a osoba odpovědná za nakládku a vykládku tlačného člunu musí vlastnit osvědčení o zvláštních znalostech se zápisem: „Držitel tohoto osvědčení se zúčastnil 8 hodinového školení o stabilitě“ před 31. prosincem 2019.

Podmínkou pro tento zápis je účast na základním školení vyžadovaném předpisy platnými po 1. lednu 2013 nebo účast na obnovovacím školení, které odchylkou od 8.2.2.5 sestává z 24 vyučovacích hodin po 45 minutách, včetně 8 vyučovacích hodin věnovaných předmětu stability.“

Kapitola 1.8

1.8.3.3 Pozměnit čtvrtý odsek druhého odstavce do tohoto znění:

„- vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;

1.8.5.1 Pozměnit konec do tohoto znění: „povinen zajistit, aby byla příslušnému orgánu dotyčné smluvní strany nejpozději jeden měsíc po této události předána zpráva podle vzoru předepsaného v 1.8.5.4“.

Kapitola 1.10

1.10.3.1 Pozměnit do tohoto znění:

1.10.3.1 Definice vysoce rizikových nebezpečných věcí

1.10.3.1.1 Vysoce rizikové nebezpečné věci jsou takové nebezpečné věci, které mají potenciál být zneužity při teroristické akci a které mohou, jako výsledek, vyvolat vážné důsledky, jako jsou hromadné oběti na životech, hromadné ničení nebo, zejména pro třídu 7, hromadný socio-ekonomický rozvrat.

1.10.3.1.2 Vysoce rizikové nebezpečné věci jiných tříd, než je třída 7, jsou nebezpečné věci uvedené v tabulce 1.10.3.1.2 níže a přepravované v množstvích větších, než jsou množství uvedená v této tabulce.

[Vložit stávající tabulku 1.10.5, přečíslovanou na tabulku 1.10.3.1.2, avšak bez položky pro třídu 7.]

1.10.3.1.3 Pro třídu 7 jsou vysoce rizikové radioaktivní látky takové látky, které mají úroveň aktivity stejnou nebo vyšší než je práh dopravní bezpečnosti 3000 A2 pro jednotlivý kus (viz též 2.2.7.2.2.1), s výjimkou následujících radionuklidů, pro které je práh dopravní bezpečnosti udán v tabulce 1.10.3.1.3 níže.

Tabulka 1.10.3.1.3

Prahy dopravní bezpečnosti pro jednotlivé radionuklidy

PrvekRadionuklidPráh dopravní bezpečnosti (TBq)
AmericiumAm-2410,6
ZlatoAu-1982
KadmiumCd-109200
KaliforniumCf-2520,2
CuriumCm-2440,5
KobaltCo-577
KobaltCo-600,3
CesiumCs-1371
ŽelezoFe-558000
GermaniumGe-687
GadoliniumGd-15310
Iridiumlr-1920,8
NiklNi-63600
PaladiumPd-103900
PrometiumPm-147400
PoloniumPo-2100,6
PlutoniumPu-2380,6
PlutoniumPu-2390,6
RadiumRa-2260,4
RutheniumRu-1063
SelenSe-752
StronciumSr-9010
ThaliumTI-204200
ThuliumTm-170200
YterbiumYb-1693

1.10.3.1.4 Pro směsi radionuklidů může být zjištění, zda je dosažen nebo překročen práh dopravní bezpečnosti, provedeno výpočtem tak, že se sečte aktivita každého radionuklidů podělená prahem dopravní bezpečnosti pro tento radionuklid. Je-li součet těchto zlomků menší než 1, potom nebyl dosažen ani překročen práh radioaktivity pro směs.

Výpočet může být proveden podle tohoto vzorce:

Ai< 1
Ti

kde:

Ai = aktivita radionuklidu i, který je přítomen v kusu (TBq)

Ti = práh dopravní bezpečnosti pro radionuklid i (TBq)

1.10.3.1.5 Pokud má radioaktivní látka vedlejší nebezpečí jiných tříd, musí být vzata v úvahu také kritéria tabulky 1.10.3.1.2 (viz též 1.7.5).

1.10.3.2.1 a 1.10.3.3 (dvakrát) Namísto „vysoce rizikových nebezpečných věcí (viz tabulku 1.10.5)“ uvést „vysoce rizikových nebezpečných věcí (viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikových radioaktivních látek (viz 1.10.3.1.3)“.

1.10.4 Na konec doplnit tuto novou větu: „Kromě toho se ustanovení této kapitoly nevztahují na přepravu UN 2912 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-I) a UN 2913 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I).“.

1.10.5 Vypustit. Přečíslovat 1.10.6 na 1.10.5.

1.10.6 (přečíslovaný na 1.10.5) V poznámce pod čarou 2 vypustit poslední větu („Viz též „Guidance and Considerations for the Implementation of INFCIRC/225/Rev.4, the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, IAEA-TECDOC-967/Rev.1“.“).

Kapitola 1.15

Pozměnit odstavec 1.15.2.6 a první odstavec v 1.15.2.7 do tohoto znění:

1.15.2.6 Administrativní výbor sestaví novou komisi expertů podle postupu stanoveného v 1.15.2.2, která musí podat zprávu Administrativnímu výboru ve lhůtě do šesti měsíců. Klasifikační společnost musí být informována a vyzvána komisí expertů k vyjádření se k jejím nálezům.

1.15.2.7 Administrativní výbor může rozhodnout v případě, že se nepodaří splnit podmínky a kritéria uvedená v 1.15.3, že klasifikační společnost bude mít příležitost předložit plán k odstranění zjištěného nedostatku (zjištěných nedostatků) ve lhůtě do šesti měsíců a k vyhnutí se jeho (jejich) jakémukoli opakování, nebo podle článku 17, 7 (c) vyškrtnout název dotyčné společnosti ze seznamu společností doporučených k uznání.“

1.15.4 Pozměnit 1.15.4 do tohoto znění:

1.15.4.1 Doporučené klasifikační společnosti se musí zavázat k vzájemné spolupráci, aby byla zaručena rovnocennost z hlediska bezpečnosti jejich technických norem, které jsou důležité pro aplikaci ustanovení této dohody.

1.15.4.2 Musejí si vyměňovat zkušenosti na společných zasedáních konaných alespoň jednou za rok. Musejí každoročně podat zprávu Výboru pro bezpečnostní otázky. Sekretariát Výboru pro bezpečnostní otázky musí být o těchto zasedáních informován. Smluvním stranám musí být poskytnuta příležitost se těchto zasedání účastnit jako pozorovatelé.

1.15.4.3 Doporučené klasifikační společnosti se musí zavázat, že budou aplikovat stávající a budoucí ustanovení Dohody s ohledem na datum jejich vstupu v platnost. V odpověď na žádost příslušného orgánu musí doporučené klasifikační společnosti poskytnout aktuální informace týkající se jejich technických předpisů.“.

Kapitola 1.16

1.16.1.2.5 Pozměnit do tohoto znění:

„Pro tanková plavidla musí být schvalovací osvědčení doplněno seznamem všech nebezpečných věcí připuštěných k přepravě v tankovém plavidle, sepsaným uznanou klasifikační společností, která klasifikovala plavidlo (seznam látek pro plavidlo). V rozsahu vyžadovaném pro bezpečnou přepravu musí seznam obsahovat výhrady týkající se určitých nebezpečných věcí s ohledem na:

• kritéria pro pevnost a stabilitu plavidla; a

• kompatibilitu přejímaných nebezpečných věcí s konstrukčními materiály plavidla, včetně instalací a vybavení, které přicházejí do styku s nákladem.

Klasifikační společnosti musí novelizovat seznam látek pro plavidlo při každém prodloužení platnosti třídy plavidla na základě přiložených předpisů platných v té době. Klasifikační společnosti musí informovat vlastníka plavidla o změnách v tabulce C kapitoly 3.2, které vstoupily v mezidobí v platnost. Jestliže tyto změny vyžadují novelizaci seznamu látek pro plavidlo, musí o to vlastník plavidla požádat klasifikační společnost. Tento novelizovaný seznam látek pro plavidlo musí být vydán ve lhůtě uvedené v 1.6.1.1.

Celý seznam látek pro plavidlo musí být uznanou klasifikační společností zrušen ve lhůtě uvedené v 1.6.1.1, jestliže v důsledku změn těchto předpisů nebo v důsledku změn v klasifikaci není již dovoleno věci v něm obsažené v plavidle přepravovat.

Uznaná klasifikační společnost musí bez prodlení předat kopii seznamu látek pro plavidlo orgánu odpovědnému za vydání schvalovacího osvědčení a bez prodlení jej informovat o změnách nebo zrušení.

POZNÁMKA: Pokud je seznam látek k dispozici v elektronické formě, viz 5.4.0.2.“

1.16.15.2 Pozměnit do tohoto znění:

„Příslušné orgány musí uchovávat kopie všech osvědčení, které vydaly, jakož i připojených seznamů látek pro plavidla uznaných klasifikačních společností, a všech změn, zrušení, nových vystavení a rozhodnutí o zrušení těchto dokumentů.“

ČÁST 2

Kapitola 2.1

2.1.3.3 V první větě přidat: „splňující klasifikační kritéria ADN“ za „roztok nebo směs“.

2.1.3.5 Přidat „splňující klasifikační kritéria ADN a“ za „roztoky nebo směsi“.

2.1.3.5.3 Pozměnit začátek pododstavce (h) (před závorkou) do tohoto znění:

(h) Látky třídy 6.1 splňující kritéria toxicity při vdechnutí pro obalovou skupinu I“.

2.1.3.5.4 Přidat následující odstavec:

„Jestliže nebezpečné vlastnosti látky jsou takové, že může být přiřazena k UN číslu nebo identifikačnímu číslu, pak UN číslo má přednost.“.

2.1.3.5.5 Na konec třetího odstavce doplnit následující větu: „Avšak je-li známo, že odpad má jen vlastnosti nebezpečné životnímu prostředí, může být přiřazen k obalové skupině III pod UN čísla 3077 nebo 3082.“.

2.1.3.8 Pozměnit do tohoto znění:

2.1.3.8 Látky tříd 1 až 6.2, 8 a 9, jiné než jsou látky přiřazené k UN číslům 3077 nebo 3082, splňující kritéria odstavce 2.2.9.1.10 se navíc ke svým nebezpečím tříd 1 až 6.2, 8 a 9 považují za látky ohrožující životní prostředí. Jiné látky nesplňující kritéria žádné jiné třídy, nýbrž jen kritéria odstavce 2.2.9.1.10, se přiřadí k UN číslům 3077 nebo 3082, jak je to náležité.“.

Kapitola 2.2

2.2.1.1.3 Namísto „2.2.1.1.8“ uvést „2.2.1.4“.

2.2.1.1.5 V definici podtřídy 1.6 vypustit slovo „detonující“.

2.2.1.1.6 V popisu skupiny snášenlivosti N vypustit „schopné detonace“.

2.2.1.1.8 Text odstavce 2.2.1.1.8 přesunout do nového pododdílu 2.2.1.4 s následujícími změnami:

V definici pojmu „PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ (PŘEDMĚTY, EEI)“ vypustit „detonující“ a „(EIDS)“.

Vložit novou definici „NÁBOJE PRO NÁŘADÍ, SLEPÉ“ v tomto znění:

„NÁBOJE PRO NÁŘADÍ, SLEPÉ: UN číslo 0014

Předmět, používaný v nářadí, sestávající z uzavřené nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a s náplní bezdýmného nebo černého prachu nebo bez ní, ale bez střely.“.

Vložit nový odstavec 2.2.1.1.8 v tomto znění:

2.2.1.1.8 Vyloučení ze třídy 1

2.2.1.1.8.1 Předmět nebo látka může být vyloučen(a) ze třídy 1 na základě výsledků zkoušek a definice třídy 1 se schválením příslušného orgánu kterékoli smluvní strany ADN, který může také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo ICAO Technical Instructions.

2.2.1.1.8.2 Se schválením příslušného orgánu podle 2.2.1.1.8.1 smí být předmět vyloučen ze třídy 1, jestliže tři nezabalené předměty, každý jednotlivě aktivovaný svými vlastními iniciačními nebo roznětnými prostředky nebo vnějšími prostředky tak, aby fungoval stanoveným způsobem, splní následující zkušební kritéria:

(a) Žádný vnější povrch nesmí mít teplotu vyšší než 65 °C. Okamžitý narůst teploty do 200 °C je akceptovatelný;

(b) Žádné prasknutí nebo roztříštění vnějšího pláště nebo pohyb předmětu nebo jeho uvolněných částí do vzdálenosti větší než jeden metr v kterémkoli směru;

POZNÁMKA: Pokud by celistvost předmětu mohla být ovlivněna v případě vnějšího požáru, musí být tato kritéria prověřena zkouškou vystavením ohni, jak je popsána v normě ISO 12097-3.

(c) Žádný akustický záznam překračující špičkovou hodnotu 135 dB(C) ve vzdálenosti jednoho metru;

(d) Žádný záblesk nebo plamen schopný zažehnout materiál, jako je list papíru gramáže 80 ± 10 g/m2, při dotyku s tímto předmětem; a

(e) Žádné tvoření kouře, dýmu nebo prachu v takových množstvích, že viditelnost v komoře o velikosti jednoho kubického metru, vybavené vyfukovacími panely náležité velikosti, je snížena o více než 50 %, jak je naměřeno kalibrovaným fotometrem (luxmetrem) nebo radiometrem umístěnými ve vzdálenosti jednoho metru od konstantního světelného zdroje umístěného ve středu protilehlých stěn. Je možno použít též všeobecný návod ke zkoušení optické hustoty v normě ISO 5659-1 a všeobecný návod k fotometrickému systému popsanému v oddílu 7.5 normy ISO 5659-2 neboje možno použít také podobné metody měření optické hustoty určené ke stejnému účelu. K minimalizaci účinků rozptýleného nebo pronikajícího světla, které není emitováno přímo světelným zdrojem, musí být použit vhodný kryt obklopující zadní a boční strany fotometru.

POZNÁMKA 1: Jestliže během zkoušek vztahujících se ke kritériím uvedeným pod písmeny (a), (b), (c) a (d) není zpozorován žádný neboje zpozorován jen velmi malý kouř, je možno od zkoušky uvedené pod písmenem (e) upustit.

POZNÁMKA 2: Příslušný orgán zmíněný v 2.2.1.1.8.1 může vyžadovat provedení zkoušek v balené formě, je-li zjištěno, že předmět, jak je zabalen pro přepravu, může představovat větší riziko.“.

2.2.2.1.2 Na konec vložit novou poddivizi v tomto znění:

8. Chemické látky pod tlakem: kapaliny, pasty nebo prášky natlakované s hnací látkou, která splňuje definici stlačeného nebo zkapalněného plynu a jejich směsí.“.

2.2.2.1.3 Na začátku namísto „(kromě aerosolů)“ uvést „(kromě aerosolů a chemických látek pod tlakem)“.

V POZNÁMCE 2 na konec doplnit následující novou větu: „K chemickým látkám pod tlakem (UN čísel 3500 až 3505) viz 2.2.2.1.7.“.

2.2.2.1.5 Na začátku namísto „(kromě aerosolů)“ uvést „(kromě aerosolů a chemických látek pod tlakem)“.

2.2.2.1.5 Pod „Hořlavé plyny“ namísto „ISO 10156:1996“ uvést „ISO 10156:2010“.

2.2.2.1.5 Pod „Plyny podporující hoření“ namísto „ISO 10156:1996 nebo ISO 10156-2:2005“ uvést „ISO 10156:2010“.

2.2.2.1.6 V první POZNÁMCE namísto textu „nebo pyroforních plynů podle pokynu pro balení P200“ uvést „a plynů identifikovaných v tabulce 2 pokynu pro balení P200 poznámkou c „Je považován za pyroforní““.

Vložit nový odstavec 2.2.2.1.7 v tomto znění:

2.2.2.1.7 Chemické látky pod tlakem

Chemické látky pod tlakem (UN čísel 3500 až 3505) se přiřazují k jedné z následujících skupin podle svých nebezpečných vlastností takto:

A dusivé

F hořlavé

T toxické

C žíravé

FC hořlavé, žíravé

TF toxické, hořlavé.

Zařazení závisí na nebezpečných vlastnostech komponentů v různých stavech:

Hnací látka;

Kapalina; nebo

Tuhá látka.

POZNÁMKA 1: Plyny, které vyhovují definici toxických plynů nebo plynů podporujících hoření podle 2.2.2.1.5, nebo plyny identifikované v tabulce 2 pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1 ADR poznámkou c „Je považován za pyroforní“, nesmějí být používány jako hnací látka pro chemické látky pod tlakem.

POZNÁMKA 2: Chemické látky pod tlakem, jejichž obsah splňuje kritéria pro obalovou skupinu I z hlediska toxicity nebo žíravosti, nebo jejichž obsah splňuje jak kritéria pro obalovou skupinu II nebo III z hlediska toxicity, tak i kritéria pro obalovou skupinu II nebo III z hlediska žíravosti, nesmějí být přijímány k přepravě pod těmito UN čísly.

POZNÁMKA 3: Chemické látky pod tlakem s komponentami odpovídajícími vlastnostem třídy 1; znecitlivěné výbušné kapaliny třídy 3; samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky třídy 4.1; třída 4.2; třída 4.3; třída 5.1; třída 5.2; třída 6.2 nebo třída 7 nesmějí být používány pro přepravu pod těmito UN čísly.

POZNÁMKA 4: Chemické látky pod tlakem v aerosolovém rozprašovači musí být přepravovány pod UN číslem 1950.

Platí tato kritéria:

(a) Přiřazení ke skupině A se provede, pokud obsah nesplňuje kritéria pro žádnou jinou skupinu podle pododstavců (b) až (e) dále;

(b) Přiřazení ke skupině F se provede, jestliže jeden z komponentů, kterým může být čistá látka nebo směs, musí být klasifikován jako hořlavý. Hořlavé komponenty jsou hořlavé kapaliny a kapalné směsi, hořlavé tuhé látky a tuhé směsi nebo hořlavé plyny a směsi plynů splňující následující kritéria:

(i) Hořlavá kapalina je kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 93 °C;

(ii) Hořlavá tuhá látka je tuhá látka, která splňuje kritéria uvedená V2.2.41.1;

(iii) Hořlavý plyn je plyn, který splňuje kritéria uvedená v 2.2.2.1.5;

(c) Přiřazení ke skupině T se provede, pokud je obsah, s výjimkou hnací látky, zařazen jako nebezpečné věci třídy 6.1, obalových skupin II nebo III;

(d) Přiřazení ke skupině C se provede, pokud je obsah, s výjimkou hnací látky, zařazen jako nebezpečné věci třídy 8, obalových skupin II nebo III;

(e) Pokud jsou splněna kritéria pro dvě skupiny mezi skupinami F, T a C, provede se přiřazení ke skupinám FC nebo TF, jak je to náležité.“.

2.2.2.2.2 Změnit čtvrtou odrážku do následujícího znění:

„Hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které nemohou být přiřazeny ke klasifikačním kódům 3A, 30 nebo 3F, s výjimkou látky s identifikačním číslem 9000 AMONIAK (ČPAVEK) BEZVODÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ klasifikačního kódu 3TC v tankových plavidlech.“

2.2.2.3 Na konec doplnit následující novou tabulku:

Chemické látky pod tlakem
Klasifikační KódUN ČísloPojmenování látky nebo předmětu
8A3500CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N.
8F3501CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N.
8T3502CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N.
8C3503CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽIRAVÁ, J.N.
8TF3504CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,TOXICKA, J.N.
8FC3505CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,ZIRAVA, J.N.

2.2.3.1.1 POZNÁMKA 1 Na začátku vypustit „Netoxické a nežíravé“.

2.2.3.1.1 POZNÁMKA 2 Za „topný olej (lehký)“ doplnit „včetně synteticky vyrobených produktů“.

2.2.3.1.2 Namísto „F Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí:“ uvést „F Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí a předměty obsahující takové látky:“ a doplnit následující novou položku pod tento nadpis: „F3 Předměty obsahující hořlavé kapaliny;“.
Přečíslovat stávající položky F3 a F4 na F4 a F5.

2.2.3.3 Namísto „Hořlavé kapaliny“ uvést „Hořlavé kapaliny a předměty obsahující takové látky“.
V seznamu hromadných položek pro Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí F vložit novou položku v tomto znění:

Předměty F33269 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ
3473 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ nebo
3473 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo
3473 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM

a přečíslovat stávající položky F3 a F4 na F4 a F5.

Související změna: v tabulkách A a C u UN čísla 9001, místo „F3“ uvést „F4“ a u UN čísla 9002, místo „F4“ uvést „F5“. V tabulce 1 v 1.6.7.4.2 u UN čísla 9001, místo „F3“ uvést „F4“.

U F1 vypustit položku pro UN číslo 3269 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ.

2.2.51.3 Namísto „Látky podporující hoření“ uvést „Látky podporující hoření a předměty obsahující takové látky“.

2.2.52.4 V tabulce pozměnit dále uvedené položky takto:

Organický peroxidSloupecZměna
DIISOPROPYL PEROXYDIKARBONÁT (poslední řádka)KoncentraceMísto „≤ 28“ uvést „≤ 32“
DIISOPROPYL PEROXYDIKARBONÁT(poslední řádka) Ředidlo Typ AMísto „≥ 72“ uvést „≥ 68“
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) (první řádka)
PEROXID (koncentrace >38-82)
KoncentraceMísto „>38-82“ uvést „>52-82“

2.2.52.4 Vložit následující nové položky:

Organický peroxid

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

([3R-(3R, 5aS,6S, 8aS, 9R, 10R, 12S,12aR**)]-DEKAHYDRO-
10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO
[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN

≤100

OP7

3106

DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)PEROXID

>38-52

>48

OP8

+10

+15

3119

3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7 TRIPEROXONAN

≤17

≥18

≥65

OP8

3110

2.2.61.3 V seznamu hromadných položek ve skupině „Toxické látky s vedlejším(i) nebezpečím(i)“ pod kódem TFC vypustit položky pro UN čísla 3492 a 3493.

2.2.61.3 V seznamu hromadných položek ve skupině „Toxické látky bez vedlejšího nebezpečí“ pozměnit pro uvedené klasifikační kódy pojmenování a popis následujících položek seznamu do tohoto znění:

Kód UN č.

Pojmenování a popis

T13276

NITRILY, KAPALNÉ, TOXICKÉ, J.N.

T23278

SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.

T33282

SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.

T23439

NITRILY, TUHÉ, TOXICKÉ, J.N.

T23464

SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.

T33467

SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.

2.2.61.3 V seznamu hromadných položek ve skupině „Toxické látky bez vedlejšího nebezpečí“, u kódu T4, UN čísel 3381 a 3382 v popisu namísto „ s inhalační toxicitou“ uvést „s LC50“.

2.2.61.3 V seznamu hromadných položek ve skupině „Toxické látky s vedlejším(i) nebezpečím(i)“:

- Kód TF1: UN č. 3383 a 3384;

- Kód TW1:UNč. 3385 a 3386;

- Kód TO1: UN č. 3387 a 3388;

- Kód TC3: UN č. 3389 a 3390;

- Kód TFC: UN č. 3488 a 3489; a

- Kód TFW: UN č. 3490 a 3491;

v popisu namísto „s inhalační toxicitou“ uvést „s LC50“.

2.2.62.1.5.3 Na konec doplnit následující novou POZNÁMKU:

POZNÁMKA: Lékařské vybavení, které bylo zbaveno volné kapaliny, je považováno za splňující požadavky tohoto odstavce a nepodléhá ustanovením ADN.“.

Vložit nový odstavec 2.2.62.1.5.7 v tomto znění:

2.2.62.1.5.7 S výjimkou:

(a) medicínského odpadu (UN 3291);

(b) lékařských přístrojů nebo zařízení kontaminovaných nebo obsahujících infekční látky kategorie A (UN 2814 nebo UN 2900); a

(c) lékařských přístrojů nebo zařízení kontaminovaných nebo obsahujících jiné nebezpečné látky, které vyhovují definici jiné třídy, lékařské přístroje nebo zařízení potenciálně kontaminované nebo obsahující infekční látky, které jsou přepravovány k desinfekci, čištění, sterilizaci, opravě nebo k ocenění zařízení nepodléhají jiným ustanovením ADN, než jsou ustanovení tohoto odstavce, jsou-li zabaleny do obalů konstruovaných a vyrobených takovým způsobem, že za normálních podmínek přepravy nemohou prasknout, být propíchnuty nebo propouštět svůj obsah. Obaly musí být konstruovány tak, aby splnily konstrukční požadavky uvedené v 6.1.4 nebo 6.6.5.

Tyto obaly musí splňovat všeobecná ustanovení pro balení v 4.1.1.1 a 4.1.1.2 a být schopny zadržet lékařské přístroje a zařízení při pádu z výšky 1,2 m.

Obaly musí být označeny nápisem „POUŽITÝ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ“ nebo „POUŽITÉ LÉKAŘSKÉ ZAŘÍZENÍ“. Při použití přepravních obalových souborů musí být tyto soubory označeny stejným způsobem, kromě případů, kdy nápis zůstává viditelným.“.

2.2.8.1.2 Namísto „C1-C10 Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí:“ uvést „C1-C11 Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí a předměty obsahující takové látky:“ a přesunout položku pro C11 pod tento nadpis.

Pozměnit nadpis pro CT do tohoto znění: „Žíravé látky, toxické a předměty obsahující takové látky“.

Pod tento nadpis vložit novou subdivizi CT3 v tomto znění:

„CT3 předměty“.

2.2.8.1.6 Na konec doplnit následující tabulku:

„Tabulka 2.2.8.1.6

Tabulka sumarizující kritéria uvedená v 2.2.8.1.6

Obalová
Skupina

Doba
působení

Pozorovací
doba

Účinek

I

≤ 3min

≤ 60 min

Úplné zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce

II

> 3 min ≤ 1 h

≤ 14d

Úplné zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce

III

> 1 h ≤ 4h

≤ 14d

Úplné zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce

III

-

-

Rychlost koroze buď na ocelových, nebo hliníkových površích
překračuje 6,25 mm za rok při zkušební teplotě 55 °C, zkouší-li se na
obou materiálech“

2.2.8.3 Pozměnit nadpisy v tabulkách takto:

Namísto „Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí“ uvést „Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí a předměty obsahující takové látky“.

Namísto „Žíravé látky s vedlejším(i) nebezpečím(i)“ uvést „Žíravé látky s vedlejším(i) nebezpečím(i) a předměty obsahující takové látky“.

Do první tabulky pro Předměty, C11, vložit následující nové položky:

1774NÁPLNĚ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ, žíravá kapalná látka
2028 PUMY MLŽNÉ, DÝMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ, obsahující žíravou kapalnou látku, bez zapalovačů
3477 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ, obsahující žíravé látky, nebo
3477 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ, obsahující žíravé látky, nebo
3477 ZÁSOBNÍKY DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, obsahující žíravé látky

V druhé tabulce pro CT vložit následující novou položku:

Předměty CT33506 RTUŤ OBSAŽENÁ VE VYROBENÝCH PŘEDMĚTECH|

2.2.9.1.7 Pozměnit do tohoto znění:

„Lithiové baterie

2.2.9.1.7 Články a baterie, články a baterie obsažené v zařízení nebo články a baterie balené se zařízením, obsahující lithium v jakékoli formě, musí být přiřazeny k UN číslům 3090, 3091, 3480 nebo 3481, jak je to náležité. Smějí být přepravovány pod těmito položkami, jestliže splňují následující ustanovení:

(a) Každý článek nebo baterie je typu, u něhož bylo prokázáno, že splňuje požadavky každé zkoušky uvedené v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 38.3;

POZNÁMKA: Baterie musí být typu, u něhož bylo prokázáno, že splňuje zkušební požadavky Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 38.3, bez ohledu na to, zda jsou články, z nichž jsou baterie složeny, zkoušeného typu.

(b) Každý článek a baterie je opatřen(a) ochranným zařízením proti vnitřnímu přetlaku, nebo zkonstruován (a) tak, aby se zabránilo jejich prudkému roztržení za normálních podmínek přepravy;

(c) Každý článek a baterie je vybaven(a) účinným systémem k zabránění vnějším zkratům;

(d) Každá baterie s více články nebo sériemi článků s paralelním zapojením je vybavena účinným zařízením, které zabraňuje nebezpečným zpětným proudům (např. diody, pojistky atd.);

(e) Články a baterie musí být vyráběny pod programem řízení kvality, který zahrnuje:

(i) Popis organizační struktury a odpovědností personálu s ohledem na konstrukci a kvalitu výrobku;

(ii) Příslušné instrukce pro inspekce a zkoušky, kontrolu kvality, zajištění kvality a výrobní postup, které budou používány;

(iii) Kontroly výroby, které by měly zahrnovat příslušné činnosti k zamezení a zjištění závad, pokud jde o vnitřní zkraty, během výroby článků;

(iv) Záznamy o kvalitě, jako jsou inspekční zprávy, údaje ze zkoušek, kalibrační údaje a osvědčení. Údaje ze zkoušek musí být uchovávány a být na požádání poskytnuty příslušnému orgánu;

(v) Audit k zajištění účinného fungování programu řízení kvality;

(vi) Postup pro kontrolu dokladů a jejich revize;

(vii) Způsoby kontroly článků nebo baterií, které neodpovídají typu vyzkoušenému podle ustanovení uvedených pod písmenem (a) výše;

(viii) Školicí programy a kvalifikační postupy pro příslušný personál; a

(ix) Postupy garantující, že finální výrobek není poškozen.

POZNÁMKA: Mohou být akceptovány vlastní programy řízení kvality. Osvědčení od třetí strany se nevyžaduje, ale postupy uvedené pod (i) až (ix) výše musí být řádně zaznamenané a sledovatelné. Kopie programu řízení kvality musí být na požádání poskytnuta příslušnému orgánu.

Lithiové baterie nepodléhají ustanovením ADN, jestliže splňují požadavky zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3.

POZNÁMKA: Položky UN 3171 Vozidlo na akumulátorový pohon nebo UN 3171 Přístroj na akumulátorový pohon se vztahují pouze na vozidla poháněná mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia a na přístroje poháněné mokrými bateriemi nebo sodíkovými bateriemi, přepravované s těmito zabudovanými bateriemi.

Pro účely tohoto UN čísla jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou elektricky poháněné osobní automobily, motocykly, skútry, tří- nebo čtyřkolová vozidla nebo motocykly, motorová kola, invalidní vozíky, motorové sekačky trávy, čluny a letadla.

Příklady přístrojů jsou sekačky trávy, čisticí stroje nebo modelové čluny a modelová letadla. Přístroje poháněné bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia musí být přiřazeny pod položky UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM, jak je to náležité.

Hybridní elektrická vozidla poháněná jak spalovacím motorem, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi) musí být zařazena pod položky UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Vozidla, která obsahují palivový článek, musí být zařazena pod položky UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ PALIVOVÝMI ČLÁNKY OBSAHUJÍCÍMI HOŘLAVÝ PLYN nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ PALIVOVÝMI ČLÁNKY OBSAHUJÍCÍMI HOŘLAVOU KAPALINU, jak je to náležité.“.

2.2.9.1.14 Doplnit následující novou položku do seznamu před POZNÁMKU:

„Elektrické dvouvrstvé kondenzátory (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)“.

2.2.9.1.14 Změnit čtvrtou odrážku následovně:

„- Identifikační číslo 9003 LÁTKY S BODEM VZPLANUTÍ NAD 60 °C, ALE NEPŘESAHUJÍCÍM 100 °C, které nemohou být přiřazeny k jiné třídě nebo jiné položce třídy 9. Jestliže mohou být tyto látky zařazeny k identifikačnímu číslu 9005 nebo identifikačnímu číslu 9006, pak má identifikační číslo 9003 přednost.“.

2.2.9.1.14 V POZNÁMCE za „UN 1845 oxid uhličitý, tuhý (suchý led)“ vložit odvolávku „13“ na poznámku pod čarou. Poznámka pod čarou zní takto: „K UN 1845 oxid uhličitý, tuhý (suchý led), který se používá jako chladicí prostředek, viz 5.5.3.“.

V POZNÁMCE před „UN číslo 2807“ vložit „UN číslo 2071 hnojiva obsahující dusičnan amonný, UN číslo 2216 moučka rybí (odpad rybí), stabilizovaný,“.

V POZNÁMCE za „3171 přístroj na bateriový pohon (mokrá baterie)“ vložit „(viz též POZNÁMKU na konci odstavce 2.2.9.1.7)“.

2.2.9.3 U M11 doplnit na konec následující novou položku:

„3499 KONDENZÁTOR, elektrický, dvouvrstvý (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)“.

ČÁST 3

Kapitola 3.1

3.1.3.2 V první větě za „Roztok nebo směs“ vložit „splňující klasifikační kritéria ADN“.

3.1.3.3 Za „Roztok nebo směs“ vložit „splňující klasifikační kritéria ADN“.

Kapitola 3.2

3.2.1 Změna vysvětlivky ke sloupci (8) tabulky A se netýká anglické verze.

3.2.1 Tabulka A

Pro UN čísla 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015 (dvakrát), 0016 (dvakrát), 0018, 0019, 0027, 0028, 0029, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0042, 0043, 0044, 0048, 0049, 0050, 0054, 0055, 0056, 0059, 0060, 0065, 0066, 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0110, 0113, 0114, 0118, 0121, 0124, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0143, 0144, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0161, 0167, 0168, 0169, 0171, 0173, 0174, 0180, 0181, 0182, 0183, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0204, 0207, 0208, 0209, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0224, 0225, 0226, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0254, 0255, 0257, 0266, 0267, 0268, 0271, 0272, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303 (dvakrát), 0305, 0306, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 508 a 0509, smazat „HA04, HA05, HA06“ ve sloupci (11), uprostřed.

Pro UN čísla 0012, 0014 a 0055, ve sloupci (6) vložit „364“ a ve sloupci (7a) nahradit „0“ za „5 kg“.

Pro UN číslo 0014, ve sloupci (2), za „NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ“, vložit „nebo NÁBOJE PRO NÁSTROJE, CVIČNÉ“.

Pro UN číslo 0144, ve sloupci (6) vložit „358“ a smazat „500“.

Pro UN číslo 0509 ve sloupci (11) vlevo, vložit „LO01“.

Pro UN číslo 1006 a 1046, ve sloupci (6), vložit „653“.

Pro UN čísla 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 a 1978, ve sloupci (6) vložit „660“.

Pro UN čísla 1011, 1969 a 1978, ve sloupci (6) vložit „657“.

Pro UN číslo 1057, ve sloupci (6) vložit „658“.

Pro UN čísla 1072, 1956 a 3156, ve sloupci (6) vložit „655“.

Pro UN čísla 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 a 3362, upravit sloupec (7b) na „E0“.

Smazat položky pro obalovou skupinu I pro UN čísla 1169, 1197, 1266, 1286 a 1287.

Pro všechny položky UN čísel 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 a 3475, ve sloupci (6) vložit „363“.

Pro UN číslo 1792: Vložit „, TUHÝ“ na konec pojmenování ve sloupci (2) a ve sloupci (3b), zaměnit „C1“ za „C2“.

Pro UN čísla 1810, 1834 a 1838 vložit „TOX, A“ za „PP, EP“ ve sloupci (9), ve sloupci (10) vložit „VE02“, ve sloupci (12) nahradit „0“ za „2“.

Pro UN číslo 1845, za „NENÍ PŘEDMĚTEM PRO ADN“ vložit „- při použití jako chladicí médium, viz 5.5.3“.

Pro UN číslo 2381 ve sloupci (3b) nahradit „F1“ za „FT1“, ve sloupci (5) vložit „+6.1“ za „3“, ve sloupci (8) vložit „T“, ve sloupci (9) nahradit „PP, EX, A“ za „PP, EP, EX, TOX, A“, ve sloupci (10) vložit „VE02“ za „VE01“ a ve sloupci (12) nahradit „1“ za „2“.

Pro UN číslo 2481 ve sloupci (12) nahradit „0“ za „2“.

Pro UN číslo 2590: Ve sloupci (7a), nahradit „0“ za „5 kg“.

Pro UN číslo 2809 ve sloupci (3b) nahradit „C9“ za „CT1“, ve sloupci (5) vložit „+6.1“ za „8“, ve sloupci (6) nahradit „599“ za „365“, ve sloupci (9) vložit „TOX, A“ za „PP, EP“ a ve sloupci (10) vložit „VE02“.

Pro UN číslo 2913 ve sloupci (11) smazat „RA03“ vpravo.

Pro UN číslo 3064, vložit „359“ ve sloupci (6).

Pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481, ve sloupci (6) smazat „656“.

Pro UN čísla 3091 a 3481, ve sloupci (6) vložit „360“.

Pro UN číslo 3171, za „NENÍ PŘEDMĚTEM PRO ADN“ vložit „, viz též zvláštní ustanovení 240 v kapitole 3.3“.

Pro UN čísla 3175 a 3243, ve sloupci (6) vložit „601“.

Zaměnit řádek pro UN 3256 za následující dva řádky:

(1)

(2)

(6)

3256

LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s bodem vzplanutí
více než 60 °C, při teplotě rovnající se bodu vzplanutí nebo vyšší a
pod 100 °C

274
560

3256

LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s bodem vzplanutí
více než 60 °C, při teplotě rovnající se bodu vzplanutí nebo vyšší a
při 100 °C nebo výše

274
560
580

Označení ve sloupcích (3a), (3b), (4), (5) a (7a) až (13) zůstává shodné a nezměněné pro obě položky.

Pro UN čísla 3269 (dvakrát) a 3473, ve sloupci (3b) zaměnit “F1“ za “F3“.

Pro UN čísla 3381 až 3390 a 3488 až 3491, ve sloupci (2) zaměnit “s inhalační toxicitou“ za “s LC50 “.

Smazat položky pro UN čísla 3492 a 3493.

Pro UN číslo 3495 ve sloupci (9) nahradit „PP, EX, TOX, A“ za „PP, EP, TOX, A“.

Pro následující položky, upravit jméno a popis ve sloupci (2) jak je ukázáno níže:

UN číslo

Jméno a popis

3276

NITRILY, KAPALNÉ, TOXICKÉ, J.N.

3278

SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.

3282

SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N.

3439

NITRILY, TUHÉ, TOXICKÉ, J.N.

3464

SLOUČENINA FOSFORU, ORGANICKÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.

3467

SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, TOXICKÁ, J.N.

Vložit následující nové položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
3497MOŘSKY KRIL4.2S2II4.23000E2PP0
3497MOŘSKY KRIL4.2S2III4.23000E1PP0
3498MONOCHLORID JODU,
KAPALNÝ
8C1II81 LE2PP,
EP
0
3499KONDENZÁTOR, elektrická dvojvrstva
(s akumulační kapacitou větší než 0,3 Wh)
9M1193610E0PP0
3500CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N.28A2.2274
659
0E0PP0
3501CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N.28F2.1274
659
0E0PP,
EX,
A
VE011
3502CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N.28T2.2
+6.1
274
659
0E0PP,
EP,
TOX,
A
VE022
3503CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N.28C2.2
+8
274
659
0E0PP,
EP
0
3504CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N.28TF2.1
+6.1
274
659
0E0PP,
EP,
EX,
TOX,
A
VE01,
VE02
2
3505CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.28FC2.1
+8
274
659
0E0PP,
EP,
EX,
A
VE011
3506RTUŤ OBSAZENA VE VÝROBCÍCH8CT3III8
+6.1
3665 kgE0PP,
EP,
TOX,
A
VE020

3.2.3 Tabulka C

Vložit „3.2.3.1“ před „Vysvětlivky k tabulce C“.

3.2.3 Změnit vysvětlivku ke sloupci (20), 12 (k) do tohoto znění:

(k) Hadice sestavené pro nakládku a vykládku musí být označeny následovně:“

3.2.3 Ve vysvětlivce ke sloupci (20), 33 (f) .2 vysvětlivky nahradit „potrubních systémech nebo hadicích“ za „ sestavených potrubních systémech nebo hadicích“.

Vysvětlující poznámky ke sloupci (20)

Na konec vložit následující novou poznámku:

40. Tankové plavidlo uzavřené vyžadované pro tuto látku, pokud toto tankové plavidlo:

■ je provedeno podle 9.3.2.22.5 a) i) nebo d) nebo 9.3.3.22.5 a) i) nebo d), musí být vybaveno vyhřívanými přetlakovými a podtlakovými ventily, nebo

■ je provedeno podle 9.3.2.22.5 a) ii), v), b) nebo c) nebo 9.3.3.22.5 a) ii), v), b) nebo c), musí být vybaveno vyhřívaným sběrným plynovým potrubím, jakož vyhřívanými přetlakovými a podtlakovými ventily, nebo

■ je provedeno podle 9.3.2.22.5 a) iii) nebo iv) nebo 9.3.3.22.5 a) iii) nebo iv), musí být vybaveno vyhřívaným sběrným plynovým potrubím, vyhřívanými přetlakovými a podtlakovými ventily a vyhřívanými pojistkami proti průniku plamenů.

POZNÁMKA: Není-li společné sběrné plynové potrubí na plavidle spojeno s břehovým potrubím, potom vyhřívání společného sběrného plynového potrubí není povoleno.

Vložit „3.2.3.2 Tabulka C“ před Tabulku C

Tabulka C

Provést následující změny v Tabulce C:

Pro položky s odkazem na vývojový diagram, 1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 3082, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001, 9002, 9003, 9005 a 9006, nahradit „viz. vývojový diagram“ za *viz. 3.2.3.3“ ve sloupci (20).

3.2.3 Tabulka C

Změnit následovně:

UN č. (s popisem/komentářem, je-li to nezbytné) Sloupec Změna
1005 (5) Nahradit „2.3+8+2.1“
za „2.3+8+N1“
1010 1,3-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ (18) Nahradit „PP, EX, A“ za
„PP, EP, EX, TOX, A“.
1010 BUTADIENY STABILIZOVANÉ nebo
BUTADIENY, SMĚS
S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ,
které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující
1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C
není nižší než 0,525 kg/l
(2) Vložit na konec
„(obsahující méně než
0,1 % 1,3-butadienu)“.
(16) Nahradit „II B“ za „II B4)“.
1011 (2) Vložit na konec
„(obsahující méně než
0,1 % 1,3-butadienu)“.
(5) Vymazat “;+CMR”.
(20) Vymazat “99”.
1040 (14) Nahradit “ano” za “ne”.
1127 CHLORBUTANY
(2-CHLORBUTAN)
(15) Nahradit ''T43)” za “T3“.
1127 CHLORBUTANY
(1-CHLOR-2-METHYLPROPAN)
(15) Nahradit “T43)” za “T3”.
1135 (5) Nahradit “6.1+3” za
“6.1+3+N3”.
1153 (15) Nahradit ''T43)” za “T 4”.
(16) Nahradit ''II B4)” za “II B”.
1157 (15) Nahradit “T43)” za “T2”.
1160 (5) Nahradit “3+8” za
“3+8+N3”.
(16) Nahradit ''II B4)” za “II A”.
1163 (16) Nahradit “II B4)” za “II C”.
1167 (16) Nahradit “II B7)”za “ll B”.
1171 (18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1172 (18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1175 (16) Nahradit “II B” za “II A”.
1177 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1179 (16) Nahradit “II B” za “II B4)”.
1188 (18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1191 (5) Nahradit “3+F” za
“3+N3+F”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY
nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ
TOPNÝ, LEHKÝ (s bodem vzplanutí
nižším než 60 °C)
(18) Nahradit “PP” za “*”.
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY
nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ,
LEHKÝ (s bodem vzplanutí více než 60 °C
ale méně než 100 °C)
(18) Nahradit “PP” za “*”.
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 10 % bezenu,
bod varu nejvýše 60°C
(5) Nahradit “3+CMR+F” za
“3+N2+CMR+F”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 10 % bezenu,
bod varu více než 60°C,
ale nejvýše 85 °C
(5) Nahradit “3+CMR+F” za
“3+N2+CMR+F”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 10 % bezenu
bod varu více než 85 °C,
ale nejvýše 115 °C
(5) Nahradit “3+CMR+F” za
“3+N2+CMR+F”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 10 % bezenu bod
varu přesahující 115 °C
(5) Nahradit “3+CMR+F” za
“3+N2+CMR+F”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1208 (5) Nahradit “3+N1” za
“3+N2”.
(6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
1214 (5) Nahradit “3+8” za
“3+8+N3”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1218 (18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1220 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1223 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1224 Pro 2 položky (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
1235 (5) Nahradit “3+8” za
“3+8+N3”.
1247 (5) Nahradit “3+unst.” za “3+unst.+N3”.
1267 Pro 9 položek
ROPA SUROVÁ s více než 10 % benzenu
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1267 Pro 3 položky
ROPA SUROVÁ
(18) Nahradit “PP, EX, A” za”*”
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo
PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA)
(tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa,
ale nepřesahuje 175 kPa)
(9) Vymazat “3”.
(10) Nahradit “10” za “50”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo
PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA)
(tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa,
ale nepřesahuje 150 kPa)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo
PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA)
(tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1268 Pro 10 položek DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
s více než 10 % benzenu nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. svíce než 10% bezenu
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo
PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
(BENZENE HEART CUT)
(tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1268 Pro 3 položky
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo
PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
1277 (15) Nahradit “T32)” za “T2”.
1280 (18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1294 (16) Nahradit “II A8)” za “II A”.
1578 Pro položku s „2“ ve sloupci vybavení
nákladního tanku
(15) Nahradit “T43)” za “T1”.
1595 (13) Nahradit “2” za “1”.
1708 (o-toluidin) (5) Nahradit “6.1+N1” za
“6.1+N1+CMR”.
1708 (m-toluidin) (5) Nahradit “6.1+N1+CMR “
za “6.1+N1 “.
1719 Pro 2 položky (18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
1760 Pro 3 položky LÁTKA ŽÍRAVÁ,
KAPALNÁ, J.N.
(18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
1764 (6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(20) Před “17”, vložit “6: 17° C;”.
1848 (15) Vymazat “T1”.
(16) Vymazat “II A7)”.
(17) Nahradit “ano” za “ne”.
(18) Nahradit “PP, EP, EX, A” za
“PP, EP”.
1863 Pro 6 položek
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
s více než 10 % benzenu
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1863 Pro 3 položky
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
1922 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
1969 (2) Vložit na konec
„(obsahující méně než
0,1 % 1,3-butadienu)“.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(20) Vymazat “; 99”.
1987 Pro 2 položky
ALKOHOLY, J.N.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
1989 Pro 2 položky (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
1993 Pro 9 položek
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
(s více než 10 % benzenu)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
1993 Pro 3 položky
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
2022 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2046 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2047 DICHLORPROPENY
(2,3-dichlor-1 -propen)
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
2047 DICHLORPROPENY
(2,3-dichlor-1-propen a 1,3-dichlor-1-propen, směs)
(5) Nahradit “3+N2+CMR” za “3+N1+CMR”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
2047 DICHLORPROPENY
(2,3-dichlor-1 -propen a 1,3-dichlor-1- propen, směs)
(5) Nahradit “3+N2+CMR” za
“3+N1+CMR”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
2047 DICHLORPROPENY
(1,3-dichlor-1-propen)
(5) Nahradit “3+N2+CMR” za
“3+N1+CMR”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
2051 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2057 Pro 2 položky (5) Po “3”, vložit “+N3”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
2205 (15) Nahradit “T43)” za “T4”.
(20) Před “17”, vložit “6: 6° C;”.
2218 (16) Nahradit “II A7)” za “II B”.
2227 (5) Po “3+nest.” vložit “+N3+F”.
2238 CHLORTOLUENY
(o-chlortoluen)
(5) Nahradit “3+S” za
“3+N2+S”.
2238 CHLORTOLUENY
(p-chlortoluen)
(5) Nahradit “3+S” za “3+N2+S”.
2241 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2259 (20) Před “34”, vložit “6: 16° C; 17;”
2265 (18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
2266 (16) Nahradit ''II A” za “II A7)”.
2288 (5) Po “3+nest.” vložit “+N3”.
2289 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
(20) Před “17; 34”, vložit “6: 14° C;”.
2321 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2325 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2357 (16) Nahradit “II A8)” za “II B4)1”.
2381 (3b) Nahradit “F1” za “FT1”.
(5) Vložit “+6.1” po “3”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
(19) Nahradit “1” za “2”.
2382 (14) Nahradit “ano” za “ne”.
(16) Nahradit “II C” za “II C5)”.
2383 (5) Po “3+8” vložit “+N3”.
(14) Nahradit “ne” za “ano”.
2397 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2404 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2430 Pro položku, kde je vyžadováno
zajištění proti explozi
(6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “1” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
2430 Pro položku, kde není vyžadováno
zajištění proti explozi
(6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
2477 (13) Nahradit “2” za “1”.
2491 (20) Před “17; 34”, vložit “6: 14° C;”
2531 (20) Nahradit “3; 4; 5; 17” za
“3; 4; 5; 7; 17”.
2564 Pro položku s obalovou skupinou III (15) Vymazat “T1”.
(16) Vymazat “II A7)”.
(17) Nahradit “ano” za “ne”.
(18) Vymazat”, EX, A”.
2574 (5) Nahradit “6.1+S” za “6.1+N1+S”.
2618 (5) Nahradit “3+nest.+F” za “3+nest.+N2+F”.
2672 AMONIAK, ROZTOK, vodný, relativní
hustota mezi 0,880 a 0,957 při 15 °C,
s více než 10 %, ale nejvíce 35 %
amoniaku (nejvíce 25 % amoniaku)
(20) Vložit “34”.
2709 (6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2733 (5) Po “3+8” insert “+N1”.
(16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2735 Pro 3 položky (18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
2789 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
2790 Pro 2 položky (11) Nahradit “95” za “97”.
2850 (6) Nahradit “C” za “N”.
(8) Nahradit “2” za “3”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
(15) Vložit “T3”.
(16) Vložit “II B4)”.
(17) Nahradit “ne” za “ano”.
(18) Po “PP” vložit”, EX, A”.
2920 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ,
HOŘLAVÁ, J.N.
(2-didecyldimethylammoniumchlorid a 2-propanol, vodný roztok)
(2) Nahradit “didecyldimethylammonium”
za “dodecyldimethylammonium”.
(11) Nahradit “95” za “97”.
2924 Pro 3 položky LÁTKA HOŘLAVÁ,
KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.
(18) Nahradit “PP, EP, EX, A” za “*”.
3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
(18) Nahradit “PP” za “*”.
3175 (16) Nahradit “II A” za “II A7)”.
3256 LÁTKA ZÁHŘÁTÁ, KAPALNÁ,
HOŘLAVÁ, J.N.., s bodem vzplanutí
nad 60 °C, při teplotě rovnající
se bodu vzplanutí nebo vyšší
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
3256 LÁTKA ZÁHŘÁTÁ, KAPALNÁ,
HOŘLAVÁ, J.N.., s bodem vzplanutí
nad 60 °C, při teplotě rovnající
se bodu vzplanutí nebo vyšší
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
3257 Pro 2 položky (18) Nahradit “PP” za “*”.
3264 Pro 3 položky
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ,
ANORGANICKÁ, J.N.
(18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
3265 Pro 3 položky (18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
3266 Pro 3 položky (18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
3267 Pro 3 položky (18) Nahradit “PP, EP” za “*”.
3271 Pro 2 položky ETHERY, J.N. (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
3272 Pro 2 položky (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
3289 Pro položku „l“ ve sloupci „Obalová skupina” (13) Nahradit “2” za “1”.
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.,
(obsahující isopren a pentadien)
(tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa),
STABILIZOVANÉ
(5) Nahradit “3+nest. (N2, CMR)” za “3+nest.+N2+CMR”.
(18) Nahradit “PP, EX, A” za “PP, EP, EX, TOX, A”.
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
(směs polycyklických aromatických uhlovodíků)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
3295 Pro 13 položek UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
(s více než 10 % benzenu)
(18) Nahradit “PP, EX, A” za
“PP, EP, EX, TOX, A”.
3295 Pro 3 položky UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
3446 Pro 2 položky (5) Nahradit “6.1+S” za
“6.1+N2+S”.
3451 Pro 2 položky (5) Po “6.1” vložit “+N1”.
3455 Pro 2 položky (5) Po “6.1+8” vložit “+N3”.
9001 (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
9002 (18) Nahradit “PP, EX, A” za “*”
9003 LÁTKY S BODEM VZPLANUTÍ
VYŠŠÍM NEŽ 60°C A NEJVÝŠE 100°C
nebo LÁTKY S BODEM VZPLANUTÍ VYŠŠÍM
NEŽ 60°C A NEJVÝŠE 100°C,
které nejsou zařazeny jiné třídy
(18) Nahradit “PP” za “*”.
9005 (18) Nahradit “PP” za “*”.
9006 (18) Nahradit “PP” za “*”.

Po BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l, vložit následující novou položku:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1010 BUTADIENY,
STABILIZOVANÉ nebo
BUTADIENY, SMĚS
S UHLOVODÍKY,
STABILIZOVANÁ, které
mají při 70 °C tenzi par
nepřesahující 1,1 MPa (11 bar)
a jejichž hustota při 50 °C není
nižší než 0,525 kg/l ,
(obsahující 0.1% or více 1.3-butadienu)
2 2F 2.1+nest.+CMR G 1 1 3 91 1 no T2 II
B4)
ano PP,
EP,
EX,
TOX,
A
1 2;
3;
31

Po UN No. 1011, vložit následující novou položku:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1011 BUTAN (obsahující 0.1% or více 1.3-butadienu) 2 2F 2.1 + CMR G 1 1 3 91 1 ne T2 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 31

Po UN No. 1969, vložit následující novou položku:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1969ISOBUTAN (obsahující 0.1% or
více 1.3-butadienu)
2 2F 2.1 + CMR G 1 1 3 91 1 ne T21) II A ano PP, EP, EX,
TOX, A
1 31

Vložit následující nové položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
(těžký topný olej)
9 M6 III 9+CMR
(N1, N2,
F nebo S)
N 2 3 10 97 3 ano ne PP 0 40
3475 SMĚS ETHANOLU A BENZÍNU
nebo SMĚS ETHANOLU A PALIVA
PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 10 %, ale nejvíce 35 % ethanolu
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 3 10 97 0.69
-
0.78
10)
3 ano T3 II A ano PP,
EP,
EX,
TOX,
A
1
3475 SMĚS ETHANOLU A BENZÍNU
nebo SMĚS ETHANOLU A PALIVA PRO
ZÁŽEHOVÉ MOTORY,
s více než 90 % ethanolu
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 3 10 97 0.78
-
0.79
10)
3 ano T2 II B ano PP,
EP,
EX,
TOX,
A
1

Před postupový diagram pro klasifikaci kapalin tříd 3, 6.1, 8 a 9 pro přepravu v tancích ve vnitrozemské vodní dopravě, vložit následující nadpis:

3.2.3.3 Postupový diagram, schéma a kritéria pro stanovení příslušných zvláštních ustanovení (sloupců (6) až (20) Tabulky C)

3.2.3.3 Postupový diagram, druhá buňka

Po “ Látky charakterizované akutní nebo chronickou 1 vodní toxicitou (N1: kritéria podle 2.2.9.1.10.2)“ přidat “a tenze par při 50 °C je ≥ 1 kPa“.

Postupový diagram, třetí buňka

Nahradit:

“ ■ Žíravé látky, které reagují nebezpečně s vodou, nebo

■ Látky s dlouhodobými účinky na zdraví - látky CMR (kritéria: Kategorie 1A a 1B kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS).“.

za:

“■ Žíravé látky, které reagují nebezpečně s vodou,

■ Akutní nebo chronická toxicita 1 (N1: kritéria podle 2.2.9.1.10.2) a tenze par při 50 °C < 1 kPa, nebo

■ Látky s dlouhodobými účinky na zdraví - CMR (kritéria: Kategorie 1A nebo 1B kapitoly 3.5, 3.6 a 3.7 GHS).“.

3.2.3.3 Sloupec (20) Dodatečné požadavky a poznámky

Přidat na konec:

“Poznámka 40: Ve sloupci (20) uvést odvolávku na poznámku 40 pro UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (těžký topný olej).“

Kapitola 3.3

3.3.1

SP 188 (b) Na konec doplnit „, kromě těch, které byly vyrobeny před 1. lednem 2009“.

SP 188 (c) Pozměnit do tohoto znění:

(c) každý článek nebo baterie splňuje ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a) a (e);“.

SP 188 (e) Vložit následující novou druhou větu: „Tento požadavek se nevztahuje na zařízení, která jsou záměrně aktivní v dopravě (vysílače vysokofrekvenční identifikace (RFID), hodiny, snímače atd.) a která nejsou schopna generovat nebezpečné vyvíjení tepla.“.

SP 207 Změna se netýká anglického textu.

SP 230 Pozměnit do tohoto znění:

„230 Lithiové články a baterie smějí být přepravovány pod touto položkou, jestliže splňují ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7.“.

SP 239 V první větě namísto „sodíku, síry a/nebo polysulfidů“ uvést „sodíku, síry nebo sloučenin sodíku (např. polysulfidů sodíku a tetrachlorhlinitanu sodného)“.

SP 272 V textu v závorce na konci doplnit „nebo UN číslo 0150, jak je to náležité“.

SP 280 Namísto „tlakové nádoby“ uvést „tlakové nádoby“.

SP 289 Namísto „namontovány do dopravních prostředků nebo do dílů dopravních prostředků“ uvést „namontovány do vozidel, železničních vozů, plavidel nebo letadel nebo do zkompletovaných dílů“.

SP 296 Změna v prvním odstavci se netýká anglického textu.

V pododstavci (c) za „stlačené“ vložit „nebo zkapalněné“.

Na konec doplnit následující nový odstavec:

„Záchranné prostředky zabalené v pevných tuhých vnějších obalech o nejvyšší celkové (brutto) hmotnosti 40 kg, neobsahující žádné jiné nebezpečné věci než stlačené nebo zkapalněné plyny třídy 2, skupiny A nebo skupiny O, v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 120 ml, které jsou v záchranných prostředcích obsaženy pouze za účelem jejich aktivace, nepodléhají ustanovením ADN.“.

SP 300 Namísto „Rybí moučka nebo rybí odpad“ uvést „Rybí moučka, rybí odpad a „krill“ moučka“.

SP 327 Ve třetí větě namísto „P003“ uvést „P207“.

SP 328 Na konec doplnit následující nový odstavec:

„Jsou-li baterie s kovem lithia nebo baterie s ionty lithia obsaženy v systému palivových článků, musí být zásilka odeslána pod touto položkou a pod náležitými položkami pro UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ.“.

SP 338 Pozměnit pododstavec (b) do tohoto znění:

(b) neobsahovat více než 200 ml zkapalněného hořlavého plynu, jehož tenze par nesmí překročit 1 000 kPa při 55 °C; a“.

SP 356 Pozměnit první větu do tohoto znění: „Zásobníkové systémy s hydridem kovu zabudované ve vozidlech, železničních vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovaných dílech nebo určené k zabudování do vozidel, železničních vozů, plavidel nebo letadel musí být schváleny příslušným orgánem země výroby1 před přijetím k přepravě.“.

Text poznámky pod čarou 1 je nezměněn.

Namísto „358-499 (Vyhrazeno)“ uvést „367-499 (Vyhrazeno)“.

SP 500 Pozměnit do tohoto znění: „500 (Vypuštěno)“.

SP 560 Pozměnit do tohoto znění:

„560 Látka zahřátá, kapalná, j.n. přepravovaná při teplotě nejméně 100 °C (včetně roztavených kovů a roztavených solí) nebo látka s bodem vzplanutí, při teplotě pod jejím bodem vzplanutí, je látkou třídy 9 (UN číslo 3257).“.

SP 584 Vyměnit první dvě odrážky za následující novou odrážku:

„- obsahuje nejvýše 0,5 % vzduchu v plynném stavu;“.

SP 593 Na konec doplnit: „, pokud není stanoveno jinak v 5.5.3“.

SP 599 Pozměnit do tohoto znění: „599 (Vypuštěno)“.

SP 636 (b) Pozměnit úvodní větu do tohoto znění:

„Až do mezilehlého zpracovatelského objektu použité lithiové články a baterie o celkové (brutto) hmotnosti nejvýše 500 g na každý článek nebo baterii, ať obsažené v zařízení nebo ne, shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich likvidace, společně s jinými nelithiovými články nebo bateriemi, nebo bez nich, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud splňují následující podmínky:“.

SP 637 Přečíslovat poznámku pod čarou 2 na 3.

SP 653 Pozměnit úvodní větu do tohoto znění:

„653 Přeprava tohoto plynu v lahvích majících součin zkušebního tlaku a vnitřního objemu nejvýše 15,2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléhá ostatním ustanovením ADN, jsou-li splněny tyto podmínky:“

SP 653 Pozměnit začátek pátého odseku do tohoto znění:

„Každý kus je zřetelně a trvanlivě označen nápisem „UN 1006“ pro argon, stlačený, „UN 1013“ pro oxid uhličitý, „UN 1046“ pro helium, stlačené nebo „UN 1066“ pro dusík, stlačený.“

SP 655 Přečíslovat poznámku pod čarou 3 na 4.

SP 656 Pozměnit do tohoto znění: „656 (Vypuštěno)“.

3.3.1 Doplnit následující nová zvláštní ustanovení:

„123 (Vyhrazeno)“.

„240 Viz poslední POZNÁMKA v 2.2.9.1.7.“.

„358 Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu, smí být zařazen do třídy 3 a přiřazen k UN číslu 3064, pokud jsou dodrženy všechny požadavky pokynu pro balení P300 v 4.1.4.1.“.

„359 Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu, musí být zařazen do třídy 1 a přiřazen k UN číslu 0144, pokud nejsou dodrženy všechny požadavky pokynu pro balení P300 v 4.1.4.1.“.

„360 Vozidla, která jsou poháněna jen bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, musí být zařazena pod položku UN 3171 vozidlo na akumulátorový pohon.“.

„361 Tato položka platí pro elektrické dvouvrstvé kondenzátory s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh. Kondenzátory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo menší, nepodléhají ADN. Kapacitou akumulace energie se rozumí energie zadržená kondenzátorem, jak je vypočtena použitím jmenovitého elektrického napětí a kapacitance. Všechny kondenzátory, pro něž tato položka platí, včetně kondenzátorů obsahujících elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy nebezpečných věcí, musí splňovat následující podmínky:

(a) kondenzátory, které nejsou zabudovány v zařízení, musí být přepravovány v nenabitém stavu. Kondenzátory, které jsou zabudovány v zařízení, musí být přepravovány buď v nenabitém stavu, nebo musí být chráněny proti zkratu;

(b) každý kondenzátor musí být chráněn proti potenciálnímu nebezpečí zkratu při přepravě takto:

(i) je-li kapacita akumulace energie kondenzátoru nejvýše 10 Wh, nebo je-li kapacita akumulace energie každého kondenzátoru v modulu nejvýše 10 Wh, musí být kondenzátor nebo modul chráněn proti zkratu nebo být opatřen kovovým páskem spojujícím svorky; a

(ii) je-li kapacita akumulace energie kondenzátoru nebo kondenzátoru v modulu větší než 10 Wh, musí být kondenzátor nebo modul opatřen kovovým páskem spojujícím svorky;

(c) kondenzátory obsahující nebezpečné věci musí být konstruovány tak, aby odolaly rozdílu tlaků 95 kPa;

(d) kondenzátory musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohl být bezpečně snížen tlak, který může narůst během jejich používání, pomocí větracího otvoru nebo slabého místa v plášti kondenzátoru. Jakákoli kapalina, která se uvolní při větrání, musí být zadržena obalem nebo zařízením, v němž je kondenzátor zabudován; a

(e) na kondenzátorech musí být vyznačena jejich kapacita akumulace energie ve Wh.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy nebezpečných věcí, i když jsou zabudovány v zařízení, nepodléhají jiným ustanovením ADN.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, s kapacitou akumulace energie 10 Wh nebo méně, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud jsou schopny v nezabaleném stavu odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 metru na pevný povrch bez ztráty obsahu.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, které nejsou zabudovány v zařízení a s kapacitou akumulace energie větší než 10 Wh, podléhají ustanovením ADN.

Kondenzátory zabudované v zařízení a obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud je zařízení zabaleno v pevném vnějším obalu vyrobeném z vhodného materiálu a přiměřené pevnosti a konstrukce ve vztahu k zamýšlenému použití a takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému uvedení kondenzátorů do činnosti během přepravy. Velké robustní zařízení obsahující kondenzátory smí být podáno k přepravě nezabalené nebo na paletách, je-li kondenzátorům poskytována rovnocenná ochrana zařízením, v němž jsou obsaženy.

POZNÁMKA: Kondenzátory, které svou konstrukcí udržují elektrické napětí na svorkách (např. asymetrické kondenzátory), nepatří pod tuto položku.“.

„362 (Vyhrazeno)“.

„363 Tato položka platí také pro kapalná paliva, jiná než vyňatá z platnosti podle 1.1.3.3, nad množství stanovené ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, v nádržích, které jsou integrální součástí zařízení nebo stroje (např. generátory, kompresory, topné jednotky atd.) jako součást jejich původního konstrukčního typu. Nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud splňují následující podmínky:

(a) nádrže splňují konstrukční požadavky příslušného orgánu země výroby2);

(b) všechny ventily nebo otvory (např. odvětrávací zařízení) nádrží obsahujících nebezpečné věci jsou během přepravy uzavřeny;

(c) stroj nebo zařízení je nakládán v orientaci tak, aby se zamezilo nechtěnému úniku nebezpečných věcí, a zajištěn(o) prostředky schopnými zabránit stroji nebo zařízení v jakémkoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit jejich orientaci nebo způsobit jejich poškození;

(d) pokud mají nádrže vnitřní objem větší než 60 litrů, nejvýše však 450 litrů, je stroj nebo zařízení označen(o) na jedné z vnějších stran bezpečnostními značkami podle 5.2.2 a pokud je vnitřní objem větší než 450 litrů, nejvýše však 1500 litrů, je stroj nebo zařízení označen(o) na všech čtyřech vnějších stranách bezpečnostními značkami podle 5.2.2; a

(e) pokud mají nádrže vnitřní objem větší než 1500 litrů, je stroj nebo zařízení označen(o) na všech čtyřech vnějších stranách velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1.1.1, požadavek uvedený v 5.4.1 platí a v přepravním dokladu je uveden následující dodatečný zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 363“.“.

„364 Tento předmět smí být přepravován podle ustanovení kapitoly 3.4, jestliže je kus ve stavu, jak je podáván k přepravě, schopen vyhovět při zkoušce podle Série zkoušek 6(d), části I Příručky zkoušek a kritérií, jak je stanoveno příslušným orgánem.“.

„365 K vyrobeným nástrojům a předmětům obsahujícím rtuť viz UN číslo 3506.“.

„366 Vyrobené nástroje a předměty obsahující nejvýše 1 kg rtuti nepodléhají ADN.“.

„657 Tato položka se použije jen pro technicky čistou látku; ke směsím komponent LPG viz UN číslo 1965 nebo viz UN číslo 1075 ve spojení s POZNÁMKOU 2 v 2.2.2.3.“.

„658 UN číslo 1057 ZAPALOVAČE vyhovující normě EN ISO 9994:2006 + A1:2008 „Zapalovače - Bezpečnostní specifikace“ a UN číslo 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ smějí být přepravovány jen za dodržení ustanovení uvedených v 3.4.1 (a) až (f), 3.4.2 (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 30 kg), 3.4.3 (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg), 3.4.11 a 3.4.12, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

(a) celková (brutto) hmotnost každého kusu je nejvýše 10 kg;

(b) v železničním voze nebo ve vozidle je přepravováno nejvýše 100 kg celkové (brutto) hmotnosti takových kusů; a

(c) každý vnější obal je zřetelně a trvanlivě označen nápisem „UN 1057 ZAPALOVAČE“ nebo „UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ“, jak je to náležité.“.

„659 Látky, pro které je ve sloupci (9a) a sloupci (11) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kód PP86 nebo TP7, a vyžadují tedy, aby byl z výparného prostoru odstraněn vzduch, nesmějí být přepravovány pod tímto UN číslem, nýbrž musí být přepravovány pod svými příslušnými UN čísly, jak jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2.

POZNÁMKA: Viz též 2.2.2.1.7.“.

„660 Pro přepravu plynových palivových soustav zkonstruovaných pro zabudování do motorových vozidel, které obsahují tento plyn, nemusí být použita ustanovení pododdílu 4.1.4.1, kapitoly 5.2, kapitoly 5.4 a kapitoly 6.2 ADR, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

(a) plynové palivové soustavy musí splňovat požadavky Nařízení EHS č. 67, revize 24), Nařízení EHS č. 110, revize 15) nebo Nařízení EHS č. 1156) nebo Nařízení (EU) č. 79/20097) ve spojení s Nařízením (ES) č. 406/20108), jak je to náležité.

(b) plynové palivové soustavy musí být těsné a nesmějí vykazovat žádné známky vnějšího poškození, které by mohlo ovlivnit jejich bezpečnost.

POZNÁMKA 1: Kritéria je možno nalézt v normě ISO 11623:2002 Přepravitelné

plynové láhve - Periodické inspekce a zkoušení kompozitních plynových lahví (nebo ISO DIS 19078 Plynové láhve - Inspekce instalace lahví a rekvalifikace vysokotlakých lahví pro skladování zemního plynu, používaného jako palivo pro samojízdná vozidla, v těchto vozidlech).

POZNÁMKA 2: Nejsou-li plynové palivové soustavy těsné nebo jsou nadměrně naplněné nebo vykazují poškození, které by mohlo ovlivnit jejich bezpečnost, smějí být přepravovány jen v záchranných tlakových nádobách odpovídajících ADN.

(c) je-li plynová palivová soustava vybavena dvěma nebo více ventily v sérii, musí být dva ventily uzavřeny tak, aby byly za normálních podmínek přepravy plynotěsné. Existuje-li pouze jeden ventil, nebo jestliže jen jeden ventil funguje řádně, musí být všechny otvory, s výjimkou otvoru zařízení pro vyrovnávání tlaku, uzavřeny tak, aby byly za normálních podmínek přepravy plynotěsné.

(d) plynové palivové soustavy musí být přepravovány takovým způsobem, aby se zamezilo ucpání zařízení pro vyrovnávání tlaku nebo poškození ventilů nebo jakékoli jiné natlakované části plynové palivové soustavy a nechtěnému uvolnění plynu za normálních podmínek přepravy. Plynová palivová soustava musí být zajištěna tak, aby se zamezilo jejímu sklouznutí, válení nebo vertikálnímu pohybu.

(e) plynové palivové soustavy musí splňovat ustanovení uvedená v 4.1.6.8 (a), (b), (c), (d) nebo (e) ADR.

(f) ustanovení kapitoly 5.2 o nápisech a bezpečnostních značkách musí být dodržena, ledaže jsou plynové palivové soustavy zasílány v manipulačním zařízení. V tomto případě musí být nápisy a bezpečnostní značky umístěny na manipulačním zařízení.

(g) dokumentace

Každá zásilka, která je přepravována podle tohoto zvláštního ustanovení, musí být doprovázena přepravním dokladem, obsahujícím alespoň následující údaje:

(i) UN číslo plynu obsaženého v plynových palivových soustavách s předřazenými písmeny „UN“;

(ii) oficiální pojmenování pro přepravu plynu;

(iii) číslo vzoru bezpečnostní značky;

(iv) počet plynových palivových soustav;

(v) v případě zkapalněných plynů čistá (netto) hmotnost v kg plynu každé plynové palivové soustavy a v případě stlačených plynů jmenovitý vnitřní objem v litrech každé plynové palivové soustavy, následovaný jmenovitým provozním tlakem;

(vi) názvy a adresy odesilatele a příjemce.

Údaje podle (i) až (v) musí být uvedeny podle jednoho z následujících příkladů:

Příklad 1: UN 1971 plyn zemní, stlačený, 2.1, 1 plynová palivová soustava 50 I celkem, 200 barů

Příklad 2: UN 1965 uhlovodíky, plynné, směs, zkapalněná, j.n., 2.1, 3 plynové palivové soustavy, každá po 15 kg čisté (netto) hmotnosti plynu

POZNÁMKA: Všechna ostatní ustanovení ADN musí být dodržena.“.

Kapitola 3.4

3.4.2 Pozměnit do tohoto znění:

3.4.2 Nebezpečné věci musí být zabaleny jen do vnitřních obalů uložených ve vhodných vnějších obalech. Smějí být použity meziobaly. Kromě toho musí být pro předměty podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S, plně dodržena ustanovení oddílu 4.1.5 ADR. Použití vnitřních obalů však není nutné pro přepravu předmětů, jako jsou aerosoly nebo „nádobky, malé, obsahující plyn“. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg.“.

3.4.3 Na začátek doplnit následující text: „S výjimkou předmětů podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S, ....“.

3.4.7 Změna se netýká anglického textu.

3.4.13 (a) Pozměnit do tohoto znění:

(a) Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující nebezpečné věci balené v omezených množstvích musí být označeny podle 3.4.15 na přední a na zadní straně, s výjimkou případu, kdy dopravní jednotka obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení oranžovými tabulkami podle 5.3.2. V tomto posledním případě může být dopravní jednotka označena jen vyžadovaným označením oranžovými tabulkami, nebo jak označením oranžovými tabulkami podle 5.3.2, tak i označením podle 3.4.15.“.

3.4.13 (b) Pozměnit do tohoto znění:

(b) Kontejnery přepravující nebezpečné věci balené v omezených množstvích na dopravních jednotkách o největší povolené hmotnosti nad 12 tun musí být označeny podle 3.4.15 na všech čtyřech stranách, s výjimkou případu, kdy kontejner obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1. V tomto posledním případě může být kontejner označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením podle 3.4.15.“.

Kapitola 3.5

3.5.1 Vložit nový pododdíl 3.5.1.4 v tomto znění:

3.5.1.4 Vyňatá množství nebezpečných věcí přiřazená ke kódům E1, E2, E4 a E5 s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnitřním obal omezeným na 1 ml pro kapaliny a plyny a na 1 g pro tuhé látky a s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnější obal, které nepřevyšuje 100 g pro tuhé látky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhají pouze:

(a) ustanovením uvedeným v 3.5.2, s výjimkou toho, že se nevyžaduje meziobal v případě, že jsou vnitřní obaly bezpečně zabaleny ve vnějším obalu s fixačním materiálem takovým způsobem, že za normálních podmínek přepravy nemohou prasknout, být propíchnuty nebo propouštět svůj obsah; a pro kapaliny vnější obal obsahuje dostatečné množství absorpčního materiálu, aby absorboval celý obsah vnitřních obalů; a

(b) ustanovením uvedeným v 3.5.3.“.

ČÁST 4

Kapitola 4.1

4.1.3 Pozměnit první odrážku do tohoto znění:

„ - Kapitola 4.3 IMDG Code, s výjimkou kontejnerů BK3 nebo“

ČÁST 5

Kapitola 5.1

5.1.2.1 (a) Pozměnit pododstavec (ii) a následný pododstavec do tohoto znění:

(ii) označen UN číslem s předřazenými písmeny „UN“, opatřen bezpečnostními značkami, jak je vyžadováno pro kusy v 5.2.2, a označen značkou pro látky ohrožující životní prostředí, jak je vyžadováno pro kusy v 5.2.1.8, pro každou položku nebezpečných věcí obsaženou v přepravním obalovém souboru;

ledaže jsou UN čísla, bezpečnostní značky a značka pro látky ohrožující životní prostředí, charakterizující všechny nebezpečné věci obsažené v přepravním obalovém souboru, zvnějšku viditelné, s výjimkou požadavků uvedených v 5.2.2.1.11. Je-li pro různé kusy vyžadováno stejné UN číslo, stejná bezpečnostní značka nebo značka pro látky ohrožující životní prostředí, může být umístěno (umístěna) na přepravním obalovém souboru pouze jednou.“.

Kapitola 5.2

5.2.1.1 Vložit následující novou druhou větu: „UN číslo a písmena „UN“ musí být nejméně 12 mm vysoká, s výjimkou kusů o vnitřním objemu nejvýše 30 litrů nebo 30kg nejvyšší čisté (netto) hmotnosti a pro láhve nejvýše 60 litrů hydraulického vnitřního objemu, kdy musí být nejméně 6 mm vysoká, a s výjimkou kusů velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg, kdy musí být přiměřené velikosti.“.

5.2.1.3 Za „Záchranné obaly“ vložit „a záchranné tlakové nádoby“.

5.2.1.8.3 Na konec doplnit následující novou POZNÁMKU:

„POZNÁMKA: Ustanovení o označování bezpečnostními značkami v 5.2.2 platí dodatečně kjakémukoli požadavku na označení kusů značkou pro látky ohrožující životní prostředí.“.

5.2.1.9.2 Pozměnit do tohoto znění:

5.2.1.9.2 Orientační šipky se nevyžadují:

(a) na vnějších obalech obsahujících tlakové nádoby, s výjimkou kryogenních nádob;

(b) na vnějších obalech obsahujících nebezpečné věci ve vnitřních obalech, z nichž každý obsahuje nejvýše 120 ml, s dostatečným množstvím absorpčního materiálu mezi vnitřními a vnějšími obaly, aby zcela pohltil kapalný obsah;

(c) na vnějších obalech obsahujících infekční látky třídy 6.2 v primárních nádobách, z nichž každá obsahuje nejvýše 50 ml;

(d) na kusech typu IP-2, IP-3, Typu A, Typu B(U), Typu B(M) nebo Typu C obsahujících radioaktivní látky třídy 7;

(e) na vnějších obalech obsahujících předměty, které jsou těsné v každé poloze (např. alkohol nebo rtuť v teploměrech, aerosoly atd.); nebo

(f) na vnějších obalech obsahujících nebezpečné věci v hermeticky uzavřených vnitřních obalech, z nichž každý obsahuje nejvýše 500 ml.“

5.2.2.2.1.2 V prvním odstavci za „uvedených v tomto oddílu“ doplnit „a značky pro látky ohrožující životní prostředí, je-li to náležité“. V druhém odstavci před „mohou překrývat v rozsahu“ doplnit „a značka pro látky ohrožující životní prostředí (viz 5.2.1.8.3)“.

Kapitola 5.3

5.3.1.7.2 V popisu pod velkou bezpečnostní značkou podle vzoru 7D vypustit slova „, pokud je vyžadováno“ a „(viz 5.3.2.1.2)“.

5.3.1.7.3 Na konec doplnit následující větu:

„Nejsou-li tyto bezpečnostní značky zvnějšku nosného vozidla nebo železničního vozu viditelné, musí být na obou bočních stranách železničního vozu a na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla umístěny také velké bezpečnostní značky podle 5.3.1.7.1.“.

5.3.2.1.1 Na konec doplnit následující nový odstavec:

„Je-li přípojné vozidlo obsahující nebezpečné věci během přepravy odpojeno od svého motorového vozidla, musí oranžová tabulka zůstat umístěna na zadní straně přípojného vozidla.“.

5.3.2.3.2 Pozměnit položku 238 do tohoto znění:

„238 hořlavý plyn, žíravý“

Kapitola 5.4

5.4.1.1.2 (c) Na konec doplnit následující text:

“Pro látky jmenovitě neuvedené v tabulce C (přiřazené pod druhovou položku nebo J.N. položku, a pro které je použitelný postupový diagram v 3.2.3.3) musí být uvedeny pouze příslušné nebezpečné vlastnosti látky.“

5.4.1.1.3 Netýká se anglické verze. 5.4.1.1.5 Pozměnit do tohoto znění:

5.4.1.1.5 Zvláštní ustanovení pro záchranné obaly a záchranné tlakové nádoby

Jsou-li nebezpečné věci přepravovány v záchranném obalu nebo v záchranné tlakové nádobě, musí být v přepravním dokladu za popisem věcí uvedena slova „ZÁCHRANNÝ OBAL“ nebo „ZÁCHRANNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA“.

5.4.1.1.18 V prvním pododstavci za „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ vložit: „nebo „LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE/OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ““.
V druhém odstavci vypustit „namísto zápisu „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ““.

5.4.2 V poznámce 5 pod čarou:

5.4.2.3 Pozměnit do tohoto znění: „Je-li osvědčení o naložení kontejneru/vozidla předáváno....“.

5.4.2.4 Pozměnit do tohoto znění: „Je-li osvědčení o naložení kontejneru/vozidla předáváno....“.

Kapitola 5.5

Doplnit následující nový oddíl:

5.5.3 Zvláštní ustanovení platná pro kusy a vozidla a kontejnery obsahující látky představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely chlazení nebo kondiciování (jako jsou suchý led (UN 1845), nebo dusík, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951))

5.5.3.1 Rozsah platnosti

5.5.3.1.1 Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být používány pro účely chlazení nebo kondiciování, jsou-li přepravovány jako zásilka nebezpečných věcí. Jsou-li přepravovány jako zásilka, musí být tyto látky přepravovány pod příslušnou položkou tabulky A kapitoly 3.2 podle s ní spojených podmínek přepravy.

5.5.3.1.2 Tento oddíl se nevztahuje na plyny v chladicích okruzích.

5.5.3.1.3 Nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování cisteren nebo MEGC během přepravy nepodléhají ustanovením tohoto oddílu.

5.5.3.2 Všeobecně

5.5.3.2.1 Vozidla a kontejnery obsahující látky používané pro účely chlazení nebo kondiciování (jiné než zaplynování) během přepravy nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, než jsou ustanovení tohoto oddílu.

5.5.3.2.2 Jsou-li nebezpečné věci naloženy v chlazených nebo kondiciovaných vozidlech a kontejnerech, použijí se všechna ostatní ustanovení ADN vztahující se na tyto nebezpečné věci, navíc k ustanovením tohoto oddílu.

5.5.3.2.3 (Vyhrazeno)

5.5.3.2.4 Osoby zabývající se manipulací nebo přepravou chlazených nebo kondiciovaných vozidel a kontejnerů musí být vyškoleny přiměřeně ke svým odpovědnostem.

5.5.3.3 Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér

5.5.3.3.1 Balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondiciování, přiřazené k pokynům pro balení P203, P620, P650, P800, P901 nebo P904 pododdílu 4.1.4.1 ADR, musí splňovat příslušné požadavky tohoto pokynu pro balení.

5.5.3.3.2 Pro balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondiciování, přiřazené k jiným pokynům pro balení, musí být kusy schopny snášet velmi nízké teploty a nesmějí být poškozovány ani významně zeslabovány chladivém nebo kondicionérem. Kusy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby dovolovaly uvolnění plynu k zamezení nárůstu tlaku, který by mohl protrhnout obal. Nebezpečné věci musí být zabaleny takovým způsobem, aby se zamezilo pohybu po rozptýlení chladivá nebo kondicionéru.

5.5.3.3.3 Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných vozidlech a kontejnerech.

5.5.3.4 Označování kusů obsahujících chladivo nebo kondicionér

5.5.3.4.1 Kusy obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování musí být označeny pojmenováním těchto nebezpečných věcí uvedeným ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následovaným slovy „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité, v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak.

5.5.3.4.2 Označení musí být trvanlivé, čitelné a umístěné na takovém místě a takové velikosti v poměru ke kusu, aby bylo snadno viditelné.

5.5.3.5 Vozidla a kontejnery obsahující nebalený suchý led

5.5.3.5.1 Je-li suchý led použit v nebalené formě, nesmí přijít do přímého styku s kovovou konstrukcí vozidla nebo kontejneru, aby se zamezilo zkřehnutí kovu. Musí být učiněna opatření k zajištění přiměřené izolace mezi suchým ledem a vozidlem nebo kontejnerem jejich oddělením mezerou o šířce nejméně 30 mm (např. použitím vhodných materiálů s nízkou tepelnou vodivostí, jako jsou dřevěná prkna, palety atd.).

5.5.3.5.2 Pokud je suchý uložen okolo kusů, musí být učiněna opatření k zajištění toho, že kusy zůstanou během přepravy v původní poloze poté, co se suchý let rozptýlil.

5.5.3.6 Označování vozidel a kontejnerů

5.5.3.6.1 Vozidla a kontejnery obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování musí být označeny výstražnou značkou, uvedenou v 5.5.3.6.2, umístěnou na každém přístupovém místě tam, kde bude snadno viditelná osobami otevírajícími vozidlo nebo kontejner nebo do nich vstupujícími. Tato značka musí zůstat na vozidle nebo kontejneru, dokud nebyla provedena následující opatření:

(a) vozidlo nebo kontejner byl(o) odvětrán(o), aby se odstranily škodlivé koncentrace chladivá nebo kondicionéru; a

(b) chlazené nebo kondiciované věci byly vyloženy.

5.5.3.6.2 Výstražná značka musí být pravoúhlá a musí být nejméně 150 mm široká a nejméně 250 mm vysoká. Výstražná značka musí zahrnovat:

(a) slovo „POZOR“ v červené nebo bílé barvě s písmeny o výšce nejméně 25 mm v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak; a

(b) pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité, uvedené pod obrázkem černými písmeny na bílém podkladu, s písmeny o výšce nejméně 25 mm v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak.

Například: OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO.

Vyobrazení této značky je uvedeno dále.

obrázek 01

* Vložit pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité.

5.5.3.7 Dokumentace

5.5.3.7.1 Doklady (jako nákladový list, konosament, nebo nákladní list CMR/CIM/CMNI) spojené s přepravou vozidel nebo kontejnerů, které byly chlazeny nebo kondiciovány a nebyly úplně vyvětrány před přepravou, musí obsahovat následující informace:

(a) UN číslo s předřazenými písmeny „UN“; a

(b) pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité, v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak.

Například: UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO.

5.5.3.7.2 Přepravní doklad smí být v jakékoli formě za podmínky, že obsahuje informace vyžadované v 5.5.3.7.1. Tyto informace musí být snadno identifikovatelné, čitelné a trvalé.

ČÁST 7

Kapitola 7.1

7.1.3.15 Pozměnit do tohoto znění:

7.1.3.15 Odborník na plavidle

Jsou-li přepravovány nebezpečné věci, musí být odpovědný velitel plavidla zároveň odborníkem podle 8.2.1.2.

POZNÁMKA: Který z velitelů posádky plavidla je odpovědným velitelem plavidla musí být určeno a dokumentováno na plavidle dopravcem. Pokud neexistuje takové určení, vztahuje se tento požadavek na každého velitele plavidla.
Odchylkou od tohoto ustanovení je pro nakládku a vykládku nebezpečných věcí v tlačném člunu dostačující, aby osoba, která je odpovědná za nakládku a vykládku a za balastování tlačného člunu, měla odbornou kvalifikaci vyžadovanou podle 8.2.1.2.“

7.1.4.14.1.4 Za slovo „kusů“ doplnit „a přepravních obalových souborů“.

7.1.4.14.6 Namísto „kód BC“ uvést „kódu IMSBC“.

7.1.6.11 V ST01 namísto „kódu BC“ uvést „kódu IMSBC“.

7.1.6.11 VST02 namísto „přílohy D.4 kódu BC“ uvést „pododdílu 38.2 Příručky zkoušek a kritérií“.

7.1.6.11 Na konec RA02 doplnit následující text:

„Povrchově kontaminované předměty skupiny SCO-II nesmějí být přepravovány ve volně loženém stavu.“

Pozměnit RA03 do tohoto znění:

„RA03: Spojeno s RA02“

7.1.6.12 Na konec VE02 doplnit následující text:

„Alternativně na plavidlech obsahujících tyto látky jen v kontejnerech v otevřených nákladních prostorech, smějí být nákladní prostory obsahující takové kontejnery větrány na plný výkon ventilátorů jen tehdy, pokud je podezření, že nákladní prostory nejsou zbaveny plynu. Před vykládkou musí být vykládce informován o tomto podezření.“

7.1.6.14 Na konec HA03 doplnit následující text:

„Stohování věcí, které nejsou nebezpečné, na kusy obsahující tyto látky nebo předměty, je zakázáno.

Jsou-li tyto látky nebo předměty nakládány společně s jinými věcmi do téhož nákladního prostoru, musí být tyto látky nebo předměty nakládány po a vykládány před všemi ostatními věcmi.

Není nutno nakládat tyto látky nebo předměty po a vykládat před všemi ostatními věcmi, pokud jsou tyto látky nebo předměty uloženy v kontejnerech.

V době, kdy jsou tyto látky nebo předměty nakládány nebo vykládány, nesmějí probíhat žádné nakládací nebo vykládací operace v ostatních nákladních prostorech a není dovoleno žádné plnění nebo vyprazdňování palivových tanků. Místní příslušný orgán však může udělit výjimky z tohoto ustanovení.“

Pozměnit HA04, HA05 a HA06 do tohoto znění:

„HA04: Spojeno s HA03

HA05: Spojeno s HA03

HA06: Spojeno s HA03“.

Kapitola 7.2

7.2.1.21 Vložit následující dva nové odstavce:

7.2.1.21.7 Látka, která musí být podle sloupce (8) tabulky C kapitoly 3.2 přepravována v nákladním tanku typu 2 (integrovaný nákladní tank), smí být přepravována také v nákladním tanku typu 1 (nezávislý nákladní tank) nebo v nákladním tanku typu 3 (stěna nákladního tanku není obšívka) typu plavidla předepsaného v tabulce C nebo typu plavidla předepsaného v 7.2.1.21.2 až 7.2.1.21.5, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky přepravy vyžadované pro tuto látku tabulkou C kapitoly 3.2.

7.2.1.21.8 Látka, která musí být podle sloupce (8) tabulky C kapitoly 3.2 přepravována v nákladním tanku typu 3 (stěna nákladního tanku není obšívka), smí být přepravována také v nákladním tanku typu 1 (nezávislý nákladní tank) typu plavidla předepsaného v tabulce C nebo typu plavidla předepsaného v 7.2.1.21.2 až 7.2.1.21.5 nebo v plavidle typu C s nákladním tankem typu 2 (integrovaný nákladní tank), pokud jsou splněny alespoň podmínky přepravy týkající se předepsaného typu N a všechny ostatní podmínky přepravy vyžadované pro tuto látku tabulkou C kapitoly 3.2 nebo 7.2.1.21.2 až 7.2.1.21.5 jsou splněny.“

7.2.2.0.1 Pozměnit POZNÁMKU za 7.2.2.0.1 do tohoto znění:

„POZNÁMKA: Látky připuštěné k přepravě v konkrétním plavidle jsou uvedeny v seznamu látek pro plavidlo zpracovaném uznanou klasifikační společností (viz 1.16.1.2.5).“

7.2.3.7.2 Za slova „během jízdy“ vložit text: „nebo na místech schválených příslušným orgánem“.

7.2.3.15 Pozměnit první odstavec do tohoto znění:

7.2.3.15 Odborník na plavidle

Jsou-li přepravovány nebezpečné věci, musí být odpovědný velitel plavidla zároveň odborníkem podle 8.2.1.2. Kromě toho musí být tento odborník:

• odborníkem, jak je uvedeno v 8.2.1.5, jsou-li přepravovány nebezpečné věci, pro které je ve sloupci (6) tabulky C kapitoly 3.2 předepsáno tankové plavidlo typu G; a

• odborníkem, jak je uvedeno v 8.2.1.7, jsou-li přepravovány nebezpečné věci, pro které je ve sloupci (6) tabulky C kapitoly 3.2 předepsáno tankové plavidlo typu C.

POZNÁMKA: Který z velitelů posádky plavidla je odpovědným velitelem plavidla, musí být určeno a dokumentováno na plavidle dopravcem. Pokud neexistuje takové určení, vztahuje se tento požadavek na každého velitele plavidla.
Odchylkou od tohoto ustanovení je pro nakládku a vykládku nebezpečných věcí v tankovém tlačném člunu dostačující, aby osoba, která je odpovědná za nakládku a vykládku a za balastování tankového tlačného člunu, měla odbornou kvalifikaci vyžadovanou podle 8.2.1.2.“

7.2.3.20.1 Pozměnit do tohoto znění:

„Kofrdamy a úložné prostory, které obsahují izolované nákladní tanky, nesmějí být plněny vodou. Dvojité boky, dvojitá dna a úložné prostory, které neobsahují izolované nákladní tanky, smějí být plněny balastní vodou za podmínky, že:

• tato skutečnost byla zohledněna při výpočtech stability v nepoškozeném a poškozeném stavu; a

• plnění není zakázáno ve sloupci (20) tabulky C kapitoly 3.2.

Jestliže voda v balastních tancích a komorách způsobuje, že plavidlo již nesplňuje kritéria stability:

• musí být instalovány stabilní ukazatele úrovně hladiny; nebo

• plnicí úroveň hladiny v balastních tancích a komorách musí být denně kontrolována před vyplutím a během operací.

V případě existence ukazatelů úrovně hladiny smějí být balastní tanky naplněny také jen částečně. Jinak musí být zcela plné nebo prázdné.“

7.2.4.21.1 Pozměnit do tohoto znění:

„Stupeň plnění udaný ve sloupci (11) tabulky C kapitoly 3.2 nebo vypočtený podle 7.2.4.21.3 pro jednotlivý nákladní tank nesmí být překročen.“

7.2.4.21.3 Pozměnit do tohoto znění:

„Pro přepravu látek, které mají relativní hustotu vyšší, než jaká je uvedena ve schvalovacím osvědčení, musí být maximální přípustný stupeň plnění nákladních tanků vypočten podle následujícího vzorce:

maximální přípustný stupeň plnění (%) = a * 100/b

a = relativní hustota uvedená ve schvalovacím osvědčení,

b = relativní hustota látky.

Stupeň plnění udaný ve sloupci (11) tabulky C kapitoly 3.2 však nesmí být překročen.

POZNÁMKA: Při plnění nákladních tanků musí být dále dodrženy požadavky týkající se stability, podélné síly (pevnosti) a nejhlubšího přípustného ponoru plavidla.“

7.2.4.40 Pozměnit text do tohoto znění:

„Během nakládky a vykládky musí být na palubě v oblasti nákladu připravena k použití hasicí zařízení, požární vodovod s vodovodními ventily spolu se spojkami a tryskovým i/rozstři kovacím i hubicemi nebo se spojkami a hadicovými soustavami se spojkami a tryskovými/rozstřikovacími hubicemi.
Musí být zamezeno zamrznutí požárních vodovodů a vodovodních ventilů.“

Část 8

Kapitola 8.1

8.1.2.2 Vložit následující text:

(d) Inspekční osvědčení o pevných hasicích systémech předepsaných v 9.1.0.40.2.9.“

8.1.2.3 (c), druhý odsek Nakonec vložit následující text:

„knížka stability a důkaz, že nakládací zařízení bylo schváleno uznanou klasifikační společností;“

8.1.2.3 (g) Změnit takto: „seznamu látek připuštěných k přepravě v plavidle předepsaný v 1.16.1.2.5;“

8.1.2.3 (h) Namísto „potrubí“ uvést „komplet hadic“.

8.1.2.3 Vložit následující text:

(p) Inspekční certifikáty pevných hasicích systémů předepsaných v 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9 nebo 9.3.3.40.2.9.“

8.1.2.4 Na konec druhého odstavce vložit „a před začátky cesty“.

8.1.2.6 Namísto „kovová tabulka“ uvést „tabulka“.

8.1.2.7 V prvním odstavci namísto „kovová tabulka“ uvést „tabulka“ a namísto „druhá kovová tabulka“ uvést „druhá kovová nebo plastová tabulka“. V posledním odstavci namísto „kovová tabulka“ uvést „tabulka“.

8.1.2.8 Změnit text takto:

8.1.2.8 Všechny dokumenty musí být na palubě v jazyce, který je velitel schopen přečíst a mu rozumět. Jestliže tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, všechny dokumenty, kromě kopie ADN s přiloženými předpisy a těmi, pro které předpisy zahrnují zvláštní ustanovení týkající se jazyků, musí být na palubě také v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zapojenými do dopravního provozu nestanoví jinak.

8.1.6.1 Změnit text takto:

8.1.6.1 Ruční hasicí přístroje a hasicí hadice musí být kontrolovány nejméně jednou každé dva roky osobami autorizovanými pro tento účel příslušným orgánem. Důkaz o kontrole musí být upevněn na ruční hasicí přístroje. Osvědčení o této kontrole musí být k dispozici na palubě.“

8.1.6.2 Změnit takto:

„Komplety hadic používaných pro nakládku, vykládku nebo zásobování produkty pro provoz plavidla a zbytky nákladu musí splňovat Evropskou normu EN 12115: 2011-04 (Pryžové a termoplastické hadice a komplety hadic) nebo EN 13765:2010-08 (Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a komplety hadic) nebo EN ISO 10380:2003-10 (vlnité kovové hadice a komplety hadic). Musí být kontrolovány podle tabulky A.1 normy EN 12115:2011-04 nebo tabulky K.1 normy EN 13765:2010-08 nebo odstavce 7 normy EN ISO 10380:2003-10 nejméně jednou za rok, podle pokynů výrobce osobami autorizovanými pro tento účel příslušným orgánem. Osvědčení o této inspekci musí být k dispozici na palubě.“

8.1.8.3 Namísto „Musí odpovídat vzoru uvedenému v 8.6.1.1. nebo 8.6.1.1.3“ uvést „Schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru v 8.6.1.1 nebo 8.6.1.3 s přihlédnutím k obsahu, formě a formátu. Jeho rozměry jsou 210 x 297 mm (A4). Přední a zadní strany mohou být použity.“

8.1.9.2 Vložit „s přihlédnutím k obsahu, formě a formátu“ za „těchto pravidel“.

Kapitola 8.2

8.2.1.4 Změnit text takto:

8.2.1.4 Po pěti letech musí odborník prokázat formou relevantních údajů uvedených v osvědčení příslušným orgánem nebo jím pověřenou institucí úspěšné absolvování obnovovacího kurzu v posledním roce před uplynutím platnosti osvědčení zahrnujícím nejméně předměty uvedené v 8.2.2.3.1.1 a 8.2.2.3.1.2 nebo 8.2.2.3.1.3 a zahrnující zejména běžný nový vývoj. Obnovovací kurz musí být považován za dostatečně kompletní, jestliže konečný písemný test byl vytvořen organizátorem kurzu podle 8.2.2.2. Test může být prováděn tak často, jak je požadováno během platnosti osvědčení; jestliže je test absolvován déle než jeden rok před uplynutím platnosti osvědčení, tak začíná datem osvědčení o účasti v kurzu.“

8.2.2.3.1.1 Vložit následující text na konec:

„Stabilita:

• parametry významnosti pro stabilitu;

• momenty náklonu;

• vzorové výpočty;

• narušená stabilita, mezilehlé stavy a konečný stav zaplavení;

• vliv volných povrchů;

• hodnocení stability na základě existujících kritérií stability (text předpisů);

• hodnocení nepoškozené stability pomocí průběhu křivky ramen;

• používaná nakládacích zařízení;

• používání nakládacích zařízení;

• použití knížky stability podle 9.3.13.3.“

8.2.2.4 Namísto „24 vyučovacích hodin“ uvést „32 vyučovacích hodin (dvakrát)“ a namísto „32 vyučovacích hodin“ uvést „40 vyučovacích hodin“.

8.2.2.5 V posledním odstavci namísto „50 %“ uvést „30 %“ a na konec vložit následující větu: „Rozsah školení stability v obnovovacím kurzu musí být nejméně 2 vyučovací hodiny.“.

8.2.2.6.3 Vložit nový pododstavec (e) takto:

(e) Podrobný plán pro konečné testy.“.

8.2.2.6.5 Změnit druhou větu takto:

„Schválení musí být potvrzeno písemně pro omezené období.“

8.2.2.7 Změnit titul takto:

„Zkoušky a konečné testy“

8.2.2.7.1.5 Změnit poslední větu takto:

„Během zkoušky mohou být použity texty předpisů přiložených k ADN a CEVNI nebo relevantní policejní předpisy.“

8.2.2.7.3 Vložit nový odstavec takto:

8.2.2.7.3 Obnovovací kurz

8.2.2.7.3.1 Nakonec obnovovacího kurzu podle odstavce 8.2.1.4 musí organizátor kurzu zadat test.

8.2.2.7.3.2 Test musí být písemný. Kandidátům musí být uloženo dvacet výběrových otázek. Na závěr každého obnovovacího kurzu musí být připraven čerstvý dotazník. Test trvá 40 minut. Za úspěšné absolvování se považuje, pokud nejméně 16 z 20 otázek bylo zodpovězeno správně. Během testu mohou být použity texty ADN a CEVNI nebo relevantní policejní předpisy.

8.2.2.7.3.3 Ustanovení odstavců 8.2.2.7.1.2 a 8.2.2.7.1.3 musí být použity při administraci testů.

8.2.2.7.3.4 Organizátor kurzu předá úspěšným kandidátům písemné osvědčení pro předložení příslušnému orgánu podle odstavce 8.2.2.8.

8.2.2.7.3.5 Organizátor kurzu musí uchovávat písemné testy kandidátů po dobu pěti let od data testu.“

Kapitola 8.6

8.6.1.1 Změnit bod 8 schvalovacího osvědčení plavidel pro přepravu kusů a volně ložených látek takto:

8. Plavidlo je schváleno pro přepravu nebezpečných věcí na základě:

• inspekce dne1 (datum)...........

• inspekční zprávy uznané klasifikační společnosti1 (jméno klasifikační společnosti .............(datum)................

inspekční zpráva uznané inspekční instituce1 (jméno inspekční instituce)................(datum)...............“

8.6.1.3 Změnit bod 15 Vzoru schvalovacího osvědčení pro tanková plavidla takto:

15. Plavidlo je schváleno pro přepravu nebezpečných věcí uvedených v seznamu látek připuštěných k přepravě v plavidle podle 1.16.1.2.5 na základě

• inspekce dne1 (datum)...........

• inspekční zprávy uznané klasifikační společnosti1 (jméno klasifikační společnosti ................(datum)................

inspekční zpráva uznané inspekční instituce1 (jméno inspekční instituce)................(datum)...............“

8.6.1.3 a 8.6.1.4 Změnit sedmý bod položkou 8 takto a vypustit odvolávku na poznámku 2: „Ventilační systém zajišťující přetlak“

Kapitola 8.6

8.6.2 Osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Vložit „Držitel tohoto osvědčení se zúčastnil školení stability v rozsahu 8 vyučovacích hodin“ za „Držitel tohoto osvědčení získal zvláštní znalosti ADN.“

8.6.3 Změnit stranu 1 kontrolního listu ADN takto:

KONTROLNÍ LIST ADN

8.6.3. strana 2 Namísto „Název látky“ uvést „Oficiální pojmenování pro přepravu*“.

a vložit následující poznámku pod čarou:

* Oficiální pojmenování pro přepravu uvedené ve sloupci (2) tabulky C kapitoly 3.2 doplněné, pokud je to vhodné, technickým názvem v závorkách.“

8.6.3. strana 3 Kontrolního listu ADN

Změnit 6.1 takto:

6.1 Je potrubí pro nakládku a vykládku mezi plavidlem a břehem v uspokojivém stavu?

Je správně připojeno?“

6.4 Nevztahuje se na anglický text.

8.6.3 Za kontrolním listem podle bodu 8.6.3, změnit vysvětlení týkající se Otázky 6 takto:

„Otázka 6:

Platné inspekční osvědčení pro komplety hadic musí být k dispozici na palubě. Materiál potrubí pro nakládku a vykládku musí být schopen odolat očekávaným zatížením a být vhodný pro přemístění příslušných látek. Potrubí pro nakládku a vykládku mezi plavidlem a břehem musí být umístěno tak, že nemůže být poškozeno při obvyklých pohybech plavidla během nakládacího a vykládacího procesu nebo při proměnlivosti vody. Kromě toho všechny přírubové spoje musí být opatřeny vhodnými těsněními a dostatečnými šroubovými spoji, aby se vyloučila možnost úniku.“

8.6.3 Za kontrolním listem podle 8.6.3 změnit vysvětlení týkající se Otázky 10, namísto „předávajícího potrubí“ uvést „potrubí pro nakládku a vykládku mezi plavidlem a břehem“.

Část 9

Kapitola 9.3

9.3.X.0.1 (b) Vložit na konec tento text: “V případě že je nebylo možné vyzkoušet během klasifikace a inspekce plavidla, musí být uvedena relevantní výhrada v seznamu látek připuštěných k přepravě v plavidle podle 1.16.1.2.5.“

9.3.1.0.3 (c) Ve třetím odseku namísto „hadice“ uvést „komplety hadic“ a ve čtvrtém odseku namísto „hadice“ uvést „potrubí“.

9.3.X.0.3 (c) Vložit nový odsek takto:

„- fotooptické kopie schvalovacího osvědčení podle 8.1.2.6 nebo 8.1.2.7.“

9.3.X.8.1 Na konec třetího odstavce vložit „(klasifikační osvědčení)“ a změnit šestý odstavec takto: „Klasifikační společnost vystaví osvědčení, v němž uvede všechny nebezpečné věci připuštěné k přepravě tímto plavidlem (viz též 1.16.1.2.5).“

9.3.X.13.3 Změnit text takto:

„Musí být prokázána dostatečná stabilita v nepoškozeném stavu pro všechna stádia nakládky a vykládky a pro konečný stav naložení pro všechny relativní hustoty přepravovaných látek uvedených v seznamu látek připuštěných k přepravě v plavidle podle 1.16.1.2.5.

Pro každou nakládací operaci je třeba vzít v úvahu skutečná plnění a zaplavení nákladních cisteren, balastních nádrží a komor, nádrží na pitnou vodu a na odpad a nádrží obsahujících produkty pro provoz plavidla, plavidlo musí splňovat požadavky na nepoškozenou a poškozenou stabilitu.

Mezistavy během operací musí být též vzaty v úvahu.

Musí být prokázána dostatečná stabilita pro každou provozní, nakládací a balastní podmínku v knížce stability schválená relevantní klasifikační společností, která zařadila plavidlo. Jestli je to nepraktické pro předběžnou kalkulaci provozních, nakládacích a balastních podmínek, nakládací zařízení schválené uznanou klasifikační společností, která klasifikuje plavidlo, musí být instalováno a použito, které je uvedeno v knížce stability.

POZNÁMKA: Knížka stability musí být ve formě srozumitelné pro odpovědného velitele a obsahovat následující údaj:

Všeobecný popis plavidla:

• Všeobecné uspořádání a plány kapacity udávající schválené použití oddílů a prostor (nákladní nádrže, sklady, ubytování atd.);

• Nákres uvádějící polohu značek ponoru ve vztahu ke kolmicím plavidla;

• Schéma podpalubních balastních čerpacích a ochranných systémů zaplavení;

• Hydrostatické křivky nebo tabulky odpovídající konstrukčnímu vyvážení, a pokud se významné vyvažovači úhly předpokládají během normálního provozu plavidla, křivky nebo tabulky odpovídající takovému stupni vyvážení musí být uvedeny;

• Příčné křivky nebo tabulky stability vypočtené na volném vyvažovacím základě, pro stupně přemístění a vyvážení předvídané v normálních provozních podmínkách, s uvedením objemu, který byl uvažován pro výtlak;

• Cisternové tabulky nebo křivky ukazující kapacity, těžiště a údaj o volném prostoru všech nákladních nádrží, balastních nádrží a komor, nádrží na pitnou vodu a odpadní vodu a nádrží obsahující produkty pro provoz plavidla;

• Nezbytné údaje (hmotnost a těžiště) vycházející z odchylné zkoušky nebo měření vlastní hmotnosti v kombinaci dílčím vážením hmotnosti nebo jinými přípustnými měřeními. Kde jsou výše uvedené informace odvozeny ze sesterského plavidla, odvolávka na sesterské plavidlo musí být jasně uvedena a kopie zprávy o schválené odchylné zkoušce relevantního sesterského plavidla musí být zahrnuta;

• Kopie zprávy o schválené zkoušce musí být zahrnuta do knížky stability.

• Provozní nakládací podmínky s relevantními podrobnými údaji, jako:

- Nezbytné údaje, plnění nádrží, sklady, posádka a jiné relevantní části na palubě (hmotnost a těžiště každé relevantní čísti na palubě, momenty volného povrchu pro kapalné náklady);

- Ponory středu plavidla a při kolmicích;

- Metacentrická výška korigovaná pro účinek volných povrchů;

- Hodnoty směrové páky a křivka;

- Podélné ohybové momenty a smykové síly na čitelných bodech;

- Informace o otvorech (umístění, typ těsnosti, prostředky uzávěrů); a

- Informace pro velitele.

• Výpočet vlivu balastní vody s informací, jestli pevná měřidla úrovně pro balastní nádrže komory musí být instalována nebo jestli balastní nádrž nebo komory musí být úplně plné nebo úplně prázdné, pokud je to jinak.“.

9.3.1.15.1 (a) Namísto „0,79 m;“ uvést „0,79 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“

9.3.X.40.1 V prvním odstavci druhého odseku:

V druhé větě namísto „rozstřikovacími proudnicemi“ uvést „tryskovými/ rozstřikovacími proudnicemi“.

Vložit novou třetí větu takto:

„Alternativně jeden nebo více kompletů hadic může být nahrazen směrovými tryskovými/ rozstřikovacími proudnicemi o průměru nejméně 12 mm.“

Vložit následující nový text na konec:

„- Systém dodávky vody musí být schopen uvedení do provozu z kormidelny a z paluby;

- Musí být provedena opatření proti zamrznutí hasících prostředků a hydrantů.“

9.3.2.0.3 (c) V prvním odseku namísto „trubek“ uvést „potrubí“, ve čtvrtém odseku namísto „hadice“ uvést „komplety hadic“ a v pátém odseku namísto „hadice“ uvést „potrubí“.

9.3.2.15.1 (a) Namísto „0,79 m;“ uvést „0,79 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“

9.3.2.26.4 Ve třetím odseku namísto „hadice“ uvést „komplet hadic“.

9.3.3.0.3 (c) V prvním odseku namísto „hadice“ uvést „potrubí“, ve čtvrtém odseku namísto „hadice“ uvést „komplet hadic“ a v pátém odseku namísto „hadice“ uvést „potrubí“.

9.3.3.15.1 Změnit první odstavec takto: „Pro plavidla s nezávislými nákladními cisternami a pro plavidla s dvojitým trupem s nákladními cisternami spojenými s konstrukcí plavidla, musí být vzaty v úvahu pro poškozený stav následující předpoklady:“

9.3.3.15.1 (a) Namísto „0,59 m;“ uvést „0,59 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“

9.3.3.26.4 Namísto „hadice“ uvést „komplet hadic“ (čtyřikrát).

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 25. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.

1) Mezinárodní námořní organizace (IMO) vydala oběžníkem DSC.1/Circ.12 a korigendem “Směrnici pro další používání existujících přemístitelných cisteren a silničních cisternových vozidel typu IMO pro přepravu nebezpečných věcí“. Text této směrnice je možno nalézt na webových stránkách IMO: www.imo.org.

2) Například dodržení příslušných ustanovení Směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. května 2006 o strojích a pozměňující Směrnice 95/16/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 157 z 9. června 2006, str. 0024-0086).

4) Nařízení EHS č. 67 (Jednotná ustanovení týkající se: I. schvalování zvláštní výbavy motorových vozidel používajících zkapalněné ropné plyny ve svém pohonném systému; II. schvalování vozidel opatřených zvláštní výbavou pro používání zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na instalaci takové výbavy).

5) Nařízení EHS č. 110 (Jednotná ustanovení týkající se: I. zvláštních komponentů motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému; II. vozidel s ohledem na instalaci zvláštních komponentů schváleného typu pro používání stlačeného zemního plynu (CNG) v jejich pohonném systému).

6) Nařízení EHS č. 115 (Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštních upravených systémů pro LPG (zkapalněné ropné plyny) k instalaci do motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému; II. zvláštních upravených systémů pro CNG (stlačený zemní plyn) k instalaci do motorových vozidel pro použití CNG v jejich pohonném systému).

7) Nařízení (ES) č. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze 14. ledna 2009 o typovém schvalování motorových vozidel poháněných vodíkem a pozměňující Směrnice 2007/46/ES.

8) Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 z 26. dubna 2010 zavádějící Nařízení (ES) č. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady o typovém schvalování motorových vozidel poháněných vodíkem.


Spojené národy

ECE/ADN/18/Add.1

logo Hospodářská a sociální rada

Distr.: Celkový 31. srpna 2012

Angličtina

Originál: Angličtina, francouzština a ruština

Evropská hospodářská komise Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn předpisů přiložených k ADN

Addendum

Část 1

Kapitola 1.4

1.4.3.3 (h) Pozměnit text „předepsané oranžové tabulky a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky“ do tohoto znění: „předepsané oranžové tabulky, bezpečnostní značky nebo velké bezpečnostní značky, jakož i značky pro zahřáté látky a značky pro látky ohrožující životní prostředí“.

Část 3

Kapitola 3.2

3.2.1 Tabulka A.

Pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481 do sloupce (6) vložit „661“.

Kapitola 3.3

Doplnit následující nové zvláštní ustanovení:

„661 Přeprava poškozených lithiových baterií, pokud nejsou shromažďovány a podávány k přepravě za účelem jejich likvidace podle zvláštního ustanovení 636, je dovolena jen za dodatečných podmínek stanovených příslušným orgánem kterékoli smluvní strany ADN, který může také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle ADN, RID nebo ADR.

Smějí být použity jen ty metody balení, které byly pro tyto věci schváleny příslušným orgánem.

Kopie schválení příslušného orgánu musí doprovázet každou zásilku, nebo musí být v přepravním dokladu uveden odkaz na schválení příslušného orgánu.

Příslušný orgán smluvní strany ADN, který udělil schválení podle tohoto zvláštního ustanovení, musí o tom uvědomit sekretariát UNECE (EHK OSN) za účelem zveřejnění této informace prostřednictvím jeho webových stránek.

POZNÁMKA: Při udělování schválení musí být vzata v úvahu všechna doporučení Spojených národů týkající se technických požadavků na přepravu poškozených lithiových baterií.

Za poškozené lithiové baterie se považují zejména:

- Baterie identifikované výrobcem jako vadné z bezpečnostních důvodů; Baterie s poškozenými nebo značně deformovanými plášti;

- Baterie, u nichž dochází k úniku kapaliny nebo plynu; nebo

- Baterie se závadami, které nemohou být diagnostikovány před jejich přepravou do místa jejich analýzy.“.


Spojené národy

ECE/ADN/18/Corr.1

logo Hospodářská a sociální rada

Distr.: Celkový 7. června 2012

Angličtina

Originál: Angličtina a francouzština

Evropská hospodářská komise Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn předpisů přiložených k ADN

Corrigendum

1. Str. 4,1.6.1

Netýká se anglického znění.

2. Str. 5,1.6.7.2.4

Namísto 1.6.7.2.4 uvésti.6.7.2.2.4 (dvakrát)

3. Str. 8,1.10.3.2.1 a 1.10.3.3

Namísto 1.10.3.2.1 a 1.10.3.3 (dvakrát) uvésti A 0.3.2.1

4. Str. 8, před změnou k 1.10.4

Vložit

1.10.3.3 Namísto „vysoce rizikové nebezpečné věci uvedené v 1.10.5“ uvést „vysoce rizikové nebezpečné věci (viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikové radioaktivní látky (viz 1.10.3.1.3)“. V POZNÁMCE namísto „(viz tabulku 1.10.5)“ uvést „(viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikové radioaktivní látky (viz 1.10.3.1.3)“.

5. Str. 10, 2.1.3.8, druhá věta

Namísto UN číslům 3077 nebo 3082, jak je to náležité uvést UN číslům 3077 a 3082 nebo identifikačním číslům 9005 a 9006, jak je to náležité

6. Str. 15, 2.2.61.3, seznam hromadných položek, Toxické látky bez vedlejšího nebezpečí

Namísto kód T4 uvést kódy T1 a T4

7. Str. 15, 2.2.61.3, seznam hromadných položek, Toxické látky s vedlejším(i) nebezpečím(i)

Namísto kód TC3 uvést kódy TC1 a TC3

8. Str. 20, 3.2.1, Tabulka A, UN č. 2809, sloupec (9)

Namísto vložit „TOX A“ za „PP,EP“ uvést namísto „PP, EP“ uvést „PP, EP, EX, TOX, A“

9. Str. 32, 3.2.3, Tabulka C, UN číslo 3082, sloupec (2)

Netýká se anglického znění

10. Str. 33, 3.2.3.3, poznámka 40

Netýká se anglického znění

11. Str. 37 a 38, 3.3.1, zvláštní ustanovení 660, poznámky pod čarou

Přečíslovat 5 až 9

12. Str. 39, 3.4.13(b)

Namísto (b) uvést (c) (dvakrát)

13. Str. 50, 8.6.1.1

Netýká se anglického znění

14. Str. 50, 8.6.1.3

Netýká se anglického znění

15. Str. 51,8.6.3, stránka 1

Namísto Oficiální pojmenování pro přepravu, případně doplněné technickým názvem uvést Oficiální pojmenování pro přepravu*** (dvakrát)

Doplnit následující novou poznámku pod čarou

*** Oficiální pojmenování pro přepravu uvedené ve sloupci (2) tabulky C kapitoly 3.2, případně doplněné technickým názvem v závorce.

16. Str. 51, 8.6.3, stránka 2

Namísto * uvést ** (dvakrát)


Spojené národy

logo Hospodářská a sociální rada

ECE/ADN/18/corr.2

Distr.: Celkový 17. září 2012

Angličtina

Originál: Angličtina a francouzština

Evropská hospodářská komise Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn předpisů přiložených k ADN

Corrigendum

1. Str. 3,1.2.1, za úpravu definice „potrubí pro nakládku a vykládku“

Netýká se anglického znění

2. Str. 5,1.6.1.25

Namísto Kusy uvést Kusy a přepravní obalové soubory

3. Str. 5, 1.6.1.27

Namísto zvláštního ustanovení 363 uvést odstavce (a) zvláštního ustanovení 363

4. Str. 5,1.6.7.2.2.2, nová položka pro 7.2.3.20.1, třetí sloupec

Namísto Pro tanková plavidla typu C a G a typu N s dvojitou obšívkou uvést Pro tanková plavidla typu C a G a tanková plavidla typu N s dvojitou obšívkou

5. Str. 7, kapitola 1.10

Vložit

1.10.3 Vypustit POZNÁMKU pod nadpisem

6. Str. 8, ve změně k 1.10.4

Vložit

V první větě namísto „Ustanovení“ uvést „S výjimkou třídy 7 se ustanovení“

7. Str.15, 2.2.62.1.5.7

Namísto 6.1.4 a 6.6.5 uvést 6A.A a 6.6.5 ADR a namísto 4.1.1.1 a 4.1.1.2 uvést 4.1.1.1 a 4.1.1.2 ADR

8. Str. 23, 3.2.3, vysvětlivka ke sloupci (20), 40, Poznámka

Stávající text nahradit

POZNÁMKA: Není-li společné parní potrubí na plavidle spojeno s břehovým kompenzačním nebo odvětrávacím potrubím, potom není vyhřívání společného parního potrubí dovoleno.

9. Str. 23, Tabulka C, pro položky s odvolávkou na vývojový diagram

Vložit 3494

10. Str. 31, 3.2.3, Tabulka C, nové položky pro UN č. 1010,1011 a 1969, sloupec (9)

Vypustit 3

11. Str. 32, 3.2.3, Tabulka C, nové položky, UN č. 3082, sloupec (2)

Namísto (těžký topný olej) uvést (TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ)

12. Str. 33, Zvláštní ustanovení 207 Stávající text nahradit

ZU 207 Před „polymery pro odlévání“ vložit slovo „plastové“

13. Str. 36, Zvláštní ustanovení 363, odstavec (c)

Namísto naložen(o) v orientaci uvést orientován(o)

14. Str. 37, DS 659

Namísto Sloupec (11) tabulky A v kapitole 3.2 uvést Sloupec (11) tabulky A v kapitole 3.2 ADR

15. Str. 38, DS 660 (a)

Namísto (EU) č. 79/2009 uvést (EC) č. 79/2009 a namísto (EC) č. 406/2010 uvést (EU) č. 406/2010

16. Str. 39, za změnu k 3.4.7

Netýká se anglického znění

17. Str. 40, 5.1.2.1 (a), pododstavec (ii)

Za označen UN číslem s předřazenými písmeny „UN“ vložit jak je to vyžadováno pro kusy v 5.2.1.1 a 5.2.1.2

18. Str. 54, 9.3.X.40.1

Netýká se anglického znění

Přesunout nahoru