Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 58/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Datum vyhlášení 19.08.2013
Uzavření smlouvy 15.10.2012
Platnost od 31.05.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2012 byl v Praze podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne 31. května 2013 a jeho ustanovení se budou provádět v souladu se zněním tohoto článku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

PŘEKLAD

PROTOKOL,

KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU A NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU

ČESKÁ REPUBLIKA A NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

přejíce si uzavřít Protokol, aby upravily Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 4. března 1974, jejíž nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Ustanovení článku 19 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje slovní spojení „odstavce 1 článku 20“ slovním spojením „odstavce 2 článku 20“.

ČLÁNEK 2

Článek 20 Smlouvy se nahrazuje následujícím článkem:

„Článek 20

Veřejné funkce

1.

a) Platy, mzdy a jiné podobné odměny vyplácené jedním ze států nebo jeho nižším. správním útvarem nebo místním úřadem fyzické osobě za služby prokazované tomuto státu nebo útvaru nebo úřadu mohou být zdaněny v tomto státě.

b) Takové platy, mzdy a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve druhém státě, jestliže služby jsou prokazovány v tomto státě a fyzická osoba, která má bydliště v tomto státě:

(i) je příslušníkem tohoto státu; nebo

(ii) nemá bydliště v tomto státě jen z důvodu prokazování těchto služeb.

2.

a) Penze a jiné podobné odměny vyplácené jedním ze států nebo jeho nižším správním útvarem nebo místním úřadem nebo vyplácené z fondů, které zřídily, fyzické osobě za služby prokázané tomuto státu nebo útvaru nebo úřadu, mohou být bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdaněny v tomto státě.

b) Takové penze a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve druhém státě, jestliže fyzická osoba má bydliště v tomto státě a je příslušníkem tohoto státu.

3. Ustanovení článků 16, 17 a 19 se použijí na platy, mzdy, penze a jiné podobné odměny za služby prokázané v souvislosti s průmyslovou nebo obchodní činností vykonávanou některým státem nebo jeho nižším správním útvarem nebo místním úřadem.“

ČLÁNEK 3

1. Ustanovení článku 25 odstavce A pododstavce 2 Smlouvy se upravuje tak, že se nahrazuje slovní spojení „článku 20“ slovním spojením „článku 20 odstavec 1 a 2 písmen a)“.

2. Ustanovení článku 25 odstavce B pododstavců 1, 2 a 3 Smlouvy se nahrazují následujícími dvěma pododstavci:

1. Při ukládání daní osobám, které tu mají bydliště či sídlo, mohou být části příjmu nebo majetku, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy rovněž zdaněny v Nizozemí, zahrnuty do daňového základu, ze kterého se takové daně ukládají, avšak s výhradou ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkajících se vyloučení dvojího zdanění se povoluje snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku rovnající se dani zaplacené v Nizozemí. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část tuzemské daně vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjem nebo majetek, který může být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněn v Nizozemí.

2. Jestliže je zde, v souladu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy, příjem pobíraný nebo majetek vlastněný osobou mající zde bydliště či sídlo osvobozen od zdanění, osvobozený příjem nebo majetek zde může být přesto brán v úvahu při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů nebo majetku takové osoby.“

ČLÁNEK 4

Odstavec IV Protokolu, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 se zrušuje a článek 28 Smlouvy se nahrazuje následujícím článkem:

„Článek 28

Výměna informací

1. Příslušné úřady států si budou vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu k provádění nebo vymáhání vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují na daně jakéhokoli druhu a názvu ukládané jménem států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2.

2. Veškeré informace obdržené státem podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a budou poskytnuty pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní, rozhodováním o opravných prostředcích ve vztahu k těmto daním nebo dozorem výše uvedeného. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v soudních rozhodnutích.

3. Ustanovení předchozích odstavců nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají státu povinnost:

a) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní praxi tohoto nebo druhého státu;

b) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo v běžném správním řízení tohoto nebo druhého státu;

c) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

4. Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jedním státem požadovány informace, druhý stát použije svých opatření zaměřených na získávání informací, aby získal požadované informace, i když tento druhý stát takové informace nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě podléhá omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebudou tato omezení vykládána tak, že umožňují státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.

5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že umožňují státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje banka, jiná finanční instituce, pověřenec nebo osoba, která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým podílům na osobě.“

ČLÁNEK 5

Tento protokol, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, vstoupí v platnost poslední den měsíce po pozdějším z dat, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí splnění ústavně požadovaných postupů v jejich příslušných státech, a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Protokol vstoupí v platnost, nebo později.


Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

Dáno v Praze dne 15. října 2012 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Miroslav Kalousek
ministr financí

Za Nizozemské království
Eduard W. V. M. Hoeks
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Nizozemského království v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 4. března 1974 byla vyhlášena pod č. 138/1974 Sb.
Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsaný v Praze dne 26. června 1996 byl vyhlášen pod č. 112/1997 Sb.

Přesunout nahoru