Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Datum vyhlášení 31.07.2013
Uzavření smlouvy 21.11.2006
Platnost od 01.02.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2006 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. února 2013.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky

o spolupráci v oblasti obrany

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále jen „smluvní strany“;

přejíce si rozšířit a prohloubit existující vzájemné vztahy mezi oběma státy cestou spolupráce v oblasti obrany;

potvrzujíce své přesvědčení, že rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma smluvními stranami přispěje k mezinárodnímu míru a bezpečnosti na základě vytvoření vzájemné důvěry, porozumění a spolupráce v mezinárodních vztazích;

uznávajíce, že rozšíření spolupráce v oblasti obrany přinese prospěch obraně obou států, obzvláště jejich ozbrojeným silám;

ochotny podporovat spolupráci v oblasti obranných aktivit mezi oběma státy na základě zásad rovnosti, vzájemné výhodnosti a plného respektování svrchovanosti;

v souladu s platnými právními předpisy svých států;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Účel

Účelem této Dohody je vytvořit rámec pro rozvoj spolupráce smluvních stran v oblasti obrany, založené na vzájemné důvěře a sledující mírové účely.

Článek 2

Rozsah spolupráce

Spolupráce podle této Dohody bude zahrnovat:

a. výměnu informací týkajících se obranných institucí a záležitostí, včetně organizace, doktríny a politiky;

b. výměnu důstojníků za účelem vzdělávání na vojenských školách a odborného výcviku, vzájemné návštěvy a společný výzkum;

c. výměnu vědeckých a technologických údajů, expertů, techniků a instruktorů, jakož i další formy technické spolupráce, které jsou v souladu s obrannými zájmy obou smluvních stran;

d. spolupráci mezi obrannými institucemi obou států, včetně těch, které se zabývají obrannými technologiemi a obranným průmyslem, s cílem vzájemného prospěchu obou smluvních stran, včetně výměny technologií, technické pomoci, výcviku a společné výroby;

e. výměnu zpravodajských informací mezi příslušnými institucemi a složkami smluvních stran.

Článek 3

Práva k duševnímu vlastnictví

Smluvní strany poskytnou v souladu s právními předpisy svých států účinnou ochranu a distribuci práv k duševnímu vlastnictví, včetně jeho vlastnictví a zákonného užití, která byla převedena či vytvořena v souladu s touto Dohodou. Otázky ochrany a distribuce práv k duševnímu vlastnictví, včetně ochrany legitimních práv třetích stran, berouce plně v úvahu spravedlivý podíl na vlastnictví založený na příspěvku příslušného účastníka, budou upraveny v dohodách o specifických oblastech spolupráce, které budou sjednávány organizacemi smluvních stran.

Článek 4

Prováděcí ujednání

1. Smluvní strany budou usilovat o přijetí všech nezbytných opatření k podpoře a rozvoji metod spolupráce v oblasti obrany mezi oběma státy v rámci této Dohody.

2. Ministerstva obrany obou států mohou uzavřít zvláštní prováděcí ujednání týkající se specifických aspektů spolupráce.

Článek 5

Společný výbor

1. Za účelem efektivního dosahování cíle této Dohody, smluvní strany tímto zřizují Společný výbor pro spolupráci v oblasti obrany, dále jen „Společný výbor“.

2. Společný výbor je složen ze stejného počtu zástupců každé smluvní strany. O jeho složení a celkovém počtu členů rozhodují ministerstva obrany obou států dohodou. Do Společného výboru mohou být v omezeném počtu začleněni rovněž experti z dalších ministerstev a jiných úřadů či orgánů.

3. Společnému výboru budou společně předsedat příslušní vyšší funkcionáři ministerstev obrany obou států.

4. Společný výbor bude zasedat zpravidla jednou ročně nebo častěji, bude li to vyžádáno, střídavě v České republice a v Indonésii. Datum, místo, program a další podrobnosti zasedání si mezi sebou dohodnou spolupředsedající.

5. Společný výbor může zřídit podvýbory, pokud to považuje za nezbytné k provádění této Dohody. Tyto podvýbory budou odpovědné Společnému výboru.

6. Mezi funkce a úkoly Společného výboru patří:

a. prozkoumávání a identifikace oblastí spolupráce, na nichž je společný zájem;

b. napomáhání spolupráci mezi průmyslovými entitami obou států v oblasti obrany;

c. příprava programu společných aktivit, včetně jeho plánování a provádění;

d. koordinace, monitorování a řízení přijatého programu aktivit;

e. rozbor a řešení problémů vzniklých při realizaci stanoveného programu v rámci provádění této Dohody;

f. vypracování společné zprávy z každého zasedání a její předkládání příslušným orgánům.

7. Spolupředsedající či zástupci Společného výboru se mohou, pokud to bude vhodné, účastnit činnosti jiných orgánů, které mohou být zřízeny v rámci dvoustranné spolupráce mezi oběma státy.

Článek 6

Ochrana utajovaných skutečností

Smluvní strany si v rámci provádění této Dohody nebudou předávat utajované skutečnosti, pokud nebude mezi nimi sjednána zvláštní smlouva o ochraně utajovaných skutečností.

Článek 7

Náklady

Každá smluvní strana ponese náklady spojené s prováděním této Dohody samostatně.

Článek 8

Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor, který vznikne v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude nejdříve předložen Společnému výboru k přátelskému urovnání.

2. V případě, že spor nebude vyřešen podle odstavce 1, předají oba spolupředsedající Společného výboru záležitost k vyřešení ministrům obrany svých států.

3. V případě, že spor nebude vyřešen podle odstavce 2, bude řešen smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Změny

Tato Dohoda může být kdykoliv měněna písemnou formou na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení diplomatických nót, jejichž prostřednictvím se smluvní strany vzájemně informují o splnění podmínek stanovených svými vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu 5 (pěti) let a bude automaticky prodlužována na dalších 5 (pět) let, pokud jedna ze stran její platnost neukončí písemným oznámením alespoň 6 (šest) měsíců před jejím vypršením.

3. V případě ukončení platnosti této Dohody smluvní strany rozhodnou za jasně stanovených podmínek o dalším průběhu započatých projektů uzavřených v rámci této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci svých vlád podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Jakartě dne 21. listopadu 2006 ve dvou původních vyhotoveních, v českém, indonéském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Jaroslav Kopřiva v. r.
náměstek ministra obrany

Za vládu Indonéské republiky
Sjafrie Sjamsoeddin v. r.
generální tajemník Ministerstva obrany

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation Activities in the Field of Defence

Přesunout nahoru