Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Datum vyhlášení 31.07.2013
Uzavření smlouvy 09.12.2011
Ratifikace Smlouvy 04.07.2012
Platnost od 01.07.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2011 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Italské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 4. července 2012.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 3 dne 1. července 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Smlouvy ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


Obsah

A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

B. Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Část první: Zásady

Část druhá: Úpravy smluv

Hlava I: Ustanovení o orgánech

Hlava II: Jiné úpravy

Část třetí: Trvalá ustanovení

Část čtvrtá: Dočasná ustanovení

Hlava I: Přechodná opatření

Hlava II: Ustanovení o orgánech

Hlava III: Finanční ustanovení

Hlava IV: Jiná ustanovení

Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu

Hlava I: Úpravy jednacích řádů orgánů a statutů a jednacích řádů výborů

Hlava II: Použitelnost aktů orgánů.

Hlava III: Závěrečná ustanovení

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I: Seznam úmluv a protokolů, k nimž Chorvatská republika přistupuje dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení)

PŘÍLOHA II: Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazné a použitelné v Chorvatské republice od přistoupení (uvedený v čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení).

PŘÍLOHA III: Seznam uvedený v článku 15 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány

1. Volný pohyb služeb

2. Právo duševního vlastnictví

I. Ochranná známka Společenství

II. Dodatková ochranná osvědčení

III. (Průmyslové) vzory Společenství

3. Finanční služby

4. Zemědělství

5. Rybolov.

6. Daně

7. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

8. Životní prostředí

PŘÍLOHA IV: Seznam uvedený v článku 16 aktu o přistoupení: jiná trvalá ustanovení

1. Právo duševního vlastnictví

2. Hospodářská soutěž

3. Zemědělství

4. Rybolov.

5. Celní unie

Dodatek k příloze IV

PŘÍLOHA V: Seznam uvedený v článku 18 aktu o přistoupení: přechodná opatření.

1. Volný pohyb zboží

2. Volný pohyb osob

3. Volný pohyb kapitálu

4. Zemědělství

I. Přechodná opatření pro Chorvatsko

II. Přechodná celní kvóta pro surový třtinový cukr určený k rafinaci

III. Dočasná opatření týkající se přímých plateb pro Chorvatsko

5. Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika

I. Nosnice

II. Zařízení (maso, mléko, ryby a vedlejší produkty živočišného původu)

III. Uvádění osiva na trh

IV. Neumský koridor

6. Rybolov

7. Dopravní politika

8. Daně

9. Svoboda, bezpečnost a právo

10. Životní prostředí

I. Horizontální právní předpisy

II. Kvalita ovzduší

III. Nakládání s odpady.

IV. Jakost vod

V. Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPOZ)

VI. Chemické látky

Dodatek k příloze V

PŘÍLOHA VI: Rozvoj venkova (uvedený v čl. 35 odst. 2 aktu o přistoupení)

PŘÍLOHA VII: Konkrétní závazky přijaté Chorvatskou republikou během přístupových jednání (uvedené v čl. 36 odst. 1 druhém pododstavci aktu o přistoupení)

PŘÍLOHA VIII: Závazky přijaté Chorvatskou republikou ohledně restrukturalizace chorvatského loďařského průmyslu (uvedené v čl. 36 odst. 1 třetím pododstavci aktu o přistoupení)

PŘÍLOHA IX: Závazky přijaté Chorvatskou republikou ohledně restrukturalizace ocelářství (uvedené v čl. 36 odst. 1 třetím pododstavci aktu o přistoupení)

PROTOKOL

Protokol o některých ujednáních týkajících se případného jednorázového převodu jednotek přiděleného množství vydaných podle Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu na Chorvatskou republiku a související vyrovnání

ZÁVĚREČNÝ AKT

I. Znění závěrečného aktu

II. Prohlášení

A. Společné prohlášení stávajících členských států

Společné prohlášení o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis.

B. Společné prohlášení některých stávajících členských států

Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o volném pohybu pracovníků: Chorvatsko

C. Společné prohlášení stávajících členských států a Chorvatské republiky

Společné prohlášení o Evropském rozvojovém fondu

D. Prohlášení Chorvatské republiky

Prohlášení Chorvatské republiky o přechodných opatřeních pro liberalizaci chorvatského trhu se zemědělskou půdou

III. Výměna dopisů mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o informačním a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením

SMLOUVA

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, ITALSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, NIZOZEMSKÝM

KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, POLSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, RUMUNSKEM, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

CHORVATSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,

PREZIDENT BULHARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT IRSKA,

PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

JEDNOTNI ve své vůli pokračovat v dosahování cílů Evropské unie,

ROZHODNUTI pokračovat ve vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy na již položených základech, VZHLEDEM K TOMU, že článek 49 Smlouvy o Evropské unii nabízí evropským státům možnost stát se členy Unie, VZHLEDEM K TOMU, že Chorvatská republika požádala o členství v Unii,

VZHLEDEM K TOMU, že Rada se po obdržení stanoviska Komise a souhlasu Evropského parlamentu vyslovila pro přijetí Chorvatské republiky,

SE DOHODLI na podmínkách přijetí a úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a za tímto účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ

Elio DI RUPO
předseda vlády

ZA PREZIDENTA BULHARSKÉ REPUBLIKY

Bojko BORISOV
předseda vlády

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Petr NEČAS
předseda vlády

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA

Helle THORNING-SCHMIDTOVÁ
předsedkyně vlády

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

Dr. Angela MERKELOVÁ
spolková kancléřka

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY

Andrus ANSIP
předseda vlády

ZA PREZIDENTA IRSKA

Enda KENNY
předseda vlády (Taoiseach)

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY

Lucas PAPADEMOS
předseda vlády

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO
předseda vlády

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

Jean LEONETTI
ministr pověřený evropskými záležitostmi

ZA CHORVATSKOU REPUBLIKU

Ivo JOSIPOVIČ
prezident

Jadranka KOSOROVÁ
předsedkyně vlády

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY

Sen. Prof. Mario MONTI
předseda Rady ministrů

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY

Demetris CHRISTOFIAS
prezident

ZA PREZIDENTA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

Valdis DOMBROVSKIS
předseda vlády

ZA PREZIDENTKU LITEVSKÉ REPUBLIKY

Dalia GRYBAUSKAITĖ
prezidentka

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA

Jean-Claude JUNCKER
předseda vlády, státní ministr

ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY

Viktor ORBÁN
předseda vlády

ZA PREZIDENTA MALTY

Lawrence GONZI
předseda vlády

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA

Mark RUTTE
předseda vlády, ministr pro obecné záležitosti

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY

Werner FAYMANN
spolkový kancléř

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY

Donald TUSK
předseda vlády

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

Pedro PASSOS COELHO
předseda vlády

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA

Traian BĂSESCU
prezident

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO

Borut PAHOR
předseda vlády

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Iveta RADIČOVÁ
předsedkyně vlády

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY

Jyrki KATAINEN
předseda vlády

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Fredrik REINFELDT
předseda vlády

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

The Rt. Hon. David CAMERON
předseda vlády

KTEŘÍ SE po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

1. Chorvatská republika se stává členem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

2. Chorvatská republika se stává stranou Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jak byly změněny nebo doplněny.

3. Podmínky přijetí a úpravy smluv uvedených v odstavci 2, jež si toto přijetí vyžaduje, jsou stanoveny v aktu připojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného aktu tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek 2

Ustanovení týkající se práv a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti orgánů Unie, stanovená smlouvami, jichž se Chorvatská republika stává smluvní stranou na základě čl. 1 odst. 2, se vztahují i na tuto smlouvu.

Článek 3

1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky do 30. června 2013.

2. Má se za to, že ratifikací této smlouvy Chorvatská republika rovněž ratifikuje nebo schvaluje veškeré změny smluv uvedených v čl. 1 odst. 2, jež jsou v okamžiku ratifikace této smlouvy Chorvatskou republikou otevřeny k ratifikaci nebo schválení členskými státy podle článku 48 Smlouvy o Evropské unii, jakož i veškeré akty orgánů přijaté v daném okamžiku nebo před ním, jež vstoupí v platnost až po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.

3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. července 2013 za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou uloženy před tímto dnem.

4. Bez ohledu na odstavec 3 mohou před přistoupením orgány Unie přijmout opatření uvedená v čl. 3 odst. 7, čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci, odst. 3 druhém pododstavci, odst. 6 druhém a třetím pododstavci, odst. 7 druhém pododstavci a odst. 8 třetím pododstavci, článku 17, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 5, čl. 35 odst. 3 a 4, článcích 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 a 51 a přílohách IV, V a VI aktu uvedeného v čl. 1 odst. 3.
Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy v platnost.

5. Bez ohledu na odstavec 3 se článek 36 aktu uvedeného v čl. 1 odst. 3 použije od okamžiku podpisu této smlouvy.

Článek 4

Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění v těchto jazycích mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfardiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselū, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Maghmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den Konig der Belgier

podpis 001

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

podpis 002

Za prezidenta České republiky

podpis 003

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

podpis 004

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

podpis 001

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

podpis 006

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

podpis 007

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

podpis 008

Por Su Majestad el Rey de España

podpis 009

Pour le Président de la République française

podpis 010

Za Republiku Hrvatsku

podpis 011

Per il Presidente della Repubblica italiana

podpis 012

Για τον Πρόεδρο της Κνπριακής Δημοκρατίας

podpis 013

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā -

podpis 014

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

podpis 015

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

podpis 016

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

podpis 017

Għall-President ta’ Malta

podpis 018

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

podpis 019

Für den Bundespräsidenten der Republik Osterreich

podpis 020

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

podpis 021

Pelo Presidente da República Portuguesa

podpis 022

Pentru Preşedintele României

podpis 023

Za predsednika Republike Slovenije

podpis 024

Za prezidenta Slovenskej republiky

podpis 025

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

podpis 026

För Konungariket Sveriges regering

podpis 027

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

podpis 028


AKT

o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

Pro účely tohoto aktu se:

— „původními smlouvami“ rozumějí:

a) Smlouva o Evropské unii („Smlouva o EU“) a Smlouva o fungování Evropské unie („Smlouva o fungování EU“) ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před přistoupením Chorvatské republiky;

b) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii („Smlouva o Euratomu“) ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před přistoupením Chorvatské republiky,

— „stávajícími členskými státy“ rozumějí Belgické království, Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

— „Unií“ rozumí Evropská unie založená na Smlouvě o EU a na Smlouvě o fungování EU, nebo podle okolností Evropské společenství pro atomovou energii,

— „orgány“ rozumějí orgány zřízené Smlouvou o EU.

Článek 2

Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Chorvatsko a uplatňují se v Chorvatsku za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a v tomto aktu.

Dohodnou-li se po ratifikaci smlouvy o přistoupení Chorvatskem zástupci vlád členských států v souladu s čl. 48 odst. 4

Smlouvy o EU na změnách původních smluv a tyto změny nevstoupí v platnost do dne přistoupení, ratifikuje je Chorvatsko v souladu se svými ústavními předpisy.

Článek 3

1. Chorvatsko přistupuje k rozhodnutím a dohodám hlav států a předsedů vlád členských států, zasedajících v Evropské radě.

2. Chorvatsko přistupuje k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě.

3. Chorvatsko se nachází ve stejném postavení jako stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady, jakož i o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje, jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států. Proto bude Chorvatsko dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijme opatření, jež se ukáží jako nezbytná k zajištění jejich provedení.

4. Chorvatsko přistupuje k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Chorvatsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích uvedených v odstavci 5.

5. Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodne o provedení veškerých úprav úmluv a protokolů uvedených v odstavci 4, které jsou nezbytné z důvodu přistoupení, a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie.

6. Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 4 se Chorvatsko zavazuje zavést správní a další mechanismy podobné těm, které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada, a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států.

7. Rada může na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím doplnit přílohu I o příslušné úmluvy, dohody a protokoly, které budou podepsány přede dnem přistoupení.

Článek 4

1. Ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie (dále jen „schengenský protokol“), připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, a akty na ně navazující nebo s ním jinak související uvedené v příloze II, jakož i všechny další takové akty přijaté přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazné a použitelné v Chorvatsku.

2. Ustanovení schengenského acquis, jak je začleněno do rámce Evropské unie, a akty na ně navazující nebo s ním jinak související, které nejsou uvedeny v odstavci 1, jsou závazné pro Chorvatsko ode dne přistoupení, avšak jsou v Chorvatsku použitelné pouze na základě rozhodnutí Rady přijatého za tímto účelem poté, co bylo podle příslušných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v Chorvatsku splněny, včetně účinného uplatňování všech schengenských pravidel v souladu s dohodnutými společnými standardy a se základními zásadami. Rada přijme uvedené rozhodnutí v souladu s příslušnými schengenskými postupy a zohlední přitom zprávu Komise potvrzující, že Chorvatsko nadále plní závazky přijaté v rámci přístupových jednání týkající se schengenského acquis.
Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády Chorvatské republiky. Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na nichž se tyto členské státy podílejí.

Článek 5

Chorvatsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 139 Smlouvy o fungování EU.

Článek 6

1. Dohody uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jednou nebo více třetími zeměmi, s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetí země jsou pro Chorvatsko závazné za podmínek stanovených v původních smlouvách a v tomto aktu.
2. Chorvatsko se zavazuje přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodám uzavřeným nebo podepsaným stávajícími členskými státy a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi nebo s některou mezinárodní organizací.
Není-li v příslušných dohodách zmíněných v prvním pododstavci stanoveno jinak, přistoupí Chorvatsko k uvedeným dohodám sjednáním a uzavřením protokolu k těmto dohodám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnou třetí zemí či třetími zeměmi nebo dotyčnou mezinárodní organizací. Komise nebo v případě, že se dohoda výlučně nebo převážně týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených jednomyslně Radou po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. Komise nebo podle okolností vysoký představitel předloží Radě návrh protokolů k uzavření.
Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn, které se netýkají přistoupení.

3. Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci v platnost bude Chorvatsko uplatňovat ustanovení dohod uvedených v odst. 2 prvním pododstavci uzavřených nebo prozatímně prováděných přede dnem přistoupení, s výjimkou dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (1).
Do vstupu protokolů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci v platnost přijmou Unie a členské státy, které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně, veškerá vhodná opatření.

4. Chorvatsko přistupuje k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (2), jakož i k oběma dohodám, kterými se uvedená dohoda mění, totiž dohodě podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (3) a dohodě otevřené k podpisu v Ouagadougou dne 22. června 2010 (4).

5. Chorvatsko se zavazuje přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (5) podle článku 128 uvedené dohody.

6. Ode dne přistoupení uplatňuje Chorvatsko dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které byly uzavřeny mezi Unií a třetími zeměmi.
Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se s ohledem na přistoupení Chorvatska k Unii upraví. Za tímto účelem mohou být změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu uvedených v prvním pododstavci sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení.
Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Chorvatska.

7. Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se upraví na základě dovozu oceli a ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Chorvatska během posledních let.
Za tímto účelem budou přede dnem přistoupení sjednány nezbytné změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi.
Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, použije se první pododstavec.

8. Ode dne přistoupení jsou dohody o rybolovu uzavřené mezi Chorvatskem a třetími zeměmi před uvedeným dnem spravovány Unií.
Práva a povinnosti vyplývající pro Chorvatsko z těchto dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny.
Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok.

9. Chorvatsko odstoupí od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně Středoevropské dohody o volném obchodu ve znění pozdějších úprav.
Pokud jsou dohody mezi Chorvatskem na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto aktu, učiní Chorvatsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti. Jestliže Chorvatsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi, odstoupí od této dohody.
Chorvatsko přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění dodržování závazků stanovených v tomto odstavci ode dne přistoupení.

10. Chorvatsko přistupuje za podmínek stanovených v tomto aktu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod uvedených v odstavcích 2 a 4.

11. Chorvatsko případně přijme vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami jsou také Unie nebo jiné členské státy, přizpůsobilo svůj postoj právům a povinnostem vyplývajícím ze svého přistoupení k Unii.
Chorvatsko zejména odstoupí od mezinárodních dohod o rybolovu, jejichž stranou je rovněž Unie, a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Unie, pokud se jeho členství netýká jiných záležitostí než rybolovu.
Chorvatsko přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění dodržování závazků stanovených v tomto odstavci ode dne přistoupení.

Článek 7

1. Ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stanovenými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv umožňují.

2. Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto aktu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů.

3. Ustanovení tohoto aktu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit akty přijaté orgány, nemají-li tato ustanovení jen přechodnou povahu, mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům.

Článek 8

Pro uplatňování původních smluv a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto aktu.

ČÁST DRUHÁ

ÚPRAVY SMLUV

HLAVA I

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 9

Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie, připojený ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o Euratomu, se mění takto:

1) V článku 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se týká čtrnácti soudců.“

2) Článek 48 se nahrazuje tímto:

„Článek 48

Tribunál se skládá ze dvaceti osmi soudců.“

Článek 10

Protokol o statutu Evropské investiční banky, připojený ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, se mění takto:

1) V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se:

a) návětí nahrazuje tímto:

1. Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 233 247 390 000 EuR, který upíší členské státy v těchto částkách:“;

b) mezi údaje pro Rumunsko a Slovensko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko 854 400 000“.

2) V čl. 9 odst. 2 se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

2. Správní rada je složena z 29 řádných členů a 19 zastupujících členů.
Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů, přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena a jeden řádný člen je nominován Komisí.
Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto:

— dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo,

— dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou,

— dva zastupující členy nominované Italskou republikou,

— dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska,

— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky,

— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království,

— dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království, Řecké republiky, Irska a Rumunska,

— dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Estonské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království,

— čtyři zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Bulharské republiky, České republiky, Chorvatské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky,

— jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí.“

Článek 11

V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu se první pododstavec, který se týká složení Výboru pro vědu a techniku, nahrazuje tímto:

2. Výbor se skládá ze 42 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí.“

HLAVA II

JINÉ ÚPRAVY

Článek 12

V čl. 64 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se doplňuje nová věta, která zní:

„S ohledem na omezení existující ve vnitrostátním právním řádu Chorvatska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 2002.“

Článek 13

V článku 52 Smlouvy o EU se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Smlouvy se vztahují na Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.“

Článek 14

1. V článku 55 Smlouvy o EU se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.“

2. V článku 225 Smlouvy o Euratomu se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V souladu se smlouvami o přistoupení mají rovněž anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, irské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění této smlouvy stejnou platnost.“

ČÁST TŘETÍ

TRVALÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Akty uvedené v seznamu v příloze III se upravují podle zmíněné přílohy.

Článek 16

Opatření uvedená v seznamu v příloze IV se uplatňují za podmínek stanovených ve zmíněné příloze.

Článek 17

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně provést úpravy ustanovení tohoto aktu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku změny pravidel Unie.

ČÁST ČTVRTÁ

DOČASNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Článek 18

Opatření uvedená v seznamu v příloze V se vztahují na Chorvatsko za podmínek stanovených ve zmíněné příloze.

HLAVA II

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 19

1. Odchylně od článku 2 Protokolu o přechodných ustanoveních, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o Euratomu, a odchylně od maximálního počtu míst stanoveného v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o EU se počet členů Evropského parlamentu zvyšuje s ohledem na přistoupení Chorvatska o dvanáct členů z Chorvatska pro období ode dne přistoupení do konce volebního období Evropského parlamentu 2009-2014.

2. Odchylně od čl. 14 odst. 3 Smlouvy o EU uspořádá za tímto účelem Chorvatsko přede dnem přistoupení všeobecné a přímé volby do Evropského parlamentu, v nichž jeho obyvatelé zvolí počet členů stanovený v odstavci 1 tohoto článku v souladu s acquis Unie. Dojde-li však k přistoupení v den, kdy bude do příštích voleb do Evropského parlamentu zbývat méně než šest měsíců, mohou být členové Evropského parlamentu zastupující občany Chorvatska jmenováni parlamentem Chorvatska z vlastních řad, pokud byli zvoleni ve všeobecných a přímých volbách.

Článek 20

V článku 3 Protokolu o přechodných ustanoveních, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o Eura-tomu, se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Aniž je dotčen čl. 235 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, platí do dne 31. října 2014 následující ustanovení:

Má-li se Evropská rada nebo Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha:

Belgie 12
Bulharsko 10
Česká republika 12
Dánsko 7
Německo 29
Estonsko 4
Irsko 7
Řecko 12
Španělsko 27
Francie 29
Chorvatsko 7
Itálie 29
Kypr 4
Lotyšsko 4
Litva 7
Lucembursko 4
Maďarsko 12
Malta 3
Nizozemsko 13
Rakousko 10
Polsko 27
Portugalsko 12
Rumunsko 14
Slovinsko 4
Slovensko 7
Finsko 7
Švédsko 10
Spojené království 29

Pokud musí být podle Smluv akty přijaty na návrh Komise, je k jejich přijetí třeba nejméně 260 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko většiny členů. V ostatních případech se k přijetí aktů vyžaduje nejméně 260 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko alespoň dvou třetin členů.

Člen Evropské rady nebo Rady může požádat, aby při přijímání aktu Evropské rady nebo Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není daný akt přijat.“

Článek 21

1. Jeden státní příslušník Chorvatska bude jmenován členem Komise na dobu ode dne přistoupení do 31. října 2014. Nového člena Komise jmenuje Rada kvalifikovanou většinou po dohodě s předsedou Komise, po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérii stanovenými v čl. 17 odst. 3 druhém pododstavci Smlouvy o EU.

2. Funkční období člena jmenovaného podle odstavce 1 končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 22

1. Funkční období soudce Soudního dvora a soudce Tribunálu jmenovaných za Chorvatsko při přistoupení v souladu s čl. 19 odst. 2 třetím pododstavcem Smlouvy o EU končí v případě soudce Soudního dvora dnem 6. října 2015 a v případě soudce Tribunálu dnem 31. srpna 2013.

2. Při rozhodování o věcech projednávaných Soudním dvorem a Tribunálem ke dni přistoupení, jejichž ústní část řízení byla zahájena před tímto dnem, zasedají plénum a senáty Soudního dvora a Tribunálu ve stejném složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád ve znění platném ke dni předcházejícímu dni přistoupení.

Článek 23

1. Odchylně od čl. 301 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU, který stanoví maximální počet členů Hospodářského a sociálního výboru, se článek 7 Protokolu o přechodných ustanoveních, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o Euratomu nahrazuje tímto:

„Článek 7

Až do vstupu rozhodnutí uvedeného v článku 301 Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost je rozdělení členů Hospodářského a sociálního výboru toto:

Belgie 12
Bulharsko 12
Česká republika 12
Dánsko 9
Německo 24
Estonsko 7
Irsko 9
Řecko 12
Španělsko 21
Francie 24
Chorvatsko 9
Itálie 24
Kypr 6
Lotyšsko 7
Litva 9
Lucembursko 6
Maďarsko 12
Malta 5
Nizozemsko 12
Rakousko 12
Polsko 21
Portugalsko 12
Rumunsko 15
Slovinsko 7
Slovensko 9
Finsko 9
Švédsko 12
Spojené království 24“

2. Počet členů Hospodářského a sociálního výboru se s ohledem na přistoupení Chorvatska dočasně zvýší na 353 na dobu ode dne přistoupení do konce funkčního období, během něhož Chorvatsko přistoupí k Unii, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí uvedené v čl. 301 druhém pododstavci Smlouvy o fungování EU, podle toho, co nastane dříve.

3. Bude-li rozhodnutí uvedené v čl. 301 druhém pododstavci Smlouvy o fungování EU přijato již před přistoupením, přidělí se Chorvatsku odchylně od čl. 301 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU stanovícího maximální počet členů Hospodářského a sociálního výboru dočasně příslušný počet členů do konce funkčního období, během něhož k Unii přistoupí.

Článek 24

1. Odchylně od čl. 305 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU, který stanoví maximální počet členů Výboru regionů, se článek 8 Protokolu o přechodných ustanoveních, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o Euratomu, který se týká složení Výboru regionů, nahrazuje tímto:

„Článek 8

Až do vstupu rozhodnutí uvedeného v článku 305 Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost je rozdělení členů Výboru regionů toto:

Belgie 12
Bulharsko 12
Česká republika 12
Dánsko 9
Německo 24
Estonsko 7
Irsko 9
Řecko 12
Španělsko 21
Francie 24
Chorvatsko 9
Itálie 24
Kypr 6
Lotyšsko 7
Litva 9
Lucembursko 6
Maďarsko 12
Malta 5
Nizozemsko 12
Rakousko 12
Polsko 21
Portugalsko 12
Rumunsko 15
Slovinsko 7
Slovensko 9
Finsko 9
Švédsko 12
Spojené království 24“

2. Počet členů Výboru regionů se s ohledem na přistoupení Chorvatska dočasně zvýší na 35 3 na dobu ode dne přistoupení do konce funkčního období, během něhož Chorvatsko přistoupí k Unii, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí uvedené v čl. 305 druhém pododstavci Smlouvy o fungování EU, podle toho, co nastane dříve.

3. Bude-li rozhodnutí uvedené v čl. 305 druhém pododstavci Smlouvy o fungování EU přijato již před přistoupením, přidělí se Chorvatsku odchylně od čl. 305 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU, který stanoví maximální počet členů Výboru regionů, dočasně příslušný počet členů do konce funkčního období, během něhož k Unii přistoupí.

Článek 25

Funkční období řádného člena správní rady Evropské investiční banky nominovaného Chorvatskem a jmenovaného po přistoupení, jak stanoví čl. 9 odst. 2 druhý pododstavec Protokolu o statutu Evropské investiční banky, skončí na konci výročního zasedání Rady guvernérů, během něhož bude přezkoumána výroční zpráva za účetní rok 2017.

Článek 26

1. Noví členové výborů, skupin, agentur nebo jiných subjektů zřízených původními smlouvami nebo aktem orgánů budou jmenováni za podmínek a v souladu s postupy stanovenými pro jmenování členů těchto výborů, skupin, agentur nebo jiných subjektů. Funkční období nově jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

2. Výbory, skupiny, agentury nebo jiné subjekty zřízené původními smlouvami nebo aktem orgánů, jejichž počet členů je pevně stanoven bez ohledu na počet členských států, se při přistoupení nově obsazují v plném rozsahu, pokud funkční období stávajících členů neskončí do dvanácti měsíců od přistoupení.

HLAVA III

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 27

1. Ode dne přistoupení uhradí Chorvatsko následující částku odpovídající jeho podílu na upsaném základním kapitálu, jak je vymezen v článku 4 Protokolu o statutu Evropské investiční banky:

Chorvatsko 42 720 000 EUR.

Tento příspěvek se uhradí v osmi stejných splátkách splatných k 30. listopadu 2013, 30. listopadu 2014, 30. listopadu 2015, 31. květnu 2016, 30. listopadu 2016, 31. květnu 2017, 30. listopadu 2017 a 31. květnu 2018.

2. Chorvatsko přispěje v osmi stejných splátkách splatných ke dnům stanoveným v odstavci 1 do rezervních fondů a do rezerv rovnocenných rezervním fondům, jakož i na částku, jež má být ještě vyčleněna na rezervní fond a rezervy a jež odpovídá zůstatku účtu zisků a ztrát, jak je vykazuje Evropská investiční banka v rozvaze ke konci měsíce předcházejícího přistoupení, částkami odpovídajícími následujícímu procentnímu podílu na rezervním fondu a rezervách:

Chorvatsko 0,368 %.

3. Základní kapitál a splátky stanovené v odstavcích 1 a 2 uhradí Chorvatsko v hotovosti v eurech, pokud Rada guvernérů Evropské investiční banky jednomyslně nerozhodne jinak.

4. Údaje pro Chorvatsko uvedené v odstavci 1 a v čl. 10 bodě 1 mohou být upraveny rozhodnutím řídících orgánů Evropské investiční banky na základě nejnovějších konečných údajů o HDP zveřejněných Eurostatem před přistoupením.

Článek 28

1. Chorvatsko zaplatí následující částku do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2002/234/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel (1):

(EUR, běžné ceny)

Chorvatsko 494 000.

2. Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel bude zaplacen ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2015 vždy první pracovní den prvního měsíce každého roku takto:

— 2015: 15 %,

— 2016: 20 %,

— 2017: 30 %,

— 2018: 35 %.

Článek 29

1. Zadávání zakázek, udělování grantů a platby předvstupní finanční pomoci v rámci složky pro pomoc při transformaci a budování institucí a v rámci složky pro přeshraniční spolupráci nástroje pro předvstupní pomoc (NPP), zřízeného nařízením Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006 (1), pro finanční prostředky přidělené před přistoupením, s vyloučením přeshraničních programů Chorvatsko-Maďarsko a Chorvatsko-Slovinsko, a pro pomoc v rámci přechodového nástroje uvedeného v článku 30 spravují ode dne přistoupení chorvatské provádějící agentury.
Od kontroly zadávání zakázek a udělování grantů prováděné Komisí ex ante se upustí na základě odpovídajícího rozhodnutí Komise poté, co se Komise ujistí o efektivním fungování dotyčných systémů řízení a kontroly v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v čl. 56 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a v článku 18 nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (3).
Nebude-li rozhodnutí Komise o upuštění od kontroly ex ante přijato přede dnem přistoupení, nejsou žádné smlouvy podepsané mezi dnem přistoupení a dnem, ke kterému bude rozhodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní finanční pomoc a přechodový nástroj podle prvního pododstavce.

2. Rozpočtové závazky učiněné přede dnem přistoupení v rámci předvstupní finanční pomoci a přechodového nástroje podle odstavce 1, včetně uzavírání a registrace následných jednotlivých právních závazků a plateb uskutečňovaných po přistoupení, se nadále řídí pravidly pro předvstupní finanční nástroje a zaznamenávají se do odpovídajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů a projektů.

3. Ustanovení o provádění rozpočtových závazků dohod o financování týkajících se předvstupní finanční pomoci podle odst. 1 prvního pododstavce a složky NPP pro rozvoj venkova, vztahující se k rozhodnutím o financování přijatým před přistoupením, se nadále použijí i po dni přistoupení. Řídí se pravidly platnými pro předvstupní finanční nástroje. Bez ohledu na to musí být postupy zadávání veřejných zakázek zahájené po přistoupení prováděny v souladu s odpovídajícími směrnicemi Unie.

4. Předvstupní prostředky na úhradu správních výdajů uvedených v článku 44 lze přidělit na závazek v prvních dvou letech po přistoupení. V případě nákladů souvisejících s auditem a hodnocením lze předvstupní prostředky přidělit na závazek až do pěti let po přistoupení.

Článek 30

1. První rok po přistoupení poskytne Unie Chorvatsku dočasnou finanční pomoc (dále jen „přechodový nástroj“) na rozvoj a posílení jeho správní a soudní kapacity pro provádění a prosazování práva Unie a na podporu výměny osvědčených postupů mezi odborníky z daných oborů. Z této pomoci se financují projekty budování institucí a s nimi související omezené menší investice.

2. Pomoc se zaměří na trvalou potřebu posílení institucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím činností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů nebo z fondů na rozvoj venkova.

3. Pro twinningové projekty mezi orgány veřejné správy pro účely budování institucí se bude nadále uplatňovat postup výzvy k podávání návrhů prostřednictvím sítě kontaktních míst v členských státech.

4. Prostředky na závazky pro přechodový nástroj v běžných cenách činí pro Chorvatsko celkem 29 milionů EUR v roce 2013 a jsou určeny k řešení vnitrostátních a horizontálních priorit.

5. Pomoc v rámci přechodového nástroje je schvalována a prováděna podle nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 nebo na základě jiných technických předpisů nutných pro fungování přechodového nástroje, která přijme Komise.

6. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění odpovídající doplňkovosti s předpokládanou podporou z Evropského sociálního fondu pro správní reformu a rozvoj institucionálních kapacit.

Článek 31

1. Zřizuje se schengenský nástroj (dále jen „dočasný schengenský nástroj“) jako dočasný nástroj na pomoc Chorvatsku v období mezi dnem přistoupení a koncem roku 2014 k financování činností na nových vnějších hranicích Unie pro provádění schengenského acquis a kontrol na vnějších hranicích.

2. Na období od 1. července 2013 do 31. prosince 2014 budou Chorvatsku v rámci dočasného schengenského nástroje zpřístupněny následující částky (v běžných cenách) v podobě paušálních příspěvků:

(miliony EUR, v běžných cenách)
2013 2014
Chorvatsko 40 80

3. Roční částka na rok 2013 je splatná Chorvatsku dne 1. července 2013 a roční částka na rok 2014 první pracovní den po 1. lednu 2014.

4. Paušální částky musí být využity do tří let od první platby. Nejpozději šest měsíců po uplynutí tohoto tříletého období předloží Chorvatsko souhrnnou zprávu o konečném provedení plateb v rámci dočasného schengenského nástroje spolu s odůvodněním výdajů. Všechny nevyužité nebo neoprávněně použité prostředky musí být vráceny Komisi.

5. Komise může přijmout technické předpisy nezbytné k fungování tohoto dočasného schengenského nástroje.

Článek 32

1. Zřizuje se nástroj pro hotovostní toky (dále jen „dočasný nástroj pro hotovostní toky“) jako dočasný nástroj na pomoc Chorvatsku v období mezi dnem přistoupení a koncem roku 2014 ke zlepšení hotovostních toků ve státním rozpočtu.

2. Na období od 1. července 2013 do 31. prosince 2014 budou Chorvatsku v rámci dočasného nástroje pro hotovostní toky zpřístupněny následující částky (v běžných cenách) v podobě paušálních příspěvků:

(miliony EUR, v běžných cenách)
2013 2014
Chorvatsko 75 28,6

3. Každá roční částka se rozdělí na stejné měsíční splátky splatné první pracovní den každého měsíce.

Článek 33

1. V roce 2013 se Chorvatsku v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyhrazuje částka ve výši 449,4 milionů EUR (v běžných cenách) v prostředcích na závazky.

2. Jedna třetina částky uvedené v odstavci 1 se vyhrazuje pro Fond soudržnosti.

3. Pro období, na něž se vztahuje příští finanční rámec, se částky zpřístupněné Chorvatsku v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v podobě prostředků na závazky vypočtou na základě acquis Unie platného v daném období. Tyto částky se upraví v souladu s tímto plánem postupného zařazování do financování:

— 70 % v roce 2014,

— 90 % v roce 2015,

— 100 % od roku 2016.

4. V mezích stanovených novým acquis Unie se provede úprava s cílem zajistit zvýšení finančních prostředků pro Chorvatsko v roce 2014 na 2,33násobek a v roce 2015 na trojnásobek částky na rok 2013.

Článek 34

1. Celková částka přidělených prostředků, jež mají být v roce 2013 Chorvatsku zpřístupněny v rámci Evropského rybářského fondu, činí 8,7 milionů EUR (v běžných cenách) v prostředcích na závazky.

2. Předběžné financování v rámci Evropského rybářského fondu činí 25 % celkové částky uvedené v odstavci 1. Tato částka se vyplatí v jedné splátce.

3. Pro období, na něž se vztahuje příští finanční rámec, se částky zpřístupněné Chorvatsku v podobě prostředků na závazky vypočtou na základě acquis Unie platného v daném období. Tyto částky se upraví v souladu s tímto plánem postupného zařazování do financování:

— 70 % v roce 2014,

— 90 % v roce 2015,

— 100 % od roku 2016.

4. V mezích stanovených novým acquis Unie se provede úprava s cílem zajistit zvýšení finančních prostředků pro Chorvatsko v roce 2014 na 2,33násobek a v roce 2015 na trojnásobek částky na rok 2013.

Článek 35

1. Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1) se na Chorvatsko nevztahuje po celé programové období 2007-2013.
V roce 2013 se Chorvatsku přidělí částka 27,7 milionů EUR (v běžných cenách) v rámci složky pro rozvoj venkova podle článku 12 nařízení Rady (ES) č. 1085/2006.

2. Dočasná dodatečná opatření na rozvoj venkova pro Chorvatsko jsou uvedena v příloze VI.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout pravidla nezbytná pro uplatňování přílohy VI. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 90 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ve spojení s čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (2), případně náležitým postupem stanoveným příslušným právním předpisem.

4. Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem provede v případě potřeby nezbytné úpravy přílohy VI, aby zajistila soudržnost s nařízeními o rozvoji venkova.

HLAVA IV

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 36

1. Komise podrobně monitoruje všechny závazky přijaté Chorvatskem během přístupových jednání, včetně závazků, jež musí být splněny přede dnem přistoupení nebo ke dni přistoupení. Monitorování Komisí zahrnuje pravidelnou aktualizaci monitorovacích tabulek, dialog v rámci Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“), mise pro vzájemné hodnocení, předvstupní hospodářský program, fiskální oznámení a v případě potřeby dopisy včasného varování určené chorvatským orgánům. Komise Radě a Evropskému parlamentu na podzim roku 2011 předloží zprávu o pokroku. Komise Radě a Evropskému parlamentu na podzim roku 2012 předloží souhrnnou monitorovací zprávu. Komise během celého procesu monitorování vychází rovněž ze vstupních informací od členských států a tam, kde je to vhodné, přihlíží ke vstupním informacím od mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti.
Monitorování Komisí se zaměří zejména na závazky přijaté Chorvatskem v oblasti soudnictví a základních práv (příloha VII), včetně průběžného pokroku ve výsledcích dosahovaných v oblasti soudní reformy a účinnosti soudnictví, nestranného posuzování válečných zločinů a boje proti korupci.
Monitorování Komisí se dále zaměří na prostor svobody, bezpečnosti a práva, včetně provedení a vynucování požadavků Unie, pokud jde o správu vnějších hranic, policejní spolupráci, boj proti organizované trestné činnosti a justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, jakož i na závazky v oblasti politiky hospodářské soutěže, včetně restrukturalizace loďařského průmyslu (příloha VIII) a ocelářství (příloha IX).
V rámci svých pravidelných monitorovacích tabulek a zpráv bude Komise předkládat až do přistoupení Chorvatska pololetní hodnocení závazků, které Chorvatsko v těchto oblastech přijalo.

2. Budou-li během procesu monitorování zjištěny obtíže, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijmout jakákoli vhodná opatření. Tato opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a Rada je v každém případě stejným postupem zruší po účinném vyřešení dotyčných obtíží.

Článek 37

1. Jestliže se do konce období tří let po přistoupení vyskytnou vážné obtíže, jež by mohly přetrvávat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit vážným zhoršením hospodářské situace určité zeměpisné oblasti, může Chorvatsko požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství vnitřního trhu.
Za stejných okolností může každý stávající členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření vůči Chorvatsku.

2. Na žádost dotyčného státu určí Komise postupem pro naléhavé situace ochranná opatření, která považuje za nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a režim, který se na ně vztahuje.
V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím odůvodněním. Takto stanovená opatření jsou bezprostředně použitelná, musí brát v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a nesmějí zahrnovat hraniční kontroly.

3. Opatření povolená podle tohoto článku se mohou odchylovat od pravidel Smlouvy o EU, Smlouvy o fungování EU a tohoto aktu v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů této ochrany. Přednost bude dána opatřením, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu.
Pokud Chorvatsko nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení, včetně jakýchkoliv závazků ve všech odvětvových politikách, které se týkají hospodářských činností s přeshraničním účinkem, a způsobí tím vážné narušení fungování vnitřního trhu, ohrožení finančních zájmů Unie nebo bezprostřední riziko takového narušení nebo ohrožení, může Komise do konce období tří let po přistoupení na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout vhodná opatření.
Tato opatření musí být přiměřená a přednostně taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu, a bude-li to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové ochranné mechanismy. Ochranná opatření podle tohoto článku nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Tato ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění a přijatá opatření vstoupí v platnost dnem přistoupení, pokud v nich nebude stanoveno pozdější datum. Tato opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě musí být zrušena po splnění dotyčného závazku. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období uvedeného v prvním pododstavci, dokud nebudou dotyčné závazky splněny. Podle pokroku Chorvatska v plnění závazků může Komise opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a náležitě přihlíží k vyjádření Rady v tomto ohledu.

Článek 39

Pokud se v Chorvatsku vyskytnou vážné nedostatky nebo bezprostřední riziko nedostatků v provádění nebo stavu provedení aktů přijatých orgány podle části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU a aktů přijatých orgány před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy podle hlavy VI Smlouvy o EU nebo podle části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, může Komise do konce období tří let po přistoupení na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s členskými státy přijmout vhodná opatření a upřesnit podmínky a režim, který se na ně vztahuje.

Tato opatření mohou spočívat v dočasném pozastavení uplatňování dotyčných ustanovení a rozhodnutí ve vztazích mezi Chorvatskem a jiným členským státem nebo členskými státy, aniž by tím bylo dotčeno pokračování úzké justiční spolupráce. Tato ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění a přijatá opatření vstoupí v platnost dnem přistoupení, pokud v nich nebude stanoveno pozdější datum. Tato opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě musí být zrušena po odstranění nedostatků. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období uvedeného v prvním pododstavci, dokud budou tyto nedostatky přetrvávat. Podle pokroku Chorvatska v nápravě zjištěných nedostatků může Komise po konzultaci s členskými státy opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a náležitě přihlíží k vyjádření Rady v tomto ohledu.

Článek 40

Aby nebylo narušeno řádné fungování vnitřního trhu, nesmí uplatňování vnitrostátních předpisů Chorvatska v průběhu přechodných období uvedených v příloze V zahrnovat hraniční kontroly mezi členskými státy.

Článek 41

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Chorvatsku na režim vyplývající z uplatňování společné zemědělské politiky za podmínek stanovených v tomto aktu nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), ve spojení s čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2), nebo náležitým postupem stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření mohou být přijímána v období tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období. Rada může toto období na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslným rozhodnutím prodloužit.

Přechodná opatření uvedená v prvním pododstavci lze v nezbytném případě přijmout rovněž přede dnem přistoupení. Tato opatření přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo pokud se týkají aktů původně přijatých Komisí, přijme je Komise postupy vyžadovanými pro přijetí dotčených aktů.

Článek 42

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Chorvatsku na režim vyplývající z uplatňování pravidel Unie ve veterinární a rostlinolékařské oblasti a v oblasti bezpečnosti potravin nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise náležitým postupem stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření budou přijímána v období tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období.

Článek 43

Rada na návrh Komise stanoví kvalifikovanou většinou podmínky, za nichž lze:

a) upustit od požadavku výstupního souhrnného celního prohlášení v případě produktů uvedených v čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, které opouštějí území Chorvatska za účelem přepravy přes území Bosny a Hercegoviny u města Neum („neumský koridor“);

b) upustit od požadavku vstupního souhrnného celního prohlášení v případě produktů, na které se vztahuje písmeno a) a které opětovně vstupují na území Chorvatska poté, co byly přepraveny přes území Bosny a Hercegovina u města Neum.

Článek 44

Komise může přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, že v Chorvatsku budou zachováni nezbytní statutární zaměstnanci po dobu nejvýše osmnácti měsíců po přistoupení. Během tohoto období mají úředníci, dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci přidělení na místa v Chorvatsku před přistoupením, po kterých bude požadováno, aby zůstali ve službě v Chorvatsku po dni přistoupení, stejné finanční a materiální podmínky, jaké byly uplatňovány před přistoupením v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanoveným v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1). Správní výdaje, včetně platů ostatních nezbytných zaměstnanců, budou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO AKTU

HLAVA I

ÚPRAVY JEDNACÍCH ŘÁDŮ ORGÁNŮ A STATUTŮ A JEDNACÍCH ŘÁDŮ VÝBORŮ

Článek 45

Orgány provedou příslušnými postupy stanovenými v původních smlouvách úpravy svých jednacích řádů nezbytné v důsledku přistoupení.

Úpravy statutů a jednacích řádů výborů zřízených původními smlouvami nezbytné v důsledku přistoupení se provedou co nejdříve po přistoupení.

HLAVA II

POUŽITELNOST AKTŮ ORGÁNŮ

Článek 46

V souladu s původními smlouvami se směrnice a rozhodnutí ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování EU ode dne přistoupení považují za určené Chorvatsku. Tyto směrnice a rozhodnutí, s výjimkou směrnic a rozhodnutí vstoupivších v platnost podle čl. 297 odst. 1 třetího pododstavce a odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU, se považují za oznámené Chorvatsku v okamžiku přistoupení.

Článek 47

1. Chorvatsko uvede v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se směrnicemi a rozhodnutími ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování EU, není-li v tomto aktu stanovena jiná lhůta. Chorvatsko tato opatření sdělí Komisi do dne přistoupení, případně později ve lhůtě stanovené v tomto aktu.

2. Jestliže změny směrnic ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování EU zavedené tímto aktem vyžadují změnu právních nebo správních předpisů stávajících členských států, uvedou stávající členské státy v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení Chorvatska dosaženo souladu se změněnými směrnicemi, není-li v tomto aktu stanovena jiná lhůta. Tato opatření sdělí Komisi do dne přistoupení, případně později ve lhůtě stanovené v tomto aktu.

Článek 48

Chorvatsko sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení podle článku 33 Smlouvy o Euratomu znění právních a správních předpisů, které mají na jeho území zajistit ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ionizujícího záření.

Článek 49

Na základě řádně odůvodněné žádosti Chorvatska předložené Komisi nejpozději ke dni přistoupení může Rada na návrh Komise, nebo Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí, učinit opatření spočívající v dočasných odchylkách od aktů orgánů přijatých mezi 1. červencem 2011 a dnem přistoupení. Tato opatření se přijímají v souladu s pravidly hlasování, kterými se řídí přijetí aktu, od něhož se dočasná odchylka požaduje. Jsou-li tyto odchylky přijaty po přistoupení, mohou být použitelné ode dne přistoupení.

Článek 50

Jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí. Jsou-li tyto akty přijaty po přistoupení, mohou být použitelné ode dne přistoupení.

Článek 51

Není-li v tomto aktu stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou opatření nezbytná k provedení ustanovení tohoto aktu.

Článek 52

Znění aktů přijatých orgány před přistoupením, jež byla těmito orgány vypracována v jazyce chorvatském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících úředních jazycích. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byla takto zveřejněna znění ve stávajících úředních jazycích.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 53

Přílohy I až IX, dodatky k nim a protokol jsou nedílnou součástí tohoto aktu.

Článek 54

Vláda Italské republiky předá vládě Chorvatské republiky ověřený opis Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a smluv, které tyto smlouvy mění nebo doplňují, včetně smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, smlouvy o přistoupení Řecké republiky, smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky, smlouvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.

Znění smluv uvedených v prvním pododstavci vypracovaná v jazyce chorvatském se připojují k tomuto aktu. Tato znění mají stejnou platnost jako znění těchto smluv vypracovaná ve stávajících úředních jazycích.

Článek 55

Generální tajemník předá vládě Chorvatské republiky ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu Generálního sekretariátu Rady.

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6

(2) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27, Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4 a Úř. věst. L 168 M, 21.6.2006, s. 33.

(4) Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(1) Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 42.

(1) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3) Úř. věst. L 170, 29.6.2007, s. 1.

(1) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1 a Úř. věst. L 286 M, 4.11.2010, s. 26.

(1) Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3.

(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(1) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.


Příloha I

Seznam úmluv 3 protokolů, k nimž Chorvatská republika přistupuje dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení)

1. Úmluva ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10)

— Úmluva ze dne 21. prosince 1995 o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. C 26, 31.1.1996, s. 1)

— Protokol ze dne 25. května 1999, kterým se mění Úmluva ze dne 23. července o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. C 202, 16.7.1999, s. 1)

— Úmluva ze dne 8. prosince 2004 o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (Úř. věst. C 160, 30.6.2005, s. 1)

2. Úmluva ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49)

— Protokol ze dne 27. září 1996 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 2)

— Protokol ze dne 29. listopadu 1996 o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 151, 20.5.1997, s. 2)

— Druhý protokol ze dne 19. června 1997 k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 221, 19.7.1997, s. 12)

3. Úmluva ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 2)

4. Úmluva ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 2)

5. Úmluva ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 216, 10.7.1998, s. 2)

6. Úmluva ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaná Radou podle článku 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3)

— Protokol ze dne 16. října 2001 k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 2)

Příloha II

Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazné a použitelné v Chorvatské republice od přistoupení (uvedenýv čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení)

1. Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 14. června 1985 (1).

2. Tato ustanovení Úmluvy podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejího závěrečného aktu a společných prohlášení (2), ve znění některých aktů uvedených v bodě 8 této přílohy:
Článek 1, pokud se týká tohoto bodu; článek 26; článek 39; články 44 až 49 (kromě čl. 47 odst. 4 a čl. 49 písm. a)), článek 51, články 54 až 58; čl. 62 odst. 3; články 67 až 69; články 71 a 72; články 75 a 76; článek 82; článek 91; články 126 až 130, pokud se týkají ustanovení tohoto bodu; a článek 136; společná prohlášení 1 a 3 závěrečného aktu.

3. Tato ustanovení dohod o přistoupení k Úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejich závěrečných aktů a souvisejících prohlášení, ve znění některých aktů uvedených v bodě 8 této přílohy:

a) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Dánského království:

— čl. 5 odst. 2 a článek 6;

b) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Finské republiky:

— článek 5,

— prohlášení vlády Finské republiky k Ålandským ostrovům v části III závěrečného aktu;

c) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Švédského království:

— článek 5.

4. Tyto dohody a ujednání navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související:

— Dohoda ze dne 18. května 1999 uzavřená mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, včetně příloh, závěrečného aktu, prohlášení a výměn dopisů k ní připojených, schválená rozhodnutím Rady 1999/439/ES (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 35),

— Dohoda ze dne 30. června 1999 uzavřená mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o právech a povinnostech mezi Irskem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně jedné a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé v oblastech schengenského acquis, které se vztahují na tyto státy, schválená rozhodnutím Rady 2000/29/ES (Úř. věst. L 15, 20.1.2000, s. 1),

— Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, podepsaná dne 26. října 2004 a schválená rozhodnutím Rady 2008/146/ES a rozhodnutím Rady 2008/149/SVV (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1 a 50),

— Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, podepsaný dne 28. února 2008 a schválený rozhodnutím Rady 2011/349/EU a rozhodnutím Rady 2011/350/ES (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1 a s. 19),

— Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, včetně společného prohlášení k němu připojeného, podepsané dne 1. února 2007 a schválené rozhodnutím Rady 2007/511/ES (Úř. věst. L 188, 20.7.2007, s. 15),

— Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, včetně přílohy a společných prohlášení k němu připojených, podepsané dne 30. září 2009 a schválené rozhodnutím Rady 2010/490/EU (Úř. věst. L 243, 16.9.2010, s. 2),

— Dohoda mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013, včetně prohlášení k ní připojených, podepsaná dne 19. března 2010 a schválená rozhodnutím Rady 2011/350/EU (Úř. věst. L 137, 25.5.2011, s. 1) (1).

5. Ustanovení následujících rozhodnutí (viz Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 1) výkonného výboru zřízeného Úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, ve znění některých aktů uvedených v bodě 8 této přílohy:

— SCH/Com-ex (93) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prohlášeních ministrů a státních tajemníků,

— SCH/Com-ex (93) 14 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami,

— SCH/Com-ex (94) 16 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. listopadu 1994 o pořizování společných vstupních a výjezdních razítek,

— SCH/Com-ex (94) 28 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75,

— SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. června 1990,

— SCH/Com-ex (95) 21 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 20. prosince 1995 o rychlé výměně statistických informací a konkrétních údajů o případných obtížích na vnějších hranicích mezi státy Schengenu,

— SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o zprávě o činnosti „task force“, pokud se týká ustanovení uvedených výše v bodě 2 této přílohy,

— SCH/Com-ex (98) 26 def. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu,

— SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví, pokud se týká ustanovení uvedených výše v bodě 2 této přílohy,

— SCH/Com-ex (98) 52 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce, pokud se týká ustanovení uvedených výše v bodě 2 této přílohy,

— SCH/Com-ex (98) 59 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o koordinovaném nasazení poradců pro doklady,

— SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o drogové situaci,

— SCH/Com-ex (99) 6 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o schengenském acquis v odvětví telekomunikací,

— SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o styčných úřednících,

— SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů,

— SCH/Com-ex (99) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi.

6. Tato prohlášení (viz Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 1) výkonného výboru zřízeného Úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v bodě 2 této přílohy:

— SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 26. června 1996 o vydávání osob,

— SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 9. února 1998 o únosech nezletilých osob.

7. Tato rozhodnutí (viz Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 1) ústřední skupiny zřízené Úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v bodě 2 této přílohy:

— SCH/C (98) 117 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví,

— SCH/C (99) 25 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 22. března 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů.

8. Tyto akty navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související:

— nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1),

— rozhodnutí Rady 1999/307/ES ze dne 1. května 1999 o podrobnostech začlenění schengenského sekretariátu do generálního sekretariátu Rady (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 49)

— rozhodnutí Rady 1999/435/ES ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 1),

— rozhodnutí Rady 1999/436/ES ze dne 20. května 1999, kterým se určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17),

— rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31),

— rozhodnutí Rady 1999/848/ES ze dne 13. prosince 1999 o úplném používání schengenského acquis v Řecku (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 58),

— rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43),

— rozhodnutí Rady 2000/586/SVV ze dne 28. září 2000 o postupu, kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 248, 3.10.2000, s. 1),

— rozhodnutí Rady 2000/777/ES ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku (Úř. věst. L 309, 9.12.2000, s. 24),

— nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1),

— směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 45),

— nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4),

— rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20),

— nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1),

— rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1),

— směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17),

— rozhodnutí Rady 2003/170/SVV ze dne 27. února 2003 o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 27),

— rozhodnutí Rady 2003/725/SVV ze dne 2. října 2003, kterým se mění čl. 40 odst. 1 a 7 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 37),

— směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 26),

— nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1),

— směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti přepravců předávat údaje o cestujících (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24),

— rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 28),

— rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5 a Úř. věst. L 142 M, 30.5.2006, s. 60),

— nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1 a Úř. věst. L 153 M, 7.6.2006, s. 136),

— nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1 a Úř. věst. L 153 M, 7.6.2006, s. 375),

— rozhodnutí Rady 2004/926/ES ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Úř. věst. L 395, 31.12.2004, s. 70),

— rozhodnutí Rady 2005/267/ES ze dne 16. března 2005 o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48 a Úř. věst. L 159 M, 13.6.2006, s. 288),

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1), kromě první věty článku 1, čl. 5 odst. 4 písm. a), hlavy III a těch ustanovení hlavy II a příloh nařízení, které odkazují na Schengenský informační systém (SIS),

— rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89),

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1), kromě čl. 4 písm. b) a čl. 9 písm. c),

— rozhodnutí Rady 2007/471/ES ze dne 12. června 2007 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice (Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 46),

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30), kromě těch ustanovení čl. 6 odst. 8 a 9, která se týkají přístupu k Schengenskému informačnímu systému,

— rozhodnutí Rady 2007/801/ES ze dne 6. prosince 2007 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice (Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 34),

— rozhodnutí Rady 2008/421/ES ze dne 5. června 2008 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému ve Švýcarské konfederaci (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 74),

— rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, článek 6 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129),

— rozhodnutí Rady 2008/903/ES ze dne 27. listopadu 2008 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis ve Švýcarské konfederaci (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 15),

— rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60),

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98),

— nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), článek 3 (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1),

— rozhodnutí Rady 2010/252/EU ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 111, 4.5.2010, s. 20),

— rozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 29. června 2010 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17).

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2) Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.

(1) Dokud tato dohoda nebude uzavřena, pouze v tom rozsahu, v jakém je prováděna prozatímně.

Příloha III

Seznam uvedený v článku 15 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány

1. VOLNÝ POHYB SLUŽEB

32005 L 0036: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

a) V článku 23 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Aniž je dotčen článek 43b, každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a lékaře se specialiovanou působností, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, zubního lékaře se specialiovanou působností, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo jejichž odborná příprava byla zahájena:

a) pro Slovinsko před 25. červnem 1991 a

b) pro Chorvatsko před 8. říjnem 1991,

pokud orgány uvedených členských států osvědčí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o dosaženém vzdělání uvedené pro tyto členské státy v bodě 6.1 přílohy VI, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a lékaře se specialiovanou působností, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, zubního lékaře se specialiovanou působností, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto činností.

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.“

b) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 43b

Nabytá práva v případě porodních asistentek se nevztahují na tyto kvalifikace získané v Chorvatsku před 1. červencem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vrchní zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), viša medicinska sestra primaljskog smjera (vrchní zdravotní sestra v oboru porodní asistence), medicinska sestra primalj-skog smjera (zdravotní sestra v oboru porodní asistence), ginekološko-opstetrička primalja (gynekologicko-porodní asistentka) a primalja (porodní asistentka).“

2. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ

32009 R 0207: nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).

V článku 165 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Ode dne přistoupení Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nový členský stát“ či „nové členské státy“) se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem jejich přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství.“

II. DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ

1. 31996 R 1610: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (Úř. věst. L 198, 8.8.1996, s. 30).

a) V článku 19a se doplňuje nové písmeno, které zní:

m) pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako přípravek na ochranu rostlin vydáno po 1. lednu 2003, lze vydat osvědčení v Chorvatsku za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení.“

b) V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Toto nařízení se vztahuje na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska přede dnem jejich přistoupení.“

2. 32009 R 0469: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s.1).

a) V článku 20 se doplňuje nové písmeno, které zní:

m) pro léčivé přípravky chráněné platným základním patentem, pro něž bylo první rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek vydáno po 1. lednu 2003, lze vydat osvědčení v Chorvatsku za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení.“

b) V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Toto nařízení se vztahuje na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska přede dnem jejich přistoupení.“

III. (PRŮMYSLOVÉ) VZORY SPOLEČENSTVÍ

32002 R 0006: nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s.1).

V článku 110a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Ode dne přistoupení Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nový členský stát4 či „nové členské státy4) se (průmyslový) vzor Společenství chráněný nebo přihlášený podle tohoto nařízení přede dnem jejich přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států tak, aby měl stejné účinky v celém Společenství.“

3. FINANČNÍ SLUŽBY

32006 L 0048: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1).

V článku 2 se za odrážku pro Francii vkládá nová odrážka, která zní:

„— v Chorvatsku: na činnost „kreditne unije“ a „Hrvatska banka za obnovu i razvitak“,“

4. ZEMĚDĚLSTVÍ

1. 31991 R 1601: nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1).

V příloze II se za zeměpisné označení „Nürnberger Glühwein“ vkládá toto zeměpisné označení:

„Samoborski bermet“.

2. 32007 R 1234: nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1):

a) V článku 66 se vkládá nový odstavec, který zní:

4a. Pro Chorvatsko se zřizuje zvláštní restrukturalizační rezerva stanovená v bodě 2 přílohy IX. Tato rezerva bude uvolněna ke dni 1. dubna prvního kvótového roku po přistoupení v rozsahu, ve kterém v Chorvatsku klesne během období 2008-2012 spotřeba mléka a mléčných výrobků ve vlastním hospodářství.
Rozhodnutí o uvolnění této rezervy a o jejím rozdělení mezi kvóty dodávek a přímých prodejů přijme Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 na základě vyhodnocení zprávy, kterou Chorvatsko předloží do 31. prosince 2013. Tato zpráva podrobně uvede výsledky a tendence současného restrukturalizačního procesu v odvětví mléka a mléčných výrobků Chorvatska, a zejména odklon od produkce pro potřeby vlastního hospodářství k produkci pro trh.“

b) V čl. 103k odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se tento odstavec pro rozpočtový rok 2013 nepoužije. Chorvatsko předloží Komisi návrh pětiletého programu podpory na programové období 2014-2018.“

c) V části II přílohy III se bod 13 nahrazuje tímto:

13. „rafinerií zabývající se výhradně rafinací“ se rozumí výrobní jednotka,

— jejíž výhradní činností je rafinace dovezeného surového třtinového cukru nebo

— jež provedla v hospodářském roce 2004/05 rafinaci nejméně 15 000 tun dovezeného surového třtinového cukru. Pro účely této odrážky se v případě Chorvatska jedná o hospodářský rok 2007/08.“

d) Příloha VI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

KVÓTY PRO ČLENSKÉ STÁTY A REGIONY

od hospodářského roku 2010/11

(v tunách)
Členské státy nebo regiony Cukr Isoglukóza Inulinový sirup
Belgie 676 235,0 114 580,2 0
Bulharsko 0 89 198,0
Česká republika 372 459,3
Dánsko 372 383,0
Německo 2 898 255,7 56 638,2
Irsko 0
Řecko 158 702,0 0
Španělsko 498 480,2 53 810,2
Francie (metropolitní území) 3 004 811,15 0
Francouzské zámořské departementy 432 220,05
Chorvatsko 192 877,0
Itálie 508 379,0 32 492,5
Lotyšsko 0
Litva 90 252,0
Maďarsko 105 420,0 220 265,8
Nizozemsko 804 888,0 0 0
Rakousko 351 027,4
Polsko 1 405 608,1 42 861,4
Portugalsko (pevninské území) 0 12 500,0
Autonomní oblast Azory 9 953,0
Rumunsko 104 688,8 0
Slovinsko 0
Slovensko 112 319,5 68 094,5
Finsko 80 999,0 0
Švédsko 293 186,0
Spojené království 1 056 474,0 0
CELKEM 13 529 618,20 690 440,8 0“

e) V bodě 1 přílohy IX se za řádek pro Francii vkládá nový řádek, který zní:

„Členský stát 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Chorvatsko 765 000 765 000“

f) V bodě 2 přílohy IX se tabulka nahrazuje tímto:

„Členský stát: Tuny
Bulharsko 39 180
Chorvatsko 15 000
Rumunsko 188 400“

g) V příloze X se za řádek pro Francii vkládá nový řádek, který zní:

„Chorvatsko 40,70“

h) V příloze Xb se doplňuje nová tabulka, která zní:

v 1 000 EUR
„Rozpočtový rok 2013 2014 2015 2016 Od roku 2017
HR 0 11 885 11 885 11 885 10 832“

i) V bodě 2 dodatku přílohy XIb se doplňuje nové písmeno, které zní:

h) v Chorvatsku plochy vinic v těchto subregionech: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje a Zagorje-Medimurje.“

j) V bodě 3 dodatku přílohy XIb se doplňuje nové písmeno, které zní:

h) v Chorvatsku plochy vinic v těchto subregionech: Hrvatsko Podunavlje a Slavonija.“

k) V bodě 4 dodatku přílohy Xlb se doplňuje nové písmeno, které zní:

g) v Chorvatsku plochy vinic v těchto subregionech: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija a Srednja i Južna Dalmacija.“

3. 32008 R 0110: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

a) V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:

4. Lhůta pro předložení technické dokumentace uvedená v odstavci 1 se použije rovněž pro zeměpisná označení týkající se Chorvatska zapsaná v příloze III.“

b) V příloze III bodě 9 se doplňují tato zeměpisná označení:

„Hrvatska loza Chorvatsko
Hrvatska stara šljivovica Chorvatsko
Slavonska šljivovica Chorvatsko“

c) V příloze III bodě 32 se doplňuje toto zeměpisné označení:

„Hrvatski pelinkovac Chorvatsko“

d) V příloze III se vkládá nový bod, který zní:

„39. Maraschino/ marrasquino/maraskino Zadarski maraschino Chorvatsko“

e) V příloze III se v kategorii „Ostatní lihoviny“ doplňuje toto zeměpisné označení:

„Hrvatska travarica Chorvatsko“

4. 32009 R 0073: nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

a) V článku 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

g) „novými členskými státy“ rozumějí Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;“

b) V čl. 6 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

2. Jiné členské státy než nové členské státy zajistí, aby půda využívaná jako stálé pastviny ke dni stanovenému pro žádosti o podporu na plochu pro rok 2003 zůstala vyčleněna pro toto využití. Nové členské státy jiné než Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko zajistí, aby půda využívaná jako stálé pastviny k 1. květnu 2004 zůstala vyčleněna pro toto využití. Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda využívaná jako stálé pastviny k 1. lednu 2007 zůstala vyčleněna pro toto využití. Chorvatsko zajistí, aby půda využívaná jako stálé pastviny k 1. červenci 2013 zůstala vyčleněna pro toto využití.“

c) V čl. 33 odst. 1 písm. b) se bod iv) nahrazuje tímto:

iv) podle čl. 47 odst. 2, článků 57a a 59, čl. 64 odst. 2 třetího pododstavce, článku 65 a čl. 68 odst. 4 písm. c).“

d) V čl. 51 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Chorvatsko může rozhodnout, že využije možností stanovených v článku 52 a v čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 15. července 2013.“

e) V čl. 51 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od druhého pododstavce se v případě Chorvatska tento strop stanoví na základě vnitrostátních stropů uvedených v čl. 104 odst. 4, pokud jde o platby na skopové a kozí maso uvedené v článku 52, a v čl. 112 odst. 5, pokud jde o platby na hovězí a telecí maso uvedené v článku 53, a to s ohledem na plán zavádění přímých plateb uvedený v článku 121.“

f) V článku 52 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce může Chorvatsko zadržet až 50 % částky vyplývající ze stropu uvedeného v čl. 51 odst. 2 třetím pododstavci tohoto nařízení, aby mohlo na ročním základě vyplácet zemědělcům dodatečnou platbu.“

g) V čl. 53 odst. 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce může Chorvatsko zadržet celou částku vyplývající ze stropu uvedeného v čl. 51 odst. 2 třetím pododstavci tohoto nařízení nebo její část, aby mohlo na ročním základě vyplácet zemědělcům dodatečnou platbu.“

h) Nadpis kapitoly 3 hlavy III se nahrazuje tímto:

„Provádění v nových členských státech, které používaly režim jednotné platby na plochu, a v Chorvatsku“.

i) Nadpis článku 55 se nahrazuje tímto:

„Zavedení režimu jednotné platby v členských státech, které používaly režim jednotné platby na plochu, a v Chorvatsku.“

j) V čl. 55 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

1. Není-li v této kapitole stanoveno jinak, použije se tato hlava na nové členské státy, které používaly režim jednotné platby na plochu podle hlavy V kapitoly 2, a na Chorvatsko.“

k) V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě Chorvatska toto snížení nepřesáhne 20 % ročního stropu uvedeného v tabulce 3 přílohy VIII.“

l) V čl. 57 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Použití vnitrostátní rezervy v Chorvatsku podléhá schválení Komise prostřednictvím prováděcího aktu bez zapojení výboru uvedeného v článku 141. Komise zejména posoudí zavedení jakéhokoli vnitrostátního režimu přímých plateb platného přede dnem přistoupení a podmínky, za nichž byl uplatňován. Chorvatsko zašle žádost o schválení vnitrostátní rezervy Komisi do 15. července 2013.“

m) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 57a

Zvláštní vnitrostátní rezerva na odminovanou půdu v Chorvatsku

1. Chorvatsko vytvoří zvláštní vnitrostátní rezervu na odminovanou půdu, jež se v období deseti let od přistoupení a v souladu s objektivními kritérii využije pro účely přiznání platebních nároků zemědělcům, jejichž půda byla odminována a bude opětovně využita pro zemědělskou činnost, přičemž musí být zajištěno rovné zacházení s jednotlivými zemědělci a zamezeno narušení trhu a hospodářské soutěže.

2. Půda způsobilá pro přiznání platebních nároků podle tohoto článku není způsobilá pro přiznání platebních nároků podle článků 59 a 61.

3. Hodnota platebních nároků stanovených podle tohoto článku nepřesáhne hodnotu platebních nároků stanovených podle článků 59 a 61.

4. Pro zvláštní vnitrostátní rezervu na odminovanou půdu se vyčlení nejvýše částka 9 600 000 EUR, jež podléhá plánu zavádění přímých plateb uvedenému v článku 121. Maximální částky za rok jsou následující:

(EUR 1 000)
Chorvatsko 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Maximální částka pro
zvláštní vnitrostátní
rezervu na odminovanou
půdu
2 400 2 880 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720 7 680 8 640 9 600

5. V prvním roce uplatňování režimu jednotné platby přiznává Chorvatsko zemědělcům platební nároky na základě odminované půdy ohlášené těmito zemědělci v žádostech o podporu podaných v uvedeném roce, jejíž opětovné využívání pro zemědělskou činnost započalo mezi 1. lednem 2005 a 31. prosincem 2012.

6. V letech 2013 až 2022 jsou zemědělcům platební nároky přiznávány na základě odminované půdy ohlášené těmito zemědělci v daném roce, pokud opětovné využívání této půdy pro zemědělskou činnost započalo v předcházejícím kalendářním roce a pokud to bylo oznámeno Komisi v souladu s odstavcem 9.

7. V zájmu zajištění řádného využití finančních prostředků Unie změní Komise postupem podle čl. 141 odst. 2 strop uvedený v tabulce 3 přílohy VIII tak, že jej doplní o částky ze zvláštní vnitrostátní rezervy na odminovanou půdu přiznané do 31. prosince 2022.

8. Veškerá půda ohlášená pro účely tohoto článku musí odpovídat definici hektaru, na který lze poskytnout podporu, stanovené v čl. 34 odst. 2.

9. Chorvatsko do 15. července 2013 oznámí Komisi rozlohu půdy, na kterou lze poskytnout podporu v souladu s odstavcem 5, přičemž uvede jak půdu, na kterou lze poskytnout podporu ve výši stanovené podle článku 59, tak půdu, na kterou lze poskytnout podporu ve výši stanovené podle článku 61. Toto oznámení musí zahrnovat rovněž informace o odpovídajícím rozpočtovém krytí a nevyužitých částkách. Od roku 2014 musí být Komisi do 31. ledna každého roku zasláno sdělení obsahující stejné informace za předcházející kalendářní rok, které uvádí rozlohy půdy opětovně využívané pro zemědělskou činnost a odpovídající rozpočtové krytí.

10. Veškerá zaminovaná a odminovaná půda, pro kterou mohou zemědělci získat platební nároky ze zvláštní vnitrostátní rezervy na odminovanou půdu, musí být do 31. prosince 2012 zanesena do integrovaného administrativního a kontrolního systému zavedeného v souladu s hlavou II kapitolou 4.“

n) V článku 59 se doplňuje nový odstavec, který zní:

4. Komise přijme postupem podle čl. 141 odst. 2 pravidla pro první přiznání platebních nároků v Chorvatsku.“

o) V článku 61 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se namísto dat uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) použije datum 30. června 2011.“

p) V čl. 69 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko se může ke dni přistoupení rozhodnout, že od prvního roku uplatňování režimu jednotné platby ve smyslu čl. 59 odst. 2 využije až 10 % vnitrostátního stropu uvedeného v článku 40 a stanoveného v tabulce 3 přílohy VIII.“

q) V čl. 69 odst. 9 prvním pododstavci se vkládá nové písmeno, které zní:

aa) stanovených pro rok 2022 v případě Chorvatska;“

r) V článku 104 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4. Použijí se tyto vnitrostátní stropy:

Členské státy Vnitrostátní strop
Bulharsko 2 058 483
Česká Republika 66 733
Dánsko 104 000
Estonsko 48 000
Španělsko 19 580 000
Francie 7 842 000
Chorvatsko 542 651
Kypr 472 401
Lotyšsko 18 437
Litva 17 304
Maďarsko 1 146 000
Polsko 335 880
Portugalsko 2 690 000
Rumunsko 5 880 620
Slovinsko 84 909
Slovensko 305 756
Finsko 80 000
celkem 41 273 174“

s) V čl. 112 odst. 5 se za řádek pro Francii vkládá nový řádek, který zní:

„Chorvatsko 105 270“

t) Článek 121 se nahrazuje tímto:

„Článek 121

Zavádění přímých plateb

V nových členských státech, kromě Bulharska, Chorvatska a Rumunska, se přímé platby zavedou v souladu s následujícím plánem zvýšení vyjádřených jako procentní podíl úrovně těchto plateb používané v té době v jiných než nových členských státech:

— 60 % v roce 2009,

— 70 % v roce 2010,

— 80 % v roce 2011,

— 90 % v roce 2012,

— 100 % od roku 2013.

V Bulharsku a Rumunsku se přímé platby zavedou v souladu s následujícím plánem zvýšení vyjádřených jako procentní podíl úrovně plateb používané v té době v jiných než nových členských státech:

— 35 % v roce 2009,

— 40 % v roce 2010,

— 50 % v roce 2011,

— 60 % v roce 2012,

— 70 % v roce 2013,

— 80 % v roce 2014,

— 90 % v roce 2015,

— 100 % od roku 2016.

V Chorvatsku se přímé platby zavedou v souladu s následujícím plánem zvýšení vyjádřených jako procentní podíl úrovně plateb používané v té době v jiných než nových členských státech:

— 25 % v roce 2013,

— 30 % v roce 2014,

— 35 % v roce 2015,

— 40 % v roce 2016,

— 50 % v roce 2017,

— 60 % v roce 2018,

— 70 % v roce 2019,

— 80 % v roce 2020,

— 90 % v roce 2021,

— 100 % od roku 2022.“

u) V čl. 132 odst. 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce písm. a) a b) může Chorvatsko doplňovat přímé platby až do 100 % úrovně použitelné v jiných než nových členských státech.“

v) V příloze VII se za řádek pro Francii vkládá nový řádek, který zní:

„Chorvatsko 100 1“

w) V příloze VIII se doplňuje nová tabulka, která zní:

„Tabulka 3 (*)

Členský stát 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chorvatsko 93 250 111 900 130 550 149 200 186 500 223 800 261 100 298 400 335 700 373 000

(*) Stropy vypočtené s ohledem na plán zvýšení stanovený v článku 121.“

5. RYBOLOV

1. 32002 R 2371: nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59).

V příloze I se doplňují nové části, které znějí:

11. POBŘEŽNÍ VODY CHORVATSKA (*)

Zeměpisná oblast Členský stát Druh Význam nebo zvláštní vlastnosti
12 mil omezených na chorvatské
výsostné vody severně od rovnoběžky
o souřadnici 45° 10' severní šířky,
podél západního pobřeží Istrie, od
vnější hranice chorvatských teritoriálních
vod k místu, kde se tato rovnoběžka
dotýká pevniny západního pobřeží Istrie
(mys Grgatov rt Funtana)
Slovinsko Druhy žijící při dně
a malé pelagické druhy
včetně sardinky obecné
a sardele obecné
100 tun na maximální
počet 25 rybářských
plavidel, což zahrnuje
5 rybářských plavidel
vybavených vlečnými sítěmi

(*) Uvedený režim se použije ode dne, kdy bude plně proveden nález rozhodčího soudu v souladu se smírčí dohodou mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Chorvatské republiky, podepsanou dne 4. listopadu 2009 ve Stockholmu.

12. POBŘEŽNÍ VODY SLOVINSKA (*)

Zeměpisná oblast Členský stát Druh Význam nebo zvláštní vlastnosti
12 mil omezených na slovinské
výsostné vody severně od rovnoběžky
o souřadnici 45° 10' severní šířky, podél
západního pobřeží Istrie, od vnější hranice
chorvatských teritoriálních vod k místu,
kde se tato rovnoběžka dotýká pevniny
západního pobřeží Istrie (mys Grgatov rt Funtana)
Chorvatsko Druhy žijící při dně
a malé pelagické druhy
včetně sardinky obecné
a sardele obecné
100 tun na maximální počet
25 rybářských plavidel, což
zahrnuje 5 rybářských plavidel
vybavených vlečnými sítěmi

(*) Uvedený režim se použije ode dne, kdy bude plně proveden nález rozhodčího soudu v souladu se smírčí dohodou mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Chorvatské republiky, podepsanou dne 4. listopadu 2009 ve Stockholmu.“

2. 32006 R 1198: nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).

a) V článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

5. Z fondu lze přispívat na financování režimu individuálních prémií pro rybáře, kteří budou moci využívat režim přístupu stanovený v části 11 přílohy I nařízení (ES) č. 2371/2002 ve znění aktu o přistoupení Chorvatska. Tento režim lze uplatnit pouze v období let 2014 až 2015 nebo, pokud k tomu dojde dříve, do dne plného provedení nálezu rozhodčího soudu v souladu se smírčí dohodou mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Chorvatské republiky, podepsanou dne 4. listopadu 2009 ve Stockholmu.“

b) V článku 29 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Odchylně od odstavce 2 lze poskytovat podporu všem podnikům v nejvzdálenějších regionech, na odlehlých řeckých ostrovech a na chorvatských ostrovech Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo.“

c) V článku 35 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4. Odchylně od odstavce 3 lze poskytovat podporu všem podnikům v nejvzdálenějších regionech, na odlehlých řeckých ostrovech a na chorvatských ostrovech Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo.“

d) V čl. 53 odst. 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

9. Pokud jsou z fondu financovány operace na odlehlých řeckých ostrovech, které jsou znevýhodněny vzhledem ke své odlehlé poloze, v nejvzdálenějších regionech a na chorvatských ostrovech Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo, zvyšuje se strop pro příspěvek z fondu pro každou prioritní osu až o 10 procentních bodů u regionů způsobilých v rámci cíle „Konvergence“ a až o 35 procentních bodů u regionů, které nejsou způsobilé v rámci cíle „Konvergence“.“

e) V příloze II písm. a) se tabulka nahrazuje tímto:

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4
„Regiony způsobilé v rámci
cíle „Konvergence“, odlehlé
řecké ostrovy a chorvatské
ostrovy Dugi otok, Vis, Mljet
a Lastovo
A ≤ 100 %
B ≥ 0 %
A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (*) (**)
A ≤ 80 %
B ≥ 20 %
A ≤ 60 %
B ≥ 40 % (***)
Regiony, které nejsou způsobilé
v rámci cíle „Konvergence“
A ≤ 100 %
B ≥ 0 %
A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (*) (**)
A ≤ 60 %
B ≥ 40 %
A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (***)
Nejvzdálenější regiony A ≤ 100 %
B ≥ 0 %
A ≤ 50 %
B ≥ 50 % (*) (**)
A ≤ 80 %
B ≥ 20 %
A ≤ 75 %
B ≥ 25 %

(*) V případě operací uvedených v čl. 25 odst. 3 se podíly (B) u skupiny 2 zvyšují o 20 procentních bodů. Podíly (A) se odpovídajícím způsobem snižují.

(**) V případě operací uvedených v čl. 26 odst. 2 (investice podle článku 25 do plavidel pro drobný pobřežní rybolov) lze podíly (B) u skupiny 2 snížit o 20 procentních bodů. Podíly (A) se odpovídajícím způsobem zvyšují.

(***) v případě operací uvedených v článcích 29 a 35, provádějí-li je podniky, které nespadají pod definici v čl. 3 písm. f) a které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 milionů EUR, se zvyšují podíly (B) v regionech způsobilých v rámci cíle „Konvergence“, s výjimkou odlehlých řeckých ostrovů a chorvatských ostrovů Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo, o 30 procentních bodů, a v regionech, které nejsou způsobilé v rámci cíle „Konvergence“, o 20 procentních bodů. Podíly (A) se odpovídajícím způsobem snižují.“

f) V příloze II písm. a) se druhý odstavec části „Skupina 2“ nahrazuje tímto:

„Použije-li se (*) a (**) v případech, kdy jsou z fondu financovány operace uvedené v čl. 25 odst. 3 ve prospěch plavidel pro drobný pobřežní rybolov, rovnají se podíly (B) u skupiny 2:

— 60 nebo více procentním bodům (B ≥ 60 %) u regionů způsobilých v rámci cíle „Konvergence“, u odlehlých řeckých ostrovů, u chorvatských ostrovů Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo a u regionů, které nejsou způsobilé v rámci cíle „Konvergence“,

a

— 50 nebo více procentním bodům (B ≥ 50 %) u nejvzdálenějších regionů.“

6. DANĚ

1. 32006 L 0112: směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

V článku 287 se doplňuje nový bod, který zní:

19) Chorvatsko: 35 000 EUR.“

2. 32008 L 0118: směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

V článku 46 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Aniž je dotčen článek 32, mohou členské státy neuvedené v čl. 2 odst. 2 třetím a čtvrtém pododstavci směrnice 92/79/EHS od 1. ledna 2014 v souvislosti s cigaretami, které mohou být na jejich území dovezeny bez další platby spotřební daně, uplatňovat množstevní omezení ve výši nejméně 300 kusů u cigaret dovezených z členského státu, který v souladu s čl. 2 odst. 2 třetím a čtvrtým pododstavcem uvedené směrnice uplatňuje nižší spotřební daň, než jak vyplývá z čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce.
Členské státy uvedené v čl. 2 odst. 2 třetím a čtvrtém pododstavci směrnice 92/79/EHS, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 77 EUR z 1 000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu, mohou od 1. ledna 2014 uplatňovat množstevní omezení ve výši nejméně 300 kusů u cigaret, které jsou na jejich území dovezeny bez další platby spotřební daně z členského státu uplatňujícího nižší spotřební daň podle čl. 2 odst. 2 třetího pododstavce uvedené směrnice.
Členské státy uplatňující množstevní omezení v souladu s prvním a druhým pododstavcem tohoto odstavce o tom uvědomí Komisi. Mohou provádět nezbytné kontroly, které však nesmějí mít vliv na řádné fungování vnitřního trhu.“

7. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ

1. 32006 R 1083: nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

a) V čl. 15 odst. 4 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě Chorvatska je dnem pro toto ověření 31. prosinec 2017.“

b) V čl. 18 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

1. Zdroje, které jsou k dispozici na závazky z fondů pro období 2007 až 2013, se stanoví na 308 417 037 817 EUR v cenách roku 2004 v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze I.“

c) Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Zdroje pro cíl „Konvergence“

Celkové zdroje pro cíl „Konvergence“ představují 81,56 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 251 529 800 379 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto:

a) 70,50 % (tj. celkem 177 324 921 223 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 1, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti;

b) 4,98 % (tj. celkem 12 521 289 405 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 odst. 1, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti;

c) 23,23 % (tj. celkem 58 433 589 750 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 2, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet obyvatel, prosperita státu a jeho rozloha;

d) 1,29 % (tj. celkem 3 250 000 000 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu uvedenou v čl. 8 odst. 3.“

d) V článku 20 se návětí nahrazuje tímto:

„Celkové zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ představují 15,93 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 49 127 784 318 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto:“.

e) V článku 21 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

1. Celkové zdroje pro cíl „Evropská územní spolupráce“ představují 2,52 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 7 759 453 120 EUR). Tyto zdroje, s výjimkou částky uvedené v bodě 22 přílohy II, se rozdělují mezi jednotlivé složky takto:

a) 73,86 % (tj. celkem 5 583 386 893 EUR) na financování přeshraniční spolupráce podle čl. 7 odst. 1, přičemž jako kritérium pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použije počet způsobilých obyvatel;

b) 20,95 % (tj. celkem 1 583 594 654 EUR) na financování nadnárodní spolupráce podle čl. 7 odst. 2, přičemž jako kritérium pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použije počet způsobilých obyvatel;

c) 5,19 % (tj. celkem 392 471 574 EUR) na financování meziregionální spolupráce, sítí pro spolupráci a výměny zkušeností podle čl. 7 odst. 3.

2. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj na programy přeshraniční spolupráce a programy spolupráce pobřežních oblastí v rámci Nástroje evropského sousedství a partnerství a pro programy přeshraniční spolupráce v rámci Nástroje pro předvstupní pomoc, zřízeného nařízením (ES) č. 1085/2006, se stanoví na 817 691 234 EUR, jako výsledek získaný na základě částky uvedené každým dotyčným členským státem, odečtené od jeho přídělů podle odst. 1 písm. a). Tyto příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj nepodléhají přerozdělování mezi dotyčnými členskými státy.“

f) V článku 22 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce může Chorvatsko v zájmu dosažení vysoké úrovně účinnosti a zjednodušení rozdělit své finanční prostředky přidělené v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ mezi tři složky uvedené v čl. 21 odst. 1 písm. a), b) a c).“

g) Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Zdroje pro výkonnostní rezervu

3 % zdrojů podle čl. 19 písm. a) a b) a článku 20 mohou členské státy s výjimkou Chorvatska přidělit v souladu s článkem 50.“

h) Článek 28 se mění takto:

i) v odstavci 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se národní strategický referenční rámec vztahuje na období ode dne přistoupení do 31. prosince 2013.“,

ii) v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Chorvatsko svůj národní strategický referenční rámec předloží Komisi do tří měsíců ode dne přistoupení.“

i) V článku 29 se doplňuje nový odstavec, který zní:

5. Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na Chorvatsko.“

j) V čl. 32 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska přijme Komise do dne 31. prosince 2013 rozhodnutí o schválení financování operačního programu v programovém období 2007-2013. Chorvatsko ve svém operačním programu zohlední veškeré připomínky Komise a předloží jí ho nejpozději tři měsíce ode dne přistoupení.“

k) V čl. 33 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Operační programy přijaté přede dnem přistoupení mohou být v případě Chorvatska revidovány pouze za účelem lepšího sladění s tímto nařízením.“

l) V čl. 49 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě operačních programů Chorvatska se hodnocení ex post dokončí do 31. prosince 2016.“

m) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 51a

Články 50 a 51 se nepoužijí na Chorvatsko.“

n) V článku 53 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. V případě operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, jejichž alespoň jeden účastník pochází z členského státu, jehož průměrný HDP na obyvatele za období 2001-2003 byl nižší než 85 % průměru EU-25 za stejné období, nebo v případě programů, v nichž je zúčastněnou zemí Chorvatsko, nepřevýší příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj 85 % způsobilých nákladů. U všech ostatních operačních programů nepřevýší příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj 75 % způsobilých výdajů spolufinancovaných z tohoto fondu.“

o) V čl. 56 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z fondů mezi dnem vzniku způsobilosti výdajů stanoveným v souladu s nástroji přijatými podle nařízení (ES) č. 1085/2006 a 31. prosincem 20l6. U operačních programů přijatých po přistoupení jsou však výdaje způsobilé pro příspěvek z fondů ode dne přistoupení, pokud není v rozhodnutí o příslušném operačním programu stanoveno pozdější datum.“

p) V čl. 56 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Bez ohledu na zvláštní ustanovení o způsobilosti obsažená v článku 105a se kritéria stanovená monitorovacím výborem pro operační programy Chorvatska nepoužijí na operace, pro něž bylo rozhodnutí o schválení přijato přede dnem přistoupení a které byly součástí nástrojů přijatých na základě nařízení (ES) č. 1085/2006.“

q) V článku 62 se odstavec 1 mění takto:

i) v písmeni c) se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska auditní orgán operačního programu předloží Komisi aktualizovaný roční pracovní plán auditorské činnosti podle čl. 29 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (*), do tří měsíců ode dne přistoupení.

(*) Úř. věst. L 170, 29.6.2007, s. 1.“,

ii) v písm. d) bodě i) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se první výroční kontrolní zpráva předloží do 31. prosince 2013 a vztahuje se na období od 1. října 2012 do 30. června 2013. Následující zprávy, které se vztahují na období od 1. července 2013 do 30. června 2014, od 1. července 2014 do 30. června 2015 a od 1. července 2015 do 30. června 2016 se Komisi předloží postupně do 31. prosince 2014, do 31. prosince 2015 a do 31. prosince 2016. Informace týkající se auditů provedených po 1. červenci 2016 se zahrnou do závěrečné kontrolní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření podle písmene e);“,

iii) v písmeni e) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se prohlášení o uzavření podložené závěrečnou kontrolní zprávou Komisi předloží do 31. března 2018.“

r) V čl. 67 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska zašle řídící orgán závěrečnou zprávu o provádění operačního programu do 31. března 2018.“

s) Článek 71 se mění takto:

i) vkládá se nový odstavec, který zní:

1a. Bez ohledu na odstavec 1 Chorvatsko co nejdříve po dni přistoupení nebo nejpozději do provedení jakékoli platby Komisí předloží Komisi popis systémů pokrývající prvky uvedené v písmenech a) a b) zmíněného odstavce.“,

ii) vkládá se nový odstavec, který zní:

2a. Odstavec 2 se použije pro Chorvatsko obdobně. Zpráva uvedená v odst. 2 prvním pododstavci se považuje za přijatou za stejných podmínek, jak jsou uvedeny v odst. 2 druhém pododstavci. Toto přijetí je však podmínkou pro předběžnou platbu podle článku 82.“

t) V článku 75 se vkládá nový odstavec, který zní:

1a. Příslušné rozpočtové závazky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu na rok 2013 se přijímají v případě Chorvatska na základě rozhodnutí podle čl. 28 odst. 3 předtím, než Komise přijme jakékoli rozhodnutí o revizi přijatého operačního programu. Rozhodnutí podle čl. 28 odst. 3 je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 v případě jakéhokoliv rozpočtového závazku ve prospěch Chorvatska.“

u) V čl. 78 odst. 2 písm. c) se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě Chorvatska jsou kryty výdaji vynaloženými příjemci při provádění projektu a doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty nejpozději tři roky po roce, kdy byla záloha vyplacena, nebo 31. prosince 2016, podle toho, co nastane dříve; pokud tomu tak není, musí být další výkaz výdajů odpovídajícím způsobem opraven.“

v) V článku 82 se vkládá nový odstavec, který zní:

1a. V návaznosti na přijetí zprávy podle čl. 71 odst. 2a a na příslušné rozpočtové závazky podle čl. 75 odst. 1a je v případě Chorvatska provedena v jedné splátce jediná předběžná platba na zbytek období 2007-2013, která představuje 30 % příspěvku na operační program ze strukturálních fondů a 40 % příspěvku na operační program z Fondu soudržnosti.“

w) V čl. 89 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se žádost o platbu obsahující dokumenty uvedené v písm. a) bodech i), ii) a iii) zasílá do 31. března 2018.“

x) V článku 93 se vkládá nový odstavec, který zní:

3a. Odchylně od odstavců 1 až 3 použije Komise v případě Chorvatska mechanismus zrušení závazku uvedený v odstavci 1 takto:

i) lhůta pro jakoukoliv otevřenou část závazku za rok 2010 je 31. prosinec 2013;

ii) lhůta pro jakoukoliv otevřenou část závazku za rok 2011 je 31. prosince 2014;

iii) lhůta pro jakoukoliv otevřenou část závazku za rok 2012 je 31. prosinec 2015;

iv) jakákoliv část závazků za rok 2013 dosud otevřená k 31. prosinci 2016 se automaticky zruší, pokud k ní Komise neobdrží přijatelnou žádost o platbu do dne 31. března 2018.“

y) V článku 95 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního a druhého pododstavce se v případě Chorvatska lhůty podle čl. 93 odst. 3a přerušují za podmínek uvedených v prvním pododstavci tohoto článku, pokud jde o částku na dané operace.“

z) V čl. 98 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska mohou být takto uvolněné zdroje z fondů Chorvatskem znovu použity do 31. prosince 2016.“

za) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 105 a

Zvláštní ustanovení pro dobu po přistoupení Chorvatska

1. Programy a velké projekty, které byly ke dni přistoupení Chorvatska schváleny na základě nařízení (ES) č. 1085/2006 a jejichž provádění nebylo do uvedeného dne ukončeno, se považují za schválené Komisí podle tohoto nařízení, s výjimkou programů schválených v rámci složek uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (ES) č. 1085/2006.
Tato výjimka se vztahuje i na níže uvedené programy, které spadají do složky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1085/2006:

a) „program přeshraniční spolupráce v oblasti Jadranu v rámci NPP“;

b) přeshraniční program „Chorvatsko-Bosna a Hercegovina“;

c) přeshraniční program „Chorvatsko-Černá Hora“;

d) přeshraniční program „Chorvatsko-Srbsko“.

Aniž jsou dotčeny odstavce 2 až 7, použijí se na uvedené operace a velké projekty ustanovení upravující provádění operací a velkých projektů schválených podle tohoto nařízení.

2. Postup zadávání zakázek týkající se operací v rámci programů nebo týkající se velkých projektů uvedených v odstavci 1, na něž se ke dni přistoupení již vztahovalo nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, se provádí v souladu s pravidly stanovenými v dotyčném nabídkovém řízení. Článek 165 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 se nepoužije.
Postup zadávání zakázek týkající se operací v rámci programů nebo týkající se velkých projektů uvedených v odstavci 1, na něž se ke dni přistoupení ještě nevztahovalo nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, se provádí v souladu se Smlouvami nebo akty přijatými na jejich základě a s článkem 9 tohoto nařízení.
Jiné operace než operace uvedené v prvním a druhém pododstavci, pro které byly vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů podle článku 158 nařízení Komise (ES) č. 718/2007 nebo pro které byla předložena žádost příslušným orgánům přede dnem přistoupení, přičemž uzavření smlouvy bylo možné dokončit až po tomto dni, se provádějí v souladu s podmínkami a pravidly způsobilosti zveřejněnými v příslušné výzvě k předkládání návrhů nebo s podmínkami a pravidly způsobilosti, jež byly předem sděleny potenciálním příjemcům.

3. Platby prováděné Komisí v rámci programů uvedených v odstavci 1 se považují za příspěvek z fondů podle tohoto nařízení a účtují se do nejstaršího otevřeného závazku včetně závazků NPP.
Jakákoliv část závazků přijatých Komisí v rámci programů uvedených odstavci 1 dosud otevřená ke dni přistoupení se ode dne přistoupení řídí tímto nařízením.

4. V případě operací schválených na základě nařízení (ES) č. 1085/2006, které byly schváleny před přistoupením nebo pro které byly před přistoupením podepsány příslušné dohody o grantech s konečnými příjemci, se nadále použijí pravidla o způsobilosti výdajů v souladu s nařízením Komise (ES) č. 718/2007 nebo na základě tohoto nařízení, s výjimkou řádně odůvodněných případů, o nichž rozhodne Komise na žádost Chorvatska.
Pravidlo způsobilosti stanovené v prvním pododstavci se použije rovněž pro velké projekty uvedené v odstavci 1, pro které byly před přistoupením podepsány dvoustranné dohody o projektech.

5. V případě Chorvatska se jakýkoli odkaz na fondy definované v čl. 1 druhém pododstavci považuje za odkaz, který zahrnuje rovněž nástroj předvstupní pomoci zřízený nařízením (ES) č. 1085/2006.

6. Konkrétní lhůty použitelné pro Chorvatsko se použijí rovněž pro níže uvedené přeshraniční programy spadající do složky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1085/2006, jichž se Chorvatsko účastní:

a) přeshraniční program „Maďarsko-Chorvatsko“ a

b) přeshraniční program „Slovinsko-Chorvatsko“.

Konkrétní lhůty použitelné pro Chorvatsko na základě tohoto nařízení se nepoužijí pro operační programy spadající do nadnárodních a meziregionálních složek v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, jichž se Chorvatsko účastní.

7. Budou-li k usnadnění přechodu Chorvatska z před vstupního režimu na režim vyplývající z uplatňování tohoto článku nezbytná určitá opatření, přijme požadovaná opatření Komise.“

zb) Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Roční rozpis prostředků na závazky na období 2007-2013

(uvedený v článku 18)

(EUR, v cenách roku 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 718 037 817“

zc) Příloha II se mění takto:

i) v bodě 5 se doplňují nová písmena, která znějí:

c) v případě Chorvatska se zdroje pro financování přeshraniční spolupráce stanoví na 7 028 744 EUR v cenách roku 2004;

d) v případě Chorvatska se zdroje pro financování nadnárodní spolupráce stanoví na 1 874 332 EUR v cenách roku 2004.“,

ii) vkládá se nový bod, který zní:

7a. V případě Chorvatska se maximální úroveň převodů z fondů stanoví na 3,5240 % jeho HDP.“,

iii) Vkládá se nový bod, který zní:

9a. V případě Chorvatska budou výpočty HDP prováděné Komisí založeny na statistických údajích a odhadech zveřejněných v květnu roku 2011.“

zd) Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Stropy použitelné pro míry spolufinancování

(uvedené v článku 53)

Kritéria Členské státy Evropský fond pro regionální
rozvoj a Evropský sociální fond
Podíl způsobilých výdajů
v procentech
Fond soudržnosti
Podíl způsobilých
výdajů v procentech
1. Členské státy, jejichž průměrný HDP
na obyvatele za období 2001-2003 byl nižší
než 85 % průměru EU-25 za stejné období
Bulharsko, Česká republika, Estonsko,
Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko,
Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko,
Slovinsko, Slovensko
85 % na cíle „Konvergence“
a „Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost“
85 %
2. Jiné členské státy než státy uvedené v bodě 1,
které jsou způsobilé pro přechodný režim Fondu
soudržnosti od 1. ledna 2007
Španělsko 80 % na cíl „Konvergence“ a na regiony
postupně zařazované do financování
v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost“ 50 % na cíl „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“
mimo regiony postupně zařazované do financování
85 %
3. Jiné členské státy než státy uvedené
v bodech 1 a 2
Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko,
Švédsko a Spojené království
75 % na cíl „Konvergence“
4. Jiné členské státy než státy uvedené
v bodech 1 a 2
Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko,
Švédsko a Spojené království
50 % na cíl „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“
5. Nejvzdálenější regiony uvedené
v článku 349 Smlouvy o fungování EU
čerpající dodatečně přidělené finanční prostředky
pro tyto regiony podle bodu 20 přílohy II
Španělsko, Francie a Portugalsko 50 %
6. Nejvzdálenější regiony uvedené
v článku 349 Smlouvy o fungování EU
Španělsko, Francie a Portugalsko 85 % na cíle „Konvergence“
a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
—“

2. 32006 R 1084: nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 79).

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5 a

Zvláštní ustanovení pro dobu po přistoupení Chorvatska

1. Opatření, na něž se ke dni přistoupení Chorvatska vztahovala rozhodnutí Komise o pomoci na základě nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (*) a jejichž provádění nebylo do uvedeného dne ukončeno, se považují za schválená Komisí podle tohoto nařízení.
Aniž jsou dotčeny odstavce 2 až 5, vztahují se na opatření uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce ustanovení upravující provádění činností schválených podle tohoto nařízení a podle nařízení (ES) č. 1083/2006.

2. Postup zadávání zakázek týkající se opatření uvedených v odstavci 1, na něž se ke dni přistoupení již vztahovalo nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, se provádí v souladu s pravidly stanovenými v dotyčném nabídkovém řízení. Článek 165 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (**), se nepoužije.
Postup zadávání zakázek týkající se opatření uvedeného v odstavci 1, na něž se ke dni přistoupení ještě nevztahovalo nabídkové řízení vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, se provádí v souladu se Smlouvami nebo akty přijatými na jejich základě a s článkem 9 nařízení (ES) č. 1083/2006.

3. Platby prováděné Komisí v rámci opatření uvedeného v odstavci 1 se považují za příspěvek z fondu podle tohoto nařízení.
Platby prováděné Komisí v rámci opatření uvedeného v odstavci 1 se účtují do nejstaršího otevřeného závazku učiněného nejprve podle nařízení (ES) č. 1267/1999 a poté podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1083/2006.
Podmínky týkající se průběžných plateb nebo konečného zůstatku jsou stanoveny v čl. D odst. 2 písm. b) až d) a odst. 3 až 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1164/94.

4. V případě opatření uvedených v odstavci 1 se nadále použijí pravidla o způsobilosti výdajů v souladu s nařízením (ES) č. 1267/1999 nebo pravidla k tomuto účelu stanovená v příslušných finančních dohodách, s výjimkou řádně odůvodněných případů, o nichž rozhodne Komise na žádost Chorvatska.

5. Budou-li k usnadnění přechodu Chorvatska z před vstupního režimu na režim vyplývající z uplatňování tohoto článku nezbytná určitá opatření, přijme požadovaná opatření Komise.

(*) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73..

(**) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.“

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. 32003 L 0087: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

a) V čl. 9 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Množství povolenek pro celé Společenství se v důsledku přistoupení Chorvatska zvýší pouze o takové množství povolenek, jež bude Chorvatsko dražit podle čl. 10 odst. 1.“

b) V příloze IIa se za řádek pro Španělsko vkládá nový řádek, který zní:

„Chorvatsko 26 %“.

2. 32009 D 0406: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

V příloze II se za řádek pro Francii vkládá nový řádek, který zní:

„Chorvatsko 11 %“.

Příloha IV

Seznam uvedený v článku 16 aktu o přistoupení: jiná trvalá ustanovení

1. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava II Volný pohyb zboží

SPECIFICKÝ MECHANISMUS

Pokud se jedná o Chorvatsko, může majitel nebo oprávněný z patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení pro léčivý přípravek přihlášeného v členském státě v době, kdy tato ochrana nemohla být pro takový přípravek v Chorvatsku získána, uplatňovat práva poskytnutá patentem nebo dodatkovým ochranným osvědčením za účelem zabránit dovozu a uvádění na trh tohoto přípravku v členském státě nebo členských státech, kde dotyčný výrobek požívá patentové ochrany nebo dodatkové ochrany, třebaže poprvé byl přípravek uveden na trh v Chorvatsku přímo jím nebo s jeho souhlasem.

Každý, kdo zamýšlí dovézt nebo uvést na trh léčivý přípravek uvedený v prvním odstavci v členském státě, kde přípravek požívá patentové nebo dodatkové ochrany, musí v žádosti týkající se tohoto dovozu prokázat příslušným orgánům, že majiteli nebo oprávněnému z takové ochrany bylo zasláno oznámení s předstihem jednoho měsíce.

2. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava VII kapitola 1 Pravidla hospodářské soutěže

1. Následující režimy podpor a jednotlivé podpory, které v Chorvatsku nabyly účinku přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují po přistoupení za existující podpory ve smyslu čl. 108 odst. 1 Smlouvy o fungování EU:

a) podpůrná opatření, která nabyla účinku před 1. březnem 2002;

b) podpůrná opatření uvedená v dodatku k této příloze;

c) podpůrná opatření, která byla ke dni přistoupení posouzena chorvatským úřadem pro hospodářskou soutěž, která byla shledána slučitelnými s acquis Unie a v jejichž případě Komise nevznesla námitku na základě vážných pochybností o slučitelnosti opatření s vnitřním trhem postupem uvedeným v odstavci 2.

Všechna opatření stále použitelná po dni přistoupení, která představují státní podporu a nesplňují výše uvedené podmínky, se pro účely čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU po přistoupení považují za nové podpory.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro podporu činností spojených s výrobou, zpracováním a uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU.

2. Pokud si Chorvatsko přeje, aby Komise postupem podle odst. 1 písm. c) přezkoumala určité podpůrné opatření, bude Komisi pravidelně poskytovat

a) seznam existujících podpůrných opatření, která byla posouzena chorvatským úřadem pro hospodářskou soutěž a která byla tímto úřadem shledána slučitelnými s acquis Unie, a

b) jakékoli další informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti podpůrného opatření, které má být přezkoumáno, v souladu s konkrétním formulářem poskytnutým Komisí.

Pokud Komise do tří měsíců od obdržení úplných informací o existujícím podpůrném opatření nebo od obdržení prohlášení Chorvatska, kterým Chorvatsko informuje Komisi, že poskytnuté informace považuje za úplné, neboť požadované dodatečné informace nejsou dostupné nebo již byly poskytnuty, nevznese námitky na základě vážných pochybností o slučitelnosti tohoto opatření s vnitřním trhem, má se za to, že Komise proti němu nemá námitek.

Tento postup se použije na veškerá podpůrná opatření předložená Komisi postupem podle odst. 1 písm. c) přede dnem přistoupení bez ohledu na to, zda se v době zkoumání již Chorvatsko stalo členem Unie.

3. Rozhodnutí Komise vznést námitky proti podpůrnému opatření ve smyslu odst. 1 písm. c) se považuje za rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1) (současný článek 108 Smlouvy o fungování EU).
Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem přistoupení, nabývá účinku dnem přistoupení.

3. ZEMĚDĚLSTVÍ

a) Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava III Zemědělství a rybolov

1. Veřejné zásoby uchovávané Chorvatskem ke dni přistoupení, které vyplývají z jeho politiky na podporu trhu, převezme Unie v hodnotě vyplývající z použití čl. 4 odst. 1 písm. d) a přílohy VIII nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států (1). Tyto zásoby budou převzaty pouze za podmínky, že se veřejné intervence v Unii pro dané produkty provádějí a že zásoby splňují požadavky pro intervenci Unie.

2. Za veškeré zásoby, soukromé i veřejné, ve volném oběhu v Chorvatsku ke dni přistoupení přesahující úroveň, kterou lze považovat za běžné zásoby převáděné do následujícího období, je Chorvatsku vyměřena částka k úhradě do souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Částka úhrady se stanoví ve výši, jež odráží náklady související s důsledky přebytečných zásob na trzích se zemědělskými produkty.
Úroveň přebytečných zásob se stanoví pro každý produkt s přihlédnutím k jeho vlastnostem, k příslušným trhům a k právním předpisům Unie, které se na tento produkt vztahují.

3. Zásoby uvedené v odstavci 1 se odečtou od množství přesahujícího obvyklý převod zásob.

4. Komise provádí a uplatňuje opatření stanovená v odstavcích 1, 2 a 3 postupem podle čl. 41 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2) nebo případně postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 nebo příslušným postupem projednávání ve výboru stanoveným platnými právními předpisy.

b) Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava VII kapitola 1 Pravidla hospodářské soutěže

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor stanovené v článku 108 Smlouvy o fungování EU, považují se režimy podpor a jednotlivé podpory poskytované na činnosti spojené s produkcí produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU a s obchodem s nimi, s výjimkou produktů rybolovu a z nich odvozených výrobků, zavedené v Chorvatsku přede dnem přistoupení a stále použitelné po tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. 108 odst. 1 Smlouvy o fungování EU za této podmínky:

— podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto sdělení musí zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná opatření a záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly Komisi sděleny přede dnem přistoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení. Komise zveřejní seznam těchto podpor.

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. 108 odst. 1 Smlouvy o fungování EU po dobu tří let ode dne přistoupení.

Chorvatsko tato podpůrná opatření do tří let ode dne přistoupení podle potřeby upraví tak, aby byla v souladu s pokyny Komise. Po tomto období se každá podpora, u níž bude zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu.

4. RYBOLOV

Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava VII kapitola 1 Pravidla hospodářské soutěže

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor stanovené v článku 108 Smlouvy o fungování EU, považují se režimy podpor a jednotlivé podpory zavedené v Chorvatsku přede dnem jeho přistoupení a stále použitelné po tomto dni, jež jsou poskytovány na činnosti spojené s produkcí produktů rybolovu a výrobků z nich uvedených v příloze I Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU a s obchodem s nimi, za existující podpory ve smyslu čl. 108 odst. 1 Smlouvy o fungování EU za této podmínky:

— podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto sdělení musí zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná opatření a záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly Komisi sděleny přede dnem přistoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení. Komise seznam těchto podpor zveřejní.

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. 108 odst. 1 Smlouvy o fungování EU po dobu tří let ode dne přistoupení.

Chorvatsko tato podpůrná opatření podle potřeby upraví tak, aby byla v souladu s pokyny Komise. Po uplynutí tohoto období se každá podpora, u níž bude zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu.

5. CELNÍ UNIE

Smlouva o fungování Evropské unie, část třetí hlava II Volný pohyb zboží, kapitola 1 Celní unie

31992 R 2913: nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

31993 R 2454: nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení.

PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ UNIE (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ UNIE)

1. Bez ohledu na článek 20 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nepodléhá zboží, které je ke dni přistoupení dočasně uskladněno nebo se nachází v některém z celně schválených určení a celních režimů uvedených v čl. 4 bodě 15 písm. b) a bodě 16 písm. b) až h) uvedeného nařízení v podmínkách rozšířené Unie, nebo zboží, které je přepravováno uvnitř rozšířené Unie po ukončení vývozních formalit, clu ani jiným celním opatřením při propouštění do volného oběhu v rámci rozšířené Unie, za podmínky, že je předložen jeden z těchto dokladů:

a) doklad o preferenčním původu řádně vydaný nebo vystavený přede dnem přistoupení podle dohody o stabilizaci a přidružení;

b) některý z dokladů o statusu zboží Unie uvedených v článku 314c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93;

c) karnet ATA vydaný přede dnem přistoupení ve stávajícím členském státě nebo v Chorvatsku.

2. Pro účely vydání dokladu uvedeného v odst. 1 písm. b) s ohledem na stav ke dni přistoupení a nad rámec čl. 4 bodu 7 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 se za „zboží Společenství" považuje zboží:

— zcela získané na území Chorvatska za podmínek totožných s podmínkami uvedenými v článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a neobsahující zboží dovezené z jiných zemí či území,

— dovezené ze zemí či území jiných než z Chorvatska a propuštěné do volného oběhu v Chorvatsku, nebo

— získané či vyrobené v Chorvatsku buď pouze ze zboží uvedeného ve druhé odrážce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce.

3. Pro účely ověření dokladu uvedeného v odst. 1 písm. a) se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce dohody o stabilizaci a přidružení. Žádosti o následné ověření tohoto dokladu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a Chorvatska přijímat po dobu tří let od vydání nebo vystavení dotyčného dokladu o původu a mohou je samy vystavovat po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako podkladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

PROKAZOVÁNÍ PREFERENČNÍHO PŮVODU (OBCHOD S TŘETÍMI ZEMĚMI VČETNĚ TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÍCH DOHOD O ZEMĚDĚLSTVÍ, UHLÍ A VÝROBCÍCH Z OCELI)

4. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude doklad o původu řádně vydaný ve třetích zemích nebo vystavený v rámci preferenčních dohod uzavřených Chorvatskem s těmito třetími zeměmi přijímán v Chorvatsku za podmínky, že

a) získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních sazebních opatření obsažených v dohodách, které Unie uzavřela s třetími zeměmi nebo skupinami třetích zemí, nebo právních předpisech, které ve vztahu k nim přijala, jak je uvedeno v čl. 20 odst. 3 písm. d) a e) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

b) doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nebo vystaveny nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

c) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu v Chorvatsku přede dnem přistoupení, lze v Chorvatsku rovněž přijmout doklad o původu vydaný nebo vystavený zpětně podle preferenčních dohod platných v Chorvatsku ke dni propuštění do volného oběhu za podmínky, že je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

5. Chorvatsko si může zachovat povolení, jimiž bylo přiznáno postavení „schváleného vývozce“ v rámci dohod uzavřených se třetími zeměmi, za podmínky, že

a) takové ustanovení je též obsaženo v dohodách, které Unie uzavřela s třetími zeměmi nebo skupinami třetích zemí, nebo právních předpisech, které ve vztahu k nim přijala přede dnem přistoupení a

b) schválení vývozci uplatňují pravidla původu stanovená v těchto dohodách nebo právních předpisech.

Tato povolení budou v Chorvatsku do jednoho roku ode dne přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými podle podmínek právních předpisů Unie.

6. Pro účely ověření dokladu uvedeného v odstavci 4 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v příslušných dohodách nebo právních předpisech. Žádosti o následné ověření tohoto dokladu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a Chorvatska přijímat po dobu tří let od vydání nebo vystavení dotyčného dokladu o původu a mohou je samy vystavovat po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako podkladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

7. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude doklad o původu vydaný nebo vystavený zpětně ve třetích zemích v rámci preferenčních dohod, které Unie uzavřela s těmito třetími zeměmi, nebo právních předpisů, které ve vztahu k nim přijala, přijímán v Chorvatsku za účelem propuštění do volného oběhu zboží, jež je v den přistoupení buď přepravováno, nebo dočasně uskladněno, nebo je v celním skladu či ve svobodném pásmu v některé z těchto třetích zemí nebo v Chorvatsku, za podmínky, že Chorvatsko nemá v době vydání přepravních dokladů s touto třetí zemí žádnou platnou dohodu o volném obchodu vztahující se na dotyčné produkty, a za podmínky, že:

a) získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních sazebních opatření obsažených v dohodách, které Unie uzavřela s třetími zeměmi nebo skupinami třetích zemí, nebo právních předpisech, které ve vztahu k nim přijala, jak je uvedeno v čl. 20 odst. 3 písm. d) a e) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

b) přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

c) zpětně vydaný nebo vystavený doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

8. Pro účely ověření dokladů uvedených v odstavci 7 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v příslušných dohodách nebo právních předpisech.

PROKAZOVÁNÍ STATUSU PODLE USTANOVENÍ O VOLNÉM OBĚHU PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ V RÁMCI CELNÍ UNIE MEZI EU A TURECKEM

9. Doklady o původu řádně vydané buď Tureckem, nebo Chorvatskem, nebo vystavené v rámci vzájemně uplatňovaných preferenčních obchodních dohod, jež stanoví zákaz navracení cla nebo dočasné osvobození od cla u dotyčného zboží, budou v těchto zemích přijímány jako doklad o statusu podle ustanovení o volném oběhu průmyslových výrobků obsažených v rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provedení poslední fáze celní unie (1) (dále jen „rozhodnutí č. 1/95“) za podmínky, že

a) doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nebo vystaveny nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

b) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo v rámci preferenčních obchodních dohod uvedených v prvním pododstavci zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu přede dnem přistoupení buď v Turecku, nebo v Chorvatsku, lze rovněž přijmout doklad o původu zpětně vydaný nebo vystavený na základě těchto dohod za podmínky, že je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

10. Pro účely ověření dokladu uvedeného v odstavci 9 se použijí ustanovení o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v příslušných preferenčních dohodách. Žádosti o následné ověření tohoto dokladu budou příslušné celní orgány stávajících členských států a Chorvatska přijímat po dobu tří let od vydání nebo vystavení dotyčného dokladu o původu a mohou je samy vystavovat po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako podkladu pro celní prohlášení pro volný oběh.

11. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude Chorvatsko přijímat průvodní osvědčení A.TR vydané podle ustanovení o volném oběhu průmyslových výrobků obsažených v rozhodnutí č. 1/95 pro propuštění do volného oběhu zboží, jež je v den přistoupení po ukončení vývozních formalit přepravováno uvnitř Unie nebo v Turecku nebo je dočasně uskladněno či se nachází v některém celním režimu uvedeném v čl. 4 bodě 16 písm. b) až h) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v Turecku nebo v Chorvatsku, za podmínky, že

a) u dotyčného zboží není předložen žádný doklad o původu uvedený v odstavci 9;

b) zboží splňuje podmínky pro provádění ustanovení o volném oběhu průmyslových výrobků;

c) přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

d) průvodní osvědčení A.TR je předloženo celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

12. Pro účely ověření průvodních osvědčení A.TR uvedených v odstavci 11 se použijí ustanovení o vydávání průvodních osvědčení A.TR a metodách správní spolupráce obsažená v rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2006 ze dne 26. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 (1).

CELNÍ REŽIMY

13. Dočasné uskladnění a celní režimy uvedené v čl. 4 bodě 16 písm. b) až h) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, které začaly před přistoupením, budou ukončeny nebo vyřízeny podle podmínek právních předpisů Unie.
Pokud ukončení nebo vyřízení režimu vede ke vzniku celního dluhu, musí částka dovozního cla k úhradě odpovídat částce platné podle společného celního sazebníku v době vzniku celního dluhu a uhrazená částka se pokládá za vlastní zdroje Unie.

14. Režim uskladňování v celním skladu stanovený v článcích 84 až 90 a 98 až 113 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 535 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňuje s výhradou tohoto zvláštního ustanovení:

— pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do daného režimu bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývá sazební zařazení, množství, celní hodnota a původ dováženého zboží v době propuštění do daného režimu z právních předpisů použitelných v Chorvatsku ke dni přijetí prohlášení celními orgány.

15. Režim aktivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 114 až 129 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 536 až 550 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

— pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do daného režimu bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývá sazební zařazení, množství, celní hodnota a původ dováženého zboží v době propuštění do daného režimu z právních předpisů použitelných v Chorvatsku ke dni přijetí prohlášení celními orgány;

— pokud vyřízením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok za podmínek stanovených právními předpisy Unie, aby se dodržela rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v Chorvatsku;

— pokud je prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího styku přijato v systému navracení, uskutečňuje vrácení podle podmínek stanovených právními předpisy Unie Chorvatsko na vlastní náklady, jestliže celní dluh, u něhož je vrácení požadováno, vznikl přede dnem přistoupení.

16. Režim dočasného použití stanovený v článcích 84 až 90 a 137 až 144 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 553 až 584 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

— pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do daného režimu bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývá sazební zařazení, množství, celní hodnota a původ dováženého zboží v době propuštění do daného režimu z právních předpisů použitelných v Chorvatsku ke dni přijetí prohlášení celními orgány;

— pokud vyřízením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok podle podmínek stanovených právními předpisy Unie, aby se dodržela rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v Chorvatsku.

17. Režim pasivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 145 až 160 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 585 až 592 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňuje s výhradou tohoto zvláštního ustanovení:

— ustanovení čl. 591 druhého pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se použijí obdobně na dočasně vyvážené zboží, které bylo dočasně vyvezeno z Chorvatska přede dnem přistoupení.

JINÁ USTANOVENÍ

18. Povolení, která Chorvatsko udělilo přede dnem přistoupení za účelem použití celních režimů uvedených v čl. 4 bodě 16 písm. d), e) a g), nebo postavení oprávněného hospodářského subjektu podle čl. 5a odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 platí do konce své platnosti nebo po dobu jednoho roku ode dne přistoupení, podle toho, co uplyne dříve.

19. Postupy upravující vznik celního dluhu, jeho zaúčtování a vybrání po propuštění zboží stanovené v článcích 201 až 232 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 859 až 876a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňují s výhradou tohoto zvláštního ustanovení:

— výběr se uskutečňuje podle podmínek stanovených právními předpisy Unie. Pokud však celní dluh vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje výběr Chorvatsko ve vlastní prospěch podle podmínek platných v tomto státě před přistoupením.

20. Postupy pro vrácení a prominutí cla stanovené v článcích 235 až 242 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a v článcích 877 až 912 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se v případě Chorvatska uplatňují s výhradou tohoto zvláštního ustanovení:

— vrácení a prominutí cla se uskutečňuje podle podmínek stanovených právními předpisy Unie. Pokud se však cla, jejichž vrácení nebo prominutí je požadováno, vztahují k celnímu dluhu, který vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje vrácení a prominutí Chorvatsko na vlastní náklady podle podmínek platných v tomto státě před přistoupením.

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(1) Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35 a Úř. věst. L 326M, 10.12.2010, s. 70.

(2) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(1) Úř. věst. L 35, 13.2.1996, s. 1.

(1) Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 18.

Dodatek k PŘÍLOZE IV

Seznam existujících podpůrných opatření uvedených v bodě 1 písni, b) mechanismu existujících podpor stanoveného v oddíle 2 („Politika hospodářské soutěže”)

Poznámka: Podpůrná opatření uvedená v tomto dodatku se považují za existující podpory pro účely uplatňování mechanismu existujících podpor stanoveného v oddíle 2 pouze v rozsahu, v němž spadají do oblasti působnosti jeho prvního odstavce.

Registrační číslo Název (v původním znění) Datum schválení
chorvatským
úřadem pro
hospodářskou
soutěž
Doba trvání
ČS Č. Rok
HR1 2011 Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05 i 85/08) 17.6.2008 31.12.2016
HR 3 2011 Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10) 21.10.2010 Neomezená
HR 4 2011 Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju
od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009
25.5.2009 31.12.2013
HR 5 2011 Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013 10.2.2011 31.12.2013
HR 6 2011 Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o. 30.12.2010 31.12.2015
HR 9 2011 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)
1.2.2007 31.12.2014
HR 10 2011 Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet
u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010
10.3.2011 31.12.2014

Příloha V

Seznam uvedený v článku 18 aktu o přistoupení: přechodná opatření

1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

32001 L 0083: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených ve směrnici 2001/83/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, na něž se nevztahuje čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (1), a jež jsou uvedeny na seznamu (v dodatku k této příloze tak, jak jej poskytlo Chorvatsko), vydaná podle chorvatského práva přede dnem přistoupení v platnosti až do svého prodloužení v souladu s acquis Unie nebo do uplynutí čtyř let ode dne přistoupení, podle toho, co nastane dříve.

Rozhodnutí o registraci, na která se vztahuje tato odchylka, nejsou v členských státech vzájemně uznávána, dokud tyto přípravky nebudou registrovány v souladu se směrnicí 2001/83/ES.

Vnitrostátní rozhodnutí o registraci vydaná podle vnitrostátního práva před přistoupením, na která se tato výjimka nevztahuje, a veškerá nová rozhodnutí o registraci musí být ode dne přistoupení v souladu se směrnicí 2001/83/ES.

2. VOLNÝ POHYB OSOB

Smlouva o fungování Evropské unie

31996 L 0071: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71 /ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

32004 L 0038: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

32011 R 0492: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

1. Článek 45 a čl. 56 první pododstavec Smlouvy o fungování EU se ve vztahu k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb, zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1 směrnice 9 6/71/ES, mezi Chorvatskem na jedné straně a všemi stávajícími členskými státy na straně druhé použijí v plném rozsahu pouze podle podmínek přechodných ustanovení uvedených v odstavcích 2 až 13.

2. Odchylně od článků 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011 budou stávající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplatňovat vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, upravující přístup chorvatských státních příslušníků na jejich trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat do konce období pěti let ode dne přistoupení.
Chorvatští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím členském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce ostatních členských států uplatňujících vnitrostátní opatření.
Stejných práv požívají chorvatští státní příslušníci, kterým bude na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stávajícího členského státu až po přistoupení.
Chorvatští státní příslušníci uvedení v druhém a třetím pododstavci přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.
Práv uvedených v druhém a třetím pododstavci nepožívají chorvatští státní příslušníci, kteří ve stávajícím členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu období, po které se uplatňují vnitrostátní opatření, a kterým byl umožněn vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12 měsíců.

3. Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uvedených v odstavci 2.
Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději na konci období dvou let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou dále uplatňovat vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011. Nebude-li takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011.

4. Na žádost Chorvatska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání. Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokončeno do šesti měsíců od doručení žádosti Chorvatska.

5. Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci 2 zachovává vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může v případě vážných narušení svého trhu práce nebo nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato opatření do konce období sedmi let ode dne přistoupení. Nebude-li takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011.

6. Členské státy, které během období sedmi let ode dne přistoupení vůči státním příslušníkům Chorvatska na základě odstavců 3, 4 nebo 5 uplatňují články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011 a které během tohoto období vydávají státním příslušníkům Chorvatska pro účely evidence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7. Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve vztahu k chorvatským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011, se mohou do konce období sedmi let ode dne přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce.
Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje. Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011 za účelem obnovení běžného stavu v dané oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo změnu uvedeného rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou většinou do dvou týdnů.
Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výjimečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011 a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8. Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011 pozastaveno, se na státní příslušníky stávajících členských států v Chorvatsku a na chorvatské státní příslušníky ve stávajících členských státech, pokud jde o právo rodinných příslušníků pracovníků nechat se zaměstnávat, uplatňuje článek 23 směrnice 2004/38/ES za těchto podmínek:

— manžel nebo manželka pracovníka a jejich děti mladší 21 let nebo vyživované, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh práce členského státu na dobu kratší dvanácti měsíců;

— manžel nebo manželka pracovníka a jejich děti mladší 21 let nebo vyživované, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňování výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistoupení, podle toho, co nastane dříve.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9. Pokud některá ustanovení směrnice 2004/38/ES, která nahrazují ustanovení směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (1), nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EU) č. 492/2011, jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou se Chorvatsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10. V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Chorvatsko ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11. Každý stávající členský stát uplatňující vnitrostátní opatření v souladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátního práva zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po dni přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující vnitrostátní opatření může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6 nařízení (EU) č. 492/2011. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

12. S cílem čelit vážným narušením trhu práce Německa a Rakouska nebo nebezpečí takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb definovaném v článku 1 směrnice 96/71 /ES, se mohou Německo a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených přechodných ustanovení na volný pohyb chorvatských pracovníků vnitrostátní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po oznámení Komisi odchýlit od čl. 56 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usazenými v Chorvatsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá vnitrostátním opatřením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je následující:

— v Německu:

Odvětví Kód NACE (*), pokud není uvedeno jinak
Stavebnictví včetně souvisejících oborů 45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES
Průmyslové čištění 74.70 Průmyslové čištění
Jiné služby 74.87 Pouze činnosti v oblasti dekorace interiérů

(*) NACE: viz 31990 R 3037: Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1);

— v Rakousku:

Odvětví Kód NACE (*), pokud není uvedeno jinak
Zahradnické činnosti 01.41
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely 26.7
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 28.11
Stavebnictví včetně souvisejících oborů 45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES
Pátrací a bezpečnostní služby 74.60
Průmyslové čištění 74.70
Domácí pečovatelství 85,14
Mimoústavní sociální péče 85.32

(*) NACE: viz 31990 R 3037: Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1).

Chorvatsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo a Rakousko v souladu s prvním a druhým pododstavcem tohoto odstavce odchýlí od čl. 56 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU, přijmout rovnocenná opatření.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí vést ke zpřísnění podmínek dočasného pohybu pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb mezi Německem nebo Rakouskem a Chorvatskem v porovnání s podmínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.

13. Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 11 nesmí vést ke zpřísnění podmínek přístupu chorvatských státních příslušníků na trhy práce stávajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.
Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 12 budou stávající členské státy během doby uplatňování vnitrostátních opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států, před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.
Na chorvatské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pracovníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně bydlí a pracují v Chorvatsku, se nebudou vztahovat větší omezení než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Chorvatsku. Při uplatňování zásady upřednostňování pracovníků z členských států Unie se s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v Chorvatsku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Chorvatska.

3. VOLNÝ POHYB KAPITÁLU

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

Bez ohledu na povinnosti vyplývající ze smluv, na nichž je založena Evropská unie, může Chorvatsko po dobu sedmi let ode dne přistoupení ponechat v platnosti omezení stanovená v zákoně o zemědělské půdě (úřední věstník č. 152/08), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy o přistoupení, týkající se nabývání zemědělské půdy státními příslušníky jiného členského státu nebo států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a právnickými osobami zřízenými podle práva jiného členského státu nebo státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Se státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou založenou podle práva jiného členského státu však nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy v žádném případě zacházeno méně příznivě, než jak by bylo s takovým státním příslušníkem nebo osobou zacházeno ke dni podpisu smlouvy o přistoupení, ani se na ně nesmí vztahovat větší omezení než na státní příslušníky nebo právnické osoby ze třetích zemí.

Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v Chorvatsku, se nebude vztahovat první odstavec ani jiná pravidla a postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Chorvatska.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční do konce třetího roku po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním odstavci.

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se zemědělskou půdou v Chorvatsku, rozhodne Komise na žádost Chorvatska o prodloužení přechodného období o tři roky. Toto prodloužení může být omezeno na vybrané zvláště postižené zeměpisné oblasti.

4. ZEMĚDĚLSTVÍ

I. PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO CHORVATSKO

1. 32001 L 0113: směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67).

Odchylně od povinnosti stanovené v článku 8 mohou být výrobky označené jako „domaća marmelada“ a „ekstra domaća marmelada“ uváděny na chorvatský trh do vyčerpání zásob existujících ke dni přistoupení.

2. 32006 R 0510: nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12 a Úř. věst. L 335 M, 13.12.2008, s. 213).

a) V čl. 5 odst. 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko přijmou uvedené právní a správní předpisy nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení.“

b) V čl. 5 odst. 11 se první pododstavec nahrazuje tímto:

11. V případě Bulharska, Rumunska a Chorvatska může vnitrostátní ochrana zeměpisných označení a označení původu, která platí ke dni jejich přistoupení, trvat dvanáct měsíců ode dne přistoupení.“

3. 32007 R 1234: nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

a) V článku 118m se doplňuje nový odstavec, který zní:

5. Odchylně od odstavců 1 až 4 smí Chorvatsko uvádět na trh v Chorvatsku nebo vyvážet do třetích zemí vína označená jako „Mlado vino portugizac“ až do vyčerpání zásob existujících ke dni přistoupení. Chorvatsko zřídí počítačovou databanku informací o zásobách existujících ke dni přistoupení a zajistí, aby tyto zásoby byly ověřeny a ohlášeny Komisi.“

b) V článku 118s se doplňuje nový odstavec, který zní:

5. V případě Chorvatska je ochrana názvů vín zveřejněných v Úř. věst. C 116 dne 14. dubna 2011 podle tohoto nařízení podmíněna kladným výsledkem řízení o námitce. Komise je zapíše do rejstříku uvedeného v článku 118n.

Odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku se použijí s těmito úpravami: Lhůta uvedená v odstavci 3 činí jeden rok ode dne přistoupení Chorvatska. Lhůta uvedená v odstavci 4 činí čtyři roky ode dne přistoupení Chorvatska.“

4. 32009 R 0073: nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

a) Odchylně od povinnosti dodržovat povinné požadavky na hospodaření uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 73/2009, která je stanovena v čl. 4 odst. 1 daného nařízení, zahrnou zemědělci v Chorvatsku, kteří jsou příjemci přímých plateb, do oblasti působnosti podmíněnosti povinné požadavky na hospodaření stanovené v bodech A, B a C přílohy II podle tohoto harmonogramu: od 1. ledna 2014 pro bod A, od 1. ledna 2016 pro bod B a od 1. ledna 2018 pro bod C.

b) V hlavě V nařízení (ES) č. 73/2009 se za kapitolu 1 vkládá nový název kapitoly a nový článek, které znějí:

„KAPITOLA 1a

Režim jednotné platby

Článek 121a

Režim jednotné platby v Chorvatsku

Pro Chorvatsko je použití článků 4, 5, 23, 24 a 25 nepovinné až do 31. prosince 2013, pokud se uvedená ustanovení týkají povinných požadavků na hospodaření. Od 1. ledna 2014 musí zemědělec, který je v Chorvatsku příjemcem plateb v rámci režimu jednotné platby, splňovat povinné požadavky na hospodaření uvedené v příloze II podle tohoto harmonogramu:

a) požadavky uvedené v bodě A přílohy II se použijí ode dne 1. ledna 2014;

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II se použijí ode dne 1. ledna 2016;

c) požadavky uvedené v bodě C přílohy II se použijí ode dne 1. ledna 2018.“

II. PŘECHODNÁ CELNÍ KVÓTA PRO SUROVÝ TŘTINOVÝ CUKR URČENÝ K RAFINACI

Chorvatsku je na období až tří hospodářských let po přistoupení vyhrazena roční autonomní erga omnes dovozní kvóta ve výši 40 000 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci s dovozním clem 98,00 EUR za tunu. Pokud jednání s dalšími členskými zeměmi Světové obchodní organizace podle článku XXIV.6 Všeobecné dohody o clech a obchodu o kompenzačním vyrovnání po přistoupení Chorvatska povedou před skončením přechodného období k otevření kompenzačních kvót pro cukr, bude kvóta ve výši 40 000 tun přidělená Chorvatsku otevřením kompenzačních kvót pro cukr zcela nebo částečně ukončena. Komise přijme nezbytná prováděcí opatření postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ve spojení s čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

III. DOČASNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÝCH PLATEB PRO CHORVATSKO

Proplacení přímých plateb poskytnutých zemědělcům na rok 2013 bude podmíněno tím, že Chorvatsko bude před přistoupením uplatňovat pravidla, která budou shodná s pravidly stanovenými pro tyto přímé platby v nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a v nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (1), nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení (2), a nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (3).

5. BEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA

I. NOSNICE

31999 L 0074: směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

Odchylně od článku 6 směrnice Rady 1999/74/ES, pokud jde o Chorvatsko, mohou být nosnice ke dni přistoupení chovány v klecích, které nejsou v souladu se strukturálními požadavky stanovenými v tomto článku. Chorvatsko zajistí, aby bylo používání těchto klecí ukončeno do dvanácti měsíců po přistoupení.

Vejce z nezdokonalených klecí smějí být uváděna pouze na chorvatský vnitrostátní trh. Tato vejce a jejich obaly musí být zřetelně opatřeny zvláštním označením umožňujícím provádění nezbytných kontrol. Přesný popis tohoto zvláštního označení musí být Komisi sdělen nejpozději jeden rok přede dnem přistoupení.

II. ZAŘÍZENÍ (MASO, MLÉKO, RYBY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU)

32004 R 0852: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

32004 R 0853: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30. 4.2004, s. 55).

32009 R 1069: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu ) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

1. Strukturální požadavky stanovené v:

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004:

— kapitole II přílohy II;

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004:

— oddíle I kapitolách II a III přílohy III,

— oddíle II kapitolách II a III přílohy III,

— oddíle V kapitole I přílohy III;

c) nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (1):

— kapitole I přílohy IV,

— kapitolách I, II a III přílohy IX,

— kapitolách I a II přílohy X a

— příloze XIII

se až do 31. prosince 2015 nevztahují na některá zařízení v odvětví masa, mléka, ryb a vedlejších produktů živočišného původu v Chorvatsku, s výhradou níže stanovených podmínek.

2. Dokud se na zařízení zmíněná v odstavci 1 vztahuje uvedený odstavec, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny pouze na chorvatský vnitrostátní trh nebo na trhy třetích zemí v souladu s příslušnými právními předpisy Unie nebo použity k dalšímu zpracování v zařízeních v Chorvatsku, na které se rovněž vztahuje odstavec 1, bez ohledu na datum uvedení na trh.

3. Potraviny ze zařízení uvedených v odstavci 1 musí být opatřeny odlišným označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením, než jsou označení stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004. Přesný popis odlišného označení zdravotní nezávadnosti nebo odlišného identifikačního označení musí být Komisi sdělen nejpozději jeden rok přede dnem přistoupení.

4. Odstavce 2 a 3 se vztahují rovněž na všechny produkty pocházející z integrovaných zařízení na produkci masa, mléka nebo ryb, pokud se na část zařízení vztahuje odstavec 1.

5. Chorvatsko průběžně monitoruje provádění vnitrostátního programu modernizace zařízení a předkládá Komisi roční plán pokroku v této oblasti. Chorvatsko zajistí, aby byl pro každé z těchto zařízení vypracován individuální plán modernizace se stanovením lhůt pro nápravu podle strukturálních požadavků a aby byl tento plán na požádání poskytnut Komisi.

6. Komise vypracuje v dostatečném předstihu před přistoupením seznam zařízení, na která se vztahuje odstavec 1. Tento seznam, obsahující název a adresu každého podniku, zveřejní.

7. Chorvatsko zajistí, aby každé zařízení, které v době přistoupení nebude dosahovat plného souladu s acquis Unie v oblasti bezpečnosti potravin, s výjimkou zařízení, na která se vztahuje toto přechodné opatření, ukončilo činnost.

8. Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování přechodné úpravy s ohledem na nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 mohou být přijata postupem podle čl. 12 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 852/2004 a čl. 9 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 853/2004.

9. Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování přechodné úpravy s ohledem na nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou být přijata postupem podle čl. 52 odst. 4 uvedeného nařízení.

III. UVÁDĚNÍ OSIVA NA TRH

32002 L 0053: směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

Chorvatsko může do 31. prosince 2014 odložit uplatňování čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/53/ES a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o uvádění na chorvatský trh osiva odrůd zapsaných v jeho vnitrostátních katalozích odrůd druhů zemědělských rostlin a odrůd druhů zeleniny, které nebyly úředně schváleny v souladu s uvedenými směrnicemi. V průběhu tohoto období nesmí být toto osivo uváděno na trh na území ostatních členských států.

IV. NEUMSKÝ KORIDOR

31997 L 0078: směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1. Veterinární kontroly produktů ze třetích zemí vstupujících na jedno z území uvedených v příloze I provádějí členské státy v souladu s touto směrnicí a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (*).

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být zásilky produktů přivážené z území Chorvatska a přepravované přes území Bosny a Hercegoviny neumským koridorem před opětovným vstupem na území Chorvatska ve vstupních místech Klek nebo Zaton Doli osvobozeny od veterinárních kontrol, s výhradou splnění těchto požadavků:

a) Chorvatsko zřídí nejpozději ke dni přistoupení vstupní místa na severní a jižní straně neumského koridoru vybavená materiálem i personálem a připravená pro zajištění souladu s požadavky tohoto odstavce;

b) Chorvatsko zajistí, aby:

i) se pro přepravu zásilek používala pouze uzavřená vozidla;

ii) vozidla přepravující zásilky byla před průjezdem neumským koridorem zaplombována plombami opatřenými jedinečným sériovým číslem;

iii) byl vytvořen rejstřík uvádějící přiřazení číslovaných plomb k jednotlivým vozidlům, což umožní nezbytné kontroly;

iv) se datum a čas, kdy vozidla přepravující zásilky opouštějí území Chorvatska a kdy na ně opětovně vstupují, zaznamenával, a bylo tak možno vypočíst celkovou dobu průjezdu;

c) Chorvatsko zajistí, aby zásilky nemohly opětovně vstoupit na jeho území, jestliže:

i) plomba vozidla byla během průjezdu neumským koridorem poškozena nebo nahrazena, nebo

ii) celková doba průjezdu značně překračuje přijatelnou dobu průjezdu s ohledem na jeho celkovou délku, dokud příslušný orgán neposoudí rizika pro zdraví zvířat a veřejné zdraví a nepřijme na základě tohoto hodnocení účinná, přiměřená a cílená opatření;

d) Chorvatsko pravidelně a podle potřeby informuje Komisi o každém nedodržení požadavků podle písmene b) a o opatřeních přijatých podle písmene c);

e) v případě potřeby je postupem podle článku 29 přijato rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení odchylky od odstavce 1 tohoto článku;

f) v případě potřeby mohou být postupem podle článku 29 přijata podrobná prováděcí pravidla k tomuto odstavci.

(*) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.“

6. RYBOLOV

32006 R 1967: nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11. Opravené znění v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

a) Odchylně od čl. 13 odst. 1 a 2 smějí plavidla registrovaná a provozovaná výhradně v oblasti Západní Istrie do
30. června 2014 přechodně používat vlečné sítě pro lov při dně v hloubkách nedosahujících 50 metrů a v minimální vzdálenosti 1,5 námořních mil od pobřeží.
Tato odchylka platí pro oblast označovanou jako Západní Istrie, vymezenou přímkami, jež jsou vedeny severním a západním směrem z bodu o zeměpisných souřadnicích φ=44,52135 a λ=14,29244.
Pokud jde plavidla o celkové délce nepřesahující 15 metrů, smí Chorvatsko v hloubkách přesahujících 50 metrů do 30. června 2014 přechodně používat vlečné sítě pro lov při dně v minimální vzdálenosti 1 námořní míle od pobřeží, přičemž všechna ostatní prostorová a časová omezení uplatňovaná ke dni přistoupení jsou zachována.

b) Odchylně od čl. 17 odst. 1 se omezenému počtu nejvýše 2 000 plavidel spadajících do zvláštní kategorie neziskového rybolovu označené jako „drobný rybolov pro osobní potřebu“ umožňuje do 31. prosince 2014 používat tenatové sítě na chytání ryb za žábry, při maximální délce těchto sítí nepřesahující 200 metrů, za podmínky, že všechna ostatní omezení platná ke dni přistoupení zůstanou zachována. Nej později ke dni svého přistoupení Chorvatsko předloží Komisi seznam plavidel, na něž se toto přechodné období vztahuje, s uvedením vlastností těchto plavidel a jejich kapacity vyjádřené prostřednictvím hrubé prostornosti v GT a výkonu motoru v kW.

7. DOPRAVNÍ POLITIKA

1. 31992 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) (Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 7).
V článku 6 se doplňují nové odstavce, které znějí:

4. Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce mohou být zakázky na veřejné služby uzavřené přede dnem přistoupení Chorvatska nadále uplatňovány až do 31. prosince 2016.

5. Odchylně od čl. 1 odst. 1 jsou do 31. prosince 2014 výletní plavby provozované mezi chorvatskými přístavy loděmi menšími než 650 GT (hrubá prostornost) vyhrazeny lodím registrovaným v Chorvatsku, plujícím pod chorvatskou vlajkou a provozovaným společnostmi lodní dopravy, jež byly zřízeny podle chorvatského práva a jejichž hlavní sídlo ekonomické činnosti se nachází v Chorvatsku, kde je rovněž vykonávána faktická kontrola.

6. Odchylně od čl. 1 odst. 1 může Komise po dobu přechodného období do 31. prosince 2014 na základě odůvodněné žádosti některého z členských států do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti rozhodnout, že lodě využívající výjimky uvedené v odstavci 5 tohoto článku nesmějí provozovat výletní plavby mezi přístavy určitých oblastí členského státu jiného než je Chorvatsko, pokud se prokáže, že poskytování těchto služeb vážně narušuje nebo by mohlo vážně narušit vnitřní dopravní trh v dotčených oblastech. Pokud Komise nepřijme do 30 pracovních dnů žádné rozhodnutí, je příslušný členský stát oprávněn uplatňovat ochranná opatření, dokud Komise nerozhodne.

V případě nouze může daný členský stát jednostranně přijmout vhodná prozatímní opatření, která mohou zůstat v platnosti nejdéle tři měsíce. Tento členský stát o tom Komisi neprodleně uvědomí. Komise může daná opatření zrušit nebo je potvrdit do doby, než přijme konečné rozhodnutí. Členské státy jsou průběžně informovány.“

2. 32009 R 1072: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (přepracované znění) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).
Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 1072/2009 platí:

— podniky usazené v Chorvatsku jsou na období dvou let ode dne přistoupení Chorvatska vyloučeny z kabotáže v ostatních členských státech;

— během období dvou let ode dne přistoupení Chorvatska mohou jiné členské státy oznámit Komisi, zda hodlají přechodné období uvedené v první odrážce prodloužit, a to nejvýše o dva roky, nebo zda na podniky usazené v Chorvatsku hodlají uplatňovat článek 8. Není-li takové oznámení učiněno, použije se článek 8;

— kterýkoli ze stávajících členských států může kdykoli během období dvou let ode dne přistoupení Chorvatska oznámit Komisi, že hodlá na podniky usazené v Chorvatsku uplatňovat článek 8;

— kabotáž mohou v Chorvatsku provozovat pouze dopravci usazení v členských státech, v nichž se na podniky usazené v Chorvatsku uplatňuje článek 8;

— kterýkoli členský stát uplatňující článek 8 může v případě závažného narušení svého vnitrostátního trhu či jeho částí způsobeného či zhoršeného kabotáží, jako je podstatný převis nabídky nad poptávkou, ohrožení finanční stability či ohrožení přežití významného počtu podniků silniční nákladní dopravy, během období čtyř let ode dne přistoupení Chorvatska požádat Komisi, aby uplatňování článku 8 na podniky usazené v Chorvatsku zcela či částečně pozastavila. V tom případě se použije článek 10.

Členské státy uplatňující přechodné opatření uvedené v prvním odstavci první a druhé odrážce mohou na základě dvoustranných dohod s Chorvatskem postupně vzájemně vyměňovat povolení kabotáže.

Přechodná opatření uvedená v prvním a druhém odstavci nesmějí vést k většímu omezení přístupu chorvatských dopravců ke kabotáži v kterémkoli členském státě, než jaké existuje v okamžiku podpisu smlouvy o přistoupení.

8. DANĚ

1. 31992 L 0079: směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8).
V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro dosažení úrovní požadovaných v prvním a druhém pododstavci se Chorvatsku povoluje přechodné období do 31. prosince 2017. Od 1. ledna 2014 však spotřební daň nesmí být nižší než 77 EUR z 1 000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.“

2. 32006 L 0112: směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

a) V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Členské státy mohou činnosti veřejnoprávních subjektů, které jsou osvobozeny od daně podle článků 132, 135, 136 a 371, článků 374 až 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 nebo článků 380 až 390c, považovat za činnosti, které tyto subjekty vykonávají jako orgány veřejné moci.“

b) V čl. 80 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) je-li protiplnění nižší než obvyklá cena, dodavatel či poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu podle článků 167 až 171 a 173 až 177 a na dodání nebo poskytnutí se vztahuje osvobození podle článků 132, 135, 136, 371, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 nebo článků 380 až 390c;“

c) V článku 136 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) dodání zboží použitého výlučně na činnost, která je osvobozena od daně podle článků 132, 135, 371, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390c, pokud u tohoto zboží nevznikl nárok na odpočet daně;“

d) V článku 221 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Členské státy mohou zprostit osoby povinné k dani povinnosti podle čl. 220 odst. 1 nebo článku 220a vystavovat faktury za dodání zboží nebo poskytnutí služeb, která se uskutečnila na jejich území a která jsou na základě článků 110 a 111, čl. 125 odst. 1, článku 127, čl. 128 odst. 1, článku 132, čl. 135 odst. 1 písm. h) až l), článků 136, 371, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390c osvobozena od daně, a to s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni i bez něj.“

e) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 390c

Chorvatsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení pokračovat v osvobození od daně u těchto plnění:

a) dodání stavebního pozemku, s budovami, které na něm stojí, či bez nich, jak je uvedeno v čl. 135 odst. 1 písm. j) a v části B bodě 9 přílohy X, do 31. prosince 2014, přičemž toto období nelze prodloužit;

b) mezinárodní přepravy osob uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, které byly členy Unie před přistoupením Chorvatska.“

f) Článek 391 se nahrazuje tímto:

„Článek 391

Členské státy, které osvobodí od daně plnění uvedená v článcích 371, 375, 376 nebo 377, v čl. 378 odst. 2, v čl. 379 odst. 2 nebo v článcích 380 až 390c, mohou poskytovat osobám povinným k dani možnost rozhodnout se pro zdanění těchto plnění.“

g) Název přílohy X se nahrazuje (a to i v obsahu) tímto:

„SEZNAM PLNĚNÍ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ ODCHYLKY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 370 A 371 A ČLÁNCÍCH 375 AŽ 390c“.

9. SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO

32006 R 0562: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1).

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 19a

Odchylně od ustanovení tohoto nařízení vztahujících se k vytvoření hraničních přechodů a do vstupu v platnost rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Chorvatsku podle čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení nebo do změny tohoto nařízení tak, aby obsahovalo ustanovení o kontrole hranic na společných hraničních přechodech, podle toho, co nastane dříve, může Chorvatsko zachovat společné hraniční přechody na hranici s Bosnou a Hercegovinou. Na těchto společných hraničních přechodech vykonává pohraniční stráž jedné strany vstupní a výstupní kontroly na území druhé strany. Veškeré vstupní a výstupní kontroly vykonávané chorvatskou pohraniční stráží musí být prováděny v souladu s acquis Unie, včetně povinností členských států, pokud jde o mezinárodní ochranu a zásadu nenavracení. Příslušné dvoustranné dohody ustanovující dané společné hraniční přechody se v případě nutnosti za tímto účelem pozmění.“

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. HORIZONTÁLNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

1. 32003 L 0087: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

a) Pro začlenění veškerých letů mezi dvěma letišti umístěnými na chorvatském území a veškerých letů mezi letištěm umístěným na chorvatském území a letištěm umístěným v zemi mimo EHP (dále jen „dodatečné činnosti v oblasti letectví“) platí:

i) Odchylně od čl. 3c odst. 2 období uvedené v čl. 13 odst. 1 a počínající dnem 1. ledna 2013 začne v souvislosti s dodatečnými činnostmi v oblasti letectví dnem 1. ledna 2014.

ii) Odchylně od čl. 3c odst. 4 rozhodne Komise postupem uvedeným ve zmíněném odstavci o historických emisích z letectví pro dodatečné činnosti v oblasti letectví do šesti měsíců ode dne přistoupení.

iii) Odchylně od čl. 3d odst. 2 od 1. ledna 2014 odpovídá procentní podíl povolenek, jež se mají vydražit pro dodatečné činnosti v oblasti letectví, podílu povolenek zbylých po výpočtu množství povolenek, jež mají být přiděleny zdarma podle čl. 3e odst. 3 písm. d), a množství povolenek, jež mají být vyčleněny do zvláštní rezervy podle článku 3f.

iv) Odchylně od čl. 3d odst. 3 o emisích způsobených dodatečnými činnostmi v oblasti letectví rozhoduje Komise na základě nejlepších dostupných údajů za referenční rok 2010. Množství povolenek, jež mají vydražit členské státy, jejichž emise způsobené letectvím zahrnují emise z letů počínajících na chorvatských letištích, se od 1. července 2013 upraví tak, aby dražební práva související s těmito emisemi byla přidělena Chorvatsku.

v) Odchylně od čl. 3e odst. 1 je sledovaným rokem pro dodatečné činnosti v oblasti letectví rok 2012 a žádosti o přidělení povolenek se u příslušných chorvatských orgánů podávají do 31. března 2013.

vi) Odchylně od čl. 3e odst. 2 předloží Chorvatsko Komisi žádosti související s dodatečnými činnostmi v oblasti letectví do 1. července 2013.

vii) Odchylně od čl. 3e odst. 3 přijme Komise rozhodnutí o záležitostech uvedených v písmenech a) až e) zmíněného odstavce v souvislosti s dodatečnými činnostmi v oblasti letectví do 30. září 2013.

viii) Odchylně od čl. 3e odst. 3 písm. d) se u dodatečných činností v oblasti letectví počet povolenek, jež mají být přiděleny zdarma, vypočte vynásobením referenční hodnoty uvedené v písmeni e) a součtu tunokilometrů uvedených v žádostech předložených Komisi v souladu s čl. 3e odst. 2, který se upraví tak, aby zohledňoval průměrnou změnu tunokilometrové aktivity zahrnuté do EU ETS oproti hodnotám pro rok 2010. V případě potřeby Komise na referenční hodnotu uplatní jednotný opravný koeficient.

ix) Odchylně od čl. 3e odst. 3 je pro dodatečné činnosti v oblasti letectví referenční hodnota uvedená v písmeni e) uvedeného odstavce stejná jako hodnota vypočtená pro činnosti v oblasti letectví zahrnuté do systému EU pro obchodování s emisemi počínaje dnem 1. ledna 2012.

x) Odchylně od čl. 3e odst. 5 je dnem vydání povolenek k dodatečným činnostem v oblasti letectví 28. únor 2014.

xi) Odchylně od článku 3f, pokud jde o dodatečné činnosti v oblasti letectví, se každý odkaz na druhý kalendářní rok období počínajícího v roce 2013 považuje za odkaz na rok 2014 a každý odkaz na třetí kalendářní rok daného období za odkaz na rok 2015.

xii) Odchylně od čl. 14 odst. 3 se v souvislosti s dodatečnými činnostmi v oblasti letectví použije pro účely daného ustanovení datum 1. července 2013.

xiii) Odchylně od čl. 18a odst. 1 budou v průběhu roku 2014 Chorvatsku přiděleny správní kompetence provozovatelů letadel poté, co provozovatel splní své povinnosti za rok 2013, ledaže se předchozí orgány správy a Chorvatsko dohodnou na jiném datu na žádost provozovatele letadla podanou do šesti měsíců ode dne, kdy Komise zveřejnila aktualizovaný seznam operátorů zohledňující přistoupení Chorvatska. V takovém případě dojde k přidělení nejpozději v roce 2020 s ohledem na obchodovací období, jež začíná v roce 2021.

xiv) Odchylně od bodu 6 přílohy I budou dodatečné činnosti v oblasti letectví zahrnuty od 1. ledna 2014.

b) Aniž jsou dotčeny výše uvedené odchylky, uvede Chorvatsko v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k zajištění souladu se směrnicí ke dni přistoupení a po celý rok 2013.

2. 32010 R 0920: nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1):

Články 16, 29, 41, 46 a 54 a příloha VIII, pokud jde o činnosti v oblasti letectví, se v Chorvatsku použijí ode dne 1. ledna 2014.

II. KVALITA OVZDUŠÍ

32008 L 0050: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

a) Odchylně od přílohy XIV je referenčním rokem pro účely bodu A prvního pododstavce druhý rok po skončení roku, v němž Chorvatsko přistoupí. Průměrný ukazatel expozice pro daný referenční rok bude klouzavá koncentrace za rok přistoupení a první dva roky následující po roce přistoupení.

b) Odchylně od bodu B přílohy XIV je cíl snížení expozice vypočten ve vztahu k průměrnému ukazateli expozice za referenční rok, který odpovídá druhému roku po skončení roku, v němž Chorvatsko přistoupí.

III. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

31999 L 0031: směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

a) Odchylně od čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce písm. a), b) a c) se požadavek na snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky na 75 %, 50 % a 35 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1997 v Chorvatsku uplatní v souladu s níže uvedenými lhůtami.
Chorvatsko zajistí postupné snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky podle tohoto harmonogramu:

i) do 31. prosince 2013 se podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky sníží na 75 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1997,

ii) do 31. prosince 2016 se podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky sníží na 50 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1997,

iii) do 31. prosince 2020 se podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky sníží na 35 % (hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1997.

b) Odchylně od čl. 14 písm. c) musí všechny stávající skládky v Chorvatsku splňovat požadavky směrnice, s výjimkou požadavků stanovených v bodě 1 přílohy I, k 31. prosinci 2018.
Chorvatsko zajistí postupné snižování množství odpadu uloženého na stávajících skládkách, které nejsou v souladu se směrnicí, podle těchto maximálních ročních množství:

— do 31. prosince 2013: 1 710 000 tun,

— do 31. prosince 2014: 1 410 000 tun,

— do 31. prosince 2015: 1 210 000 tun,

— do 31. prosince 2016: 1 010 000 tun,

— do 31. prosince 2017: 800 000 tun.

Chorvatsko předloží Komisi do 31. prosince každého roku, počínaje rokem přistoupení, zprávu o postupném provádění uvedené směrnice a o dosahování přechodných cílů.

IV. JAKOST VOD

1. 31991 L 0271: směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).
Odchylně od článků 3, 4, 5, 6 a 7 se požadavky na stokové soustavy a čištění městských odpadních vod v Chorvatsku plně uplatňují od 1. ledna 2024 v souladu s těmito přechodnými cíli:

a) do 31. prosince 2018 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000, s výjimkou těchto pobřežních aglomerací:

Bibinje - Sukošan,

Biograd,

Jelsa - Vrboska,

Makarska,

Mali Lošinj,

Malinska - Njivice,

Nin,

Pirovac - Tisno - Jezera,

Pula - sjever,

Vela Luka,

Vir;

b) do 31. prosince 2020 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000, jejichž odpadní vody jsou vypouštěny do citlivých oblastí, jakož i pro čistírny odpadních vod, které se nacházejí v příslušných povodích Dunaje a nad dalšími citlivými oblastmi a přispívají ke znečištění těchto oblastí, a pro 11 pobřežních aglomerací uvedených v písmeni a);

c) do 31. prosince 2023 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000.

2. 31998 L 0083: směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).
Odchylně od částí A a C přílohy I se mikrobiologické ukazatele a indikační ukazatele v nich stanovené vztahují na Chorvatsko od 1. ledna 2019, pokud jde o následující oblasti zásobované vodou:

Oblast zásobovaná vodou Oblast č. Obyvatelstvo kód NUTS
DA BJELOVAR 107 51 921 HR02
DA DARUVAR 125 25 608 HR02
DA ĐURĐEVAC 204 30 079 HR01
DA GORSKI KOTAR 306 26 430 HR03
DA HRVATSKO ZAGORJE 101 143 093 HR01
DA ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD 129 124 349 HR02
DA ISTRA 301 97 046 HR03
DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA 114 23 213 HR01
DA KARLOVAC-DUGA RESA 116 91 511 HR02
DA KNIN 404 17 187 HR03
DA KOPRIVNICA 203 58 050 HR01
DA KRIŽEVCI 103 36 338 HR01
DA LAPAC 311 1 880 HR03
DA LIČKA JESENICA 118 13 893 HR02
DA NAŠICE 210 37 109 HR02
DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET40758 246HR03
DA OGULIN 117 25 192 HR02
DA OPATIJA-RIJEKA-KRK 304 238 088 HR03
DA OTOČAC 309 15 434 HR03
DA OZALJ 113 11 458 HR02
DA PETRINJA-SISAK 121 84 528 HR02
DA PISAROVINA 115 3 910 HR01
DA PITOMAČA 205 10 465 HR02
DA POŽEŠTINE 128 70 302 HR02
DA SVETI IVAN ZELINA 102 17 790 HR01
DA UDBINA-KORENICA 310 6 747 HR03
DA VARAŽDIN 201 184 769 HR01
DA VELIKA GORICA 503 75 506 HR01
DA ZAGREB 501 831 047 HR01
DA ZAPREŠIĆ 502 50 379 HR01
DA ZRMANJA-ZADAR 401 158 122 HR03
DA ŽRNOVNICA 307 20 160 HR03

V. INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPOZ)

1. 31999 L 0013: směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1).

a) Odchylně od článku 5 a příloh IIA a IIB se mezní hodnoty emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních vztahují v Chorvatsku na následující zařízení od stanovených dat:

i) ode dne 1. ledna 2014:

1. ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25,

2. Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264;

ii) ode dne 1. ledna 2015:

1. HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32,

2. ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEX-PACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (závod Zadar, umístění: Zadar, Murvica bb),

3. ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEX-PACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (závod Umag, umístění: Umag, Ungarija bb);

iii) ode dne 1. ledna 2016:

1. PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24,

2. FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2,

3. AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - umístění: Zagreb, Jankomir 5,

4. REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2,

5. FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FERO-KOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec,

6. SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5,

7. CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12,

8. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33,

9. CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d,

10. CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJET-LOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13,

11. MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURA-PLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb,

12. ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a,

13. GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21,

14. SLAVICA - KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17,

15. MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206,

16. EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Ivanka Drčec, Križevci, Ulica Petra Preradovića 14,

17. Kemijska čistionica „BISER“, vlasnik Gojko Miletić, Dubrovnik, Nikole Tesle 20,

18. Kemijska čistionica „ELEGANT“, vlasnik Frane Miletić, Dubrovnik, Andrije Hebranga 106,

19. KOLAR obrt za kemijsko čišćenje odjeće, vlasnik Svjetlana Kolar, Žakanje, Kamanje 70/a,

20. MM d.o.o. za trgovinu i usluge (MM d.o.o.), Draganić, Lug 112,

21. KEMIJSKA ČISTIONA „AGATA“, vlasnik Branko Szabo, Virovitica, S. Radića 66,

22. Obrt za kemijsko čišćenje odjeća „KEKY“, vlasnik Jovita Malek-Milovanović, Pula, Dubrovačke bratovštine 29,

23. LORNA d.o.o. za pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (LORNA d.o.o.), Pula, Valdebečki put 3,

24. KEMIJSKA ČISTIONICA I KOPIRANJE KLJUČEVA „ŠUPER“, vlasnik Ivan Šuper, Virovitica, J.J. Stross-mayera 5,

25. KEMIJSKO ČIŠĆENJE ŠTEFANEC kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, vlasnik Nadica Štefanec, Koprivnica, Ledinska 1a,

26. ARIES društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju glazbala i usluge (ARIES d.o.o.), Varaždin, Creska 3,

27. OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA I ODJEĆE ĐORĐEVIĆ, vlasnik Javorka Đorđević, Makarska, Ante Starčevića 2,

28. OBRT ZA USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA „KORDIĆ“, vlasnik Pero Kordić, Makarska, Kipara Rendića 2,

29. Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda ČISTIONICA GALEB, vlasnik Stipan Radović, Zadar, Varoška 6,

30. KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Krešimir Borovec, Varaždin, Juraja Habdelića 2,

31. KEMIJSKA ČISTIONICA „VBM“, vlasnik Biserka Posavec, Maruševec, Biljevec 47,

32. OBRT ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PRANJE RUBLJA „PLITVICE“, vlasnik Momirka Ninić, Pula, Rizzijeva 34,

33. „ANA“ KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Saša Dadić, Pula, Zagrebačka 18,

34. Kemijska čistionica, vlasnik Gordana Bralić, Trogir, Put Demunta 16,

35. „ECONOMATIC“ - PRAONICA RUBLJA, vlasnik Marino Bassanese, Umag, Savudrijska cesta 9,

36. SERVIS ZA ČIŠĆENJE „SJAJ“, vlasnik Danijela Brković, Virovitica, Golo Brdo 2A.

b) Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. b) povinnost provozovatele příslušnému orgánu uspokojivým způsobem prokázat, že je používána nej lepší dostupná technika, pokud jde o natírání při stavbě lodí, platí v Chorvatsku ve vztahu k následujícím zařízením ode dne 1. ledna 2016:

1. BRODOTROGIR d.d., Trogir, Put brodograditelja 16,

2. NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za remont i proizvodnju brodova (NCP - REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.), Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1,

3. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo (BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.), Rijeka, Martinšćica bb,

4. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3,

5. BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću (BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.), Split, Put Supavla 21,

6. ULJANIK Brodogradilište, d.d., Pula, Flaciusova 1.

2. 32001 L 0080: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).
Odchylně od čl. 4 odst. 1 a 3 se mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky vztahují na následující zařízení v Chorvatsku ode dne 1. ledna 2018:

1. BELIŠĆE d.d., Belišće: parní kotel K3+K4 (240 MW),

2. DIOKI d.d., Zagreb: parní kotel SG 6401C (86 MW),

3. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Plomin 1: parní kotel (338 MW),

4. TE PLOMIN d.o.o., Plomin, TE Plomin 2: parní kotel (544 MW),

5. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Rijeka: parní kotel (800 MW),

6. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Sisak - blok 1: parní kotle 1A+1B (548 MW),

7. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Sisak - blok 2: parní kotle 2A+2B (548 MW),

8. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE-TO Zagreb: sestává z bloku C parního kotle K3, horkovodních kotlů VK 3, VK 4, VK 5, VK 6 a parního kotle PK 3 (celkem: 828 MW),

9. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, EL-TO Zagreb: sestává z bloku 30 MW s parními kotly K4 (K8) a K5 (K9), bloku 12 MW s parním kotlem K3 (K6), horkovodních kotlů WK 1 a WK 3 a parního kotle K2 (K7) (celkem: 510 MW),

10. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE-TO Osijek: parní kotle K1+K2 (celkem: 196 MW).

3. 32008 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8).
Odchylně od čl. 5 odst. 1 požadavky na udělení povolení pro stávající zařízení v Chorvatsku platí pro následující zařízení ode dne uvedeného pro každé zařízení, pokud jde o povinnost provozovat tato zařízení v souladu s mezními hodnotami emisí, odpovídajícími ukazateli nebo technickými opatřeními založenými na nejlepších dostupných technikách podle čl. 2 bodu 12:

a) ode dne 1. ledna 2014:

1. NAŠICECEMENT Tvornica cementa, dioničko društvo (NAŠICECEMENT d.d. Našice), Našice, Tajnovac 1, IPOZ činnost 3.1,

2. LIPIK GLAS za proizvodnju stakla društvo s ograničenom odgovornošću (LIPIK GLAS d.o.o.), Lipik, Staklanska b.b., IPOZ činnost 3.3,

3. KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb - farma br. 18 (farma č. 18, umístění: Čakovec, Totovec), IPOZ činnost 6.6.a,

4. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 - farma Forkuševci, IPOZ činnost 6.6. c,

5. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 - farma V. Branjevina, IPOZ činnost 6.6. c,

6. Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264, IPOZ činnost 6.7,

7. ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, IPOZ činnost 6.7;

b) ode dne 1. ledna 2015:

1. CIMOS LJEVAONICA ROČ d.o.o. proizvodnja aluminijskih odljevaka (CIMOS LJEVAONICA ROČ d.o.o.), Roč, Stanica Roč 21, IPOZ činnost 2.5.b,

2. P. P. C. BUZET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge (P. P. C. BUZET d.o.o.), Buzet, Most 24, IPOZ činnost 2.5.b,

3. Vetropack Straža tvornica stakla d.d. Hum na Sutli (Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli), Hum na Sutli, Hum na Sutli 203, IPOZ činnost 3.3,

4. KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb -pogon mesa (zpracování masa), IPOZ činnost 6.4.a,

5. SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo (SLADORANA d.d.), Županja, Šećerana 63, IPOZ činnost 6.4.b,

6. KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb - farma br. 19 (farma č. 19, umístění: Donji Martijanec, Vrbanovec), IPOZ činnost 6.6.a,

7. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 - farma Slaščak, IPOZ činnost 6.6.b,

8. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 - farma Magadenovac, IPOZ činnost 6.6.c,

9. ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (závod Umag, umístění: Umag, Ungarija bb), IPOZ činnost 6.7,

10. ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (závor Zadar, umístění: Zadar, Murvica bb), IPOZ činnost 6.7,

11. HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32, IPOZ činnost 6.7,

12. BELIŠĆE dioničko društvo za proizvodnju papira, kartonske ambalaže, strojeva, primarnu i finalnu preradu drva i suhu destilaciju drva (BELIŠĆE d.d.), Belišće, Trg Ante Starčevića 1 - kromě parních kotlů K3 a K4 (přechodné období do 31. prosince 2017, viz níže), IPOZ činnost 6.1 .b,

13. MAZIVA-ZAGREB d.o.o. za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima (MAZIVA-ZAGREB d.o.o.), Zagreb, Radnička cesta 175, IPOZ činnost 1.2;

c) ode dne 1. července 2015:

GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti M. Gavrilovića potomci, d.o.o. (GAVRILOVIĆ d.o.o.), Petrinja, Gavrilovićev trg 1 - pogon klaonice: papkari, rezanje i prerada mesa i proizvodnja prerađevina od peradi i papkara, te skladištenje mesa (jateční závod: dobytek, krájení a zpracování masa, výroba zpracovaných produktů z drůbeže a dobytka a uskladňování masa), IPOZ činnost 6.4.a;

d) ode dne 1. ledna 2016:

1. FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2, IPOZ činnost 2.4,

2. CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala (CEMEX Hrvatska d.d.), Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana bb - pogon Sv. Kajo (závod Sv. Kajo), IPOZ činnost 3.1,

3. CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala (CEMEX Hrvatska d.d.), Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana bb - pogon Sv. Juraj (závod Sv. Juraj), IPOZ činnost 3.1,

4. CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala (CEMEX Hrvatska d.d.), Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana bb - pogon 10. kolovoza (závod 10. kolovoza), IPOZ činnost 3.1,

5. KIO KERAMIKA d.o.o. za proizvodnju keramičkih pločica - “u stečaju“ (KIO KERAMIKA d.o.o. - “u stečaju“), Orahovica, V. Nazora bb - pogon Orahovica (závod Orahovica, umístění: Orahovica, V. Nazora bb), IPOZ činnost 3.5,

6. KIO KERAMIKA d.o.o. za proizvodnju keramičkih pločica - “u stečaju“ (KIO KERAMIKA d.o.o. - “u stečaju“), Orahovica, V. Nazora bb - pogon Rujevac (závod Rujevac, umístění: Dvor, Rujevac bb), IPOZ činnost 3.5,

7. PLIVA HRVATSKA d.o.o. za razvoj, proizvodnju i prodaju lijekova i farmaceutskih proizvoda (PLIVA HRVATSKA d.o.o.), Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25 - pogon Savski Marof (závod Savski Marof, umístění: Prigorje Brdovečko, Prudnička 98), IPOZ činnost 4.5,

8. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - mesna industrija (zpracování masa, umístění: Sv. Petar u Šumi), IPOZ činnost 6.4.a a 6.4.b,

9. KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb - farma br. 20 (farma č. 20, umístění: Petrijanec-Nova Ves), IPOZ činnost 6.6.a,

10. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Sv. Petar u Šumi 8 (umístění: Sveti Petar u Šumi), IPOZ činnost 6.6. a,

11. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Sv. Petar u Šumi 9 (umístění: Sveti Petar u Šumi), IPOZ činnost 6.6. a,

12. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Barban (umístění: Barban), IPOZ činnost 6.6.a,

13. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Muntrilj (umístění: Muntrilj), IPOZ činnost 6.6.a,

14. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Šikuti (umístění: Svetvinčenat), IPOZ činnost 6.6.a,

15. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Žminj 2 (umístění: Žminj), IPOZ činnost 6.6.a,

16. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Surani 2 (umístění: Tinjani, Surani), IPOZ činnost 6.6.a,

17. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Pilati (umístění: Lovrin, Pilati), IPOZ činnost 6.6.a,

18. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Škropeti 2 (umístění: Škropeti), IPOZ činnost 6.6.a,

19. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Katun 2 (umístěn: Trviz, Katun Trviski), IPOZ činnost 6.6.a,

20. PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo (PURIS d.d.), Pazin, Hrvatskog narodnog preporoda 2 - farma Srbinjak (umístění: Jakovici, Srbinjak), IPOZ činnost 6.6.a,

21. AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila I proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - umístění: Zagreb, Jankomir 5, IPOZ činnost 6.7,

22. BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću (BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.), Split, Put Supavla 21, IPOZ činnost 6.7,

23. CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d, IPOZ činnost 6.7,

24. MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb, IPOZ činnost 6.7,

25. 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, IPOZ činnost 6.7,

26. CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJET-LOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13, IPOZ činnost 6.7,

27. BRODOTROGIR d.d., Trogir, Put brodograditelja 16, IPOZ činnost 6.7,

28. ULJANIK Brodogradilište, d.d., Pula, Flaciusova 1, IPOZ činnost 6.7;

e) ode dne 1. ledna 2017:

1. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33, IPOZ činnost 2.4,

2. KANDIT PREMIJER d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (KANDIT PREMIJER d.o.o.), Osijek, Frankopanska 99, IPOZ činnost 6.4.b,

3. KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb - farma br. 21 (farma č. 21, umístění: Čakovec, Totovec), IPOZ činnost 6.6.a,

4. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 - farma Lužani, IPOZ činnost 6.6.b;

f) ode dne 1. ledna 2018:

1. BELIŠĆE dioničko društvo za proizvodnju papira, kartonske ambalaže, strojeva, primarnu i finalnu preradu drva i suhu destilaciju drva (BELIŠĆE d.d.), Belišće, Trg Ante Starčevića 1 - parni kotao K3, parni kotao K4 (parní kotel K3, parní kotel K4), IPOZ činnost 1.1 (týká se pouze parních kotlů K3 a K4),

2. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - KTE Jertovec (elektrárna s kombinovaným cyklem Jertovec, umístění: Konjšćina, Jertovec, Jertovec 151), IPOZ činnost 1.1,

3. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - TE Plomin 1 (tepelná elektrárna Plomin 1, umístění: Plomin, Plomin bb), IPOZ činnost 1.1,

4. TE PLOMIN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije (TE PLOMIN d.o.o.), Plomin, Plomin bb - TE Plomin 2 (tepelná elektrárna Plomin 2, umístění: Plomin, Plomin bb), IPOZ činnost 1.1,

5. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - EL-TO Zagreb (elektrárna Zagreb - teplárna, umístění: Zagreb, Zagorska 1), IPOz činnost 1.1,

6. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - TE-TO Zagreb (tepelná elektrárna Zagreb - teplárna, umístění: Zagreb, Kuševačka 10 a), IPOZ činnost 1.1,

7. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - TE Sisak (tepelná elektrárna Sisak, umístění: Sisak, Čret bb), IPOZ činnost 1.1,

8. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - TE-TO Osijek (tepelná elektrárna Osijek - teplárna, umístění: Osijek, Martina Divalta 203), IPOZ činnost 1.1,

9. HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije (HEP-Proizvodnja d.o.o.), Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 - TE Rijeka (tepelná elektrárna Rijeka, umístění: Kostrena, Urinj bb), IPOZ činnost 1.1,

10. DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo (DIOKI d.d.), Zagreb, Čulinečka cesta 252, IPOZ činnost 1.1,

11. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (INA, d.d.), Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 - Rafinerija nafte Rijeka - Urinj (ropná rafinérie Rijeka - Urinj,umístění: Kostrena, Urinj), IPOZ činnost 1.2,

12. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (INA, d.d.), Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 - Rafinerija nafte Sisak (ropná rafinérie Sisak, umístění: Sisak, Ante Kovačića 1), IPOZ činnost 1.2,

13. ŽELJEZARA SPLIT poduzeće za proizvodnju i preradu čelika d.d. „u stečaju“ (ŽELJEZARA SPLIT d.d. „u stečaju“), Kaštel Sućurac, Cesta dr. F. Tuđmana bb, IPOZ činnost 2.2,

14. PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva (PETROKEMIJA, d.d.), Kutina, Aleja Vukovar 4, IPOZ činnost 4.2.b.

VI. CHEMICKÉ LÁTKY

32006 R 1907: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

a) Odchylně od čl. 23 odst. 1 a 2 a od článku 28, které stanovují lhůtu pro registraci a předběžnou registraci látek v nich uvedených, se výrobcům, dovozcům a výrobcům předmětů usazeným v Chorvatsku poskytuje pro předběžnou registraci zavedených látek přechodné období v délce šesti měsíců ode dne přistoupení. Lhůta stanovená v čl. 23 odst. 1 a 2 pro první a druhou registraci činí dvanáct měsíců ode dne přistoupení.

b) Články 6, 7, 9, 17, 18 a 33 se v Chorvatsku nepoužijí po dobu šesti měsíců ode dne přistoupení.

c) Odchylně od přechodných opatření pro látky zahrnuté do přílohy XIV se žadatelům usazeným v Chorvatsku poskytuje přechodné období v délce šesti měsíců ode dne přistoupení, do jehož skončení musí být doručeny žádosti o povolení, pokud lhůta pro podání žádosti uplyne přede dnem přistoupení nebo do šesti měsíců od tohoto dne.

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(1) Úř. věst. L 25 7, 19.10.1968, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33) a s účinkem od 30. dubna 2006 zrušená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(1) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(2) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.

(3) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(1) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.

Dodatek k PŘÍLOZE V

Chorvatskem poskytnuty seznam (*) léčivých přípravků, u nichž rozhodnutí o registraci vydané podle chorvatských právních předpisů přede dnem přistoupení zůstane v platnosti, dokud nebude prodlouženo v souladu s acquis Unie, nebo do 30. června 2017, podle toho, co nastane dříve.

Uvedení léčivého přípravku na tomto seznamu samo o sobě neznamená, že pro něj bylo vydáno rozhodnutí o registraci v souladu s acquis Unie.

Poznámky pod čarou

(*) Viz Úř. věst. C 119 E, 24.4.2012


IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

RADA

Dodatek k příloze V Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o zalomení Evropského společenství pro atomovou energii

(2012/C 119 E/01)

Dodatek

uvedený v oddíle 1 „Volný pohyb zboží“ přílohy V (1)

Chorvatskem poskytnutý seznam léčivých přípravků, u nichž rozhodnutí o registraci vydané podle chorvatských právních předpisů přede dnem přistoupení zůstane v platnosti, dokud nebude prodlouženo v souladu s acquis Unie, nebo do 30. června 2017, podle toho, co nastane dříve.

Uvedení léčivého přípravku na tomto seznamu samo o sobě neznamená, že pro něj bylo vydáno rozhodnutí o registraci v souladu s acquis Unie.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU: LÉKOVÁ FORMA VÝROBCE CHARAKTER A OBSAH OBALU Tuzem- ský Dová- žený Hromad- ně vyráběný Gene- rikum UDMP nCADREAC Centra- lizo- vaný postup Přípra-
vek regi-
strovaný postu- pem vzájem- ného uzná- vání
Volně pro- dejný Rostli- nný Imuno- logický Trans-fúzní přípra-
vek
Přípra-
vek pro vzácné onemo-
cnění
1M chlorid draselný (7,45 %) koncentrát 50 ml koncentrát pro nitrožilní aplikaci po rekonstituci Hrvatski závod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Záhřeb, Chorvatská republika 50 ml roztoku ve skleněné injekční lahvičce s chlorbutylovou zátkou chráněnou hliníkovým víčkem (krabičky po 40 lahvičkách) ANO ANO
1M roztok hydrogenuhličitanu sodného (8,4%) k nitrožilní infuzi roztok k nitrožilní infuzi Hrvatski závod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Záhřeb, Chorvatská republika 100 ml roztoku ve skleněné infuzní lahvičce s pryžovou zátkou chráněnou hliníkovou zátkou, krabice po 20 lahvičkách s plastovými držadly ANO ANO
A.T. 10 roztok perorální roztok Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo 15 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s plastovým kapacím zařízením, dodáváno v krabičce ANO ANO
Abaktal 400 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Abaktal 400 mg/ 5 ml injekční roztok injekční roztok Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 10 ampulek roztoku po 5 ml, dodáváno v krabičce ANO ANO
Accupro 10 mg, tablety potahované tablety Gödecke GmbH, součást Pfizer Group, Karlsrahe, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Accupro 20 mg, tablety potahované tablety Gödecke GmbH, součást Pfizer Group, Karlsruhe, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Accupro 5 mg, tablety potahované tablety Gödecke GmbH, součást Pfizer Group, Karlsruhe, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aclasta 5 mg, infuzní roztok infuzní roztok Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 100 ml roztoku v plastové lahvičce s pryžovou zátkou, hliníkovým kroužkem a ochranným plastovým víčkem, 1 lahvička v krabičce ANO ANO ANO
ACT-HIB VACCINE proti bakterii Haemophilus influenzae typu b lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu roztoku Sanofi Pasteur S.A., 2 avenue Pont Pasteur, Lyon, Francie lahvička s 1 dávkou lyofilizované vakcíny a 1 skleněná injekční stříkačka s rozpouštědlem pro přípravu injekce (0,5 ml), dodáváno v krabičce ANO ANO
Actilyse 50 mg, lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Birkendorfer Straße 65, Biberach an der Riss, Německo 50 ml lyofilizátu v lahvičce, 50 ml rozpouštědla (voda pro injekci) v lahvičce a přenášecí jehla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Activelle potahované tablety Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvard, Dánsko 28 tablet v plastovém kalendářovém balení (dávkovač s vyznačenými dny v týdnu), dodáváno v krabičce ANO ANO
Actonel 30 mg tablety potahované tablety Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Weiterstadt, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Actonel 35 mg tablety potahované tablety Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Weiterstadt, Německo blistr, 4 (1 × 4) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Actonel 5 mg tablety potahované tablety Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Weiterstadt, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Actrapid HM 100 injekční roztok (pro subkutánní, intramuskulární a intravenózní podání) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvard, Dánsko 10 ml roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Actrapid Penfill injekční roztok pro subkutánní podání Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvard, Dánsko; Novo Nordisk Production SAS, 45 avenue ďOrléans, Chartres, Francie 5 skleněných zásobních vložek o obsahu 3 ml roztoku v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Adartrel 0,25 mg tablety potahované tablety SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie blistr (PVC/PCTFE/Al), 12 (1 × 12) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Adartrel 0,5 mg tablety potahované tablety SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie blistr (PVC/PCTFE/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Adartrel 2 mg tablety potahované tablety SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie blistr (PVC/PCTFE/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Adriblastina PFS 10 mg injekční roztok (2 mg/ml) injekční roztok Pfizer Italia S.r.l., Milán, Itálie 5 ml injekčního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Adriblastina PFS 50 mg injekční roztok (2 mg/ml) injekční roztok Pfizer Italia S.r.l., Milán, Itálie 25 ml injekčního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Advantan krém krém Intendis Manufacturing, Segrate., Milán, Itálie 15 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Advantan mast mast Intendis Manufacturing, Segrate., Milán, Itálie 15 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aerius 0,5 mg/ml sirup sirup Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 60 ml sirupu v lékovce z hnědého skla s odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aerius 5 mg, potahované tablety potahované tablety Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie blistr, 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Afloderm krém krém Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 20 g krému v hliníkové tubě s plastovým víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Afloderm krém krém Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 40 g krému v hliníkové tubě s plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Afloderm mast mast Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 20 g masti v hliníkové tubě s plastovým víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Afluria, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti chřipce (fragmentovaná inaktivovaná) injekční suspenze CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, Melbourne, Victoria 3052, Austrálie krabička s 1 předplněnou injekční stříkačkou (skleněnou, typu I) s jehlou, která obsahuje 1 dávku vakcíny (0,5 ml suspenze) ANO ANO
Aggrastat, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 50 ml roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aggrenox 200/25 mg tobolky s řízeným uvolňováním tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Biberach an der Riss, Německo 60 tobolek v plastovém (PP) obalu s plastovým (PE) pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aglurab 1 000 potahované tablety Weifa AS, Oslo, Norsko 60 tablet v plastové lahvičce (HDPE) s plastovou zátkou (v lahvičce je sáček nebo v zátce tobolka se silikagelem, který pohlcuje zápach z tablet) ANO ANO
Aglurab 850 potahované tablety Weifa AS, Oslo, Norsko 36 tablet v plastové lahvičce (HDPE) s desikantem ANO ANO
Agrippal, vakcína proti chřipce (inaktivovaný povrchový antigen) suspenze pro intramuskulární nebo subkutánní podání Chiron S.r.l, Siena, Itálie předplněná injekční stříkačka s jehlou obsahující jednu dávku vakcíny (0,5 ml) ve formě suspenze ANO ANO
Agrippal, injekční roztok, předplněná injekční stříkačka, vakcína proti chřipce /povrchové antigeny), inaktivovaná injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Novartis Vaccines & Diagnostics S.r.l., Siena, Itálie předplněná injekční stříkačka (skleněná, typu I) obsahující 0,5 ml suspenze, opatřená jehlou (23G, 1″ nebo 25G, 1″; nebo 25G, 5/8″;) a pryžovou pístovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Akineton injekce injekční roztok Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ampulek (1 ml) injekčního roztoku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Akineton tablety tablety Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl, Via Cavour 70, Mede (PV), Itálie blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aknet kožní roztok Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 30 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s kapacím zařízením a plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aktivin H tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aktivin H tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 60 tablet v polypropylenové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Alamcin 250 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s BILIM PHARMACEUTICALS A.S., Maslak Istanbul, Turecko lékovka z hnědého skla s práškem pro přípravu 100 ml suspenze s polyetylenovou zátkou a plastovou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Albothyl roztok roztok Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo 25 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s černým plastovým víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Albothyl, vaginální kuličky vaginální kuličky Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo 6 vaginálních kuliček v bílé neprůhledné plastové fólii (PVC/ PE), dodáváno v krabičce ANO ANO
Human albumin, 20 % roztok k nitrožilnímu použití roztok k nitrožilnímu použití Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika skleněná lahvička obsahující 50 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Human albumin, 20 % roztok k nitrožilnímu použití roztok k nitrožilnímu použití Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika skleněná lahvička obsahující 100 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Human albumin 20 % roztok k nitrožilnímu použití (Albumini humani solutio), 200 g/1 infuzní roztok Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika skleněná lahvička obsahující 50 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Human albumin 20 % roztok k nitrožilnímu použití (Albumini humani solutio), 200 g/1 krve infuzní roztok Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika skleněná lahvička obsahující 100 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Human albumin, 5 % roztok k intravenóznímu použití roztok k nitrožilnímu použití Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika jedna injekční lahvička obsahující 250 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldactone 100 mg tobolky tobolky Roche Farma S.A., Madrid, Španělsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldactone 25 mg obalené tablety obalené tablety Roche Farma S.A., Madrid, Španělsko blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldactone 50 mg obalené tablety obalené tablety Roche Farma S.A., Madrid, Španělsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldizem 60 mg tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldizem 90 mg tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aldurazyme 100 U/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velká Británie jedna injekční lahvička obsahující 5 ml koncentrátu pro přípravu roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO ANO
Aledox 70 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PA/Al/PVC/Al), 4 (4 × 1) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alendor 70 tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 4 (4 × 1) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alendor tablety 5 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alendor tablety 10 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alfuzosin Pliva tablety 10 mg potahované tablety s prodlouženým uvolňováním Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alfuzosin Pliva tablety 5 mg potahované tablety s prodlouženým uvolňováním Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alimta 500 mg, prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, Fegersheim, Francie skleněná lahvička, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Alkagin 2,5 g/5 ml injekční roztok injekční roztok Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 50 (5 × 10) ampulek po 5 ml roztoku v plastikovém přířezu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alkagin 500 mg tablety tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Almacin 500 mg tobolky tobolky Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s BILIM pharmaceuti- CALS A.S., Maslak Istanbul, Turecko 16 tobolek v blistru (PVC/Al), dodáváno v krabičce ANO ANO
Alomax 2 % kožní roztok kožní roztok Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 60 ml roztoku v bílé plastové lahvičce s plastovou zátkou a plastovou dávkovací pumpičkou s rozprašovacím nástavcem v ochranném sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Alomax 5 % kožní roztok kožní roztok Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 60 ml roztoku v bílé plastové lahvičce s plastovou zátkou a plastovou dávkovací pumpičkou s rozprašovacím nástavcem v ochranném sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Alomide 1 mg/ml oční kapky oční kapky Alcon-Couvreur s.a., Rijksweg 14, Puurs, Belgie 5 ml roztoku v plastové lahvičce s kapacím násadcem, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Alopurinol 100 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 100 tablet v plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aloxi, injekční roztok injekční roztok Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damas-town, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko jedna injekční lahvička obsahující 5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Alphagan oční kapky oční kapky Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damas-town, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko 5 ml roztoku v plastové lahvičce s kapacím násadcem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Alvesco 160 Inhaler roztok k inhalaci v tlakovém obalu Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo hliníkový obal s dávkovacím ventilem, ústním aplikátorem a zátkou, 60 inhalací ANO ANO ANO
Alvesco 40 Inhaler roztok k inhalaci v tlakovém obalu Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo hliníkový obal s dávkovacím ventilem, ústním aplikátorem a zátkou, 60 inhalací ANO ANO ANO
Alvesco 80 Inhaler roztok k inhalaci v tlakovém obalu Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo hliníkový obal s dávkovacím ventilem, ústním aplikátorem a zátkou, 60 inhalací ANO ANO ANO
Amaryl 1,0 tablety Aventis Pharma, S.S. 17 KM 22, Scoppito, Itálie blistr, 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amaryl 2,0 tablety Aventis Pharma, S.S. 17 KM 22, Scoppito, Itálie blistr, 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amaryl 3,0 tablety Aventis Pharma, S.S. 17 KM 22, Scoppito, Itálie blistr, 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor 10 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor 20 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor 5 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 20 (1 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor H 10 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 20 (1 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor H 10 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amicor H 20 tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aminfluorid zubní gel zubní gel Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika tuba s obsahem 25 g gelu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aminfluorid zubní roztok zubní roztok Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 50 ml roztoku v polyethylenovém sáčku s kapacím zařízením a šroubovacím uzávěrem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aminomix 2 Novum infuzní roztok (pro parenterální výživu) Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo Jeden dvoukomorový vak (pro roztok A a B), vnitřní vak je rozdělen pomocí sváru do dvou komor (s roztokem léčivých látek a infuzním roztokem), mezi vnitřním vakem a přebalem je umístěn adsorbér kyslíku ANO ANO
Aminomix 2 Novum infuzní roztok (pro parenterální výživu) Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo Jeden dvoukomorový vak (pro roztok A a B), vnitřní vak je rozdělen pomocí sváru do dvou komor (s roztokem léčivých látek a infuzním roztokem), mezi vnitřním vakem a přebalem je umístěn adsorbér kyslíku ANO ANO
Aminophyllinum Lek 100 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Aminophyllinum Lek 250 mg/10 ml injekční roztok injekční roztok Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 50 (5 × 10) ampulí (10 ml) injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aminophyllinum Lek 350 mg tablety s prodlouženým uvolňováním tablety s prodlouženým uvolňováním Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Aminoplasmal -10% E infuzní roztok B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, Melsungen, Německo 500 ml infuzního roztoku ve skleněné láhvi, 10 lahví v krabici ANO ANO
Aminoplasmal -5 % E infuzní roztok B. Braun Melsungen AG-, Carl-Braun-Straße 1, Melsungen, Německo 500 ml infuzního roztoku ve skleněné láhvi, 10 lahví v krabici ANO ANO
Aminoplasmal Hepa - 10% infuzní roztok B. Braun Melsungen AG-, Carl-Braun-Straße 1, Melsungen, Německo 500 ml infuzního roztoku ve skleněné láhvi, 10 lahví v krabici ANO ANO
Aminoven 10% infuzní roztok Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko jedna skleněná infuzní láhev s 500 ml roztoku ANO ANO ANO
Aminoven 5 % infuzní roztok Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko jedna skleněná infuzní láhev s 500 ml roztoku ANO ANO ANO
Aminoven Infant 10% infuzní roztok Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 10 skleněných infuzních lahviček obsahujících 100 ml roztoku, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO
Aminoven Infant 10% infuzní roztok Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 10 skleněných infuzních lahviček obsahujících 250 ml roztoku, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO
Amiodaron 200 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika krabička se 30 (2 × 15) tabletami v blistru ANO ANO
Amlodipin Cipla 10 mg tablety Cipla Ltd., Věrna Industrial Estate, Věrna Goa, Indie hnědý blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amlodipin Cipla 5 mg tablety Cipla Ltd., Věrna Industrial Estate, Věrna Goa, Indie hnědý blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amlopin 10 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amlopin 5 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amlopin 5 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amoksicilin 375 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 12 tobolek v lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amoksicilin 500 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 16 tobolek v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amoksicilin 250 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika lahvička s práškem na příšpravu 100 ml suspenze, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amonex 10 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amonex 5 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amoxil tobolky 500 mg tobolky Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 16 (2 × 8) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amoxil sirup prášek pro přípravu perorální suspenze Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika lékovka z hnědého skla s práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amphocil 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Torrex Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, Vídeň, Rakousko lahvička z matného skla se 100 mg suché látky', víčko a hliníkový kroužek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amphocil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Torrex Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, Vídeň, Rakousko lahvička z matného skla se 50 mg suché látky', víčko a hliníkový kroužek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amphotericin B, prášek pro přípravu injekčního roztoku prášek pro přípravu injekčního roztoku Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika jedna injekční lahvička obsahující prášek pro přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ampril HD tablety 5 mg/2 5 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Ampril HL tablety 2,5 mg/12,5 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Ampril 1,25 mg tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Ampril 10 mg tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Ampril 2,5 mg tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Ampril 5 mg tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Amyzol 10 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Amyzol 25 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
ANAFRANIL obalené tablety obalené tablety Pliva Croatia Ltd., Záhřeb, Chorvatská republika a Novartis Pharma Services Inc., Basilej, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 30 (3×10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Analgin injekce injekční roztok Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 5 ml injekčního roztoku v ampulce z hnědého skla, 50 ampulek v krabičce ANO ANO
Analgin tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika oranžový blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Andol tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (Al/PVC/PVDC), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Andol 100 tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (Al/PVC/PVDC), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Andol C šumivé tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 10 tablet v lékovce (víčko se silikagelem kroužkem originality) ANO ANO
Androcur-10 tablety tablety Schering GmbH und Co. Produktions KG, Döbereinerstraße 20, Výmar, Německo blistr, 45 (3×15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Androcur-50 tablety tablety Delpharm Lilie S.A.S., Z.I. De Roubaix Est, rue de Toufflers, Lys-lez-Lannoy, Francie blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Androgel 50 mg, gel v sáčku gel Besins International Belgique, Drogenbos, Belgie 5 g gelu v sáčku (PET/Al/PE), 30 sáčků v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Anexate injekční nebo infuzní roztok F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 5 ml roztoku ve skleněné ampulce, 10 ampulek v krabičce ANO ANO
Angal pastilky pastilky Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2×10) pastilek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Angal S oromukosální sprej oromukosální sprej Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 30 ml roztoku v lékovce z hnědého skla se šroubovacím víčkem a dávkovacím rozprašovačem/ rozprašovacím nástavcem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Angeliq potahované tablety potahované tablety Schering AG, Müllerstraße 170-178, Berlín, Německo blistr (PVC/Al), 28 (1 × 28) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Ansilan 10 mg tobolky tobolky Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 25 tobolek ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ansilan mite 5 mg tobolky tobolky Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Antithrombin III Immuno 1 000 IU lyofilizovaný prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem Baxter AG, Industriestraße 67, A-1220 Vídeň, Rakousko injekční lahvička s 1 000 IU antithrombinu III, injekční lahvička s rozpouštědlem, přepouštěcí jehla, filtrační jehla, odvzdušňovací jehla, jehla na jedno použití, infuzní sada, injekční stříkačka na jedno použití, dodáváno v krabičce ANO ANO
Antithrombin III Immuno 500 IU lyofilizovaný prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem Baxter AG, Industriestraße 67, A-1220 Vídeň, Rakousko injekční lahvička s 500 IU antithrombinu III, injekční lahvička s rozpouštědlem, přepouštěcí jehla, filtrační jehla, odvzdušňovací jehla, jehla na jedno použití, infuzní sada, injekční stříkačka na jedno použití, dodáváno v krabičce ANO ANO
Antitoxin (koňské antisérum proti uštknutí zmije obecné) roztok k parenterálnímu použití Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 lahvičkou o obsahu 10 ml přípravku (1 dávka) se sterilní jehlou a injekční stříkačkou na jedno použití ANO ANO
Apidra 100 jednotek/ml (skelněná zásobní vložka o objemu 10 ml) injekční roztok (pro subkutánní podání) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstraße 50, Frankfurt nad Mohanem, Německo jedna skleněná zásobní vložka obsahující 10 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Apidra 100 jednotek/ml (3 ml skleněná zásobní vložka pro OptiClik) injekční roztok pro subkutánní podání Sanofi - Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt nad Mohanem, Německo 5 skleněných zásobních vložek (pro OptiClick) o objemu 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Apidra 100 jednotek/ml (skleněná zásobní vložka o objemu 3,0 ml) injekční roztok pro subkutánní podání Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstraße 50, Frankfurt nad Mohanem, Německo 5 skleněných zásobních vložek o objemu 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Apidra 100 jednotek/ml OptiSet (pero se skleněnou zásobní vložkou o objemu 3 ml) injekční roztok pro subkutánní podání Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstraße 50, Frankfurt nad Mohanem, Německo 5 per se skleněnou zásobní vložkou o objemu 3 ml roztohu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aprovel 150 mg potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aprovel 300 mg potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aprovel 75 mg potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aqua pro injectione rozpouštědlo pro přípravu parentálních roztoků Hrvatski závod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Záhřeb, Chorvatská republika 500 ml vody na injekci ve skleněné infuzní láhvi ANO ANO
Aqua pro injectione rozpouštědlo pro přípravu parentálních roztoků Hrvatski závod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Záhřeb, Chorvatská republika 1 000 ml vody na injekci ve skleněné infuzní láhvi ANO ANO
Aqua pro injectione rozpouštědlo pro přípravu parentálních roztoků Hrvatski závod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Záhřeb, Chorvatská republika 100 ml vody na injekci ve skleněné infuzní lahvičce ANO ANO
Aranesp 10 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 100 µg injekčního roztoku v předplněném peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 100 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná stříkačka na jedno použiti s jehlou obsahující 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 15 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použiti s jehlou obsahující 0,375 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 150 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 150 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 20 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 20 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 30 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 300 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,6 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 300 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,6 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 40 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 40 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 50 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 500 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 1,0 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 500 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 1,0 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 60 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 60 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 80 µg injekčního roztoku v předplněném injekčním peru injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko plastové pero opatřené skleněnou stříkačkou obsahující 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aranesp 80 µg injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce injekční roztok Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemsko jedna skleněná injekční stříkačka na jedno použití s jehlou obsahující 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Arava 10 mg tablety potahované tablety Aventis Intercontinental, route de Choisy-au-Bac, Compiegne, Cedex, Francie krabička s 30 tabletami v plastové lahvičce ANO ANO
Arava 100 mg tablety potahované tablety Aventis Intercontinental, route de Choisy-au-Bac, Compiegne, Cedex, Francie 3 tablety v hliníkovém blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arava 20 mg tablety potahované tablety Aventis Intercontinental, route de Choisy-au-Bac, Compiegne, Cedex, Francie krabička s 30 tabletami v plastové lahvičce ANO ANO
Arcoxial 120 mg, potahované tablety potahované tablety Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), 7 (1 × 7) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Arcoxial 60 mg, potahované tablety potahované tablety Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), 14 (2 × 7) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Arcoxial 90 mg, potahované tablety potahované tablety Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), 14 (2 × 7) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Aredia 15 mg prášek a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 4 bezbarvé skleněné lahvičky s práškem a 4 ampulky rozpouštědla o objemu 5 ml (voda pro injekci), dodáváno v krabičce ANO ANO
Aredia 30 mg prášek a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 2 průhlené skleněné lahvičky s práškem a 2 ampule rozpouštědla o objemu 10 ml (voda pro injekci), dodáváno v krabičce ANO ANO
Arficin 150 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 100 kapslí v hnědé plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arficin 150 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika plastová lahvička se 100 tobolkami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arficin 300 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 16 kapslí v bílé plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arilin rapid vaginální kuličky Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Bielefeld, Německo 2 vaginální kuličky v Al/Al stripu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arimidex potahované tablety AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie blistr (PVC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arixtra 2,5 mg/ 0,5 ml injekční roztok (předplněná injekční stříkačka) injekční roztok pro subkutánní a intravenózní podání Glaxo Wellcome Production, Notre-Dame-de-Bondeville, Francie 10 skleněných injekčních stříkaček o objemu 0,5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Arixtra 7,5 mg/ 0,6 ml injekční roztok (předplněná injekční stříkačka) injekční roztok pro subkutánní a intravenózní podání Glaxo Wellcome Production, Notre-Dame-de-Bondeville, Francie 10 předplněných skleněných injekčních stříkaček o objemu 0,6 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Artein 20 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arvind 100 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arvind 200 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arvind 25 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Arvind 50 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Asacol 400 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Lek farmacevtska družba d.d., Lublaň, Republika Slovinsko ve spolupráci s Tillotts Pharma AG, Ziefen, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 100 (10 × 10) enterosolventních tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Asacol 800 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Lek farmacevtska družba d.d., Lublaň, Republika Slovinsko ve spolupráci s Tillotts Pharma AG, Ziefen, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) enterosolventních tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Asentra 100 mg, potahované tablety potahované tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Asentra 50 mg, potahované tablety potahované tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aspirin 100 mg tablety tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aspirin 500 mg tablety tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aspirin direct žvýkací tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 10 (5×2) tablet ve stripu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aspirin plus C šumivé tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 10 (5 × 2) šumivých tablet ve stripu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Aspirin protect 100 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aspirin protect 300 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Astax tablety 10 mg potahované tablety Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr (PVC/TE/PVDC/Al), 20 (2 x 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Astax tablety 20 mg potahované tablety Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr (PVC/TE/PVDC/Al), 20 (2 x 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Astax tablety 40 mg potahované tablety Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr (PVC/TE/PVDC/Al), 20 (2 x 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atacand 16 mg tablety tablety AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko, AstraZeneca AB, Umea, Švédsko a AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Atacand 32 mg tablety tablety AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko, AstraZeneca AB, Umea, Švédsko a AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Atacand 4 mg tablety tablety AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko, AstraZeneca AB, Umea, Švédsko a AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Atacand 8 mg tablety tablety AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko, AstraZeneca AB, Umea, Švédsko a AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Atacand Plus tablety AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko, AstraZeneca AB, Umea, Švédsko a AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Atenativ 1 000 IU lyofilizát a rozpoušedlo pro intravenózního roztoku Octapharma AB, Stockholm, Švédsko skleněná lahvička s 50 ml lyofilizátu a lahvička s 20 ml rozpouštědla ANO ANO
Atenativ 1 500 IU lyofilizát a rozpoušedlo pro přípravu intravenózního roztoku Octapharma AB, Stockholm, Švédsko skleněná lahvička se 100 ml prášku a lahvička s 30 ml rozpouštědla ANO ANO
Atenativ 500 IU lyofilizát a rozpoušedlo pro přípravu intravenózního roztoku Octapharma AB, Stockholm, Švédsko skleněná lahvička s 50 ml prášku a lahvička s 10 ml rozpouštědla ANO ANO
Atenolol Pliva 100 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 14 (1 x 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atenolol Pliva 50 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 x 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
ATG-Fresenius koncentrát infuzního roztoku Fresenius Biotech GmbH, Am Haag 6-7, Gräfelfing, Německo jedna lahvička obsahující 5 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Athyrazol tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3x10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atoris tablety 10 mg potahované tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko nebo Krka-farma d.o.o., Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atoris 10 mg tablety potahované tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko nebo Krka-farma d.o.o., DPC Jastrebarsko, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atoris 20 mg tablety potahované tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko nebo Krka-farma d.o.o., DPC Jastrebarsko, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atoris tablety 20 mg potahované tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko nebo Krka-farma d.o.o. Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atoris tablety 40 mg potahované tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko nebo Krka-farma d.o.o. DPC Jastrebarsko, Jastrebarsko, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atorvox tablety 10 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atorvox tablety 20 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atorvox tablety 40 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atropini sulfas 0,5 mg/mL injekce injekční roztok pro subkutánní, intramuskulární a intravenózní podání Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 50 bezbarvých skleněných ampulek po 1 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atropini sulfas 1 mg/ml injekce injekční roztok pro subkutánní, intramuskulární a intravenózní podání Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 50 bezbarvých skleněných ampulek po 1 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atrovent 0,025 % inhalační roztok inhalační roztok Instituto de Angeli S.r.L, Regello (Firenze), Itálie 20 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s plastovým (PE) kapacím zařízením a plastovou (PP) zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Atrovent N aerosol k inhalaci aerosol Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Straße 173, Ingelheim am Rhein, Německo 200 inhalačních dávek v kovovém obalu s dávkovacím ventilem a plastovým ústním aplikátorem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Augmentin injekce 1,2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie 5 skleněných lahviček, v každé je dávka léku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Augmentin injekce 2,2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok SmithKline Beecham S.A., Heppignies, Belgie Jedna injekční lahvička obsahující jednu dávku léčivého přípravku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Augmentin sirup 457 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie prášek pro přípravu 70 ml suspenze (přidáním 64 ml vody) ve skleněné lahvičce (s hliníkovou folií), dodáváno v krabičce ANO ANO
Augmentin tablety 1g potahované tablety SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, West Sussex, Velká Británie blistr (PVC/PVDC//Al) vložený s desikantem do zataveného hliníkového sáčku 14 (2 × 7) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aulin 100 mg zrněný prášek zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Helsinn Birex Pharma ceuticals Ltd., Damas-town, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko 6 sáčků po 2 g zrněného prášku pro přípravu perorální suspenze, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aulin 100 mg tablety tablety Helsinn Birex Pharma ceuticals Ltd., Damas-town, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko blistr (bílý, neprůhledný PVC/Al), 6 (1 × 6) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Auropan potahované tablety 3 mg potahované tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 30 potahovaných tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Aurorix potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Avandamet 2 mg/ 1 000 mg tablety potahované tablety Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 9400 Aranda de Duero, Burgos, Španělsko blistr (PVC/PVDC//Al), 56 (4 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avandamet 4 mg/ 1 000 mg tablety potahované tablety Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 9400 Aranda de Duero, Burgos, Španělsko blistr (PVC/PVDC//Al), 56 (4 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avandia 2 mg potahované tablety potahované tablety Glaxo Wellcome Production, Mayenne, Francie blistr, 56 (4× 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avandia 4 mg potahované tablety potahované tablety Glaxo Wellcome Production, Mayenne, Francie blistr, 28 (2× 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avandia 8 mg potahované tablety potahované tablety Glaxo Wellcome Production, Mayenne, Francie blistr, 28 (2× 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avastin 25 mg/1 ml koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej. Švýcarsko 16 ml infuzního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avastin 25 mg/1 ml koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 4 ml koncentrátu infuzního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Avelox 400 mg, potahované tablety potahované tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr (PP/Al l), 5 (1 × 5) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Avelox 400 mg/ 250 ml infuzní roztok infuzní roztok Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo jedna skleněná lahvička s 250 ml infuzního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
AVODART 0,5 mg měkké tobolky měkké tobolky RP Scherer S.A., Beinheim, Francie (pro GlaxoSmithKline) blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
AVONEX 30 µg prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku BIOGEN Idee BV, 2132 WX Hoofddorp, Nizozemsko krabička se 4 lahvičkami s uzávěrem BIO-SET usnaňujícím rekonstituci, 4 injekčními stříkačkami naplněnými rozpouštědlem a 4 jehlami (zařízení BIO-SET) ANO ANO ANO
Azilect 1 mg tablety tablety Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Nizozemsko blistr (Al/Al), 7 (1 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Azilect 1 mg tablety tablety Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Nizozemsko 30 tablet v plastové (HDPE) lahvičce (v plastové zátce (PP) je desikant), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
AZIMED tobolky 250 mg tobolky Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC//Al), 6 (1 × 6) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
AZIMED tablety 500 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 3 (1 × 3) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Azitromicin Lek 250 mg potahované tablety potahované tablety Sandoz S.R.L., Târgu Mures, okres Mures, Rumunsko blistr (PVC/PVDC//Al), 6 (1 × 6) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Azitromicin Lek 500 mg potahované tablety potahované tablety Sandoz S.R.L., Târgu Mures, okres Mures, Rumunsko blistr (PVC/PVDC//Al), 3 (1 × 3) potahované tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Azopt, oční kapky oční kapky Alcon-Couvreur s.a., Rijksweg 14, Puurs, Belgie plastová lahvička s kapacím násadcem s 5 ml suspenze, dodáváno v krabičce ANO ANO
Baclofen 10 mg tablety Polpharma S.A., Polsko 50 tablet v polypropylenové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Baclofen 25 mg tablety Polpharma S.A., Polsko 50 tablet v polypropylenové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Balance 1,5 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 1,5 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 1,5 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 1,5 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 2,3 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 2,3 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 2,3 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 2,3 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 4,25 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 4,25 % glukóza, 1,25 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 4,25 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 500 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Balance 4,25 % glukóza, 1,75 mmol/l kalcium roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo systém stay safe balance - čtyři vaky po 2 000 ml roztoku pro peritoneální dialýzu ve vnějším ochranném plastovém přebalu, dodáváno v kartonové krabici ANO ANO ANO
Baralgin M potahované tablety Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstraße 50, Frankfurt nad Mohanem, Německo blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bazetham tobolky 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PE/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
BCG VACCINE SSI, vakcína proti tuberkulóze - BCG SSI, 0,75 mg lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Statens Serum Institut, Artillerivej, Kodaň S, Dánsko krabička s 10 skleněnými lahvičkami po 10 dávkách lyofylizované vakcíny (0,75 mg) a krabička s 10 skleněnými lahvičkami po 1 ml rozpouštědla Sauton SSI ANO ANO
BCG VACCINE SSI, vakcína proti tuberkulóze - BCG SSI, 1,5 mg lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Statens Serum Institut, Artillerivej, Kodaň S, Dánsko krabička s 10 skleněnými lahvičkami po 20 dávkách lyofylizované vakcíny (1,5 mg) a krabička s 10 skleněnými lahvičkami po 2 ml rozpouštědla Sauton SSI ANO ANO
B-KOMPLEX zrněný prášek zrněný prášek Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 70 g zrněného prášku v sáčku (PEPT/Al/PE) ANO ANO ANO
B-KOMPLEX obalené tablety obalené tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 30 (2×15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bekunis bylinný čaj bylinný čaj Roha Arzneimittel GmbH, Bremen, Německo 80 g čaje v kulaté kartonové krabičce uzavřené hliníkovou fólií a plastikovým krytem ANO ANO ANO
Bekunis obalené tablety obalené tablety Roha Arzneimittel GmbH, Bremen, Německo 45 obalených tablet v plastové tubě s plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Belara potahované tablety Gmnenthal GmbH, Stolberg, Německo blistr (PVC/PVDC//Al), 21 (1 × 21) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bellune 35 obalené tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika průhledný blistr (PVC/Al) v kalendářovém balení, 63 (3 × 21) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Beloderm krém krém Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 15 g krému v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Beloderm mast mast Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 15 g masti v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belodin tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr se 7 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belodin 10 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr s 10 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belogent krém krém Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 15 g krému v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belogent mast mast Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 15 g masti v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belomet 200 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Belomet 200 mg/2 ml injekce injekční roztok pro intramuskulární a intravenózní podání Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 10 (2 × 5) ampulek po 2 ml injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belosalic omývadlo omývadlo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 50 ml omývadla v plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belosalic mast mast Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 30 g masti v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Belosept roztok oromukosální roztok Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 200 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s hliníkovým víčkem a 10 ml plastovým odměrným pohárkem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Benil 0,5 %o, nosní kapky nosní kapky Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 ml roztoku ve skleněné lahvičce s plastovým kapacím zařízením, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Benil nosní kapky 1,0 %0 nosní kapky Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 ml roztoku ve skleněné lahvičce s plastovým kapacím zařízením, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Benzyl benzoate, Jadran kožní emulze Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 150 ml emulze v lékovce z hnědého skla s plastovým víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Beriate P 500 lyofilizovaný přípravek a rozpouštědlo Aventis Behring GmbH, Emil-von-Behring Straße 76, Marburg, Německo lahvička s lyofylizovaným lékem a lahvička s vodou pro injekci v kartonové krabičce, v níž je rovněž letáček, sada pro rozpouštění a filtrační jehla ANO ANO
Betadine 1 % roztok kloktadlo Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Mundipharma AG, Basilej, Švýcarsko 100 ml roztoku v hnědé plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Betadine 10 % mast mast Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Mundipharma AG, Basilej, Švýcarsko 20 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betadine 10 % roztok roztok Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Mundipharma AG, Basilej, Švýcarsko 100 ml roztoku v hnědé plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Betadine 200 mg vaginální kuličky vaginální kuličky Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Mundipharma AG, Basilej, Švýcarsko 14 (2 × 7) vaginálních kuliček ve fólii (PVC/PE), dodáváno v krabičce ANO ANO
Betadine 7,5 % roztok roztok na čištění a desinfekci kůže Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Mundipharma AG, Basilej, Švýcarsko 1 000 ml roztoku v bílé polyethylenové láhvi ANO ANO ANO
Betaferon lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Boehringer Ingelheim Pharma KG, Biberach an der Riss, Německo a Chiron Corporation, Emeryville, USA pro Schering AG, Berlín, Německo 15 třímililitrových lahviček s práškem a 15 třímililitrových lahviček po 2 ml rozpouštědla ANO ANO ANO
Betaferon injekce lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Boehringer Ingelheim Pharma KG, Biberach, Německo a Chiron Corporation, Emeryville, USA pro Schering AG, Berlín, Německo 15 injekčních lahviček s práškem a 15 předplněných injekčních stříkaček s 1,2 ml rozpouštědla (0,54% roztok chloridu sodného) ANO ANO ANO
Betaglid 1 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaglid 2 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaglid 3 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaklav duo tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 (5 × 2) tablet ve stripu (Al/ PE//Al) dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaklav prášek pro přípravu infuzního roztoku 2,2 prášek pro přípravu infuzního roztoku Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 100 ml skleněné lahvičky obsahující 2,2 g prášku na přípravu infuzního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaklav prášek pro přípravu injekčního roztoku 1,2 prášek pro přípravu injekčního roztoku Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 20 ml skleněné lahvičky obsahující 1,2 g prášku na přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaserc 16 mg tablety Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko a Solvay Pharmaceuticals, lieu dit Maillard, Châtillon-sur-Chalaronne, Francie blistr (PVC/PVDC/Al), 60 (3 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaserc 24 mg tablety Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko a Solvay Pharmaceuticals, lieu dit Maillard, Châtillon-sur-Chalaronne, Francie blistr (PVC/PVDC), 20 (1 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betaserc 8 mg tablety Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko a Solvay Pharmaceuticals, lieu dit Maillard, Châtillon-sur-Chalaronne, Francie blistr (PVC/PVDC/Al), 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betazon krém krém Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 20 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betazon mast mast Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 20 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betoptic 0,5 % oční kapky oční kapky Alcon-Couvreur s.a., Rijksweg 14, Puurs, Belgie 5 ml roztoku ve plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Betrion mast Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika hliníková tuba ANO ANO
BiCNU injekce 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Bristol Myers-Squibb S.r.L, Sermoneta, Latina, Itálie injekční lahvička s práškem a injekční lahvička s 3 ml rozpouštědla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bilobil forte tobolky 80 mg tobolky Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bilobil tobolky tobolky Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisobel 10 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC//Al), 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bisobel 5 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC//Al), 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bisolex F tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika oranžový blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolex roztok perorální kapky, roztok Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 30 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s kapac vložkou a plastovou 6 ml odměrkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolex sirup sirup Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 200 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s hliníkovou folií a 5 ml plastovou odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolex tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika oranžový blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolvon 2 mg/ml roztok perorální roztok a roztok k inhalaci Instituto de Angeli, Regello (FI), Itálie 40 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s kapacím zařízením a odměrným pohárkem (1-6 ml), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolvon sirup 4 mg/5 ml sirup Boehringer Ingelheim France, 12, rue André Huet, Remeš, Cedex, Francie 250 ml sirupu v lékovce z hnědého skla, plastová odměrná nádobka (2,5 a 5 ml) nebo plastová odměrná lžička (2,5 a 5 ml), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisolvon 8 mg tablety tablety Boehringer Ingelheim France, 12, rue André Huet, Remeš, Cedex, Francie bílý blistr (PVC/PVDC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Bisopromerck 10 potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bisopromerck 5 potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr (PVC/Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bivacyn oční a ušní kapky oční a ušní kapky Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko jedna lékovka z hnědého skla s práškem, jedna skleněná lahvička s 10 ml rozpouštědla a plastovým kapacím zařízením (v ochranném balení), dodáváno v krabičce ANO ANO
Bivacyn mast mast Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 30 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bivacyn oční mast oční mast Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 3,5 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bivacyn kožní zásyp kožní zásyp Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 5 g zásypu v plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bivacyn kožní sprej ve formě prášku kožní sprej ve formě prášku Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 150 ml spreje (ve formě prášku) v hliníkovém obalu s nebulizérem, dodáváno v krabičce ANO ANO
BLEOCIN - S prášek pro přípravu injekčního roztoku Euro Nippon Kayaku GmbH, Frankfurt nad Mohanem, Německo 10 ml průhledná skleněná lahvička obsahující prášek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bloxan 100 mg tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bondronat, 2 mg, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, Německo jedna injekční lahvička obsahující 2 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Bondronat 50 mg, potahované tablety potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr (Al/Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Bondronat 6 mg, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, Německo jedna injekční lahvička obsahující 6 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Bonefos 400 mg tobolky tobolky Schering Oy, Turku, Finsko 100 kapslí v plastové (HDPE) lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonefos 60 mg, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Schering Oy, Turku, Finsko 5 ampulek po 5 ml koncentrátu roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonefos 60 mg, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Schering Oy, Turku, Finsko 5 ampulek po 5 ml koncentrátu roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonefos 800 mg tablety potahované tablety Schering Oy, Turku, Finsko blistr (PVC/Al), 60 tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonna 35 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 4 (4 × 1) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonna 5 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 28 (1 × 28) tablety, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bonviva 150 mg, potahované tablety potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarskoblistr (Al/Al), 1 potahovaná tableta, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Bonviva 3 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, Německo předplněné injekční stříkačeky obsahující 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Botox lyofilizát pro přípravu injekce k intramuskulárnímu podání Allergan Pharmaceuticals Republic of Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Irsko skleněná lahvička o objemu 10 ml obsahující 1,4 mg prášku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Brinerdin obalené tablety obalené tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko ve spolupráci s Novartis Pharma Ltd., Švýcarsko 50 (5 × 10) tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Brivuzost tablety Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlín, Německo blistr (PVC/Al), 7 tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Bromergon 2,5 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 30 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Brufen 400 potahované tablety potahované tablety Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo blistr (PVC/Al nebo PVC/PVDC/ Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Brufen 600 potahované tablety potahované tablety Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo blistr (PVC/Al nebo PVC/PVDC/ Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Bubil šampon šampon AD JAKA 80 Radoviš, Radoviš, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 60 ml šamponu v lékovce z hnědého skla s hliníkovým víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Buscol dražé cukrem obalené tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika krabička se 20 (2 × 10) tabletami obalenými cukrem v blistru ANO ANO
Buscopan 10 mg obalené tablety obalené tablety Boehringer Ingelheim France, 12, rue André Huet, Remeš, Cedex, Francie blistr (PVC/Al), 20 (1 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Byol 10 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/PE/PVDC/Al), 50 (5 × 10) tablet, v hliníkovém sáčku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Byol 10 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Byol 5 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr (PVC/PE/PVDC/Al), 50 (5 × 10) tablet, v hliníkovém sáčku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Byol 5 mg, potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ca-C 500 Sandoz šumivé tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko pro Novartis Consumer Health S.A., Nyon, Švýcarsko 10 šumivých tablet v hliníkové fólii v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Caduet 10 mg/ 10 mg tablety potahované tablety Pfizer GmbH Arzneimittelwerk Gödecke, Mooswaldallee 1, Freiburg, Německo blistr (polyamid/hliník PVC), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Caduet 5 mg/ 10 mg tablety potahované tablety Pfizer GmbH Arzneimittelwerk Gödecke, Mooswaldallee 1, Freiburg, Německo blistr (polyamid/hliník PVC), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Caffetin Cold potahované tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie blistr (PVC/TE/PVdc-Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Caffetin tablety tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 12 (2 × 6) tablet ve stripu (Al/PE) dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
„Droga“ bylinné projímadlo projímavý bylinný čaj Droga Kolinska d.d., Lublaň, Republika Slovinsko 1,8 g bylinného čaje v nálevovém sáčku zabaleném do papírového obalu, 20 nálevových sáčků ANO ANO ANO
Calcium Sandoz 10% injekce injekční roztok pro intramuskulární a intravenózní podání Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 10 ml roztoku ve skleněné ampulce, 5 ampulek v kartonové krabičce ANO ANO
Calciumvita C šumivé tablety šumivé tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 šumivých tablet zabalených v hliníkové fólii v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Calgel orální gel orální gel GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grun waldzka 189, Poznaň, Polsko 10 g gelu v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Calixta 15 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Calixta 30 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Calixta 45 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
CAMPTO 100 mg/ 5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Aventis Pharma Dagen ham, Dagenham, Essex, Velká Británie lékovka z hnědého skla s 5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
CAMPTO 40 mg/ 2 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Aventis Pharma Dagenham, Dagenham, Essex, Velká Británie lékovka z hnědého skla se 2 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
CANCIDAS 50 mg, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 10 ml skleněná lahvička obsahující prášek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
CANCIDAS 70 mg, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 10 ml skleněná lahvička obsahující prášek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Canesten 1 vaginální talbeta 0,5 g vaginální tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo jedna vaginální tableta v blistru (PA/Al/PVC/Al) a jeden aplikátor, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten 1 vaginální talbeta 0,5 g / Canesten krém vaginální tablety a krém Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo jedna vaginální tableta v blistru (PA/Al/PVC/Al), 20 g krému v hliníkové tubě a aplikátor, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten 3 vaginální krém vaginální krém Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 20 g krému a 3 aplikátory, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten 3 vaginální talbety 0,2 g vaginální tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr (PA/Al/PVC/Al), 3 (1 × 3) vaginální tablety a jeden aplikátor, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten 3 vaginální talbety 0,2 g / Canesten krém vaginální tablety a krém Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 3 vaginální tablety v blistru (PA/ Al/PVC/Al), 20 g krému v hliníkové tubě a aplikátor, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten krém krém Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 20 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten roztok roztok (k vnějšímu použití) Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 20 ml roztoku v plastové lahvičce s kapátkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten kožní zásyp kožní zásyp Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 30 g zásypu v plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canesten kožní sprej, roztok kožní sprej, roztok Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 30 ml roztoku v plastové lahvičce s rozprašovacím nástavcem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Canifug 1 % roztok kožní roztok Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Bielefeld, Německo 30 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s rozprašovacím nástavcem, dodáváno v krabičce ANO ANO
CAPD/DPCA 17 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, konektor (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky po 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 17 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 500 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetru (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 17 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 17 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetru (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 17 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 500 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 18 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, konektor (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky s 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 18 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 500 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetra (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 18 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetra (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 18 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 500 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 18 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 19 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, konektor (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky s 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 19 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 19 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 500 ml roztoku a prázdným drenážním vakem, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
CAPD/DPCA 19 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, přípojka katetru (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 19 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, přípojka katetru (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 2 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, přípojka (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky s 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 2 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 2 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetra (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 3 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, přípojka (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky s 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 3 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetra (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
CAPD/DPCA 3 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 4 sleep safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 5 000 ml roztoku, přívodová hadička, konektor (s ochranným víčkem) k dialyzačímu přístroji („sleep safe cycler“) a příslušenství pro podávání léčivého přípravku, dva plastové vaky s 5 000 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO
CAPD/DPCA 4 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo čtyři plastové vaky s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku ANO ANO
CAPD/DPCA 4 stay safe roztok pro peritoneální dialýzu Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel, Německo jeden plastový vak s 2 000 ml roztoku, přívodová hadička, diskový konektor s obalem a regulátorem drenáže roztoku, konektor katetra (s ochranným víčkem), drenážní vak s drenážní hadičkou a doplňky (injekční port) ANO ANO
Carbomed zrněný prášek zrněný prášek Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 50 g zrněného prášku v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Carbomed tablety tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
CARBOPLATIN EBEWE 150 mg/15 mL koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 15 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARBOPLATIN EBEWE 50 mg/5 mL koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Carboplatin Pliva 150 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 15 ml koncentrátu v lékovce (z hnědého nebo bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým pertlem a plastikovým krytem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Carboplatin Pliva 50 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 5 ml koncentrátu v lékovce z hnědého nebo bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým pertlem a plastikovým krytem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cardiopirin 100 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Lannacher Heilmittel GmbH, Lannach, Rakousko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cardiopirin 50 mg enterosolventní tablety enterosolventní tablety Lannacher Heilmittel GmbH, Lannach, Rakousko blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARMOL kapky kapky, roztok Dr. A.&L. Schmidgall, Vídeň, Rakousko 40 ml roztoku ve skleněné lahvičce s plastovým kapacím zařízením a plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Carvelol 12,5 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica ve spolupráci s F. Hoff mann-La Roche Ltd, Basilej, Švýcarsko 28 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Carvelol 25 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica ve spolupráci s F. Hoff mann-La Roche Ltd, Basilej, Švýcarsko 28 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Carvelol 3,125 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika průhledný blistr (PVC/PVDC/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Carvelol 6,25 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica ve spolupráci s F. Hoff mann-La Roche Ltd, Basilej, Švýcarsko 28 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARVETREND tablety 12,5 mg každá tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolu Pliva Croatia Ltd., Ulica grada, Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARVETREND tablety 25 mg každá tableta obsahuje 25 mg carvedilolu Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC//Al), 28 (1 × 28) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARVETREND tablety 3,125 mg každá tableta obsahuje 3,125 mg carvedilolu Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
CARVETREND tablety 6,25 mg každá tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolu Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Casodex tablety 150 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo a AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Ches hire, Velká Británie blistr (PVC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Casodex tablety 50 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo a AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Ches hire, Velká Británie blistr (PVC/Al), 28 (2×14) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Cedax tobolky 400 mg tobolky SIFI, Aci S. Antonio, Catania, Itálie 5 tobolek ve stripu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cedax prášek pro přípravu perorální suspenze 180 mg/ 5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze SIFI, Aci S. Antonio, Catania, Itálie 15 g prášku na přípravu 60 ml perorální suspenze ANO ANO
Cefaleksin 500 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 16 (1 × 16) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefaleksin 250 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika lékovka z hnědého skla se šroubovacím hliníkovým uzávěrem ANO ANO
Cefaleksin Alkaloid 250 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie lékovka z hnědého skla s práškem pro přípravu 100 ml suspenze s hliníkovou zátkou a odměrnou plastovou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefalexin Alkaloid 500 mg tobolky tobolky Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie blistr (PVC/Al), 16 (2×8) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefalin tobolky 500 mg tobolky Pliva Krakow, Krakov, Polsko blistr (PVC/Al), 16 (2×8) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefalin sirup 250 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi Pliva Krakow, Krakov, Polsko lékovka (100 ml) z hnědého skla s plastovou zátkou a hliníkovým ROPP uzávěrem ANO ANO
Cefalin tablety 1 g potahované tablety Pliva Krakow, Krakov, Polsko blistr (PVC/Al), 16 (2×8) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefixim suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 53 g prášku na přípravu 100 ml suspenze v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefixim tablety potahované tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefotaksim injekce 1 g prášek pro přípravu injekčního roztoku Farmal d.d., Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Chorvatská republika ve spolupráci s Lek d.d., Lublaň, Verovškova 57, Republika Slovinsko jedna injekční lahvička obsahující 1,0 g prášku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefotaksim injekce 2 g prášek pro přípravu infuzního roztoku Farmal d.d., Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Chorvatská republika ve spolupráci s Lek d.d., Lublaň, Verovškova 57, Republika Slovinsko jedna injekční lahvička obsahující 2,0 g prášku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefzil 250 mg/5 ml prášek pro přípravu perorální suspenze prášek pro přípravu perorální suspenze Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso. Anagni, Itálie 30 g prášku pro přípravu perorální suspenze v 60 ml plastové (HDPE) lahvičce s plastovou odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cefzil 500 mg potahované tablety potahované tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso, Anagni, Itálie blistr (PVC/PVDC//Al), 10 (2 × 5) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Celebrex tobolky 200 mg tobolky Pharmacia Limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE613YA, Velká Británie 10 tobolek v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
CellCept 250 mg tobolky tobolky F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 100 (10 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
CellCept 500 mg tablety potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr (PVC/Al), 50 (5 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Cerezyme 200 U prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velká Británie jedna injekční lahvička s práškem pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Cerezyme 400 U prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku prášek pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill. Suffolk CB9 8PU, Velká Británie jedna injekční lahvička s práškem pro přípravu koncentrátu infuzního roztoku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Cerson 5 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Certican 0,1 mg tablety pro přípravu perorální suspenze tablety pro přípravu perorální suspenze Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Certican 0,25 mg tablety tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Certican 0,25 mg tablety pro přípravu perorální suspenze tablety pro přípravu perorální suspenze Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Certican 0,5 mg tablety tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Certican 0,75 mg tablety tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Certican 1,0 mg tablety tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PA/Al/PVC/Al), 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
CETROTIDE 0,25 mg prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo injekční lahvička s práškem a injekční stříkačka s rozpouštědlem, dodáváno v krabičce ANO ANO
CETROTIDE 3 mg prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo injekční lahvička s práškem a injekční stříkačka s rozpouštědlem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Champix tablety 0,5 mg/1 mg potahované tablety Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co., Illertissen, Německo jedenáct 0,5 ml tablet v blistru (Aclar/PVC//Al) + čtrnáct 1 mg tablet v blistru (Aclar/PVC//Al), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Champix tablety 1 mg potahované tablety Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co., Illertissen, Německo blistr (Aclar/PVC//Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v kartonovém obalu ANO ANO ANO ANO
Chirocaine 2,5 mg/ml injekční roztok injekční roztok / koncentrát pro přípravu injekčního roztoku Abbott, Via Pontina 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Itálie 10 polypropylenových ampulek po 10 ml injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Chirocaine 5 mg/ml injekční roztok injekční roztok / koncentrát pro přípravu injekčního roztoku Abbott, Via Pontina 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Itálie 10 polypropylenových ampulek po 10 ml injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok injekční roztok / koncentrát pro přípravu injekčního roztoku Abbott, Via Pontina 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Itálie 10 polypropylenových ampulek po 10 ml injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Chloramphenicol Krka oční mast oční mast Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 5 g masti v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cialis 10 mg tablety potahované tablety Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, Hampshire, Velká Británie blistr (PVC/PE/Aclar/Al), 4 tablety, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Cialis 20 mg tablety potahované tablety Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, Hampshire, Velká Británie blistr (PVC/PE/Aclar/Al), 2 tablety, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Cialis 20 mg tablety potahované tablety Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, Hampshire, Velká Británie blistr (PVC/PE/Aclar/Al), 4 tablety, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Ciflox 250 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciflox 500 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciflox 750 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cilazil 2,5 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cilazil 5 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cilazil plus potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cilazil tablety 1 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cilest tablety tablety Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko blistr(PVC/Al), 21 (1 × 21) tableta, dodáváno v krabičce ANO ANO
CIMOLAN tobolky tobolky Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
CIMOLAN P sirup sirup Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 200 ml sirupu v lékovce z hnědého skla s hliníkovou folií a 5 ml plastovou odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
CIMOLAN sirup sirup Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 200 ml sirupu v lékovce z hnědého skla s hliníkovou fólií a 5 ml plastovou odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Cinarizin forte 75 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko krabička s 50 tabletami (blistr, 5 × 10 tablet) ANO ANO
CINNABSIN tablety Deutsche Homöopathie -Union, DHU - Arzneimittel GmbH & Co.KG, Karlsruhe, Německo blistr (PVC/Al), 100 (5 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Cipralexl 10 mg potahované tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko blistr, 28 (2×14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cipralexl 5 mg potahované tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko blistr, 28 (2×14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cipralexl 10 mg potahované tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko krabička s 28 tabletami (blistr, 2×14 tablet) ANO ANO
Cipralexl 5 mg potahované tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko krabička s 28 tabletami (blistr, 2×14 tablet) ANO ANO
Ciprionol potahované tablety 250 mg potahované tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/PVDC//Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprionol potahované tablety 500 mg potahované tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/PVDC//Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprinol 100 mg/ 10 ml, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 ml koncentrátu infuzního roztoku ve skleněné ampulce, 5 ampulek v plastikovém přířezu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprinol 100 mg/ 50 ml, infuzní roztok infuzní roztok Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 50 ml infuzního roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou, hliníkovým kroužkem a odtrhávacím chráničem z plastické hmoty, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprinol 200 mg/ 100 ml, infuzní roztok infuzní roztok Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 100 ml roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou a hliníkovým kroužkem), dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Ciprinol 400 mg/ 200 ml, infuzní roztok infuzní roztok Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 200 ml infuzního roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou, hliníkovým kroužkem a plastovým víčkem / odtrhávacím chráničem z plastické hmoty, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Ciprobay 200 mg/ 100 ml, infuzní roztok infuzní roztok Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 100 ml infuzního roztoku ve plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprobay 250 mg, potahované tablety potahované tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr (PP/Al), 10 (1 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprobay 400 mg/ 200 ml, infuzní roztok infuzní roztok Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo 200 ml infuzního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ciprobay 500 mg, potahované tablety potahované tablety Bayer Healthcare AG, 51368 Leverkusen, Německo blistr (PP/Al), 10 (1 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cipromed tablety 250 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr s 10 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cipromed tablety 500 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr s 10 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cipromed tablety 750 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr s 10 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cisplatin Pliva 10 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika lékovka z hnědého skla s 20 ml koncentrátu (s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a plastikovým krytem), 10 lahviček, krabička ANO ANO
Cisplatin Pliva 10 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 10 injekčních lahviček z hnědého skla obsahujících každá 20 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cisplatin Pliva 50 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 100 ml roztoku v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cisplatin Pliva 50 koncentrát infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika lékovka z hnědého skla se 100 ml koncentrátu (s pryžovou zátkou, hliníkovou fólií a plastikovým krytem), dodáváno v krabičce ANO ANO
Citalon 10 mg, potahované tablety potahované tablety Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Carl-Zeiss-Ring 3, Ismaning, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Citalon 20 mg, potahované tablety potahované tablety Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Carl-Zeiss-Ring 3, Ismaning, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Citalon 40 mg, potahované tablety potahované tablety Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Carl-Zeiss-Ring 3, Ismaning, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Citerla 100 mg/ 10 ml koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 5 ampulek obsahujících 10 ml roztoku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Citerai 250 mg, potahované tablety potahované tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Citerai 500 mg, potahované tablety potahované tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu a tetanu pro děti (od 7 let věku) a dospělé, 1 dávka injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou ampulkou obsahující 1 dávku vakcíny (0,5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu a tetanu pro děti (od 7 let věku) a dospělé, 10 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 10 dávek vakcíny (5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu a tetanu pro děti (od 7 let věku) a dospělé, 20 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 20 dávek vakcíny (10 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu a tetanu, 1 dávka injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou ampulkou obsahující 1 dávku vakcíny (0,5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu a tetanu, 10 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 10 dávek vakcíny (5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, 10 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami obsahující 5 dávek vakcíny (5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, 1 dávka injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou ampulkou obsahující 1 dávku vakcíny (0,5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, 20 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 20 dávek vakcíny (10 ml suspenze) ANO ANO
Polysacharidová vakcína proti meningokokovým nákazám skupiny A a C, lyofilizovaná, 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika lékovka na lyoflizaci z hnědého skla o objemu 3,5 ml s 0,5 ml prášku na 1 dávku vakcíny + ampulka o objemu 2 ml s 0,5 ml rozpouštědla na jednu dávku vakcíny ANO ANO
Polysacharidová vakcína proti meningokokovým nákazám skupiny A a C, lyoflizovaná, 10 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika lékovka na lyofilizaci z hnědého skla o objemu 5,5 ml s 0,5 ml prášku na 10 dávek vakcíny + 1 ampule s 10 ml rozpouštědla na deset dávek vakcíny ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám a zarděnkám, Edmonston-Zagreb, HDS; RA 27/3, HDS, 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou s 1 dávkou lyofilzované vakcíny (na 0,5 ml rekonstituované vakcíny) + 1 ampulka s 0,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám a zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám a zarděnkám, Edmonston-Zagreb, HDS; RA 27/3, HDS, 10 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 10 dávkami lyofilzované vakcíny (na 5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulí s 5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám a zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám a zarděnkám, Edmonston-Zagreb, HDS; RA 27/3, HDS, 5 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 5 dávkami lyofilzované vakcíny (na 2,5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulek s 2,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám a zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyoflizovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, Edmonston-Zagreb, HDS, RA 27/3, HDS i L-Zagreb, PF, 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou s 1 dávkou lyofilzované vakcíny (na 0,5 ml rekonstituované vakcíny) + 1 ampulka s 0,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, sterilní voda pro injekci ANO ANO
živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, Edmonston-Zagreb, HDS; RA 27/3, HDS; L-Zagreb, PF, 10 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 10 dávkami lyofilzované vakcíny (na 5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulí s 5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, Edmonston-Zagreb, HDS; RA 27/3, HDS; L-Zagreb, PF, 5 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 5 dávkami lyofilzované vakcíny (na 2,5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulí s 2,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám, Edmon ston-Zagreb, HDS 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika 1 injekční lahvička s 1 dávkou lyofilizované vakcíny (na 0,5 ml rekonstituované vakcíny) a jedna ampulka s 0,5 ml rozpouštědla, sterilní voda pro injekci, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám, Edmon ston-Zagreb, HDS 5 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika 50 skleněných lahviček s 5 dávkami lyofilzované vakcíny (na 2,5 ml rekonstituované vakcíny), dodáváno v kartonové krabičce + 50 ampulí s 2,5 ml rozpouštědla, sterilní voda pro injekci, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti spalničkám, Edmon ston-Zagreb, HDS 10 dávek lyofilizáta rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika 50 skleněných lahviček s 10 dávkami lyofilzované vakcíny (na 5 ml rekonstituované vakcíny), dodáváno v kartonové krabičce + 50 ampulí s 5 ml rozpouštědla, sterilní voda pro injekci, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti příušnicím, Edmonston-Zagreb, PF, 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou s 1 dávkou lyofilzované vakcíny proti příušnicím (na 0,5 ml rekonstituované vakcíny) + 1 ampulka s 0,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti příušnicím, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti příušnicím, Edmonston-Zagreb, PF, 10 dávek lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 10 dávkami lyofilzované vakcíny proti příušnicím (na 5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulek s 5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti příušnicím, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti zarděnkám, RA 27/3, HDS, 1 dávka lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 skleněnou lahvičkou s 1 dávkou lyofilzované vakcíny proti zarděnkám (na 0,5 ml rekonstituované vakcíny) + 1 ampulka s 0,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti zarděnkám, RA 27/3, HDS, 10 dávek lyofilizáta rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 10 dávkami lyofilzované vakcíny proti zarděnkám (na 5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulek s 5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Živá lyofilizovaná vakcína proti zarděnkám, RA 27/3, HDS, 5 dávek lyofilizáta rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 skleněnými lahvičkami s 5 dávkami lyofilzované vakcíny proti zarděnkám (na 2,5 ml rekonstituované vakcíny) +50 ampulek s 2,5 ml rozpouštědla pro vakcínu proti zarděnkám, sterilní voda pro injekci ANO ANO
Vakcína proti tetanu, adsorbovaná, 1 dávka injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika Krabička s 1 skleněnou ampulkou obsahující 1 dávku vakcíny proti tetanu (0,5 ml suspenze) ANO ANO
Vakcína proti tetanu, adsorbovaná, 1 dávka injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika Krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 10 dávek vakcíny proti tetanu (5 ml suspenze) ANO ANO
Adsorbovaná vakcína proti tetanu, 20 dávek injekční suspenze Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika Krabička s 1 skleněnou lahvičkou obsahující 20 dávek vakcíny proti tetanu (5 ml suspenze) ANO ANO
Claccium Folinat Ebewe 100 mg/ 10 ml injekční roztok Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ampulek z hnědého skla po 10 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Claccium Folinat Ebewe 30 mg/ 3 ml injekční roztok Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ampulek z hnědého skla po 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Claccium Folinat Ebewe 50 mg/ 5 ml injekční roztok Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ampulek z hnědého skla po 5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clarexid tablety 250 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 14 tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clarexid tablety 500 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 14 tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clarinase 5 mg / 120 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním tablety s prodlouženým uvolňováním Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie blistr (PVC/PE/PCTFE//Al) nebo (PVC/PCTFE//Al), 10 tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Claritine sirup 1 mg/ml sirup Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 120 ml roztoku v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Claritine tablety 10 mg tablety Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie blistr (PVC/PVDC//Al) nebo (PVC/PCTFE//Al), 10 (1 » 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Clarosip 125 mg zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Grimenthal GmbH, Zieglerstraße 6, D-52078 Aachen, Německo bílá polypropylenová tuba se zrněným práškem pro přípravu perorální suspenze uzavřená propylenovým víčkem, regulátor (porézní struktura) suspenze na dně, v ochranném hliníkovém sáčku ANO ANO ANO
Clarosip 187,5 mg zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Grimenthal GmbH, Zieglerstraße 6, D-52078 Aachen, Německo bílá polypropylenová tuba se zrněným práškem pro přípravu perorální suspenze uzavřená propylenovým víčkem, regulátor (porézní struktura) suspenze na dně, v ochranném hliníkovém sáčku ANO ANO ANO
Clarosip 250 mg zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Grimenthal GmbH, Zieglerstraße 6, D-52078 Aachen, Německo bílá polypropylenová tuba se zrněným práškem pro přípravu perorální suspenze uzavřená propylenovým víčkem, regulátor (porézní struktura) suspenze na dně, v ochranném hliníkovém sáčku ANO ANO ANO
Clexane 10 000 IU antiXa/1,0 ml injekce injekční roztok (pro subkutánní a intravenózní podání při herno dialýze) Aventis Intercontinental, Maisons Alfort, Francie; Aventis Pharma Le Trait, Francie 2 skleněné injekční stříkačky s jehlami (každá o obsahu 1,0 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clexane 2 000 IU antiXa/0,2 ml injekce injekční roztok (pro subkutánní a intravenózní podání při hemodialýze) Aventis Intercontinental, Maisons Alfort, Francie; Aventis Pharma Le Trait, Le Trait, Francie 2 skleněné injekční stříkačky s jehlami (každá o obsahu 0,2 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clexane 4 000 IU antiXa/0,4 ml injekce injekční roztok (pro subkutánní a intravenózní podání při hemodialýze) Aventis Intercontinental, Maisons Alfort, Francie; Aventis Pharma Le Trait, Le Trait, Francie 2 skleněné injekční stříkačky s jehlami (každá o obsahu 0,4 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clexane 6 000 IU antiXa/0,6 ml injekce injekční roztok (pro subkutánní a intravenózní podání při hemodialýze) Aventis Intercontinental, Maisons Alfort, Francie; Aventis Pharma Le Trait, Francie 2 skleněné injekční stříkačky s jehlami (každá o obsahu 0,6 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clexane 8 000 IU antiXa/0,8 ml injekce injekční roztok (pro subkutánní a intravenózní podání při hemodialýze) Aventis Intercontinental, Maisons Alfort, Francie; Aventis Pharma Le Trait, Francie 2 skleněné injekční stříkačky s jehlami (každá o obsahu 0,8 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Climen obalené tablety Schering AG, Müllerstraße 170-178, Berlín, Německo obalené tablety ANO ANO
Clivarin 1432 injekční roztok pro subkutánní podání Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 10 (2 × 5) skleněných injekčních stříkaček (s jehlou) obsahujících 0,25 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Clivarin 1750 injekční roztok pro subkutánní podání Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 10 (5×2) injekčních stříkaček s jehlami (každá o obsahu 0,25 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clivarin 3436 injekční roztok pro subkutánní podání Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 10 (2×5) skleněných injekčních stříkaček (s jehlou) obsahujících 0,6 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Clivarin 5153 injekční roztok pro subkutánní podání Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 10 (2×5) skleněných injekčních stříkaček (s jehlou) obsahujících 0,9 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clopixol acuphase 50 mg/ml injekční roztok injekční roztok pro intramuskulární podání H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko 5 ampulek po 1 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clopixol depot 200 mg/ml injekční roztok injekční roztok pro intramuskulární podání H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko 10 ampulek obsahujících každá 1 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Clopixol 10 mg tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko 50 tablet v polypropylenovém obalu se speciálně navrženou zátkou, letáček ANO ANO
Clopixol 25 mg tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko 50 tablet v polypropylenovém obalu se speciálně navrženou zátkou, letáček ANO ANO
Coaprovel 150 mg/ 12,5 mg potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Coaprovel 300 mg/ 12,5 mg potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Coaxil obalené tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie blistr (PVC/Al), 30 (1 × 30) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Coaxil obalené tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie blistr (PVC/Al), 60 (2 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Codeini phosphatis Alkaloid tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 (1 × 10) tablet ve stripu (Al/ PE//PE/Al) dodáváno v krabičce ANO ANO
CO-Diovan potahované tablety 160/12,5 mg potahované tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
CO-Diovan potahované tablety 160/25 mg potahované tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
CO-Diovan potahované tablety 80/12,5 mg potahované tablety Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Coldrex HotRem Blackcurrant prášek pro přípravu perorálního roztoku SmithKline Beecham S.A., Madrid, Španělsko 5 sáčků s práškem (5 g), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Coldrex Junior potahované tablety Famar S.A., Athény, Řecko blistr, 16 (2 × 8) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
COLDREX JUNIOR sirup perorální roztok Wrafton Laboratoires Ltd., Wrafton, Braunton, North Devon, Velká Británie 160 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s plastikovým (PP) pojistným uzávěremokapac vložkou a plastovou odměrkou (20 ml), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Coldrex MaxGrip Lemon prášek pro přípravu perorálního roztoku SmithKline Beecham S.A., Madrid, Španělsko 5 sáčků s práškem (6,4 g), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Coldrex tablety tablety GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knock brack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko 12 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Combi vir tablety potahované tablety Glaxo Wellcome Operations, Greenford, Velká Británie a GLxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Polsko blistr (PVC/Al), 60 (6 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
COMTAN 200 mg potahované tablety potahované tablety Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Horsham, West Sussex, Velká Británie 30 potahovaných tablet v lékovce z hnědého skla s plastovou (HDPP) zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Concerta 18 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 30 tablet v plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Concerta 36 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 30 tablet v plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 30 tablet v plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Concor 10 potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Concor 5 potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Concor Cor 1,25 mg potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo krabička s 20 tabletami (blistr, 2 × 10 tablet) ANO ANO
Concor Cor 2,5 mg potahované tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo krabička s 30 tabletami (blistr, 3 × 10 tablet) ANO ANO
Contractubex gel gel Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Frankfurt nad Mohanem, Německo 10 g gelu v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Contrai tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr s 10 tabletami, dodáváno v krabičce ANO ANO
Controloc 20 mg tablety enterosolventní tablety Altana Pharma Oranienburg GmBH, Oranienburg, Německo blistr (OPA/Al/PE//Al), 28 (2 × 14) enterosolventních tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Controloc 40 mg tablety enterosolventní tablety Altana Pharma Oranienburg GmBH, Oranienburg, Německo blistr (OPA/Al/PE//Al), 14 (1 × 14) enterosolventních tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Controloc intravenózní prášek pro přípravu injekčního roztoku Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo jedna injekční lahvička s práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Copaxone 20 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Kfar Saba, Izrael 28 (4 × 7) lékovek z hnědého skla s práškem a 28 (4 × 7) ampulek s rozpouštědlem pro injekční roztok, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Copaxone 20 mg/ml injekční roztok injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Mijadrecht, Nizozemsko předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku s jehlou, v blistru, 28 (4 × 7) předplněných injekčních stříkaček, dodáváno v krabičce ANO ANO
Copegus 200 mg potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 42 potahovaných tablet v polyetylenovém sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Cordarone 150 mg/3 ml injekce injekční roztok Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie 6 ampulek po 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cordarone 200 mg tablety potahované tablety Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie blistr (PVC/Al fólie), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cordipin XL tablety 40 mg tablety s řízeným uvolňováním Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/PVD/Al), 20 (2×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cordipin XL tablety 40 mg tablety s řízeným uvolňováním Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/PVD/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Corlentor 5 mg, potahované tablety potahované tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie; Servier (Irsko) Industries Ltd., Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow, Irsko; Przedsiębiorstwo Farmaceu tyczne Anpharm S.A., ul. Annopol 6b, 03-236, Varšava, Polsko blistr (PVC/Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Corlentor 7,5 mg, potahované tablety potahované tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie; Servier (Irsko) Industries Ltd., Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow, Irsko; Przedsiębiorstwo Farmaceu tyczne Anpharm S.A., ul. Annopol 6b, 03-236, Varšava, Polsko blistr (PVC/Al), 28 (2×14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
CORTEF tablety 10 mg tablety Pantheon YM Inc., Toronto, Kanada a Pffizer Manufacturing Belgium, Puurs, Belgie 100 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Coryol tablety 12,5 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Coryol tablety 25 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Coryol tablety 3,125 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Coryol tablety 6,25 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cosopt, oční kapky oční kapky, roztok Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 5 ml roztoku v plastikové OCUMETER PLUS lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cozaar, 100 mg potahované tablety potahované tablety Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cozaar 50 mg, potahované tablety potahované tablety Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Crestor 10 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo; AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie laminovaný blistr (Al/Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Crestor 20 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo; AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie laminovaný blistr (Al/Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Crestor 40 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo; AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie laminovaný blistr (Al/Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
Crestor 5 mg potahované tablety AstraZeneca GmbH, Plankstadt, Německo; AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie laminovaný blistr (Al/Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO
CRINONE 8 % vaginální gel vaginální gel M.Y. Healthcare Packaging Limited, Bedfords hire, Velká Británie 1,45 g gelu v aplikátoru na jedno použití, v ochranném sáčku (papír/Al/PE), 15 sáčků v krabičce ANO ANO
CRIXIVAN 100 mg tobolky tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 180 tobolek v polyetylenovém (HDPE) obalu ANO ANO ANO
CRIXIVAN 200 mg tobolky tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 360 tobolek v polyetylenovém (HDPE) obalu ANO ANO ANO
CRIXIVAN 333 mg tobolky tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 135 tobolek v polyetylenovém (HDPE) obalu ANO ANO ANO
Crixivan 400 mg tobolky tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko 180 tobolek v polyetylenovém (HDPE) obalu ANO ANO ANO
Crystacillin prášek pro přípravu injekčního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 50 lahviček s práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Cymbalta 30 mg, tvrdé enterosolventní tobolky tvrdé enterosolventní tobolky Lilly, S.A., Avenida de la Industria 30, Alcobendas, Madrid, Španělsko blistr (PVC/PCTFE//Al), 28 (2 × 14) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Cymbalta 60 mg, tvrdé enterosolventní tobolky tvrdé enterosolventní tobolky Lilly, S.A., Avenida de la Industria 30, Alcobendas, Madrid, Španělsko blistr (PVC/PCTFE//Al), 28 (2 × 14) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Cymevene, prášek pro přípravu infuzního roztoku prášek pro přípravu infuzního roztoku F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 10 ml injekční lahvička s práškem (pro opakované podání), dodáváno v krabičce ANO ANO
Dabroston 10 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 30 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
DACARBAZINE PLIVA 100 lyofilizát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika lyofilizát v lékovce z hnědého skla (s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a plastikovým krytem), 10 lahviček v krabičce ANO ANO
DACARBAZINE PLIVA 200 lyofilizát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika lyofilizát v lékovce z hnědého skla (s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a plastikovým krytem), 10 lahviček v krabičce ANO ANO
Daktarin krém krém Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko ve spolupráci s Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgie 30 g krému v tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Daktarin perorální gel perorální gel Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko ve spolupráci s Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgie 40 g gelu v tubě s odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
DALERON C, zrněný prášek pro přípravu perorál ního roztoku zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 sáčků po 5 g zrněného prášku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
DALERON C JUNIOR, zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 sáčků po 5 g zrněného prášku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Dalsy sirup sirup Abbott, Via Pontina 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Itálie Hnědá polyethylenová lahvička obsahující 100 ml sirupu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dalsy sirup sirup Abbott, Via Pontina 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Itálie Hnědá polyethylenová lahvička obsahující 200 ml sirupu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Danoptin 100 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Aclar/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Danoptin 25 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Aclar/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Danoptin tablety 50 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Aclar/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Danoptin, tablety pro přípravu perorální suspenze, 5 mg tablety pro přípravu perorálního roztoku Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Aclar/Al), 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Danoval tobolky 100 mg tobolky Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 100 tobolek v hnědé plastové lahvičce s hliníkovým uzávěrem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Darob tablety Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 50 (5 × 10) tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Darob mite tablety Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo 50 (5 × 10) tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dartelin 400 mg tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
DaTscan 7 4 MBq/ml, injekční roztok injekční roztok Amersham Health BV, Den Dolech 2, Eindhoven, NL 5612 AZ, Nizozemsko 10 ml injekční lahvičky obsahujících 5,0 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
DaTscan 74 MBq/ml, injekční roztok injekční roztok Amersham Health BV, Den Dolech 2, Eindhoven, NL 5612 AZ, Nizozemsko 10 ml injekční lahvičky obsahujících 2,5 ml roztoku, dodáváno v krabici ANO ANO ANO
Decapeptyl 0,1 mg injekční roztok pro subkutánní podání Ferring GmbH, Wittland 1, Kiel, Německo; Ferring International Center SA, Chemin de la Vergog nausaz, Švýcarsko 7 injekčních stříkaček o obsahu 1 ml injekčního roztoku v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Decapeptyl CR mikrotobolky pro přípravu suspenze pro subkutánní nebo intramuskulární injekce Ferring GmbH, Wittland 1, Kiel, Německo; Ferring International Center SA, Chemin de la Vergog nausaz, Švýcarsko jedna injekční stříkačka se 172 mg mikrokapslí, jedna injekční stříkačka s 1 ml rozpouštědla, jeden adaptér a jedna jehla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Decortin 20 tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr (PVC/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Decortin 5 tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr (PVC/Al), 20 (2×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Deep Freeze Cold gel gel The Mentholatum Company Ltd, 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Velká Británie 35 g krému v hliníkové tubě s plastovou (HDPE) zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Deep Freeze, sprej sprej, roztok The Mentholatum Company Ltd, 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Velká Británie 200 ml (135 g) spreje/roztoku v kovovém obalu (s PE trubičkou a PP rozprašovačem), s plastickým (PP) víčkem ANO ANO ANO
Deep heat rub, krém krém The Mentholatum Company Ltd, 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Velká Británie 15 g krému v hliníkové tubě s plastovou (HDPE) zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Deep Heat, sprej sprej, roztok The Mentholatum Company Ltd, 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Velká Británie 150 ml spreje/roztoku v kovovém obalu (s PE trubičkou a PP nebulizérem), s plastickým (PP) víčkem ANO ANO ANO
Deep relief gel gel The Mentholatum Company Ltd, 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Velká Británie 100 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Dentinox N kapky, oromukosální roztok Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan, Berlín, Německo 10 g roztoku v lékovce z hnědého skla s plastovým kapacím zařízením a víčkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Depakine Chrono 300 mg potahované tablety s řízeným uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie 100 tablet (2 plastové obaly po 50 tabletách), dodáváno v krabičce ANO ANO
Depakine Chrono 500 mg potahované tablety s řízeným uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, 33440 Ambares, Francie 30 tablet v plastovém obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO
DEPAKINE CHRO NOSPHERE 100 mg zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francie 30 sáčků se zrněným práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
DEPAKINE CHRO NOSPHERE 1 000 mg zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francie 30 sáčků se zrněným práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
DEPAKINE CHRO NOSPHERE 250 mg zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francie 30 sáčků se zrněným práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
DEPAKINE CHRO NOSPHERE 500 mg zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francie 30 sáčků se zrněným práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
DEPAKINE CHRO NOSPHERE 750 mg zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francie 30 sáčků se zrněným práškem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Deprozel tablety 20 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 30 tabletami (blistr, 3 × 10 tablet) ANO ANO
Deprozel tablety 30 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 30 tabletami (blistr, 3 × 10 tablet) ANO ANO
Dercome Clear suspenze k lokálnímu použití na pokožku Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Bielefeld, Německo 100 g suspenze v plastikové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Detralex potahované tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie blistr (PVC/Al), 30 (2 × 15) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Detmnorm obalené tablety 15 mg obalené tablety Apogepha Arzneimittel GmbH, Německo blistr (PVC/Al), 30 (3 × 10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dexamethason Krka, injekční roztok injekční roztok Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 25 (5 × 5) ampulí (každá o 1 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dexamethason Krka tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko 10 tablet v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diane-35 cukrem obalené tablety cukrem obalené tablety Schering AG, Müllerstraße 170-178, Berlín, Německo blistr (PVC/Al), 63 (3 × 21) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dianeal PD1 roztok pro peritoneální dialýzu s 1,36 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku a 5 × 1 prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v kartonové krabici ANO ANO
Dianeal PD1 roztok pro peritoneální dialýzu s 2,27 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku a 5 × 1 prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v kartonové krabici ANO ANO
Dianeal PD1 roztok pro peritoneální dialýzu s 3,86 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku a 5 × 1 prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v kartonové krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 1,36 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 2 × 1 plastový vak s 5 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 1,36 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s doplňky s 2 000 ml roztoku a 5 × 1 prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 1,36 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 4 × 1 plastový vak s doplňky s 2 500 ml roztoku a jeden prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 1,36 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 2,2 7 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s doplňky s 2 000 ml roztoku a jeden prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 2,27 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 2,27 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 2 × 1 plastový vak s 5 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 2,21 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 4 × 1 plastový vak s doplňky s 2 500 ml roztoku a jeden prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 3,86 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s 2 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 3,86 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 4 × 1 plastový vak s doplňky s 2 500 ml roztoku a jeden prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 3,86 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 2 × 1 plastový vak s 5 000 ml roztoku, v ochranném plastovém vaku, dodáváno v krabici ANO ANO
Dianeal PD4 roztok pro peritoneální dialýzu s 3,86 % glukózou a elektrolyty roztok pro peritoneální dialýzu BAXTER Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irsko 5 × 1 plastový vak s doplňky s 2 000 ml roztoku a jeden prázdný výpustný vak, v ochranném plastovém vaku; dodáváno v krabici ANO ANO
Diaprel tablety Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francie blistr, 60 (3 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diaprel MR tablety s řízeným uvolňováním Les Laboratoires Servier Industrie, Gidy, Francie; Servier Republic of Ireland Industries Ltd., Arcklow, Co. Wicklow, Irsko blistr (PVC/Al), 60 (2 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml injekční roztok injekční roztok Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 ampulek z hnědého skla obsahujících po 2 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Alkaloid 2 mg obalené tablety obalené tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 30 obalených tablet v 15 ml lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Alkaloid 5 mg obalené tablety obalené tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 30 obalených tablet v 15 ml lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Desitin 10 mg rektální roztok rektální roztok Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, Německo 5 (5 × 1) plastových lahviček obsahujících každá 2,5 ml roztoku (s aplikátorem k rektálnímu podání) v ochranném sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Desitin 5 mg rektální roztok rektální roztok Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, Německo 5 (5 × 1) plastových lahviček obsahujících každá 2,5 ml roztoku (s aplikátorem k rektálnímu podání) v ochranném sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Jadran 10 mg tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Jadran 2 mg tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr, 30 (3 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diazepam Jadran 5 mg tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika krabička se 30 tabletami (3 × 10) v blistru ANO ANO
Diclo Duo tobolky 75 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním TemmLer Werke GmbH, Mnichov, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diclo Duo sprej 4% kožní sprej, roztok Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25, D-45731 Waltrop, Německo 15 ml lékovka z hnědého skla obsahující 12,5 g roztoku, s měřící pumpičkou / rozprašovacím nástavcem a ochranným víčkem, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO ANO ANO
DICLORAPID 75 mg tvrdé enterosolventní tobolky Astelias Pharma GmbH, Mnichov, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 10 (1 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Diclorapid 75 mg tvrdé enterosolventní tobolky Astellas Pharma GmbH, Mnichov, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Dicynone 250 mg/2 ml injekce injekční roztok pro intramuskulární podání a nitrožilní infuzi Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 10 (2×5) ampulek (každá o 2 ml roztoku), v blistru, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFETOIN tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 100 (10 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFLUCAN 100 mg tobolky tobolky Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie blistr (PVC/Al), 7 (1 × 7) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFLUCAN 150 mg tobolky tobolky Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie blistr (PVC/Al), jedna (1 × i) tobolka, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFLUCAN 50 mg tobolky tobolky Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie blistr (PVC/Al), 7 (1 × 7) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFLUCAN infuzní roztok infuzní roztok Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie 100 ml infuzního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
DIFLUCAN prášek pro přípravu suspenze 50 mg/ 7 ml prášek pro přípravu perorální suspenze Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie plastová lahvička (HDPE) o objemu 60 ml (s plastovým pojistným uzávěrem) s práškem pro přípravu 35 ml suspenze a plastovou odměrnou lžičkou (5 ml), dodáváno v krabičce ANO ANO
Antioxin (koňské sérum), proti záškrtu, 10 000 jednotek roztok k parenterálnímu použití Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 1 lahvičkou obsahující 10 000 jednotek přípravku ANO ANO
Antioxin (koňské sérum), proti záškrtu, 10 000 jednotek roztok k parenterálnímu použití Imunološki město d.d., Rockefellerova 2, Záhřeb, Chorvatská republika krabička s 50 lahvičkami obsahující 10 000 jednotek přípravku ANO ANO
Diglical tablety 80 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dihalar tablety tablety Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko ve spolupráci s firmou Novartis Pharma Ltd., Švýcarsko blistr, 30 (2 × 15) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diklofenak retard 100 mg tablety tablety s prodlouženým uvolňováním Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diklonat P gel gel Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika 60 g gelu v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Diltiazem Pliva 60 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Diltiazem Pliva 90 mg tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Dimidril tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 30 (3×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dinamico tablety 100 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 1 (1 × i) tableta, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dinamico tablety 25 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 1 (1 × 1) tableta, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dinamico tablety 50 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 1 (1 × i) tableta, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diovan 160 mg potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Diovan 320 mg potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo blistr (PVC/PVDC//Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Diovan 40 mg potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Diovan 80 mg potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo blistr, 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Diprogenta krém krém Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 15 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diprogenta mast mast Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 15 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diprosalic omývadlo omývadlo Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie; Schering-Plough France, Hérouville-Saint-Clair, Francie 30 ml omývadla v plastové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diprosalic mast mast Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 15 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Disoprivan 1 % propofolum infuzní emulze Fresenius Kabi AB, Stockholm, Švédsko a AstraZeneca S.p.A, Caponago, Itálie, pro AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie krabička s 5 ampulemi obsahujícími 20 ml emulze ANO ANO
Disopyramide JADRAN tobolky Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 50 tobolek v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diuver 10 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Diuver 5 mg tablety tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dobutamin Admeda 250 infuzní roztok Wuelfing Pharma GmbH, Gronau, Německo 50 ml infuzního roztoku ve skleněné ampuli, 1 ampule v krabičce ANO ANO
DOKSICIKLIN 100 mg tobolky tvrdé tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 6 tobolek v bílé plastové (PP) lahvičce o objemu 50 ml s pojistným uzávěrem (PP/PE), dodáváno v krabičce ANO ANO
Dolokain gel gel Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika 25 g gelu v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem (v ochranném sáčku), dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Dopamin Admeda 200 koncentrát infuzního roztoku Wuelfing Pharma GmbH 5 skleněných ampulí po 10,3 ml koncentrátu infuze, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dopamin Admeda 50 koncentrát infuzního roztoku Wuelfing Pharma GmbH 5 skleněných ampulek po 5,3 ml koncentrátu infuze, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dormicum 15 mg tablety potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr, 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dormicum 15 mg/ 3 ml injekce injekční roztok F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 5 ampulek obsahujících 3 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dormicum 5 mg/1 ml injekce injekční roztok F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko 10 ampulek obsahujících po 1 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dormicum 7,5 mg tablety potahované tablety F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basilej, Švýcarsko blistr, 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dotarem 0,5 mmol/ml injekční roztok Guerbet, Roissy CdG Cedex, Francie 20 ml roztoku ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Dotarem 0,5 mmol/ml injekční roztok Guerbet, Roissy CdG Cedex, Francie 15 ml roztoku ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Doxazin 2 mg tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Doxazin 4 mg tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
DOXORUBICIN EBEWE 10 mg/ 5 mg koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
DOXORUBICIN EBEWE 50 mg/ 25 mg koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 25 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Doxombicin Pliva injekce 10 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku Pliva Lachema, Karásek 1, 621 33 Brno, Česká republika lahvička o objemu 5 ml obsahující 10 mg prášku, se zátkou (bromobutyl) a hliníkovým víčkem a kroužkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Doxombicin Pliva injekce 50 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku Pliva Lachema, Karásek 1, 621 33 Brno, Česká republika lahvička o objemu 25 ml obsahující 50 mg prášku, se zátkou (bromobutyl) a hliníkovým víčkem a kroužkem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Doxombicin-Teva 2 mg/ml injekční roztok Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko bezbarvá skleněná lahvička (sklo typu I) s pryžovou zátkou (chlorobutyl) potaženou fluoropolymerovým filmem, s hliníkovým kroužkem a polypropylenovým víčkem, obsah 5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Doxorubicin-Teva 2 mg/ml injekční roztok Pharmac hernie B.V., Haarlem, Nizozemsko bezbarvá skleněná lahvička (sklo typu I) s pryžovou zátkou (chlorobutyl) potaženou fluoropolymerovým filmem, s hliníkovým kroužkem a polypropylenovým víčkem, obsah 25 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Dr. Theiss Mucoplant eukalyptový balzám proti nachlazení mast Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg, Německo 50 g masti v lékovce z hnědého skla s širokým hrdlem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Dramina tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Chorvatská republika blistr (PVC/Al), 10 tablet, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO ANO
Driptane tablety Laboratoires Fournier S.A., Fontaine-les-Dijon, Francie blistr (PVC/Al), 60 (2 × 30) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dulcolax čípky čípky Boehringer Ingelheim Italia, Firenze, Itálie 6 čípků v hliníkové folii, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Dulcolax obalené tablety obalené tablety Boehringer Ingelheim France, 12, rue André Huet, Remeš, Cedex, Francie blistr (PVC/PVDC-Al), 30 (3 × 10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Duodopa intestinální gel intestinální gel Solvay Pharmaceuticals GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 33, Neustadt, Německo 100 ml intestinálního gelu v PVC vaku s plastovou trubicí a přenosnou pumpou v tvrdé plastové kazetě, 7 kazet v krabici ANO ANO ANO ANO
Duphaston potahované tablety Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko blistr (PVC/Al), 42 (3×14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Duphaston potahované tablety Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp, Nizozemsko blistr (PVC/Al), 20 (1 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
DURACEF 250 mg tobolky tobolky Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso, Anagni, Itálie blistr (PVC/PVDC//Al), 12 (2×6) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
DURACEF 500 mg tobolky tobolky Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso, Anagni, Itálie blistr (PVC/PVDC//Al), 12 (2×6) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Duracef 250 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi prášek pro přípravu perorální suspenze Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso, Anagni, Itálie 35 g prášku pro přípravu perorální suspenze v 60 ml plastové (HDPE) lahvičce s plastovou odměrnou lžičkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Duracef 1 g dispergovatelné tablety dispergovatelné tablety Jadran - Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Chorvatská republika, ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb, Contrada Fontana del Ceraso, Anagni, Itálie blistr, 10 (2 × 5) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 100 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 12 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 12 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 25 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 50 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Durogesic transdermální náplast 75 µg/h transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 5 transdermálních náplastí (jednotlivě balených v ochranném sáčku), dodáváno v krabičce ANO ANO
Nitric oxidul medicinální plyn SOL S.p.A, Cremona, Italy i SOL S.p.A, Marci anise, Itálie 10 nebo 40 l oxidu dusného v nerezových lahvích pod tlakem 50 bar ANO ANO
Nitric oxidul medicinální plyn Messer Croatia Plin d.o.o., Zaprešič, Industrijska 1, Chorvatská republika 10 nebo 40 l oxidu dusného v nerezových lahvích pod tlakem 50 bar ANO ANO
Dysport lyofylizát pro přípravu injekčního roztoku IPSEN BIOPHARM LIMITED, Wrexham, Velká Británie 2 skleněné lahvičky lyofilizátu pro přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Dysport lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku IPSEN BIOPHARM LIMITED, Wrexham, Velká Británie skleněná injekční lahvička s lyofilizátem pro přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebixa 10 mg tablety potahované tablety H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko blistr, 28 (2×14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebixa 10 mg/g perorální kapky roztok pro perorální kapky H. Lundbeck A/S, Ottilavej 9, 2500 Valby, Dánsko 50 g roztoku v lékovce z hnědého skla s kapacím zařízením a plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebrantil 25 iv. injekční roztok Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo 5 ampulek obsahujících každá 5 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebrantil 30 tobolek tobolky s prodlouženým uvolňováním Altana Pharma Oranienburg GmbH, Oranienburg, Německo 50 tobolek s prodlouženým uvolňováním v plastové lahvičce s desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebrantil 50 iv. injekční roztok Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Straße 2, Kostnice, Německo 5 ampulí obsahujících každá 10 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebrantil 60 tobolek tobolky s prodlouženým uvolňováním Altana Pharma Oranienburg GmbH, Oranienburg, Německo 50 tobolek s prodlouženým uvolňováním v plastové lahvičce s desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ebrantil 90 tobolek tobolky s prodlouženým uvolňováním Altana Pharma Oranienburg GmbH, Oranienburg, Německo 50 tobolek s prodlouženým uvolňováním v plastové lahvičce s desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Edemid forte 500 mg tablety tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 20 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Edemid forte 250 mg/10 ml injekce koncentrát infuzního roztoku Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 5 ampulí po 10 ml roztoku v plastovém ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Edicin 0,5 injekce pro nitrožilní infuzi prášek pro přípravu injekčního roztoku Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko jedna injekční lahvička s práškem pro přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Edicin 1,0 injekce pro nitrožilní infuzi prášek pro přípravu injekčního roztoku Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko jedna injekční lahvička s práškem pro přípravu injekčního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
EDRONAX tablety 4 mg tablety Pfizer Italia S.r.L, Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie blistr, 60 (3 × 20) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Efectin ER tobolky 150 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním Wyeth Medica Republic of Ireland, Newbridge, Irsko krabička s 28 tobolkami (blistr, 2×14 tobolek) ANO ANO
Efectin ER tobolky 37,5 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním Wyeth Medica Republic of Ireland, Newbridge, Irsko krabička s 30 tobolkami (blistr, 3×10 tobolek) ANO ANO
Efectin ER tobolky 75 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním Wyeth Medica Republic of Ireland, Newbridge, Irsko krabička s 28 tobolkami (blistr, 2×14 tobolek) ANO ANO
Efferalgan 1 g šumivé tablety šumivé tablety Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr. Jean Bru, Agen, Francie; Bristol-Myers Squibb, 979 avenue des Pyrénées, Le Passage, Francie 8 šumivých tablet v plastové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efferalgan 150 mg čípky čípky Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr Jean Bru, Agen, Francie 10 (2×5) čípků ve stripu (PVC/ PE), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efferalgan 300 mg čípky čípky Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr Jean Bru, Agen, Francie 10 (2×5) čípků ve stripu (PVC/ PE), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efferalgan 500 mg šumivé tablety šumivé tablety Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr Jean Bru, Agen, Francie Bristol-Myers Squibb, 979 avenue des Pyrénées, Le Passage, Francie strip (Al/PE), 16 (4 × 4) šumivých tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efferalgan 80 mg čípky čípky Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr Jean Bru, Agen, Francie 10 (2×5) čípků ve stripu (PVC/ PE), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efferalgan roztok pro děti roztok k perorálnímu použití Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr Jean Bru, Agen, Francie 90 ml roztoku v lékovce z hnědého plastu s pojistným uzávěrem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
EFFERALGAN plus vitamin C, šumivé tablety šumivé tablety Bristol-Myers Squibb, 304 avenue du Dr. Jean Bru, Agen, Francie; Bristol-Myers Squibb, 979 avenue des Pyrénées, Le Passage, Francie 10 šumivých tablet v polypropylenové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Efflumidex Liquifilm oční kapky oční kapky, suspenze Allergan Pharmaceuticals Republic of Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Irsko 5 ml suspenze v plastové lahvičce s kapacím zařízením, dodáváno v krabičce ANO ANO
EFOX tablety 250 mg potahované tablety Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr (Al/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
EFOX tablety 500 mg potahované tablety Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Chorvatská republika blistr (Al/Al), 10 (1 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eglonyl 100 mg/2 ml injekční roztok injekční roztok Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Sanofi-Aventis, Francie 30 bezbarvých skleněných ampulek po 2 ml roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eglonyl 25 mg/ 5 ml perorální roztok perorální roztok Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Sanofi-Aventis, Francie 120 ml roztoku v lékovce z hnědého skla s dávkovačem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eglonyl 50 mg tobolky tobolky Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 30 tobolek v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eglonyl forte tablety tablety Alkaloid AD - Skopje, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ve spolupráci s Sanofi-Aventis, Francie 12 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Elaprase 2 mg/ml, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Shire Human Genetic Therapies AB, Danderyd, Švédsko 5 ml skleněná lahvička obsahující 3 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Elaprase 2 mg/ml, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Shire Human Genetic Therapies AB, Danderyd, Švédsko deset 5 ml skleněných lahviček obsahující 3 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Elaprase 2 mg/ml, koncentrát infuzního roztoku koncentrát infuzního roztoku Shire Human Genetic Therapies AB, Danderyd, Švédsko čtyři 5 ml skleněné lahvičky obsahující 3 ml koncentrátu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
ELEVIT PRONATAL potahované tablety potahované tablety Rottendorf Pharma GmbH, Enningerloh, Německo blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 30 (3 × 10) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Elidel 1 % krém 15g krém Novartis Pharma Produktions GmbH, Öflinger Straße 44, Wehr, Německo 15 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Elocom krém krém Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 15 g krému v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Elocom omývadlo omývadlo Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 20 ml omývadla v plastové lahvičce s kapacím zařízením, dodáváno v krabičce ANO ANO
Elocom mast mast Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgie 15 g masti v hliníkové tubě, dodáváno v krabičce ANO ANO
Emadine oční kapky oční kapky Alcon-Couvreur s.a., Rijksweg 14, Puurs, Belgie lahvička s kapacím nástavcem obsahující 5 mil sterilního roztoku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Emend 125 mg tvrdé tobolky tvrdé tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), jedna (1 × 1) tobolka, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Emend 125 mg tvrdé tobolky / Emend 80 mg tvrdé tobolky tvrdé tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko jedna 125 mg tobolka v blistru (Al/Al) a dvě 80 mg tobolky v blistru (AlAl), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Emend 40 mg tvrdé tobolky tvrdé tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), 1 tobolka, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Emend 80 mg tvrdé tobolky tvrdé tobolky Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, Haarlem, Nizozemsko blistr (Al/Al), 2 (1 × 2) tobolky, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eminens 0,25 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 210 tablet v bílé plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eminens 0,5 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 21 tablet v bílé plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eminens 1 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 21 tablet v bílé plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eminens 2 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 21 tablet v bílé plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Eminens 5 mg tablety potahované tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 21 tablet v bílé plastové (HDPE) lahvičce s pojistným uzávěrem a desikantem, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Emselex 15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Emselex 7,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PVDC/Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap-H tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap-HL tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 20 (2×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap tablety 10 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap tablety 20 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap tablety 5 mg tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap HL 20 tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 60 (6×10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enap HL 20 tablety tablety Krka d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovinsko blistr, 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enazil 10 tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enazil 20 tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
ENAZIL 5 tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 20 (2 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Enbrel 25 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Wyeth Pharmaceuticals, New Lane, Havant, Hampshire P092NG, Velká Británie krabička se 4 skleněnými lahvičkami obsahujícími 25 mg lyofilizovaného prášku, 4 injekční stříkačky s jehlou plněné rozpouštědlem (vodou pro injekci), 4 jehly s ochranou, 3 adaptéry a 8 tamponů napuštěných alkoholem ANO ANO
Enbrel 25 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku Wyeth Pharmaceuticals, New Lane, Havant, Hampshire P092NG, Velká Británie krabička se 4 skleněnými lahvičkami obsahujícími 25 mg lyofilizovaného prášku, 4 injekční stříkačky s jehlou plněné rozpouštědlem (vodou pro injekci) a 8 tamponů napuštěných alkoholem ANO ANO
Thyrogen 25 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku prášek pro přípravu injekčního roztoku Wyeth Pharmaceuticals, New Lane, Havant, Hampshire P092NG, Velká Británie krabička se 4 skleněnými lahvičkami obsahujícími 25 mg lyofilizovaného prášku a 8 tamponů napuštěných alkoholem ANO ANO
ENCEPUR pro děti, vakcína proti virové středoevropské klíšťové meningoencefalitidě (inaktivovaná, adsorbovaná) intramuskulární suspenze Chiron Behring GmbH & Co, Marburg, Německo krabička s jednou předplněnou injekční stříkačkou obsahující jednu dávku vakcíny (0,25 ml suspenze) s jehlou ANO ANO
ENCEPUR pro dospělé, inaktivovaná, adsorbovaná vakcína proti virové středoevropské klíšťové meningoencefalitidě intramuskulární suspenze Chiron Behring GmbH & Co, Marburg, Německo krabička s jednou předplněnou injekční stříkačkou obsahující jednu dávku vakcíny (0,5 ml suspenze) s jehlou ANO ANO
Endoxan 50 mg obalené tablety obalené tablety Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 50 (5×10) obalených tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Endoxan 1 g, prášek pro přípravu injekčního roztoku prášek pro přípravu injekčního roztoku (pro nitrožilní podání) Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo prášek pro přípravu injekčního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Endoxan 200 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku prášek pro přípravu injekčního roztoku (pro nitrožilní podání) Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo prášek pro přípravu injekčního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Endoxan 500 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku prášek pro přípravu injekčního roztoku (pro nitrožilní podání) Baxter Oncology GmbH, Kantstraße 2, Halle, Německo prášek pro přípravu injekčního roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Engerix-B Dosis Adulta; rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, pro dospělé intramuskulární suspenze GlaxoSmithKline Biologicals s.a., rue de l’Institut 89, Rixensart, Belgie krabička s jednou předplněnou injekční stříkačkou obsahující 1 ml vakcíny, jehlu a ochranný kryt ANO ANO
Engerix-B Dosis Adulta; rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, pro dospělé intramuskulární suspenze GlaxoSmithKline Biologi cals s.a., rue de l’Institut 89, Rixensart, Belgie krabice s 25 skleněnými lahvičkami obsahujícími 1 ml vakcíny ANO ANO
Engerix-B Dosis Paediatrica; rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, pro děti intramuskulární suspenze GlaxoSmithKline Biologicals s.a., rue de l’Institut 89, Rixensart, Belgie krabice s 25 skleněnými lahvičkami obsahujícími 0,5 ml vakcíny ANO ANO
Engerix-B Dosis Paediatrica; rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, pro děti intramuskulární suspenze GlaxoSmithKline Biologicals s.a., rue de l’Institut 89, Rixensart, Belgie krabička s jednou předplněnou injekční stříkačkou obsahující 0,5 ml vakcíny, jehlu a ochranný kryt ANO ANO
Epiramat tablety 100 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Epiramat tablety 200 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Epiramat tablety 25 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Epiramat tablety 50 mg potahované tablety Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika blistr (OPA/Al/PVC//Al), 60 (6 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Epimbicin Ebewe 10 mg/5 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ml koncentrátu infuzního roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou), dodáváno v krabičce ANO ANO
Epimbicin Ebewe 100 mg/50 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 50 ml koncentrátu infuzního roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou), dodáváno v krabičce ANO ANO
Epimbicin Ebewe 50 mg/ 25 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 25 ml koncentrátu infuzního roztoku ve skleněné lahvičce (s pryžovou zátkou), dodáváno v krabičce ANO ANO
Epivir tablets 150 mg potahované tablety Glaxo Wellcome Operations, Greenford, Velká Británie 60 tablet v polyethylenové lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Epoetal injekce 2 000 IU/mL injekční roztok Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika jedna ampule v krabičce ANO ANO
Epoetal injekce 4 000 IU/mL injekční roztok Pliva Croatia Ltd., Ulica grada Vukovara 49, Záhřeb, Chorvatská republika jedna ampule v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 10 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko 6 lahviček s pryžovou zátkou obsahujících 1,0 ml injekčního roztoku v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 10 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko 6 injekčních stříkaček s jehlou (na jedno použití) obsahujících každá 1,0 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 2 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko 6 injekčních stříkaček s jehlou (na jedno použití) obsahujících každá 0,5 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 20 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahující 0,5 ml injekčního roztoku v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 3 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko 6 injekčních stříkaček s jehlou (na jedno použití) obsahujících každá 0,3 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 4 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko 6 injekčních stříkaček s jehlou (na jedno použití) obsahujících každá 0,4 ml roztoku, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 40 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko injekční lahvička obsahující 1 ml injekčního roztoku, s pryžovou zátkou, v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Eprex 40 000 injekce injekční roztok Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahující 1,0 ml injekčního roztoku v ochranném obalu, dodáváno v krabičce ANO ANO
Equoral 100 mg měkké tobolky IVAX-Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, Opava-Komárov, Česká republika blistr (Al/Al), 50 (5 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Equoral 25 mg měkké tobolky IVAX-Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, Opava-Komárov, Česká republika blistr (Al/Al), 50 (5 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Equoral 50 mg měkké tobolky IVAX-Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, Opava-Komárov, Česká republika blistr (Al/Al), 50 (5 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Equoral roztok perorální roztok IVAX-Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, Opava-Komárov, Česká republika 50 ml roztoku v lékovce z hnědého skla v ochranném obalu, 1 plastová injekční stříkačka o objemu 4 ml, 1 plastová dávkovací pipeta pro vytažení obsahu lahvičky v ochranném plastovém obalu a 1 plastové šroubovací víčko s pojistným uzávěrem, dodáváno v krabičce ANO ANO
ERAZON tobolky 10 mg tvrdé tobolky Farmal d.d., Ludbreg, Chorvatská republika, ve spolupráci s Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2 × 10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
ERAZON tobolky 20 mg tvrdé tobolky Farmal d.d., Ludbreg, Chorvatská republika, ve spolupráci s Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko blistr (PVC/Al), 20 (2×10) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
ERAZON čípky čípky Farmal d.d., Ludbreg, Chorvatská republika, ve spolupráci s Krka d.d., Novo mesto, Republika Slovinsko 10 (2×5) čípků ve stripu, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Erbitux 2 mg/ml infuzní roztok infuzní roztok Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo 50 ml roztoku ve skleněné lahvičce, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ergometrin Lek 0,2 mg potahované tablety potahované tablety Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 20 potahovaných tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Ergometrin 0,2 mg/ml injekční roztok injekční roztok Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Lublaň, Republika Slovinsko 50 ampulek obsahujících 1 ml roztoku, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
Eritromicin 250 mg tobolky tobolky Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika blistr, 16 (1 × 16) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Esberitox N tablety tablety Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Salz gitter, Německo blistr (PVC/PVDC/Al), 50 (5 × 10) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Esmeron injekční roztok (pro intravenózní podání) N.V. Organon, Oss, Nizozemsko 10 ml injekčního roztoku ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou, 10 skleněných lahviček v krabičce ANO ANO
Esmeron injekční roztok (pro intravenózní podání) N.V. Organon, Oss, Nizozemsko; ORGANON S.A., Usine Saint-Charles, Francie 5 ml injekčního roztoku ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou, 12 skleněných lahviček v krabičce ANO ANO ANO
Espumisan měkké tobolky Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlín, Německo blistr (PVC/Al), 25 (1 × 25) tobolek, dodáváno v krabičce ANO ANO
Estracomb TTS transdermální náplast Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 4 transdermální náplasti Estradem TTS 50 a 4 transdermální náplasti Estragest TTS 250/50 jednotlivě zabalených v ochranném sáčku (Surlyn(Al), dodáváno v krabičce ANO ANO
Estracyt tobolky Pliva Croatia Ltd., Záhřeb, Chorvatská republika ve spolupráci s Novartis Pharma AG, Basilej, Švýcarsko 40 tobolek v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Estraderm TTS 100 transdermální náplast Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 6 (3×2) transdermálních náplastí jednotlivě balených v ochranném sáčku (Surlyn/Al), dodáváno v krabičce ANO ANO
Estraderm TTS 25 náplast Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 6 (3×2) transdermálních náplastí jednotlivě balených v ochranném sáčku (Surlyn/Al), dodáváno v krabičce ANO ANO
Estraderm TTS 50 transdermální náplast Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko 6 (3×2) transdermálních náplastí jednotlivě balených v ochranném sáčku (Surlyn/Al), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Estrofem 1 mg potahované tablety Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvard, Dánsko 28 tablet v plastovém kalendářovém balení (dávkovač s vyznačenými dny v týdnu), dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Estrofem 2 mg potahované tablety Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvard, Dánsko 28 tablet v plastovém kalendářovém balení (dávkovač s vyznačenými dny v týdnu), dodáváno v krabičce ANO ANO
Etambutol 400 mg tablety tablety Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Chorvatská republika 100 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
Etambutol Alkaloid tablety Alkaloid AD - Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 100 tablet v lékovce z hnědého skla, dodáváno v krabičce ANO ANO
ETOPOSIDE EBEWE 100 mg/5 mL koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
ETOPOSIDE EBEWE 1 000 mg/ 50 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 5 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
ETOPOSIDE EBEWE 200 mg/ 10 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 10 ml koncentrátu v lékovce z hnědého skla s pryžovou zátkou, dodáváno v kartonové krabičce ANO ANO
ETOPOSIDE EBEWE 50 mg/ 2.5 ml koncentrát infuzního roztoku Ebewe Pharma Ges. m.b.H. Nfg. KG, Mondseestraße 11, Unterach, Rakousko 2,5 ml koncentrátu roztoku v lékovce z hnědéko skla s pryžovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
EURAX emulze kožní emulze Novartis Consumer Health S.A., route de l’Étraz, Nyon, Švýcarsko 50 ml emulze v lékovce z hnědého skla s plastovou odměrkou a plastovou zátkou, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
EURAX krém krém Novartis Consumer Health S.A., route de l’Étraz, Nyon, Švýcarsko 20 g krému v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem, dodáváno v krabičce ANO ANO
Euthyrox 100 tablety tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Euthyrox 150 tablety tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Euthyrox 25 tablety tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Euthyrox 50 tablety tablety Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo blistr, 100 (4 × 25) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO
Evista 60 mg, potahované tablety potahované tablety Lilly, SA., Avenida de la Industria 30, Alcobendas, Madrid, Španělsko blistr (PVC/Aclar//Al), 28 (2 × 14) potahovaných tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO
Evra transdermální náplast transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 9 náplastí jednotlivě balených v ochranných sáčcích (papír/ LDPE/Al-folie/LDPE), baleno po 3 v průhledných plastových sáčcích, dodáváno v krabičce ANO ANO
Evra transdermální náplast transdermální náplast Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgie 3 náplasti jednotlivě balené v ochranných sáčcích (papír/ LDPE/Al-folie/LDPE), vloženo do společného průhledného plastového sáčku, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Exforge 5 mg/ 160 mg, potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PVDC//Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
Exforge 5 mg/ 80 mg, potahované tablety potahované tablety Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PVDC//Al), 28 (2 × 14) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
EXJADE 125 mg, tablety pro přípravu perorální suspenze tablety pro přípravu perorální suspenze Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
EXJADE 250 mg, tablety pro přípravu perorální suspenze tablety pro přípravu perorální suspenze Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO ANO
EXJADE 500 mg, tablety pro přípravu perorální suspenze tablety pro přípravu perorální suspenze Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švýcarsko blistr (PVC/PE/PVDC//Al), 28 (4 × 7) tablet, dodáváno v krabičce ANO ANO ANO