Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti

Datum vyhlášení 10.01.2013
Uzavření smlouvy 23.10.2012
Platnost od 23.10.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a ruské znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY REPUBLIKY KAZACHSTÁN

O SPOLUPRÁCI VE VOJENSKÉ OBLASTI

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Republiky Kazachstán, dále jen “strany“,

berouce v úvahu nutnost přispět k upevnění míru a bezpečnosti,

vyjadřujíce snahu o spolupráci na základě vzájemné úcty a důvěry,

s cílem dlouhodobého plánování a vymezení oblastí vojenské spolupráce mezi státy smluvních stran,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou rozvíjet spolupráci ve vojenské oblasti v souladu s vnitrostátní legislativou svých států a v rámci mezinárodních závazků svých států.

Článek 2

1. Strany budou uskutečňovat spolupráci v následujících oblastech vojenské činnosti:

1) obranné plánování;

2) obranná politika a rozvoj ozbrojených sil;

3) konzultace o otázkách provádění operací na podporu míru a poskytování humanitární pomoci;

4) vojenské vzdělávání;

5) vojenská věda a výzkum;

6) vojenské lékařství;

7) další oblasti po vzájemné dohodě.

2. Za účelem uskutečňování spolupráce v jednotlivých oblastech budou strany sjednávat samostatná ujednání.

Článek 3

Spolupráce stran se bude uskutečňovat následujícími formami:

1) návštěvy delegací stran;

2) výměna zkušeností v rámci konzultací a pracovních setkání;

3) účast na konferencích a seminářích;

4) účast na vojenských cvičeních;

5) účast na studiu, stážích a kurzech;

6) další formy po vzájemné dohodě.

Článek 4

Každá ze stran hradí veškeré své náklady spojené s prováděním tohoto Ujednání, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak.

Článek 5

Strany v souladu s vnitrostátní legislativou svých států zajistí ochranu informací získaných při provádění tohoto Ujednání. Žádná ze stran nepředá třetí straně informace získané od druhé strany bez předchozího písemného souhlasu strany, která tyto informace předala.

Článek 6

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Ujednáni budou strany řešit cestou rozhovorů a/nebo konzultací.

Článek 7

1. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Platnost tohoto Ujednání skončí po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne doručení diplomatickou cestou písemného oznámení jedné strany druhé straně o jejím úmyslu ukončit platnost tohoto Ujednání.

3. Ode dne vstupu tohoto Ujednání v platnost se Memorandum o kontaktech ve vojenské oblasti mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán ze dne 26. května 1998 pokládá za neúčinné.


Dáno v Praze dne 23. října 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, kazašském a ruském jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě vzniku rozdílností ve výkladu ustanovení tohoto Ujednání je rozhodné znění v ruském jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Vlastimil Picek v. r.
1. náměstek ministra obrany

Za Ministerstvo obrany Republiky Kazachstán
Sergej Gromov v. r.
náměstek ministra

Přesunout nahoru