Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace

Datum vyhlášení 27.06.2013
Uzavření smlouvy 01.12.1981
Ratifikace Smlouvy 17.02.2012
Platnost od 06.10.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 1981 byl v Londýně přijat Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby, revidovaný k 15. dubnu 1999.

S revidovaným Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k revidovanému Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 17. února 2012, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Protokolu, dne 6. září 2012.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 30. července 1983. Revize Protokolu vstoupila v platnost dne 22. srpna 1999. Pro Českou republiku vstoupil revidovaný Protokol v platnost v souladu s ustanovením svého článku 20 odst. 1 dne 6. října 2012.

Anglické znění revidovaného Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


REVISED PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION

PŘEKLAD

REVIDOVANÝ PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH MEZINÁRODNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACE PRO POHYBLIVÉ SLUŽBY

Vstoupil v platnost 30. července 1983

Revidován k 15. dubnu 1999

ČLÁNEK 1 Definice;
ČLÁNEK 2Imunita Organizace vůči jurisdikci a exekuci
ČLÁNEK 3Nedotknutelnost archivů
ČLÁNEK 4Osvobození od daní a cel
ČLÁNEK 5Prostředky, měna a cenné papíry
ČLÁNEK 6Úřední sdělení a publikace
ČLÁNEK 7Zaměstnanci
ČLÁNEK 8Ředitel
ČLÁNEK 9Zástupci Stran
ČLÁNEK 10Odborníci
ČLÁNEK 11Oznamování zaměstnanců a odborníků
ČLÁNEK 12Neuplatnění
ČLÁNEK 13Pomoc fyzickým osobám
ČLÁNEK 14Dodržování zákonů a předpisů
ČLÁNEK 15Preventivní opatření
ČLÁNEK 16Řešení sporů
ČLÁNEK 17Doplňkové dohody
ČLÁNEK 18Podpis, ratifikace a přistoupení
ČLÁNEK 19Vstup v platnost a trvání Protokolu
ČLÁNEK 20Vstup v platnost a trvání pro stát
ČLÁNEK 21Depozitář
ČLÁNEK 22Původní znění

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH MEZINÁRODNÍ DRUŽICOVÉ ORGANIZACE PRO POHYBLIVÉ SLUŽBY

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY TOHOTO PROTOKOLU

S OHLEDEM na Úmluvu o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby otevřenou k podpisu dne 3. září 1976 v Londýně v aktuálním znění a zejména na článek 9, odstavec 6 novelizované Úmluvy,

S VĚDOMÍM, že Organizace uzavře Dohodu o ústředí s vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska dne 15. dubna 1999,

VZHLEDEM K tomu, že cílem tohoto Protokoluje usnadnit naplnění účelu Organizace a zajistit efektivní výkon její funkce,

DOHODLY SE NÁSLEDOVNĚ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu znamená:

(a) „Úmluva“ Úmluvu o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby včetně její přílohy, otevřenou k podpisu v Londýně dne 3. září 1976 v aktuálním znění;

(b) „Strana Úmluvy“ stát, pro nějž je Úmluva v platnosti;

(c) „Organizace“ Mezinárodní družicovou organizaci pro pohyblivé služby;

(d) „Strana ústředí“ Stranu Úmluvy, na jejímž území Organizace zřídila své ústředí;

(e) „smluvní strana Protokolu“ stát, pro nějž je tento Protokol, popřípadě tento Protokol ve znění pozdějších změn je platný;

(f) „zaměstnanec“ ředitele nebo jakoukoli jinou osobu zaměstnanou na plný úvazek Organizací, jež podléhá jejímu služebnímu řádu;

(g) „zástupce“ v případě smluvních stran Protokolu a Strany ústředí zástupce v Organizaci a v každém případě vedoucí delegací, náhradníky a poradce;

(h) „archivy“ všechny rukopisy, korespondenci, dokumenty, fotografie, filmy, optické a magnetické záznamy, datové záznamy, obrazová znázornění a počítačové programy patřící Organizaci nebojí držené;

(i) „úřední činnost“ Organizace činnosti prováděné Organizací při plnění jejího účelu, jak je definován v Úmluvě včetně její administrativní činnosti;

(j) „odborník“ osobu, která není zaměstnancem, jmenovanou, aby vykonala konkrétní úkol pro Organizaci nebo jejím jménem a na její náklady;

(k) „majetek“ cokoli, co může být předmětem vlastnického práva včetně práv smluvních.

Článek 2

Imunita Organizace vůči jurisdikci a exekuci

(1) Pokud se výslovně v konkrétním případu nezřekla imunity, má Organizace v rozsahu své úřední činnosti imunitu vůči jurisdikci vyjma případů souvisejících s:

(a) jakoukoli obchodní činností;

(b) občanskoprávní žalobou na náhradu škody vzniklé z nehody způsobené motorovým vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem patřícím Organizaci nebo jejím jménem provozovaným, nebo s dopravním přestupkem týkajícím se tohoto dopravního prostředku;

(c) na základě konečného rozhodnutí soudu provedeným obstavením platů a požitků včetně penzijních nároků, které Organizace dluží zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci;

(d) protinárokem přímo souvisejícím se soudním řízením zahájeným Organizací.

(2) Bez ohledu na odstavec 1 nepodléhá Organizace žalobám týkajícím práv a povinností dle Úmluvy podaným k soudům smluvních stran Protokolu smluvními stranami k Protokolu nebo osobami jednajícími pro ně nebo vyvozujícími nároky vůči nim.

(3) Majetek a aktiva Organizace nacházející se kdekoli a v držení kohokoli jsou zproštěny vůči jakékoli prohlídce, zadržení, zabrání, zabavení, konfiskaci, vy vlastnění, obstavení či exekuci, ať ze strany výkonného, správního či soudního orgánu, kromě:

(a) obstavení nebo exekuce s cílem splnit povinnost uloženou rozhodnutím soudu, které se týkají jakéhokoli řízení, jež lze proti Organizaci zahájit podle odstavce 1;

(b) jakéhokoli kroku přijatého podle práva dotyčného státu, který je dočasně nezbytný v souvislosti s prevencí nebo vyšetřováním nehod týkajících se motorových vozidel nebo jiných dopravních prostředků patřících Organizaci nebo jejím jménem provozovaných;

(c) vy vlastnění týkajícího se nemovitostí pro veřejné účely, kde je obratem vyplacena přiměřená náhrada, za předpokladu, že toto vy vlastnění nenaruší plnění funkcí a provoz Organizace.

Článek 3

Nedotknutelnost archivů

Archivy Organizace jsou nedotknutelné, ať jsou umístěny kdekoli a drží je kdokoli.

Článek 4

Osvobození od daní a cel

(1) V rámci své úřední činnosti jsou příjmy a majetek Organizace osvobozeny od všech vnitrostátních přímých a dalších daní, které se běžně nezahrnují do ceny zboží a služeb.

(2) Zboží, které je dováženo pro potřeby činnosti Organizace, je osvobozeno od cla. Pokud Organizace v rámci své úřední činnosti použije služby podstatné hodnoty a pokud cena těchto služeb obsahuje daně, přijmou smluvní strany Protokolu, pokud to bude možné, příslušná opatření s cílem vrátit nebo nahradit částku, které tyto daně dosahují.

(3) Zboží nabyté Organizací v rámci její úřední činnosti je vyňato ze všech zákazů a omezení dovozu či vývozu.

(4) Nebude poskytnuto žádné osvobození od daní a cel za poskytnuté služby Organizací za úplatu.

(5) Nebude poskytnuto žádné osvobození v souvislosti se zbožím nabytým Organizací nebojí poskytnutými službami k osobnímu prospěchu zaměstnanců.

(6) Zboží osvobozené podle tohoto článku se nepřeváží, nepronajímá či nepůjčuje, trvale ani dočasně, ani neprodává jinak než v souladu s podmínkami stanovenými smluvní stranou Protokolu, která osvobození poskytnula.

Článek 5

Prostředky, měna a cenné papíry

Organizace smí přijmout a držet jakýkoli druh finančních prostředků, měny nebo cenných papírů a libovolně s nimi nakládat při svých úředních činnostech. Smí mít účet v jakékoli měně v takovém rozsahu, aby mohla plnit své závazky.

Článek 6

Úřední sdělení a publikace

(1) Pokud jde o úřední sdělení a přenos všech jejích dokumentů, požívá Organizace na území každé smluvní strany Protokolu režimu, který není méně příznivý než režim poskytovaný obdobným mezivládním organizacím ve věci přednosti, sazeb a daní z pošty a všech forem telekomunikačního styku v rozsahu, v jakém je to v souladu s jakoukoli mezinárodní smlouvou, jejíž je smluvní strana Protokolu stranou.

(2) Pokud jde o úřední sdělení, smí Organizace použít všechny vhodné komunikační prostředky včetně kódovaných a šifrovaných sdělení. Smluvní strany Protokolu neuplatní žádná omezení na úřední sdělení Organizace nebo na oběh jejích úředních publikací. Na tato sdělení a publikace nebude uplatňována žádná cenzura.

(3) Organizace smí nainstalovat a používat radiový vysílač pouze se souhlasem dotčené smluvní strany Protokolu.

Článek 7

Zaměstnanci

(1) Zaměstnanci požívají následujících výsad a imunit:

(a) imunita vůči jurisdikci i po opuštění služeb Organizace v souvislosti sjednáním, včetně mluveného či psaného slova, provedeným při výkonu jejich oficiální funkce; tato imunita se ovšem nevztahuje na případ dopravního přestupku spáchaného zaměstnancem, nebo na případ škody způsobené motorovým vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem jemu patřícím nebo jím řízeným;

(b) spolu se členy své rodiny žijícími v jejich domácnosti zproštění jakýchkoli povinností souvisejících s národní službou včetně vojenské služby;

(c) nedotknutelnost všech úředních písemností souvisejících s výkonem jejich funkce v rámci úřední činnosti Organizace;

(d) spolu se členy své rodiny žijícími v jejich domácnosti vynětí z imigračních omezení a registrace cizinců;

(e) stejné zacházení ve věcech kontroly cizích měn, jakého se dostává zaměstnancům mezinárodních organizací;

(f) společně se členy své rodiny žijícími v jejich domácnosti stejné prostředky při repatriaci v době mezinárodní krize Jako jsou poskytovány zaměstnancům mezinárodních organizací;

(g) právo dovézt bez proclení svůj nábytek a osobní potřeby včetně motorového vozidla při prvním nástupu do funkce v dotyčném státu a právo vyvézt tyto bezcelně při ukončení své funkce v tomto státu, v obou případech v souladu se zákony a předpisy dotyčného státu. S výjimkou případů, které tyto předpisy dovolují, zboží osvobozené podle tohoto písmene se nepřevádí, nepronajímá, nepůjčuje, trvale nebo dočasně, ani neprodává.

(2) Platy a požitky vyplácené Organizací zaměstnancům jsou osvobozeny od daně z příjmu od data, k němuž zaměstnanci začali být plátci daní vyměřených z jejich platu Organizací v její prospěch. Smluvní strany Protokolu mohou zohlednit tyto platy a požitky k vyměření daně z příjmu z ostatních zdrojů. Smluvní strany Protokolu nemusejí poskytnout osvobození od daně z příjmu ve vztahu k penzím a rentám vypláceným bývalým zaměstnancům.

(3) Pokud jsou zaměstnanci zabezpečeni systémem sociálního zabezpečení Organizace, jsou Organizace a její zaměstnanci osvobozeni od všech povinných příspěvků do národních systémů sociálního zabezpečení. Toto osvobození nebrání jakékoli dobrovolné účasti v systému národního sociálního zabezpečení v souladu se zákonem dotyčné smluvní strany Protokolu, ani to nezavazuje smluvní stranu Protokolu vyplácet dávky ze systému sociálního zabezpečení zaměstnancům, kteří jsou osvobozeni podle ustanovení tohoto odstavce.

(4) Smluvní strany protokolu nejsou zavázány poskytnout výsady a imunity, na něž se odkazuje v písmenech b), d), e), f) a g) odstavce 1, svým státním příslušníkům nebo rezidentům s trvalým pobytem.

Článek 8

Ředitel

(1) Kromě výsad a imunit poskytnutých zaměstnancům podle článku 7 požívá Ředitel:

(a) imunity vůči zatčení a zadržení;

(b) imunity vůči občanskoprávní a správní jurisdikci a exekuci požívané diplomatickými činiteli kromě případu škody způsobené motorovým vozidlem nebo jinými dopravními prostředky, které mu patří nebo jež řídí;

(c) plné imunity vůči trestní jurisdikci kromě případu dopravního přestupku způsobeného motorovým vozidlem nebo jinými dopravními prostředky, které mu patří nebo jež řídí, za uplatnění písmene a) shora.

(2) Smluvní strany Protokolu nejsou zavázány poskytnout výsady a imunity, na něž se odkazuje v tomto článku, svým státním příslušníkům nebo rezidentům s trvalým pobytem.

Článek 9

Zástupci Stran

(1) Zástupci smluvních stran Protokolu a zástupci Strany ústředí požívají při výkonu své úřední funkce a během svých cest na místo zasedání a zpět následujících výsad a imunit:

(a) imunity vůči jakékoli formě zatčení a zadržení před soudním řízením;

(b) imunity vůči jurisdikci, a to i po ukončení své mise, v souvislosti sjednáním, včetně mluveného či psaného slova, provedeným při výkonu jejich oficiální funkce; tato imunita se ovšem nevztahuje na případ dopravního přestupku spáchaného zástupcem, nebo na případ škody způsobené motorovým vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem jemu patřícím nebo jím řízeným;

(c) nedotknutelnosti všech jejich úředních dokumentů;

(d) spolu se členy své rodiny žijícími v jejich domácnosti vynětí z imigračních omezení a registrace cizinců;

(e) stejného zacházení ve věcech kontroly cizích měn, jakého se dostává zaměstnancům mezinárodních organizací;

(f) stejného zacházení ve věcech cla v souvislosti s jejich osobními zavazadly, jakého se dostává zástupcům cizích vlád na dočasných oficiálních misích.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na vztahy mezi smluvní stranou Protokolu a jejími zástupci. Dále se ustanovení písmen a), d), e) a f) odstavce 1 nevztahují na vztahy mezi smluvní stranou Protokolu a jejími státními příslušníky či rezidenty s trvalým pobytem.

Článek 10

Odborníci

(1) Odborníci požívají při výkonu své úřední funkce v souvislosti s prací pro Organizaci a během svých cest na místo své mise a zpět následujících výsad a imunit:

(a) imunity vůči jurisdikci, a to i po ukončení své mise, v souvislosti sjednáním, včetně mluveného či psaného slova, provedeným při výkonu jejich oficiální funkce; tato imunita se ovšem nevztahuje na případ škody způsobené motorovým vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem jemu patřícím nebojím řízeným;

(b) nedotknutelnosti všech jejich úředních dokumentů;

(c) stejného zacházení ve věcech kontroly cizích měn, jakého se dostává zaměstnancům mezinárodních organizací;

(d) spolu se členy své rodiny žijícími v jejich domácnosti vynětí z imigračních omezení a registrace cizinců;

(e) stejných prostředků, pokud jde o jejich osobní zavazadla, jako jsou poskytovány odborníkům jiných mezivládních organizací.

(2) Smluvní strany Protokolu nejsou zavázány poskytnout výsady a imunity, na něž se odkazuje v písmenech c), d) a e) odstavce 1, svým státním příslušníkům nebo rezidentům s trvalým pobytem.

Článek 11

Oznamování zaměstnanců a odborníků

Ředitel Organizace alespoň jednou za rok oznámí smluvním stranám Protokolu jména a státní příslušnost zaměstnanců a odborníků, na které se vztahují ustanovení článků 7, 8 a 10.

Článek 12

Osvobození

(1) Výsady, osvobození a imunity zakotvené v tomto Protokolu nejsou poskytovány pro osobní užitek jednotlivců, ale za účelem efektivního výkonu jejich úřední funkce.

(2) Pokud je v souvislosti se níže uvedenými subjekty pravděpodobné, že výsady a imunity budou bránit ve výkonu spravedlnosti, a ve všech případech, kdy nemusí být uplatněny, aniž by se to dotklo účelu, za nímž byly poskytnuty, mají tyto subjekty právo a povinnost zříci se těchto privilegií a imunit:

(a) smluvní strany Protokolu ve vztahu ke svým zástupcům;

(b) Shromáždění, svolané v případě nezbytnosti na mimořádné zasedání, ve vztahu k Organizaci nebo řediteli Organizace;

(c) ředitel Organizace ve vztahu k zaměstnancům a odborníkům.

Článek 13

Pomoc fyzickým osobám

Smluvní strany Protokolu přijmou vhodná opatření k usnadnění vstupu, pobytu a odjezdu zástupců, zaměstnanců a odborníků.

Článek 14

Dodržování zákonů a předpisů

Organizace a všechny osoby požívající výsad a imunit podle tohoto Protokolu ctí, aniž by to mělo vliv na další zde obsažená ustanovení, zákony a předpisy dotyčných smluvních stran Protokolu a stále spolupracují se všemi příslušnými úřady těchto Stran s cílem zajistit dodržování jejich zákonů a předpisů.

Článek 15

Preventivní opatření

Každá smluvní strana Protokolu si ponechává právo přijmout veškerá preventivní opatření nezbytná v zájmu její bezpečnosti.

Článek 16

Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi smluvními stranami Protokolu nebo mezi Organizací a smluvní stranou Protokolu týkající se interpretace a aplikace textu Protokolu se řeší vyjednáváním nebo jinou dohodnutou metodou. Pokud není spor vyřešen do dvanácti (12) měsíců, mohou dotyčné strany po vzájemné dohodě postoupit spor k rozhodnutí soudu složenému ze tří rozhodců. Jednoho z těchto rozhodců vybere každá strana sporu a třetího, který bude předsedou soudu, vyberou dva první rozhodci. Pokud se dva první rozhodci neshodnou na třetím do dvou měsíců od svého vlastního jmenování, vybere třetího rozhodce předseda Mezinárodního soudního dvora. Tribunál přijme svůj vlastní jednací řád a jeho rozhodnutí budou pro strany sporu konečná a závazná.

Článek 17

Doplňkové dohody

Organizace může s kteroukoli smluvní stranou Protokolu uzavřít doplňkové dohody k naplnění ustanovení tohoto Protokolu týkajících se této smluvní strany Protokolu s cílem zajistit efektivní fungování Organizace.

Článek 18

Podpis, ratifikace a přistoupení

(1) Tento Protokol je otevřen k podpisu v Londýně od 1. prosince 1981 do 31. května 1982.

(2) Všechny Strany Úmluvy kromě Strany ústředí se mohou stát smluvními stranami Protokolu:

(a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení; nebo

(b) podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení následovaným ratifikací, schválením nebo přijetím; nebo

(c) přistoupením.

(3) Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení se provádí uložením příslušné listiny u Depozitáře.

(4) Výhrady k tomuto Protokolu lze činit v souladu s mezinárodním právem.

Článek 19

Vstup v platnost a trvání Protokolu

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost třicátý den po datu, ke kterému splnilo deset Stran Úmluvy požadavky podle odstavce 2 článku 18.

(2) Tento Protokol pozbude platnosti, pokud pozbude platnosti Úmluva.

Článek 20

Vstup v platnost a trvání pro stát

(1) Pro stát, který splnil požadavky podle odstavce 2 článku 18 po datu vstupu tohoto Protokolu v platnost, vstoupí Protokol v platnost třicátý den po podpisu, respektive po uložení této listiny u Depozitáře.

(2) Kterákoli smluvní strana Protokolu může tento Protokol vypovědět písemným oznámením Depozitáři. Vypovězení nabude účinnosti dvanáct (12) měsíců po datu přijetí oznámení Depozitářem nebo po delším období upřesněném v oznámení.

(3) Smluvní strana Protokolu přestane být smluvní stranou Protokolu k datu, kdy přestane být Stranou Úmluvy.

Článek 21

Depozitář

(1) Depozitářem tohoto Protokoluje ředitel Organizace.

(2) Depozitář zejména obratem uvědomí všechny Strany Úmluvy o:

(a) jakémkoli podpisu Protokolu;

(b) uložení jakékoli listiny o ratifikaci, přijetí, schválení či přistoupení;

(c) datu vstupu tohoto Protokolu v platnost;

(d) datu, kdy některý stát přestal být smluvní stranou tohoto Protokolu;

(e) dalších sděleních týkajících se tohoto Protokolu.

(3) Při vstupu tohoto Protokolu v platnost předá Depozitář ověřenou kopii originálu sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 22

Původní znění

Tento Protokol je vystaven v jediném prvopise v anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, a bude uložen u Ředitele Organizace, jenž zašle ověřenou kopii každé Straně Úmluvy.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní svými vládami k tomuto účelu řádně oprávnění zástupci k tomuto Protokolu své podpisy.

V LONDÝNĚ prvního dne měsíce prosince jeden tisíc devět set osmdesát jedna.

[podpisy vynechány]

Přesunout nahoru