Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 26.06.2013
Uzavření smlouvy 14.10.2011
Platnost od 01.05.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 14. června 2011 a 27. října 2011 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dne 1. května 2013.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


neoficiální překlad

Č.j.: 304656/2011-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarské republiky a má čest navrhnout sjednání dvoustranné dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz v tomto znění:

„DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů

při zpracovávání víz

Vláda České republiky a

Vláda Maďarské republiky

(dále uváděné jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany se budou vzájemně zastupovat při zpracovávání víz s ohledem na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále vízový kodex), této dohody a prováděcích dohod uzavřených podle článku 3 této dohody.

2. Toto zastupování bude plně v souladu s ustanoveními článku 8 odstavce 4 písmene d) vízového kodexu ve znění platném v danou dobu.

3. Diplomatické mise a konzulární úřady smluvních stran, jednajíce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, si budou vzájemně poskytovat veškerou příslušnou pomoc.

Článek 2

Zastupující smluvní strana, jednajíc podle článku 1, bude při zpracovávání víz postupovat se stejnou péčí, jako kdyby zpracovávala víza sama pro sebe. Avšak žádné smluvní straně nelze přičítat odpovědnost za činnosti prováděné za druhou smluvní stranu.

Článek 3

Ministerstva zahraničních věcí smluvních stran uzavřou prováděcí dohody, které určí diplomatické mise a konzulární úřady, kterých se tato dohoda bude týkat, jakož i nutné technické detaily, které vízový kodex neupravuje.

Článek 4

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámily diplomatickou cestou splnění svých ústavních požadavků pro takový vstup v platnost. Rozhodující je datum obdržení posledního z takových oznámení.

Článek 5

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být kdykoliv ukončena oznámením zaslaným kteroukoliv ze smluvních stran diplomatickou cestou. V případě ukončení zůstane dohoda v platnosti třicet (30) dní po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.

Článek 6

Smluvní strany mohou kdykoliv zcela či částečně pozastavit provádění této dohody. Počáteční a konečný den takového pozastavení bude oznámen diplomatickou cestou a nabude účinnosti třicet (30) dní po oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že výše uvedené je pro maďarskou smluvní stranu přijatelné, tato nóta a odpovědní verbální nóta Velvyslanectví Maďarské republiky tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, která vstoupí v platnost dnem uvedeným v článku 4.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarské republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 14. června 2011

Velvyslanectví Maďarské republiky
Praha


neoficiální překlad

Č.j.: HUNPRG2011CLA000302

Verbální nóta

Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí verbální nóty váženého ministerstva č.j. 304656/2011-KKM v následujícím znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarské republiky a má čest navrhnout sjednání dvoustranné dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz v tomto znění:

„DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz

Vláda České republiky a

Vláda Maďarské republiky

(dále uváděné jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany se budou vzájemně zastupovat při zpracovávání víz s ohledem na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále vízový kodex), této dohody a prováděcích dohod uzavřených podle článku 3 této dohody.

2. Toto zastupování bude plně v souladu s ustanoveními článku 8 odstavce 4 písmene d) vízového kodexu ve znění platném v danou dobu.

3. Diplomatické mise a konzulární úřady smluvních stran, jednajíce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, si budou vzájemně poskytovat veškerou příslušnou pomoc.

Článek 2

Zastupující smluvní strana, jednajíc podle článku 1, bude při zpracovávání víz postupovat se stejnou péčí, jako kdyby zpracovávala víza sama pro sebe. Avšak žádné smluvní straně nelze přičítat odpovědnost za činnosti prováděné za druhou smluvní stranu.

Článek 3

Ministerstva zahraničních věcí smluvních stran uzavřou prováděcí dohody, které určí diplomatické mise a konzulární úřady, kterých se tato dohoda bude týkat, jakož i nutné technické detaily, které vízový kodex neupravuje.

Článek 4

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámily diplomatickou cestou splnění svých ústavních požadavků pro takový vstup v platnost. Rozhodující je datum obdržení posledního z takových oznámení.

Článek 5

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být kdykoliv ukončena oznámením zaslaným kteroukoliv ze smluvních stran diplomatickou cestou. V případě ukončení zůstane dohoda v platnosti třicet (30) dní po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.

Článek 6

Smluvní strany mohou kdykoliv zcela či částečně pozastavit provádění této dohody. Počáteční a konečný den takového pozastavení bude oznámen diplomatickou cestou a nabude účinnosti třicet (30) dní po oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že výše uvedené je pro maďarskou smluvní stranu přijatelné, tato nóta a odpovědní verbální nóta Velvyslanectví Maďarské republiky tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, která vstoupí v platnost dnem uvedeným v článku 4.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarské republiky o své nejhlubší úctě.“

Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze má čest sdělit, že výše uvedená dohoda je pro maďarskou smluvní stranu přijatelná, a proto výše uvedená verbální nóta a tato nóta tvoří Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, která vstoupí v platnost dnem uvedeným v článku 4.

Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 27. října 2011

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Praha

Přesunout nahoru