Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 26.06.2013
Uzavření smlouvy 31.05.2013
Platnost od 01.06.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2013 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dne 1. června 2013.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REBUBLIC OF AUSTRIA ON MUTUAL REPRESENTATION IN ISSUING VISAS

PŘEKLAD

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉM ZASTUPOVÁNÍ VE VYDÁVÁNÍ VÍZ

Článek 1

Vzájemné zastupování

(1) Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky, dále jen „smluvní strany“, se budou vzájemně zastupovat při zpracovávání žádostí o víza a při vydávání jednotných víz platných pro území všech smluvních stran Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na jejich společných hranicích (Úmluva k provedení Schengenské dohody).

(2) Konzulární úřady, kde bude zastupování podle odstavce 1 zavedeno, jakož i rozsah, zahájení a ukončení takového zastupování, jsou uvedeny v příloze této dohody. Jakákoli změna této přílohy bude uskutečněna výměnou nót mezi smluvními stranami. Taková změna vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nota.

Článek 2

Postup

(1) Zastupující konzulární úřad bude přijímat žádosti o víza, shromažďovat údaje k žádostem o víza, vybírat vízové poplatky, po zavedení biometrických identifikátorů k vízům také shromažďovat biometrické údaje a bude posuzovat žádosti o víza.

(2) Pokud jsou podle uvážení zastupujícího konzulárního úřadu splněny podmínky pro vydání víza v souladu se schengenským acquis, vydá tento zastupující konzulární úřad žadateli vízum.

(3) Pokud podle uvážení zastupujícího konzulárního úřadu nejsou splněny podmínky pro vydání víza v souladu se schengenským acquis, bude zastupující konzulární úřad oprávněn zamítnout žádost o vízum, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 4 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

(4) Zastupující konzulární úřady budou oprávněny připojit víza pouze do cestovních dokladů uznaných příslušnými českými i rakouskými úřady za platné.

(5) Vzájemná výměna vízových statistik týkajících se zastupování bude uskutečňována jednou za šest měsíců.

Článek 3

Oprávněné orgány

(1) Orgány oprávněné k provádění této Dohody jsou následující:

V České republice:

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
118 00 Praha

V Rakouské republice:

Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti
Odbor IV.2 (Cestovní záležitosti a pohraniční styk; Pobytové záležitosti)
1014 Vídeň

(2) Smluvní strany si budou diplomatickou cestou vzájemně sdělovat kontaktní údaje oprávněných orgánů zmíněných v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 4

Zahájení zastupování

(1) Činnosti zajišťující provádění této dohody bude zastupující konzulární úřad vykonávat nezávisle.

(2) Zastupovaný členský stát vyrozumí o této dohodě nebo o jejím ukončení Evropskou komisi před vstupem této dohody v platnost nebo před jejím ukončením.

(3) Konzulární úřad zastupujícího členského státu současně informuje jak konzulární úřady ostatních členských států, tak i zastoupení Evropské unie v dané územní působnosti o této dohodě nebo o jejím ukončení před vstupem této dohody v platnost nebo před jejím ukončením.

Článek 5

Vízové poplatky

Zastupující konzulární úřad je za všech okolností oprávněn vybírat vízové poplatky.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tato dohoda vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla dohoda podepsána oběma smluvními stranami.

(3) Kterákoli ze smluvních stran může kdykoli ukončit tuto dohodu, a to písemně diplomatickou cestou. V takovém případě dohoda pozbývá platnosti tři měsíce poté, co druhá smluvní strana obdrží oznámení o ukončení dohody.

(4) Kterákoli ze smluvních stran může kdykoli pozastavit provádění této dohody, a to písemně diplomatickou cestou. Takové pozastavení nabývá účinnosti po uplynutí patnácti dnů od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 31. května roku 2013 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Schneider v. r.
1. náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti

Za vládu Rakouské republiky
Reinhold Lopatka v.r.
státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí


Příloha:

Zastupující konzulární úřady:

• Velvyslanectví Rakouské republiky v Dakaru

Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů iráckých diplomatických a služebních pasů)

Poznámky pod čarou


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 33/2018 Sb. m. s.

Velvyslanectví
Rakouské republiky
Praha

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Rakouské republiky v České republice a má čest potvrdit přijeti jeho nóty č.j. Prag-ÖB/KONS/0112/2018 ze dne 22. března 2018 v následujícím znění:

„Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje Ministerstvu zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctu a dovoluje si odvolat se na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která byla podepsána dne 31. května 2013 v Praze (dále Dohoda).

Rakouské Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhuje změnit přílohu Dohody podle čl. 1 odst. 2 tak, že Česká republika bude zastupovat Rakouskou republiku na služebním místě Bagdád (Irák) dodatečně i při žádostech o vízum iráckých státních příslušníků s běžnými cestovními pasy, kteří cestují na pozvání mezinárodní organizace sídlící ve Vídni, pokud uvedené žádosti nebudou činit více než 30 kusů ročně.

Podmíněno souhlasem Ministerstva zahraničních věcí České republiky si dovoluje Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhnout, aby tato verbální nóta jakož i souhlasná odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily změnu přílohy Dohody podle čl. 1 odst. 2. Podle čl. 1 odst. 2 vstoupí tato změna v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Velvyslanectví si dovoluje požádat o písemné potvrzení přijetí této verbální nóty

Rakouské velvyslanectví v Praze využívá této příležitosti, aby Ministerstvu zahraničních věcí České republiky opětovně vyjádřilo svou hlubokou úctu,“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že české strana souhlasí s návrhem rakouské strany. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze č.j. Prag-ÖB/KONS/0112/2018 ze dne 22. března 2018 a tato nóta změnu přílohy Dohody podle čl. 1 odst. 2, která vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena tato nóta.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Rakouské republiky o své hluboké úctě.

V Praze dne 17. května 2018

Přesunout nahoru