Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 07.01.2013
Uzavření smlouvy 25.11.2011
Platnost od 06.09.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 6. září 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO ON EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

PŘEKLAD

DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINO

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Česká republika a Republika San Marino (dále jen „San Marino“) se dohodly uzavřít následující Dohodu usilující o usnadnění výměny informací v daňových záležitostech takto:

Článek 1

Předmět a Rozsah Dohody

1. Příslušné orgány smluvních stran zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti v takovém rozsahu, aby neoprávněně nezabraňovala a nezdržovala efektivní výměnu informací.

2. Informace obdržené žádající stranou podle této Dohody mohou být v žádající straně použity jako důkaz v trestním řízení pouze, pokud s tím justiční nebo jiné příslušné orgány dožádané strany vysloví souhlas v souladu s právním řádem dožádané strany, je-li podle tohoto právního řádu takového souhlasu třeba.

Článek 2

Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení u jejích orgánů nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní jurisdikce.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, na které se tato Dohoda vztahuje, jsou platné daně zavedené právními řády smluvních stran.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny stejné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny obdobné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo modifikovány vzájemnou dohodou smluvních stran ve formě výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny systému zdanění a souvisejících opatření na sběr informací, na které se tato Dohoda vztahuje.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, výraz:

a) „smluvní strana“ znamená Česká republika nebo San Marino podle souvislosti;

b) „příslušný orgán“ znamená

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

ii) v případě San Marino ministr financí, jeho zplnomocněný zástupce nebo orgán, který je určený jako příslušný orgán pro účely této Dohody;

c) „osoba“ zahrnuje osobu, společnost a jakoukoliv jinou skupinu osob;

d) „společnost“ označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;

e) „veřejně obchodovaná společnost“ znamená jakoukoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány „veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

f) „základní třída akcií“ znamená třídu nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

g) „uznávaná burza“ znamená jakoukoliv burzu, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

h) „kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Termín „kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může „veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení, není-li tento nákup, prodej nebo zpětné odkoupení implicitně nebo explicitně omezeno na limitovanou skupinu investorů;

i) „daň“ znamená jakoukoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;

j) „žádající strana“ znamená smluvní stranu vyžadující informace;

k) „dožádaná strana“ znamená smluvní stranu, která je požádána o poskytnutí informací;

l) „opatření na sběr informací“ znamená zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace;

m) „informace“ znamená jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

n) „trestní daňové záležitosti“ znamená jakékoliv daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje stíhání podle trestního práva žádající strany;

o) „trestní řízení“ znamená řízení prováděné orgány činnými v trestním řízení, státními zastupitelstvími a soudy za účelem stanovení viny za porušování trestních zákonů a uložení odpovídajících trestů;

p) „trestní právo“ znamená všechny příslušné právní normy určené jako takové podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam pro účely daní, na které se vztahuje Dohoda, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je šetřeno, bylo trestným činem podle zákonů dožádané strany, pokud by se takové jednání u dožádané strany objevilo.

2. Jestliže informace ve vlastnictví příslušného orgánu dožádané strany nestačí ke splnění žádosti o informace, použije tato strana veškerá potřebná opatření pro zjištění relevantních informací tak, aby zajistila žádající straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Jestliže to specificky požaduje příslušný orgán žádající strany, zajisti příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě písemných svědectví a ověřených kopií originálních dokumentů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající v zastoupení nebo v postavení zmocněnce včetně pověřenců a svěřenských správců;

b) informace týkající se vlastnictví společností, sdružení, trustů, nadací, „Anstalten“ a jiných osob, včetně, v rozsahu ustanovení článku 2, informací ohledně vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví; v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a benefícientech; a v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a benefícientech. Dále, tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout vlastnické informace, pokud jde o veřejně obchodovatelné společnosti nebo veřejné kolektivní investiční fondy nebo programy, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

5. Příslušný orgán žádající strany poskytne příslušnému orgánu dožádané strany následující informace, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:

a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření čí vyšetřování;

b) údaj o požadované informaci včetně její povahy a formy, ve které si žádající strana přeje obdržet informaci od dožádané strany;

c) daňový účel, pro který se informace požaduje;

d) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má požadovanou informaci k dispozici nebo že ji má pod kontrolou osoba v rámci jurisdikce dožádané strany nebo kterou může tato osoba získat;

e) ve známém rozsahu jméno a adresu osoby, o které se domnívá, že má požadovanou informaci k dispozici;

f) prohlášení, že žádost je v souladu se zákonnou a administrativní praxí žádající strany, že pokud by požadovaná informace byla v rámci jurisdikce žádající strany, potom by byl příslušný orgán žádající strany schopen získat informaci podle zákonů žádající strany nebo běžným administrativním postupem a že je ve shodě s touto Dohodou;

g) prohlášení, že žádající strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly ke vzniku neúměrných obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle požadované informace žádající straně tak rychle, jak je to jen možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu žádající strany a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělí příslušnému orgánu žádající strany případné nedostatky v žádosti.

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a zajistit informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při získávání informace nebo odmítne-li informaci dodat, okamžitě vyrozumí žádající stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádost vyřídit, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Smluvní strana může, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a po obdržení oznámení od žádající strany, povolit vstup zástupcům příslušného orgánu druhé smluvní strany na území prvně jmenované strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu či prověření jeho záznamů a dokumentů, a to a na základě předchozího písemného souhlasu dotčených osob. Příslušný orgán druhé jmenované strany sdělí příslušnému orgánu prvně jmenované strany dobu a místo schůzky s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu jedné smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany umožnit zástupcům příslušného orgánu prvně jmenované strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového šetření v druhé jmenované straně.

3. Přistoupí-li se na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření co možná nejdříve příslušný orgán druhé strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných prvně jmenovanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana nebude muset získat nebo poskytnout informaci, kterou by žádající strana nebyla schopna získat podle svých vlastních zákonů pro účely provádění nebo prosazení vlastních daňových zákonů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna ve shodě s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek dodat informaci, která by vyzradila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Bez ohledu na dříve uvedené, informace typu uvedeného v článku 5, odstavec 4 se nepovažuje jako taková za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňuje kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek získat nebo poskytnout informace, které by prozradily tajnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, kde taková komunikace je:

a) vytvořena pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady nebo

b) vytvořena pro účely užití v existujícím nebo zamýšleném právním řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by prozrazení této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.

6. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže žádající strana požaduje informaci k uplatnění nebo prosazení ustanovení daňového zákona žádající strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem žádající strany.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

Jakékoliv informace obdržené smluvními stranami podle této Dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) v jurisdikci smluvní strany zainteresovaným na vyměření nebo výběru, vymáhání nebo trestním stíhání nebo rozhodnutí o odvolání, ve vztahu k daním, na které se vztahuje tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou tyto informace použít pouze pro tyto účely. Mohou tyto informace sdělit ve veřejném soudním řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě nebo entitě nebo orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Běžné náklady vynaložené při poskytování pomoci ponese dožádaná strana, a mimořádné náklady vynaložené při poskytování pomoci ponese žádající strana.

Článek 10

Implementace

Smluvní strany přijmou a zveřejní právní předpisy, nařízení a správní opatření nezbytná ke splnění podmínek této dohody a zajistí jejich účinnost.

Článek 11

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v angličtině nebo v dohodnutém jazyce oboustranně odsouhlaseném příslušnými orgány smluvních stran podle článku 13.

Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1 se příslušné orgány smluvních stran mohou vzájemně dohodnout na postupech používaných podle článků 5 a 6.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou komunikovat jeden s druhým pro účely dosažení dohody podle tohoto článku přímo.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné formě řešení sporů.

Článek 14

Protokol

Připojená příloha obsahuje vysvětlující Protokol k Dohodě, který je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 15

Vstup v platnost

Smluvní strany si diplomatickou cestou vzájemně oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a její ustanovení se budou provádět:

a) v případě trestních daňových záležitostí od tohoto dne; a

b) v ostatních případech pokrytých článkem 1 ve vztahu k zdaňovacím obdobím začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Dohoda vstoupí v platnost, nebo později.

Článek 16

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi diplomatickou cestou. V takovém případě se Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď.

2. V případě ukončení platnosti Dohody, zůstávají obě smluvní strany vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve dvou originálních vyhotoveních v Praze dne 25. listopadu 2011 v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Karel Schwarzenberg v.r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za Republiku San Marino
Antonella Mularoni v.r.
ministryně zahraničních a politických záležitostí, telekomunikací a dopravy


PŘÍLOHA

PROTOKOL TÝKAJÍCÍ SE INTERPRETACE A APLIKACE DOHODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINO O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH.

1. Dle Článku 9 této Dohody náklady vzniklé při běžné aplikaci daňových zákonů dožádané strany ponese dožádaná strana, pokud tyto náklady vyvstanou z důvodu odpovědi na žádost o informace. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní administrativní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou žádající stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním administrativní pomoci ponese žádající strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány, následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady účtované třetími osobami za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady za přepravu dokumentů žádající straně;

d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce;a

e) přiměřené náklady na získání písemných svědectví či důkazů.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán žádající strany za účelem zjištění, zda chce žádající strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a ponese příslušné náklady.

Přesunout nahoru