Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci

Datum vyhlášení 17.05.2013
Uzavření smlouvy 19.04.2013
Platnost od 19.04.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. dubna 2013 bylo v Bratislavě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu. Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbylo ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou platnosti Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, podepsané v Bělehradě dne 30. května 2005, vyhlášené pod č. 97/2006 Sb. m. s.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY ČERNÉ HORY

O OBRANNÉ SPOLUPRACÍ

Ministerstvo obrany české republiky a Ministerstvo obrany černé Hory, dáte jen „smluvní strany“,

potvrzujíce své úsilí o podporu a rozvoj spolupráce založené na zásadách spravedlnosti a vlády pravá,

usilujíce o posílení vzájemného porozumění mezi smluvními stranami a jejich ozbrojenými silami, jako í o zvýšení bezpečností a stability v Evropě,

vycházejíce z ustanovení Charty Organizace spojených národů,

uznávajíce demokratické hodnoty a lidská práva,

rozvíjejíce spolupráci v rámci Rady euroatlantického partnerství a programu Partnerství pro mír,

berouce v úvahu ustanovení Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil (Brusel, 19. června 1995),

jsouce přesvědčeny, že obranná spolupráce přispěje k dalšímu posilování vzájemných vztahů mezí smluvními stranami,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Účel Ujednání

Účelem tohoto Ujednání je založení obecných zásad a postupů pro provádění obranné spolupráce ve prospěch států obou smluvních stran.

Spolupráce v rámci tohoto Ujednání bude realizována podle zásad oboustranné výhodnosti a v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

Spolupráce v rámci tohoto Ujednání bude prováděna s ohledem na posilování míru a stability ve světě a nebude namířena proti jakémukoli jinému státu.

Článek 2

Oblasti spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat v následujících oblastech:

a) národní bezpečnost a vojenská politika, obranné plánování a vojenská doktrína;

b) reforma obranného systému;

c) velení a řízení ozbrojených sil států smluvních stran;

d) demokratická civilní kontrola ozbrojených sil;

e) operační a bojový výcvik a cvičení ozbrojených sil smluvních stran, profesní rozvoj a výcvik příslušníků ozbrojených sil;

f) vojenské vzdělávání, výcvik (výcvik na novou odbornost, rozvoj profesionálních dovedností) vojenských specialistů na smluvním a kompenzačním základě;

g) kontrola zbrojení;

h) právní úprava bezpečnosti a obrany států smluvních stran;

i) krizové řízení;

j) modernizace ozbrojených sil států smluvních stran;

k) příprava jednotek ozbrojených sil států smluvních stran a jejich účast v operacích na podporu míru;

l) proces přístupu k NATO a do EU;

m) jiné záležitosti odsouhlasené smluvními stranami.

2. Detaily konkrétních oblastí spolupráce mohou být upraveny smluvními stranami v rámci ročního plánu dvoustranné spolupráce nebo ve zvláštních dokumentech, pokud práva a povinnosti smluvních stran nezbytná pro implementaci výše uvedených oblastí spolupráce nejsou upravena tímto Ujednáním.

Článek 3

Formy spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat recipročně, a to zejména prostřednictvím;

a) oficiálních návštěv a pracovních schůzek ministrů obrany, náčelníků generálních štábů, velitelů a služeb ozbrojených sil států smluvních stran nebo jiných pověřenců smluvních stran;

b) konzultaci;

c) výměny zkušeností nebo dokumentace v souladu s tímto Ujednáním;

d) setkání pracovních skupin;

e) společných seminářů a konferencí;

f) akcí zaměřených na ukázky výzbroje a materiálu;

g) vojenských cvičení;

h) výcviku vojenských specialistů.

Článek 4

Výměna a ochrana informací

1. Veškeré utajované informace vyměňované nebo vytvářené v souladu s tímto Ujednáním budou používány, přenášeny, ukládány a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy států smluvních stran a s ustanoveními Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací, podepsané v Podgorici dne 29. dubna 2010.

2. Informace získané během dvoustranné spolupráce nebudou použity na újmu zájmů smluvních stran, Smluvní strany se zavazují nepředávat informace získané v průběhu dvoustranné spolupráce třetím státům, osobám nebo organizacím bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, od které informace pocházejí.

Článek 5

Roční plány dvoustranné spolupráce

1. Na základě tohoto Ujednání mohou smluvní strany vypracovat roční plány dvoustranné spolupráce, které určí podrobnosti vztahující se k dohodnutým formám dvoustranné spolupráce.

2. Tyto roční plány dvoustranné spolupráce budou podepsány pověřenými zástupci smluvních stran po dosažení vzájemné dohody, a to nejpozději 1. prosince probíhajícího roku pro rok následující,

Článek 6

Finanční ustanovení

1. Finanční výdaje spojené s implementací ročních plánů dvoustranné spolupráce budou vycházet ze zásady reciprocity.

2. Jestliže bude během implementace ročního plánu dvoustranné spolupráce pracovní skupina sestávat zvíce než 10 osob, smluvní strany určí úhradu nákladů ve zvláštním dokumentu.

3. Smluvní strana (vysílající smluvní strana), jejíž personál se účastní aktivity podle ročního plánu dvoustranné spolupráce podle tohoto Ujednání na území státu druhé smluvní strany (přijímající smluvní strana), uhradí:

a) cestovní náklady své delegace na a z území státu přijímající smluvní strany;

b) kapesné pro takový personál.

4. Přijímající smluvní strana uhradí:

a) cestovní náklady v rámci území svého státu;

b) ubytování;

c) stravování.

5. Jestliže činnosti prováděné jednou ze smluvních stran vyžadují logistickou podporu druhé smluvní strany, finanční záležitosti budou řešeny prostřednictvím zvláštních dokumentů mezi smluvními stranami případ od případu.

Článek 7

Řešení sporů

Jakékoli spory vyvstávající z výkladu a implementace tohoto Ujednání budou vyřešeny mezi smluvními stranami vzájemným jednáním. Spory by neměly být předkládány k řešení třetí straně.

Článek 8

Závěrečná ustanoveni

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem svého podpisu.

2. Toto Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran může toto Ujednáni písemně vypovědět diplomatickou cestou. Toto Ujednání pozbude platnosti 6 měsíců od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na již probíhající spoluprácí, která bude dokončena podle podmínek dohodnutých před jejím započetím.

4. Toto Ujednání může být kdykoli změněno nebo doplněno písemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a budou tvořit nedílnou součást tohoto Ujednání,

5. Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbude ve vztazích České republiky a Černé Hory platnosti Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, podepsané v Bělehradě dne 30. května 2006.


Dáno v Bratislavě dne 19. dubna 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, černohorském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu tohoto Ujednání rozhoduje anglické znění.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Vlastimil Picek v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany Černé Hory
Milica Pejanović Durišić v. r.
ministryně obrany

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF MONTENEGRO ON DEFENCE COOPERATION

Přesunout nahoru