Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dohoda č. 35/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

Datum vyhlášení 18.04.2013
Uzavření smlouvy 23.11.2012
Platnost od 18.04.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENI

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 byla v Kišiněvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 5 dne 18. dubna 2013.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MOLDAVSKÉ REPUBLIKY

O ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním posílit stávající vzájemné přátelské vztahy mezi Českou republikou a

Moldavskou republikou a mezi jejich občany;

s ohledem na záměr České republiky přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji

Moldavské republiky a k plném jejích rozvojových cílů;

kladouce důraz na udržitelný a harmonický rozvoj Moldavské republiky, se zvláštním

zřetelem k potřebám nejchudších a nejpotřebnějších částí moldavské společnosti;

majíce na paměti, že respektování demokratických zásad, obecných zásad mezinárodního

práva, jakož i lidských práv je stěžejní zásadou rozvojové spolupráce mezi státy smluvních stran;

se dohodly takto:

Článek 1

Předmětem této dohody je rozvojová spolupráce mezi státy smluvních stran, která má být prováděna zejména formou:

a) odborné spolupráce za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje Moldavské republiky;

b) přípravy a provádění programů, projektů, průzkumů a výzkumu za účelem plnění rozvojových cílů Moldavské republiky;

c) poskytování vybavení, materiálu, zboží a služeb potřebných k úspěšnému provádění projektů rozvojové spolupráce;

d) vysílání realizátorů rozvojových projektů do Moldavské republiky za účelem školení, konzultací, stáží a jiných typů odborné pomoci;

e) vysílání plánovacích, monitorovacích a evaluačních misí do Moldavské republiky za účelem tvorby, analýzy a kontroly rozvojových projektů;

f) jiných činností sjednaných mezi smluvními stranami.

Článek 2

Moldavská strana se zavazuje:

a) osvobodit zboží a služby financované z českého příspěvku v rámci provádění této dohody, dovážené do Moldavské republiky nebo nabyté v Moldavské republice za účelem projektů rozvojové spolupráce, od cel a daní, jakož i od jiných povinných plateb, které mají být hrazeny v Moldavské republice;

b) osvobodit veškeré vybavení, materiál, zboží, vozidla, práce a služby dovážené do Moldavské republiky za účelem jakýchkoli společných činností vykonávaných v rámci provádění této dohody ode všech cel, dam včetně daně z přidané hodnoty, dávek, odvodů a jakýchkoli poplatků, které mají být hrazeny v Moldavské republice;

c) osvobodit české realizátory projektů rozvojové spolupráce vyslané do Moldavské republiky v rámci provádění této dohody, jakož i jejich rodinné příslušníky, od cel, jiných daní a dovozních přirážek při dovozu zboží osobní potřeby, nového či použitého, do Moldavské republiky, v průběhu šesti měsíců ode dne příjezdu na území Moldavské republiky. Dovezené zboží tedy může být prodáno jiným osobám, které mají nárok na osvobození. Pokud bude dovezené zboží prodáno jiným způsobem, bude prodané zboží zdaněno.

d) usnadnit celní odbavení a jiné postupy při vstupním a výstupním odbavení pro osoby vyslané českou stranou do Moldavské republiky v rámci provádění této dohody, jakož i pro jejich rodinné příslušníky. Bude rovněž věnovat pozornost otázce zkrácení čekacích dob na vstupní víza a povolení (pracovní, pobytová apod.) v případech, kdy se taková víza a povolení vyžadují, a osvobodí osoby vyslané českou stranou, jakož i jejich rodinné příslušníky, od placem veškerých související poplatků;

e) zajistit, aby se osobám vyslaným českou stranou v rámci provádění této dohody, jakož i jejich rodinným příslušníkům, dostalo zacházení alespoň tak příznivého, jako je to, kterého se dostává osobám vyslaným na srovnatelném základě jakýmkoli jiným státem či mezinárodní organizací v rámci rozvojové spolupráce.

Článek 3

(1) Orgány odpovědnými za koordinaci provádění této dohody jsou

(a) v České republice Ministerstvo zahraničních věcí,

(b) v Moldavské republice Státní kancelář Moldavské republiky.

(2) Jakékoli změny orgánů uvedených v odstavci 1 musí být okamžitě oznámeny druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 4

Jakékoliv spory vzniklé při výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáním mezi orgány uvedenými v článku 3 odstavci 1 této dohody. Pokud spor nelze vyřešit jednáním mezi těmito orgány, bude řešen jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost třicátého dne následujícího po datu pozdějšího oznámení, podaného diplomatickou cestou, o dokončení vnitřních postupů smluvních stran potřebných pro vstup této dohody v platnost.

Po vstupu této dohody v platnost se daňové a celní výhody stanovené v čl. 2 budou vztahovat i na jakékoli probíhající projekty rozvojové spolupráce pouze ve vztahu k činnostem, které se budou uskutečňovat po vstupu této dohody v platnost.

Článek 6

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran může platnost dohody ukončit písemně nejpozději 6 měsíců před koncem běžného kalendářního roku. Platnost dohody skončí 31. prosince roku, v němž byla výpověď podána.

(2) V případě ukončení platnosti dohody se jakékoli projekty, které byly zahájeny v době platnosti dohody a nejsou dokončeny ke dni jejího skončení, budou řídit ustanoveními této dohody až do svého definitivního dokončení, avšak ne déle než po dva roky následující po ukončení platnosti dohody. Pro účely této dohody je dnem zahájení projektu den podpisu písemného dokumentu týkajícího se provádění rozvojového projektu (např. memoranda o porozumění) a dnem dokončení projektu je den podpisu oficiálního protokolu o předání rozvojového projektu.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON DEVELOPMENT COOPERATION


Dáno v Kišiněvě dne 23. listopadu 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Jaromír Kvapil v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Moldavské republice

Za vládu Moldavské republiky
Victor Bodiu v. r.
generální sekretář vlády

Přesunout nahoru