Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 07.01.2013
Uzavření smlouvy 18.07.2011
Platnost od 18.05.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. července 2011 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 18. května 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A OSTROVEM MAN

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že Ostrov Man je na základě pověření od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska oprávněn sjednat, uzavřít, provádět a dle podmínek daných touto Dohodou také ukončit Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man;

Vzhledem k tomu, že smluvní strany si přejí posílit a usnadnit výměnu informací v daňové oblasti;

Dohodly se proto nyní smluvní strany uzavřít následující Dohodu, která upravuje povinnosti pouze mezi smluvními stranami:

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Příslušné orgány smluvních stran zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti v takovém rozsahu, aby neoprávněně nezabraňovala a nezdržovala efektivní výměnu informací.

Článek 2

Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení u jejích orgánů nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její jurisdikce.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, které jsou předmětem této Dohody, jsou:

a) v České republice:

daň z příjmů fyzických osob

daň z příjmů právnických osob

daň z nemovitostí

daň z přidané hodnoty;

b) na Ostrově Man:

daně z příjmů a ze zisku

daň z přidané hodnoty.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny obdobné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo modifikovány vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami ve formě výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny daňového systému a související opatření na sběr informací uvedené v této Dohodě.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, výraz:

a) “smluvní strana“ znamená Česká republika nebo Ostrov Man podle souvislosti;

b) Česká republika označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;

c) Ostrov Man označuje území ostrova Ostrov Man, včetně jeho výsostných vod, v souladu s mezinárodním právem;

d) “příslušný orgán“ znamená

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

ii) v případě Ostrova Man “Správce daně z příjmů“ (“Assessor of Income Tax“) nebo jeho zástupce;

e) “osoba“ zahrnuje fyzickou osobu, společnost a jakoukoliv jinou právní formu podnikání;

f) “společnost“ označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;

g) “veřejně obchodovaná společnost“ znamená jakoukoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány “veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

h) “základní třída akcií“ znamená třídu nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

i) “uznávaná burza“ znamená jakoukoliv burzu, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

j) “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na svoji právní formu. Termín “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může “veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení, není-li tento nákup, prodej nebo zpětné odkoupení implicitně nebo explicitně omezeno na limitovanou skupinu investorů;

k) “daň“ znamená jakoukoliv daň, na kterou se tato Dohoda vztahuje;

l) “žádající strana“ znamená smluvní stranu vyžadující informace;

m) “dožádaná strana“ znamená smluvní stranu, která je požádána o poskytnutí informací;

n) “opatření na sběr informací“ znamená zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace;

o) “informace“ znamená jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

p) “trestní daňové záležitosti“ znamená jakékoliv daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje stíhání podle trestního práva žádající strany;

q) “trestní právo“ znamená všechny příslušné právní normy určené jako takové podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této smluvní strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této smluvní strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Výměna informací na základe žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda dožádaná strana potřebuje tyto informace pro své vlastní daňové účely či zda by jednání, které je šetřeno, bylo trestným činem podle zákonů dožádané strany, pokud by se takové jednání u dožádané strany objevilo.

2. Jestliže informace ve vlastnictví příslušného orgánu dožádané strany nestačí ke splnění žádosti o informace, použije tato strana veškerá nutná příslušná opatření na sběr informací, aby zajistila žádající straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Jestliže to specificky požaduje příslušný orgán žádající strany, zajistí příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě písemných svědectví a ověřených kopií originálních dokumentů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 této Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající v zastoupení nebo v postavení zmocněnce včetně pověřenců a svěřenských správců;

b)

i) informace týkající se právního nebo skutečného vlastnictví společností, sdružení, nadací, “ Anstalten“ a jiných osob, a v rozsahu ustanovení článku 2 jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví; v případě schémat kolektivního investování včetně informací o akciích, podílech a dalších účastech;

ii) v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích, protektorech a beneficientech; a

iii) v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a beneficientech.

5. Tato Dohoda nevytváří závazek smluvní strany získat nebo poskytnout vlastnické informace, pokud jde o veřejně obchodované společnosti nebo veřejné kolektivní investiční fondy nebo programy, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

6. Příslušný orgán žádající strany poskytne příslušnému orgánu dožádané strany následující relevantní informace při zaslání žádosti o informace podle této Dohody:

a) totožnost osoby, u které je prováděno daňové šetření;

b) údaj o hledané informaci včetně její povahy a formy, ve které si žádající strana přeje obdržet informaci od dožádané strany;

c) daňový účel, pro který se informace zjišťuje;

d) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má požadovanou informaci k dispozici nebo že ji má k dispozici či pod kontrolou osoba v rámci jurisdikce dožádané strany;

e) ve známém rozsahu jméno a adresu osoby, o které se domnívá, že má požadovanou informaci k dispozici nebo, zeje schopna ji získat;

f) prohlášení, že žádost je v souladu se zákonnou a administrativní praxí žádající strany, že pokud by požadovaná informace byla v rámci jurisdikce žádající strany, potom by byl příslušný orgán žádající strany schopen získat informaci podle zákonů žádající strany nebo běžným administrativním postupem a zeje ve shodě s touto Dohodou;

g) prohlášení, že žádající strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly ke vzniku neúměrných obtíží.

7. Příslušný orgán dožádané strany předá požadovanou informaci žádající straně tak rychle, jak to je možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) potvrdí přijetí žádosti písemně příslušnému orgánu žádající strany a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělí příslušnému orgánu žádající strany případné nedostatky v žádosti; a

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a zajistit informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při obstarávání informace nebo odmítne-li informaci dodat, okamžitě vyrozumí žádající stranu a vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádost vyřídit, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Žádající strana může s příslušným zdůvodněním požádat dožádanou stranu o povolení pro zástupce žádající strany ke vstupu na území dožádané strany a za účelem účasti na daňovém šetření u daňového subjektu včetně možnosti vyslechnout daňový subjekt či prověřit jeho záznamy a dokumenty, a to v rozsahu umožněném vnitrostátními právními předpisy a na základě předchozího písemného souhlasu dotčeného daňového subjektu či dalších dotčených osob. Příslušný orgán žádající strany sdělí příslušnému orgánu dožádané strany dobu a místo schůzky s dotyčnými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu žádající strany může příslušný orgán dožádané strany umožnit zástupcům příslušného orgánu žádající strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového šetření na území dožádané strany.

3. přistoupí-li na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí příslušný orgán dožádané strany provádějící šetření co možná nejdříve příslušný orgán žádající strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi, pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných dožádanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede dožádaná strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana nebude muset získat nebo poskytnout informaci, kterou by žádající strana nebyla schopna získat podle svých vlastních zákonů pro účely provádění nebo prosazení vlastních daňových zákonů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna ve shodě s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek dodat informaci podléhající zvláštnímu právnímu režimu nebo informaci, která by vyzradila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Bez ohledu na dříve uvedené, informace typu uvedeného v čl. 5, odst.4 se nepovažuje jako taková za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňuje kritéria tohoto odstavce.

3. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by prozrazení této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

4. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.

5. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže žádající strana požaduje informaci k uplatnění nebo prosazení ustanovení daňového zákona žádající strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem žádající strany.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

1. Všechny informace, které smluvní strany obdrží podle této Dohody, se považují za důvěrné. Takové informace mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) podílejícím se v rámci jurisdikce smluvní strany na vyměření nebo výběru, vymáhání nebo vyšetřování nebo projednání odvolání, pokud jde o daně, kterých se týká tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány použijí tuto informaci pouze pro tyto účely. Tuto informaci mohou sdělit ve veřejného soudního řízení nebo v soudních, rozhodnutích. Informace nesmí být sdělena žádné jiné osobě, subjektu nebo orgánu bez výslovného písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany.

2. Informace poskytnuté žádající straně dle této Dohody nesmí být sděleny žádné jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak, běžné náklady vynaložené při poskytování administrativní pomoci ponese dožádaná strana, a mimořádné náklady vynaložené při poskytování administrativní pomoci (včetně odůvodněných nákladů na externí poradce v souvislosti se soudním řízením nebo podobně) ponese žádající strana. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran budou příslušné orgány dle potřeby vzájemně konzultovat, a zvláště příslušný orgán dožádané strany bude předem konzultovat s příslušným orgánem žádající strany, pokud lze očekávat, že náklady na poskytnutí informací vdaném případě budou mimořádné.

Článek 10

Implementace

Smluvní strany přijmou právní předpisy nezbytné ke splnění podmínek této dohody a zajistí jejich účinnost.

Článek 11

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v angličtině, nebo v jiném jazyce, na kterém se vzájemně dohodnou příslušné orgány smluvních stran podle článku 13.

Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1, se příslušné orgány smluvních stran mohou vzájemně dohodnout na postupech používaných podle článků 5, 6 a 9.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou komunikovat jeden s druhým přímo pro účely dosaženi dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiných formách řešení sporů.

Článek 14

Vstup v platnost

Smluvní strany si vzájemně písemně oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího data z těchto oznámení a její ustanovení se budou provádět:

a) v případě trestních daňových záležitostí od tohoto dne; a

b) v ostatních případech pokrytých článkem 1 ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Dohoda vstoupí v platnost nebo, pokud neexistuje zdaňovací období, veškeré daně uvalené k datu či po datu vstupu této Dohody v platnost.

Článek 15

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi diplomatickou cestou. V takovém případě se tato Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď.

2. Bez ohledu na ukončení platnosti této Dohody zůstávají smluvní strany vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Londýně dne 18. července 2011 ,ve dvou originálních vyhotoveních, v českém jazyce a v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Michael Žantovský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Za Ostrov Man
Anne Valerie Craine v. r.
ministryně financí


PROTOKOL

Při podpisu Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v Daňových záležitostech (Dohoda) se podepsaní dohodli na následujících ustanoveních, která jsou nedílnou součástí této Dohody.

K Článku 9:

1. Dle Článku 9 této Dohody náklady vzniklé při běžné aplikaci daňových zákonů dožádané strany ponese dožádaná strana, pokud tyto náklady vyvstanou z důvodu odpovědi na žádost o informace. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní administrativní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou žádající stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním administrativní pomoci ponese žádající strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány, následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady účtované třetími osobami za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady vynaložené v souvislosti s přepravou dokumentů žádající straně;

d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a

e) přiměřené náklady na získání písemných svědectví či důkazů.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO nebo ekvivalentní hodnotu v britských librách, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán žádající strany za účelem zjištění, zda chce žádající strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a ponese příslušné náklady.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno v Londýně dne 18. července 2011, ve dvou originálních vyhotoveních, v českém jazyce a v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Michael Žantovský v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Za Ostrov Man
Anne Valerie Craine v. r.
ministryně financí

Přesunout nahoru