Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Datum vyhlášení 25.03.2013
Uzavření smlouvy 30.11.2011
Platnost od 22.08.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2011 byla přijata změna článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí této změny.

Změna vstoupila v platnost na základě článku 56 odst. 3 dne 22. srpna 2012 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ARTICLE 18: SPECIAL FUNDS

PŘEKLAD

Článek 18 dohody o založení banky se mění takto (nový text v kurzívě):

“Článek 18

Zvláštní fondy

1.

i) Banka může přijmout správu zvláštních fondů, které jsou určeny, aby sloužily účelu a v rámci funkcí banky ve svých přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích. Plné náklady na správu jakéhokoliv zvláštního fondu budou účtovány k tíži tohoto zvláštního fondu.

ii) Pro účely pododstavce i) může rada guvernérů na žádost člena, který není přijímající zemí, rozhodnout, že takový člen splňuje podmínky pro získání postavení potenciální přijímající země po takové omezené období a za takových podmínek, jaké budou vhodné. Uvedené rozhodnutí musí schválit minimálně dvě třetiny guvernérů zastupujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů.

iii) Rozhodnutí umožnit členovi získat postavení potenciální přijímající země lze učinit pouze za předpokladu, že takový člen dokáže splnit požadavky na to, aby se stal přijímající zemí. Jde o požadavky stanovené v článku 1 této dohody, ve znění k datu takového rozhodnutí, případně ve znění k datu, kdy vstoupí v platnost změna, kterou rada guvernérů schválila již v době takového rozhodnutí.

iv) Pokud se potenciální přijímající země nestala přijímající zemí na konci období uvedeného v pododstavci ii), banka okamžitě zastaví veškerou zvláštní činnost v této zemi s výjimkou činností směřujících k řádné realizaci, ochraně a zachování aktiv zvláštního fondu a k úhradě závazků, které v této souvislosti vznikly.

2. Zvláštní fondy přijaté bankou smějí být použity v jejích přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích jakýmkoliv způsobem a za jakýchkoliv podmínek, které odpovídají účelu a funkcím banky a které jsou ve shodě s ostatními příslušnými ustanoveními této dohody a s dohodou nebo dohodami, které se vztahují k těmto fondům.

3. Banka přijme taková pravidla, jaká mohou být požadována pro zřízení, správu a užití každého zvláštního fondu. Taková pravidla musí být v souladu s ustanoveními této dohody, s výjimkou těch ustanovení, která jsou jednoznačně příslušná pouze pro běžné operace banky.“

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj podepsaná v Paříži dne 29. května 1990 byla vyhlášena pod č. 309/1997 Sb. Dodatek k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí, přijatý dne 30. ledna 2004 byl vyhlášený pod č. 62/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru