Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu

Datum vyhlášení 15.03.2013
Uzavření smlouvy 27.09.1970
Ratifikace Smlouvy 09.04.1976
Platnost od 09.04.1976
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

USTAVENÍ (Čl. 1)
SÍDLO (Čl. 2)
CÍLE (Čl. 3)
ČLENSTVÍ (Čl. 4 - Čl. 7)
ORGÁNY (Čl. 8)
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (Čl. 9 - Čl. 13)
VÝKONNÁ RADA (Čl. 14 - Čl. 20)
SEKRETARIÁT (Čl. 21 - Čl. 24)
ROZPOČET A VÝDAJE (Čl. 25 - Čl. 26)
KVORUM (Čl. 27)
HLASOVÁNÍ (Čl. 28 - Čl. 30)
ÚČINNOST (Čl. 36)
DEPOZITÁŘ (Čl. 37)
JAZYKY A VÝKLAD (Čl. 38 - Čl. 39)
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (Čl. 40 - Čl. 45)

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. září 1970 byly v Mexiku přijaty Stanovy Světové organizace cestovního ruchu.

Listina o přístupu ke Stanovám byla uložena u vlády Švýcarské konfederace, depozitáře1) Stanov, dne 9. dubna 1976.

Stanovy vstoupily v platnost na základě svého článku 36 dne 2. ledna 1975. Pro Československou socialistickou republiku vstoupily v platnost na základě svého článku 41 dne 9. dubna 1976.

Dne 21. ledna 1993 dopisem ministra zahraničních věcí České republiky generálnímu tajemníkovi Světové organizace cestovního ruchu prohlásila Česká republika svůj zájem na pokračujícím plném členství ve Světové organizaci cestovního ruchu a prohlásila rovněž, že dnem 1. ledna 1993 přijímá závazky vyplývající z členství ve Světové organizaci cestovního ruchu.

Anglické znění Stanov a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


STATUTES OF THE WORLD TOURISM ORGANISATION

PŘEKLAD

MEZINÁRODNÍ UNIE OFICIÁLNÍCH ORGANIZACÍ CESTOVNÍHO RUCHU

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

MEXIKO 27.-28.9.1970

CENTRE INTERNATIONAL

CASE POSTALE 7

1211 GENÈVE 20

STANOVY SVĚTOVÉ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU (WTO)

USTAVENÍ

Článek 1

Tímto se ustavuje Světová organizace cestovního ruchu (dále jen „organizace“), organizace mezivládní povahy, vzniklá transformací Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního ruchu (IUOTO).

SÍDLO

Článek 2

Sídlo organizace bude určeno a může být kdykoliv změněno rozhodnutím Valného shromáždění.

CÍLE

Článek 3

1. Základním cílem organizace je podpora a rozvoj cestovního ruchu za účelem přispívat k hospodářskému rozvoji, mezinárodnímu porozumění, míru, prosperitě a všeobecnému respektování a dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženského vyznání. Organizace přijme veškerá příslušná opatření k dosažení těchto cílů.

2. Při naplňování tohoto cíle věnuje organizace zvláštní pozornost zájmům rozvojových zemí v oblasti cestovního ruchu.

3. K nastolení své ústřední úlohy v oblasti cestovního ruchu organizace naváže a bude udržovat účinnou spolupráci s příslušnými orgány Organizace spojených národů a jejími specializovanými agenturami. V této souvislosti bude organizace usilovat o vztah založený na spolupráci a účasti na aktivitách Rozvojového programu OSN jakožto účastnická organizace pověřená prováděním programu.

ČLENSTVÍ

Článek 4

Členstvo organizace tvoří:

a) řádní členové

b) přidružení členové

c) připojení členové

Článek 5

1. Řádným členem organizace může být kterýkoli svrchovaný stát.

2. Státy, jejichž národní orgány pro cestovní ruch jsou řádnými členy IUOTO ke dni, kdy tyto stanovy přijme Valné shromáždění IUOTO na svém mimořádném zasedání, mají právo stát se bez hlasování řádnými členy organizace, pokud formálně prohlásí, že přijímají stanovy organizace a berou na sebe členské povinnosti.

3. Ostatní státy se mohou stát řádnými členy organizace, pokud jejich kandidaturu schválí Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat většinu řádných členů organizace.

Článek 6

1. Přidruženými členy organizace se mohou stát území nebo skupiny území, jež neodpovídají za řízení svých vnějších vztahů.

2. Území nebo skupiny území, jejichž národní orgány pro cestovní ruch jsou řádnými členy IUOTO v okamžiku, kdy tyto stanovy přijme mimořádné Valné shromáždění IUOTO, mají právo stát se bez hlasování řádnými členy organizace, pokud jejich členství schválí stát, který nese odpovědnost za jejich vnější vztahy, a jejich jménem prohlásí, že území nebo skupina území přijímá stanovy organizace a bere na sebe členské povinnosti.

3. Území nebo skupiny území se mohou stát přidruženými členy organizace, jestliže jejich kandidaturu předem schválí členský stát, který nese odpovědnost za jejich vnější vztahy, a jejich jménem prohlásí, že území nebo skupina území přijímá stanovy organizace a bere na sebe členské povinnosti. Kandidaturu musí schválit Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat většinu řádných členů organizace.

4. Stane-li se přidružený člen organizace odpovědným za řízení svých vnějších vztahů, má právo stát se řádným členem organizace, pokud generálnímu tajemníkovi předloží formální písemné prohlášení, že přijímá stanovy organizace a bere na sebe povinnosti řádného člena.

Článek 7

1. Připojenými členy organizace se mohou stát mezinárodní organizace, a to jak mezivládní, tak nevládní, jež mají v náplni speciální zájem o cestovní ruch, a komerční subjekty a sdružení, jejichž aktivity mají vztah k cílům organizace nebo spadají do její kompetence.

2. Subjekty, jež jsou v okamžiku, kdy tyto stanovy přijme mimořádné Valné shromáždění IUOTO, přidruženými členy IUOTO, mají právo stát se bez hlasování připojenými členy organizace, pokud prohlásí, že na sebe berou povinnosti připojeného člena.

3. Další mezinárodní organizace, a to jak mezivládní, tak nevládní, jež mají v náplni speciální zájem o cestovní ruch, se mohou stát připojenými členy organizace, pokud předloží generálnímu tajemníkovi písemnou přihlášku ke členství a tuto přihlášku schválí Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat alespoň většinu řádných členů organizace.

4. Komerční subjekty či sdružení se zájmy uvedenými výše v odst. 1 se mohou stát připojenými členy organizace, pokud předloží generálnímu tajemníkovi písemnou přihlášku ke členství s podporou státu, ve kterém se nachází kandidátovo sídlo. Tuto přihlášku pak musí schválit Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat alespoň většinu řádných členů organizace.

5. Může být ustaven Výbor připojených členů, který přijme svůj jednací řád a předloží jej Valnému shromáždění ke schválení. Výbor může mít na zasedáních organizace své zastoupení a může požadovat, aby byly do pořadu jednání zahrnuty konkrétní otázky. Může také na zasedání předkládat doporučení.

6. Připojení členové se mohou činnosti organizace účastnit jednotlivě nebo sdruženi ve Výboru připojených členů.

ORGÁNY

Článek 8

1. Orgány organizace jsou:

a) Valné shromáždění,

b) Výkonná rada,

c) Sekretariát.

2. Zasedání Valného shromáždění a Výkonné rady se konají v sídle organizace, pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 9

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem organizace a je složeno z delegátů zastupujících řádné členy.

2. Na zasedání Valného shromáždění může být každý řádný nebo přidružený člen zastoupen nejvýše pěti delegáty, z nichž jednoho ustanoví příslušný člen jako hlavního delegáta.

3. Výbor připojených členů může ustanovit až tři pozorovatele a každý připojený člen může ustanovit jednoho pozorovatele, kteří se mohou zúčastnit práce Valného shromáždění.

Článek 10

Valné shromáždění se schází na řádných zasedáních každé dva roky a dále na mimořádných zasedáních, vyžadují-li to okolnosti. Mimořádné zasedání může být svoláno na žádost Výkonné rady nebo většiny řádných členů organizace.

Článek 11

Valné shromáždění přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Valné shromáždění se může zabývat jakoukoli otázkou a může předkládat doporučení k jakékoli záležitosti spadající do kompetence organizace. Pokud tyto stanovy neurčí jinak, jeho funkce jsou následující:

a) volí předsedu a místopředsedy,

b) volí členy Výkonné rady,

c) na doporučení Výkonné rady jmenuje generálního tajemníka,

d) schvaluje finanční pravidla organizace,

e) vydává obecné směrnice pro správu organizace,

f) schvaluje personální předpisy platné pro pracovníky Sekretariátu,

g) na doporučení Výkonné rady volí auditory,

h) schvaluje všeobecný program činnosti organizace,

i) vykonává dohled nad finanční politikou organizace a schvaluje rozpočet,

j) podle potřeby ustavuje odborné a regionální orgány,

k) posuzuje a schvaluje zprávy o činnosti organizace a jejích orgánů a přijímá potřebné kroky k realizaci opatření, jež z nich vyplývají,

l) schvaluje nebo deleguje pravomoc schvalovat uzavírání dohod s vládami a mezinárodními organizacemi,

m) schvaluje nebo deleguje pravomoc schvalovat uzavírání dohod se soukromými organizacemi či subjekty,

n) připravuje a doporučuje mezinárodní dohody v záležitostech spadajících do kompetence organizace,

o) v souladu s těmito stanovami rozhoduje o přihláškách ke členství.

Článek 13

1. Počátkem každého období volí Valné shromáždění svého předsedu a místopředsedy.

2. Předseda předsedá Valnému shromáždění a vykonává úkoly, kterými je pověřen.

3. Po dobu zasedání odpovídá předseda Valnému shromáždění.

4. Během svého funkčního období předseda organizaci reprezentuje při všech příležitostech, kdy je taková reprezentace potřebná.

VÝKONNÁ RADA

Článek 14

1. Výkonná rada je složena z řádných členů zvolených Valným shromážděním v poměru jeden člen na každých pět řádných členů, v souladu s jednacím řádem stanoveným Valným shromážděním a s cílem dosáhnout zeměpisně rovnoměrného a spravedlivého zastoupení.

2. Práce Výkonné rady se bez hlasovacího práva může zúčastnit jeden přidružený člen zvolený přidruženými členy organizace.

3. Práce Výkonné rady se bez hlasovacího práva může zúčastnit jeden zástupce Výboru připojených členů.

Článek 15

Členové Výkonné rady jsou voleni na čtyřleté funkční období; výjimkou je funkční období poloviny členů první Výkonné rady, určených losem, které je dvouleté. Každé dva roky se volí polovina členů Výkonné rady.

Článek 16

Výkonná rada se schází nejméně dvakrát ročně.

Článek 17

Výkonná rada volí z řad svých volených členů předsedu a místopředsedy, jejichž funkční období je jeden rok.

Článek 18

Výkonná rada přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Pokud tyto stanovy neurčí jinak, funkce Výkonné rady jsou následující:

a) v součinnosti s generálním tajemníkem přijímá veškerá potřebná opatření k provádění usnesení a doporučení Valného shromáždění a podává o tom Valnému shromáždění zprávu,

b) dostává od generálního tajemníka zprávy o činnosti organizace,

c) předkládá Valnému shromáždění návrhy,

d) posuzuje všeobecný program činnosti organizace vypracovaný generálním tajemníkem před tím, než je předložen Valnému shromáždění,

e) předkládá Valnému shromáždění zprávy a doporučení k hospodaření organizace a návrh rozpočtu,

f) ustanovuje veškeré podřízené orgány, kterých je k jejím činnostem zapotřebí,

g) vykonává veškeré další funkce, kterými je Valným shromážděním pověřena.

Článek 20

Neurčí-li tyto stanovy jinak, v období mezi zasedáními Valného shromáždění přijímá Výkonná rada potřebná administrativní a věcná rozhodnutí v rámci svěřených funkcí a finančních zdrojů organizace a na následujícím zasedání Valného shromáždění o nich informuje a předkládaje ke schválení.

SEKRETARIÁT

Článek 21

Sekretariát sestává z generálního tajemníka a personálu, který je pro organizaci potřebný.

Článek 22

Generální tajemník je jmenován na čtyřleté funkční období na doporučení Výkonné rady dvoutřetinovou většinou řádných členů přítomných a hlasujících na Valném shromáždění. Jeho jmenování může být prodlouženo.

Článek 23

1. Generální tajemník je odpovědný Valnému shromáždění a Výkonné radě.

2. Generální tajemník se řídí pokyny Valného shromáždění a Výkonné rady. Výkonné radě předkládá zprávy o činnosti organizace, jejím hospodaření, návrh všeobecného programu činnosti a návrh rozpočtu organizace.

3. Generální tajemník zajišťuje právní reprezentaci organizace.

Článek 24

1. Generální tajemník jmenuje personál Sekretariátu v souladu s personálními předpisy schválenými Valným shromážděním.

2. Pracovníci Sekretariátu jsou odpovědni generálnímu tajemníkovi.

3. Při přijímání pracovníků a stanovování jejich služebních podmínek je třeba klást důraz zejména na to, aby organizace disponovala zaměstnanci splňujícími požadavky na vysokou výkonnost, odbornou způsobilost a osobní integritu. Za předpokladu splnění této podmínky je třeba při přijímání pracovníků náležitě dbát na to, aby byla k náboru využita co nejširší zeměpisná základna.

4. Při výkonu svých povinností generální tajemník ani pracovníci Sekretariátu nevyžadují ani nepřijímají pokyny žádné vlády či jiného orgánu mimo organizaci. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je neslučitelné s jejich postavením jakožto mezinárodních funkcionářů, a jsou odpovědni výhradně organizaci.

ROZPOČET A VÝDAJE

Článek 25

1. Rozpočet organizace určený k hrazení jejích administrativních činností a činností vyplývajících z všeobecného programu činnosti je financován z příspěvků řádných, přidružených i připojených členů podle tarifu přijatého Valným shromážděním a z veškerých dalších možných příjmů organizace v souladu s ustanoveními finančních pravidel, jež jsou uvedena v příloze těchto stanov.

2. Rozpočet vypracovaný generálním tajemníkem předkládá Výkonná rada k posouzení a schválení Valnému shromáždění.

Článek 26

1. Hospodaření organizace kontrolují dva auditoři, které volí Valné shromáždění na dvouleté období na doporučení Výkonné rady. Auditoři mohou být zvoleni i na další funkční období.

2. Vedle kontroly hospodaření se mohou auditoři dle svého uvážení vyjadřovat k jakékoli otázce související s efektivitou řízení a finančních postupů, účetním systémem, vnitřní finanční kontrolou a obecně finančními důsledky administrativních postupů.

KVORUM

Článek 27

1. K dosažení kvora na zasedáních Valného shromáždění je zapotřebí přítomnosti většiny řádných členů.

2. K dosažení kvora na zasedáních Výkonné rady je zapotřebí přítomnosti většiny jejích řádných členů.

HLASOVÁNÍ

Článek 28

Každý řádný člen má jeden hlas.

Článek 29

1. Neurčí-li tyto stanovy jinak, přijímá Valné shromáždění rozhodnutí o všech otázkách prostou většinou přítomných hlasujících řádných členů.

2. Při rozhodování o záležitostech týkajících se rozpočtových a finančních povinností členů, sídla organizace a dalších otázek, jež prostá většina řádných členů přítomných a hlasujících na Valném shromáždění považuje za zvlášť významné, je třeba dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasujících řádných členů.

Článek 30

Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných hlasujících členů, s výjimkou rozpočtových a finančních doporučení předkládaných Valnému shromáždění, jež musí schválit dvoutřetinová většina přítomných hlasujících členů.

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA, VÝSADY A IMUNITA

Článek 31

Organizace má právní subjektivitu.

Článek 32

Na území svých členských států požívá organizace výsad a imunity potřebných pro výkon jejích funkcí. Tyto výsady a imunita mohou být stanoveny v dohodách, které organizace uzavře.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek 33

1. Veškeré návrhy na změny a doplnění těchto stanov a jejich přílohy se předkládají generálnímu tajemníkovi, který je řádným členům sdělí minimálně šest měsíců předtím, než budou předloženy k posouzení Valnému shromáždění.

2. Valné shromáždění přijímá změny a doplnění dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících řádných členů.

3. Změna či doplnění nabývá pro všechny členy účinnosti poté, co dvě třetiny členských států oznámí depozitární vládě, že změnu či doplnění schvalují.

POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ

Článek 34

1. Pokud Valné shromáždění dojde k závěru, že některý člen trvale uplatňuje politiku, která je v rozporu se základním cílem organizace, jak je uvedeno v čl. 3 těchto stanov, může mu na základě usnesení přijatého dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících řádných členů pozastavit výkon členských práv a požívání členských výsad.

2. Pozastavení platí do doby, než Valné shromáždění uzná, že došlo ke změně této politiky.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Článek 35

1. Každý řádný člen může své členství v organizaci ukončit po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy předá písemnou výpověď depozitární vládě.

2. Každý přidružený člen může své členství v organizaci ukončit se stejnou výpovědní lhůtou, přičemž výpověď musí depozitární vládě předat řádný člen, který odpovídá za vnější vztahy daného přidruženého člena.

3. Připojený člen může své členství v organizaci ukončit po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy písemnou výpověď předá generálnímu tajemníkovi.

ÚČINNOST

Článek 36

Tyto stanovy nabývají účinnosti sto dvacet dní poté, co jedenapadesát států, jejichž oficiální organizace pro cestovní ruch jsou v okamžiku přijetí těchto stanov řádnými členy IUOTO, formálně oznámí dočasnému depozitáři, že stanovy schvalují a přijímají členské povinnosti.

DEPOZITÁŘ

Článek 37

1. Tyto stanovy a všechna prohlášení, jimiž se přijímají členské povinnosti, budou dočasně deponovány u vlády Švýcarska.

2. Vláda Švýcarska oznámí všem státům, které na toto sdělení mají právo, že tato prohlášení obdržela, a sdělí jim datum, kdy stanovy nabývají účinnosti.

JAZYKY A VÝKLAD

Článek 38

Oficiálními jazyky organizace jsou angličtina, arabština, francouzština, ruština a španělština.

Článek 39

Anglická, francouzská, ruská a španělská verze těchto stanov mají stejnou platnost.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Do rozhodnutí Valného shromáždění podle čl. 2 má organizace dočasné sídlo v Ženevě (Švýcarsko).

Článek 41

Ve lhůtě sto osmdesáti dní ode dne, kdy tyto stanovy nabydou účinnosti, mají členské státy organizace, které jsou členy Organizace spojených národů, specializovaných agentur a Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo účastnické strany stanov Mezinárodního soudního dvora, právo stát se bez hlasování řádnými členy organizace, pokud formálně prohlásí, že přijímají její stanovy a berou na sebe členské povinnosti.

Článek 42

Ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tyto stanovy nabydou účinnosti, se státy, jejichž národní orgány pro cestovní ruch byly v době přijetí těchto stanov členy IUOTO a jež přijaly tyto stanovy pod podmínkou schválení, mohou účastnit činnosti organizace s právy a povinnostmi řádného člena.

Článek 43

Ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tyto stanovy nabydou účinnosti, se území nebo skupiny území, jež neodpovídají za své vnější vztahy, avšak jejichž národní orgány pro cestovní ruch byly řádnými členy IUOTO, a jež tedy mají nárok být přidruženými členy a přijaly tyto stanovy pod podmínkou schválení ze strany státu, který nese odpovědnost za jejich vnější vztahy, mohou účastnit činnosti organizace s právy a povinnostmi přidruženého člena.

Článek 44

Okamžikem, kdy tyto stanovy nabydou účinnosti, přecházejí práva a povinnosti IUOTO na Organizaci.

Článek 45

Generální tajemník IUOTO, který zastává tuto funkci ke dni, kdy tyto stanovy nabydou účinnosti, vystupuje jako generální tajemník organizace do doby, než Valné shromáždění zvolí generálního tajemníka organizace.


V Mexiku dne 27. září 1970

Předseda mimořádného Valného shromáždění,
Předseda Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního ruchu
Georges FADDOUL

Generální tajemník Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního ruchu
Robert C. LONATI

Poznámky pod čarou

1) Dopisem ze dne 17. května 1979 informoval generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu členské státy organizace, že dnem 1. května 1979 se depozitářem stává vláda Španělského království.


PŘÍLOHA

FINANČNÍ PRAVIDLA

1. Finanční období organizace trvá dva roky.

2. Finanční rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

3. Rozpočet je financován z členských příspěvků na základě rozdělení, které určí Valné shromáždění podle úrovně hospodářského rozvoje a významu mezinárodního cestovního ruchu každé země, a z dalších příjmů organizace.

4. Rozpočet je vyjádřen v amerických dolarech. Členské příspěvky jsou placeny v amerických dolarech. Generální tajemník však může přijímat členské příspěvky i v dalších měnách až do výše schválené Valným shromážděním.

5. Zakládá se všeobecný fond. Veškeré členské příspěvky zaplacené podle bodu 3, různé příjmy a veškeré zálohy do fondu běžných výdajů budou připsány do všeobecného fondu a z všeobecného fondu budou hrazeny administrativní výdaje a výdaje spojené s všeobecným programem činnosti.

6. Zakládá se fond běžných výdajů, jehož výši určí Valné shromáždění. Veškeré zálohové příspěvky členů a veškeré další rozpočtové příjmy, o nichž Valné shromáždění rozhodne, že budou použity tímto způsobem, budou odváděny do fondu běžných výdajů. V případě potřeby budou finanční prostředky z tohoto fondu převedeny do všeobecného fondu.

7. Za účelem financování činností, které nebyly plánovány v rozpočtu organizace a na kterých mají zájem některé země nebo skupiny zemí, mohou být založeny svěřenské fondy, přičemž tyto fondy budou financovány z dobrovolných příspěvků. Organizace může za správu těchto fondů účtovat poplatek.

8. O použití darů, dědictví a dalších mimořádných příjmů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu, rozhoduje Valné shromáždění.

9. Generální tajemník předkládá návrh rozpočtu Výkonné radě nejméně tři měsíce před příslušným zasedáním Výkonné rady. Výkonná rada návrh rozpočtu posoudí a doporučí rozpočet k posouzení a konečnému schválení Valnému shromáždění. Návrh rozpočtu Výkonné rady bude členům zaslán nejméně tři měsíce před příslušným zasedáním Valného shromáždění.

10. Valné shromáždění schvaluje rozpočet na jednotlivé roky pro období dvou let, jeho rozdělení do jednotlivých let a hospodaření za jednotlivé roky.

11. Po skončení každého finančního roku předloží generální tajemník hospodaření za uplynulý finanční rok auditorům a kompetentnímu orgánu Výkonné rady.
Auditoři předloží zprávu Výkonné radě a Valnému shromáždění.

12. Členové organizace zasílají svůj členský příspěvek během prvního měsíce příslušného finančního roku, za který je splatný. Celková výše tohoto příspěvku, o které rozhodne Valné shromáždění, je členům sdělena šest měsíců před začátkem finančního roku, kterého se týká.
Výkonná rada může v odůvodněných případech odsouhlasit zpoždění plateb členských příspěvků způsobené rozdílnými finančními roky platnými v různých zemích.

13. Členovi, který je v prodlení se zaplacením členského příspěvku na výdaje organizace, budou odebrány veškeré výsady členství ve formě služeb a volebního práva ve Valném shromáždění a ve Výkonné radě v případě, že dlužná částka je stejná nebo vyšší než stanovené příspěvky za předchozí dva finanční roky. Na žádost Výkonné rady však může Valné shromáždění povolit členovi hlasovat a využívat služby organizace, pokud dojde k závěru, že je prodlení způsobeno okolnostmi, jež členský stát nemohl ovlivnit.

14. Pokud člen z organizace vystoupí, je povinen zaplatit příslušnou část svého příspěvku, která bude vypočtena poměrným způsobem až do data, kdy jeho vystoupení nabyde účinnosti.
Při určování výše členských příspěvků přidružených a připojených členů budou brány v úvahu různé požadavky vyplývající z členství a také omezená práva, která v organizaci mají.


V Mexiku dne 27. září 1970

Předseda mimořádného Valného shromáždění,
Předseda Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního ruchu
Georges FADDOUL

Generální tajemník Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního ruchu
Robert C. LONATI

Přesunout nahoru