Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf

Datum vyhlášení 11.03.2013
Uzavření smlouvy 13.02.2012
Platnost od 13.02.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. února 2012 bylo v Hofu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf.

Ujednání se na základě ustanovení svého článku 8 odst. 1 předběžně provádělo ode dne podpisu a na základě téhož ustanovení vstoupilo v platnost dne 13. února 2013.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo

o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo (dále „smluvní strany“)

usilujíce o další prohloubení spolupráce příslušných policejních a celních orgánů při potírání trestné činnosti, jakož i při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, v podmínkách společného schengenského prostoru,

na základě článku 5 a článku 17 odstavce 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech z 19. září 2000 (dále „Smlouva o policejní spolupráci“),

při zohlednění zejména

- Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání z 2. února 2000,

- Úmluvy k provádění Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných státních hranicích z 19. června 1990, jakož i schengenského acquis, které ji rozvíjí a je začleněné do práva Evropské unie,

- Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze 3. listopadu 1994 (Dohoda o zpětném přebírání osob),

- nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany zřizují společně obsazenou služebnu ve smyslu článku 5 Smlouvy o policejní spolupráci pod označením „Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf“ (dále „Společné centrum“).

(2) Společné centrum sestává z pracoviště v Petrovicích a z pracoviště ve Schwandorfu.

Článek 2

(1) Ve Společném centru působí ve společných prostorách čeští a němečtí pracovníci vyslaní příslušnými orgány (dále „vysílající orgány“) v souladu se Smlouvou o policejní spolupráci.

(2) Pracovníci Společného centra působí v rámci svých kompetencí a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy jako zástupci vysílajících orgánů a spadají pod jejich nařizovací a disciplinární pravomoc.

Článek 3

(1) Spolupráce ve Společném centru zahrnuje zejména

1. výměnu, distribuci a shromažďování informací, jakož i spolupůsobení při jejich analýze podle dohodnutých jednotných standardů;

2. podporu při vyhotovování společných situačních zpráv podle dohodnutých jednotných standardů v dohodnutých pravidelných intervalech, jakož i pro konkrétní situace;

3. podporu při přípravě, podávání a zodpovídání žádostí v rámci spolupráce při potírání trestné činnosti a při odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost;

4. spolupůsobení při koordinaci zásahů, zejména v případě potřeby

a) koordinace vyhledávacích opatření a opatření dohledu, která se týkají příhraničních oblastí,

b) koordinace přeshraničních pátracích opatření,

c) podpory při přípravě a provádění společných hlídek a společných kontrolních skupin,

d) koordinace přeshraničních úkonů v oblasti sledování a pronásledování;

5. spolupráci při přípravě a koordinaci předávání osob na základě platných mezinárodních smluv a práva Evropské unie;

6. podporu při realizaci opatření v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání v záležitostech česko-německé policejní a celní spolupráce, jakož i při dalším rozvoji a napomáhání česko-německé policejní a celní spolupráci.

(2) Pracovníkům Společného centra nepřísluší nařizovat operativní zásahy. Při operativních zásazích však mohou se souhlasem svého vysílajícího orgánu působit v koordinační a podpůrné funkci.

(3) Úkoly a kompetence národních ústředen policií a celních správ, stávající oznamovací povinnosti vůči nim, jakož i ostatní formy česko-německé policejní a celní spolupráce nejsou dotčeny.

Článek 4

(1) Pracovníci Společného centra spolupracují na základě důvěry a navzájem se podporují.

(2) Každá smluvní strana určí vždy jednoho koordinátora pro každé pracoviště. Každý koordinátor zastupuje na pracovišti vysílající orgány svého státu. Každý koordinátor je zodpovědný za nerušený provoz příslušného pracoviště, který zajišťují pracovníci jeho státu, a činí rozhodnutí, která jsou nezbytná pro organizaci a provádění běžných činností příslušného pracoviště. Nařizovací a disciplinární pravomoc vysílajících orgánů vůči pracovníkům není dotčena. Koordinátoři zajišťují bezproblémovou spolupráci a výměnu informací mezi oběma pracovišti.

(3) Koordinátoři společně vypracují jednací řád pro své příslušné pracoviště. Jednací řády schvalují na české straně Policejní prezidium České republiky po dohodě s Generálním ředitelstvím cel a na německé straně vysílající orgány.

(4) Koordinátoři si navzájem předají seznam pracovníků vysílajících orgánů svého státu působících na příslušném pracovišti, který je nutno neustále aktualizovat ve formě celkového seznamu. Na každém pracovišti bude zřízena a udržována společná administrativní místnost, v níž budou působit pracovníci obou stran.

(5) Společné centrum jako celek je reprezentováno všemi koordinátory společně, není-li dohodnuto jinak. Pokud je pro Společné centrum nezbytná vlastní práce s tiskem a veřejností, bude tato dohodnuta mezi koordinátory. Informace ke konkrétním případům spolupráce koordinátoři poskytují pouze po dohodě s příslušnými orgány obou států.

(6) Výkon práv a povinností spojených s provozem a ochranou nemovitostí provádí na pracovišti Petrovice Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a na pracovišti Schwandorf německý koordinátor.

Článek 5

(1) Každé pracoviště se označí v českém a německém jazyce.

(2) Koordinátoři po vzájemné dohodě písemně upraví rozdělení prostor a vybavení každého pracoviště. Přitom je nutno adekvátně zohlednit počet vyslaných pracovníků. Koordinátoři se na tom předem dohodnou s vysílajícími orgány.

(3) Provoz Společného centra probíhá nepřetržitě 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Podrobnosti týkající se přítomnosti pracovníků na pracovištích Společného centra upravují jejich jednací řády.

(4) Pracovními jazyky ve Společném centru jsou čeština a němčina. Každý pracovník si může zvolit svůj pracovní jazyk.

Článek 6

(1) Česká smluvní strana pro pracoviště v Petrovicích, německá smluvní strana pro pracoviště ve Schwan-dorfu poskytnou řádně upravené nemovitosti, včetně míst pro parkování vozidel, a nesou náklady spojené s provozem a údržbou nemovitostí. U všech pracovních míst je třeba počítat s vybavením komunikační technikou a možností využívání výpočetní techniky.

(2) Smluvní strana příslušná podle odstavce 1 zajistí pro pracovníky vysílajících orgánů druhé smluvní strany instalaci potřebných informačních a komunikačních sítí v nemovitosti. Potřebná datová a telekomunikační spojení si zajistí příslušné vysílající orgány.

(3) Vysílající orgány zajistí svým pracovníkům vyslaným do Společného centra plnou možnost využívání údajů podle pro ně platných vnitrostátních právních předpisů. To platí zejména pro využívání osobních údajů při dodržování příslušných vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů o ochraně údajů.

(4) Náklady na telekomunikační a datová spojení, na zařízení na elektronické zpracování dat, telekomunikační zařízení a kopírovací přístroje hradí každá smluvní strana samostatně.

(5) Rozdělení nákladů na další vybavení pracovišť, jakož i běžných nákladů, zejména na kancelářský materiál, je upraveno jednacími řády.

(6) Náklady na specifická vybavení a osobní vybavení pracovníků, včetně oprav a získání náhradního vybavení, hradí každá smluvní strana samostatně, přičemž není v jednotlivých případech vyloučena dohoda vysílajících orgánů o jiném způsobu rozdělení těchto nákladů.

(7) Další náklady vznikající provozem pracoviště v Petrovicích hradí česká smluvní strana; další náklady vznikající provozem pracoviště ve Schwandorfu hradí německá smluvní strana.

Článek 7

Činnost Společného centra bude společně vyhodnocována na žádost jedné smluvní strany.

Článek 8

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z nót, jimiž si smluvní strany navzájem sdělí, že byly splněny jejich vnitrostátní předpoklady pro vstup tohoto ujednání v platnost. Smluvní strany budou ujednání předběžně provádět ode dne podpisu v rozsahu slučitelném s jejich vnitrostátními právními předpisy.

(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana jej může vypovědět písemně diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti devadesát dnů po doručení diplomatické nóty druhé smluvní straně. Toto ujednání pozbude platnosti nejpozději dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva o policejní spolupráci, ne-bude-li nahrazena jinou smluvní úpravou.


Dáno v Hofu dne 13. února 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo
Hans-Peter Friedrich v. r.
spolkový ministr vnitra

Přesunout nahoru