Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království

Datum vyhlášení 11.03.2013
Uzavření smlouvy 23.01.2013
Platnost od 23.01.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. ledna 2013 byla v Bangkoku podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

PŘEKLAD

DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Vláda České republiky a vláda Thajského království, dále uváděné jako strany:

Inspirovány tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které mezi nimi existují;

S přáním rozvíjet a prohloubit hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

S vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravy česko-thajských vztahů v souladu s platnými zákony a předpisy v obou příslušných státech;

se dohodly na následujícím:

Článek I

Předmět smlouvy

Strany souhlasí s tím, že Dohoda bude sledovat, v souladu s právními předpisy v každém státě, následující cíle:

a) podporovat činnosti odvětví vymezených v této Dohodě, ve snaze zvýšit dvoustranou hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci;

b) podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;

c) napomáhat rozvoji dvoustranných investic a poznávání hospodářských a investičních příležitostí v příslušných státech;

d) podporovat spolupráci v oblastech vzájemného zájmu, zejména financí, bankovnictví a činností souvisejících s hospodářským a sociálním rozvojem;

e) posilovat rozvojovou spolupráci sledující celkové rozšíření hospodářských vztahů mezi oběma stranami.

Článek II

Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany vycházejí ze zásad svobodné tržní ekonomiky. V důsledku toho souhlasí s podporováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, v souladu s právními předpisy v každém státě. S tímto cílem se dohodly:

1. Hospodářská spolupráce

a) uskutečňovat výměnu informací o prioritách hospodářského vývoje, o národních hospodářských plánech a projekcích;

b) poznávat a usnadňovat investiční příležitosti v soukromém sektoru a kvazistátních podnicích:

i) vzájemným informováním o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jejich změnách;

ii) vyhledáváním specifických projektů a oborů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci;

iii) informováním příslušné podnikatelské veřejnosti o investičních příležitostech v druhém státě;

iv) podporováním rozvoje finanční a bankovní spolupráce;

c) podporovat hospodářské a investiční mise, analýzy trhu, výměnu obchodních a marketingových informací, podnikatelských a institucionálních kontaktů a ostatních iniciativ, které přiblíží potenciální podnikatelské partnery;

d) informovat se vzájemně o existujících možnostech týkajících se průmyslových veletrhů, výstav, misí a ostatních podpůrných aktivit;

e) umožnit ve veřejném a soukromém sektoru výměnu odborníků, techniků, investorů a zástupců podnikatelské sféry, jakož i materiálů a zařízení potřebných pro výkon činností spadajících do působnosti této Dohody; a

f) vyhledávat možnosti rozvoje společného podnikání ve třetích státech vycházející z partnerství českých a thajských firem.

2. Průmyslová spolupráce

Prosazovat a rozvíjet průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejných i soukromých sektorů, včetně převodu technologie příslušnými cestami při plném respektování práv k duševnímu vlastnictví a v souladu s jejich příslušnou hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami tak, že budou usnadňovat a podporovat:

a) zakládání společných podniků;

b) výměnu informací o technologiích a know-how, licenčních uspořádáních a průmyslovém poradenství;

c) převod technologií prostřednictvím know-how, zaškolování a výzkumných programů s cílem rozvíjet úplatném, přizpůsobení a zlepšení dosavadních a nových technických výrobků, postupů a manažerských dovedností;

d) podněty ke zdokonalení kontroly jakosti a standardů výrobků, zejména v oblasti exportu;

e) kontakty mezi odbornou veřejností v oblasti průmyslu, vědy a technologie; a

f) výměnu názorů na přípravu a realizaci vědeckých a technologických postupů.

Článek III

Rozvojová spolupráce

Strany sdílejí záměr uskutečňovat zásady rozvojové spolupráce. Touto Dohodou vyjádřily souhlas ke spolupráci za účelem podpory a usnadnění širšího zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou států. Strany vyvinou zvláštní úsilí k podpoře vytváření dlouhodobých vazeb mezi jejich veřejnými a soukromými sektory vyhledáváním rozvojových projektů zaměřených na:

a) podporu institucí pro plánování a ekonomické řízení v obou státech prostřednictvím technické spolupráce a dalších mechanismů;

b) podporu rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím společných projektů českých a thajských vzdělávacích, školících a výzkumných institucí se zvláštním zřetelem k programům, které by zvýšily schopnost českých a thajských organizací využívat nové technologie odpovídající jejich vývojovým potřebám;

c) pomoc při uskutečňování industrializace venkova a regionů, zvláště s ohledem na potřeby malých a středně velkých průmyslových odvětví; a

d) podněty, podporu a usnadňování jiných programů soukromého a veřejného sektoru v rozvoji podnikání.

Článek IV

Oblasti spolupráce

Hlavní oblasti spolupráce spočívají v příslušných oblastech hospodářských, průmyslových a rozvojových priorit stran, které mohou zahrnovat:

a) přírodní zdroje, včetně řízení zdrojů v lesnictví, rybářství, živočišné výrobě a v důlním průmyslu;

b) rozvoj lidských zdrojů, zejména know-how a školících programů;

c) energie;

d) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

e) průmyslová zařízení a komponenty;

f) elektrický a elektrotechnický průmysl;

g) chemický a petrochemický průmysl;

h) průmysl módy;

i) turistiku;

j) spolupráci mezi malými a středně velkými podniky;

k) zemědělství a zpracování potravin;

l) životní prostředí včetně likvidace odpadů a úpravy vody;

m) informační a komunikační technologie;

n) obranný průmysl;

o) dopravu;

p) vědu a technologie; a

q) jiné oblasti spolupráce, které mohou být vzájemně dohodnuty.

Článek V

Instituce

1. Provádění této Dohody bude vyžadovat úzkou součinnost a konzultace mezi oběma stranami. Proto obě strany tímto ustavují Smíšenou komisi pro hospodářskou spolupráci za účelem plnění záměrů této Dohody. Smíšená komise se bude scházet v pravidelných intervalech na ministerské úrovni. Zasedání Smíšené komise se budou konat střídavě v České republice a v Thajsku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Provádění této Dohody bude z každé strany koordinovat a dohlížet následující koordinační místo:

a) v případě České republiky bude koordinačním místem Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastoupené ministrem průmyslu a obchodu, jakožto spolupředsedou Smíšené komise; a

b) v případě Thajska bude koordinačním místem Ministerstvo zahraničních věcí, zastoupené ministrem zahraničních věcí, jakožto spolupředsedou Smíšené komise.

3. Smíšená komise může ustavit výbory nebo pracovní skupiny, jak bude nezbytné. Podle potřeby může komise zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí, jakož i vedoucí představitele podnikové sféry obou států s cílem napomoci provádění této Dohody. Ve specializovaných pracovních skupinách může být zahrnuta i účast soukromého sektoru.

4. Pokud Smíšená komise nerozhodne jinak, koordinační místa jí předloží na každém z jejích pravidelných zasedání zprávu, podávající přehled o činnosti pracovních skupin, které mohou být ustaveny v rámci této Dohody.

5. Úkoly Smíšené komise

Spolupráce bude zahrnovat ekonomické oblasti zájmu obou stran. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech, budou základ činnosti Smíšené komise tvořit zejména následující náměty:

a) výměna názorů týkajících se makroekonomických otázek v obou státech;

b) výměna zkušeností a rozvoj spolupráce v ekonomických otázkách oboustranného zájmu;

c) problematika související s podnikatelskými a investičními aktivitami;

d) podpora hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami států obou stran.

Činnost smíšené komise může být po vzájemném souhlasu rozšířena tak, aby mohla zahrnovat další problematiku v hospodářské a podnikatelské oblasti.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem podpisu a zůstane v platnosti na dobu neurčitou. Pokud jedna ze stran písemně notifikuje druhé straně návrh na ukončení její platnosti, bude výpověď účinná po uplynutí šesti měsíců po doručení oznámení o výpovědi.

2. Na žádost jedné ze stran a po vzájemném souhlasu může být tato Dohoda písemnou formou změněna.

3. Změna nebo ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na ujednání a smlouvy uzavřené v jejím rámci.

4. Tato Dohoda bude prováděna bez újmy závazkům vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Ustanovení této Dohody nemohou být uplatňována, nebo vykládána tak, aby narušovala, nebo jinak ovlivňovala závazky plynoucí z mezinárodních smluv uzavřených Evropským hospodářským společenstvím, nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné, a společně členskými zeměmi Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN), nebo Thajským královstvím na straně druhé.


Na důkaz tohoto, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za účelem podepsání Dohody, připojili svoje podpisy.

Dáno v Bangkoku dne 23. ledna 2013, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Thajského království
Suraponh Tovichkchikul
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru