Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 07.01.2013
Uzavření smlouvy 15.09.2011
Platnost od 09.07.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 2011 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 9. července 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GUERNSEY

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky a vláda Guernsey (“strany“) si uvědomují, že současné právní předpisy upravují výměnu informací v trestních otázkách;

Vzhledem k tomu, že strany již dlouhodobě podporují mezinárodní úsilí v boji proti finanční a jiné trestné činnosti, včetně odhalování financování terorismu;

Vzhledem k tomu, že vláda Guernsey je na základě pověření od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska oprávněna sjednat, uzavřít, provádět a dle podmínek daných touto Dohodou také ukončit Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech s vládou České republiky;

Vzhledem k tomu, že vláda Guernsey se dne 21. února 2002 politicky zavázala k plnění OECD standardů pro efektivní výměnu informací;

Vzhledem k tomu, že si strany přejí posílit a usnadnit výměnu informací v daňové oblasti;

Nyní se proto smluvní strany dohodly uzavřít následující Dohodu, která upravuje povinnosti pouze mezi smluvními stranami:

Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Strany zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda, včetně informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování daňových záležitostí nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti.

Článek 2

Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení u jejích orgánů nebo které nejsou k dispozici či získatelné osobami, které patří do její jurisdikce.

Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, které jsou předmětem této Dohody, jsou:

a) v případě České republiky:

daň z příjmů fyzických osob

daň z příjmů právnických osob

daň z nemovitostí

daň z přidané hodnoty;

b) v případě Guernsey:

daň z příjmů

daň z převodu nemovitostí

2. Tato Dohoda se vztahuje také na všechny obdobné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo modifikovány vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami ve formě výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny zákonů a souvisejících opatření na sběr informací, které by mohly mít vliv na povinnosti smluvních stran podle této Dohody.

Článek 4

Definice

1. V této Dohodě:

a) Česká republika označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;

b) Guernsey označuje Guernsey, Alderney a Herm, včetně výsostných vod náležícím k těmto ostrovům, v souladu s mezinárodním právem;

c) “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na svoji právní formu. Termín “kolektivní investiční fond nebo program“ znamená jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může “veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkoupení, není-li tento nákup, prodej nebo zpětné odkoupení implicitně nebo explicitně omezeno na limitovanou skupinu investorů;

d) “společnost“ označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;

e) “příslušný orgán“ znamená

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;

ii) v případě Guernsey “Ředitel daní z příjmů“ (“Director of Income Tax“) nebo jeho zástupce;

f) “trestní právo“ znamená všechny příslušné právní normy určené jako takové podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech;

g) “trestní daňové záležitosti“ znamená jakékoliv daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje stíhání podle trestního práva žádající strany;

h) “informace“ znamená jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;

i) “opatření na sběr informací“ znamená zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace;

j) “osoba“ zahrnuje fyzickou osobu, společnost a jakoukoliv jinou právní formu podnikání;

k) “základní třída akcií“ znamená třídu nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;

l) “veřejně obchodovaná společnost“ znamená jakoukoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány “veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;

m) “uznávaná burza“ znamená jakoukoliv burzu, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;

n) “dožádaná strana“ znamená smluvní stranu, která je požádána o poskytnutí informací nebo informace poskytla v reakci na žádost;

o) “žádající strana“ znamená smluvní stranu, která předkládá žádost o informace nebo která informace obdržela od strany dožádané;

p) “daň“ znamená jakoukoliv daň, na kterou se tato Dohoda vztahuje.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této smluvní strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této smluvní strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda dožádaná strana potřebuje tyto informace pro své vlastní daňové účely či zda by jednám, které je šetřeno, bylo trestným činem podle zákonů dožádané strany, pokud by se takové jednání u dožádané strany objevilo. Příslušný orgán žádající strany požádá dle tohoto článku o informace pouze v případě, že požadované informace nelze získat jiným způsobem v rámci vlastního teritoria, s výjimkou případu,, kdy by použití tohoto jiného způsobu bylo příčinou vzniku nepřiměřených obtíží.

2. Jestliže informace ve vlastnictví příslušného orgánu dožádané strany nestačí ke splnění žádosti o informace, použije tato strana dle svého uvážení veškerá nutná příslušná opatření na sběr informací, aby zajistila žádající straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Jestliže to specificky požaduje příslušný orgán žádající strany, zajistí příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto Článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě písemných svědectví a ověřených kopií originálních dokumentů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby pro účely uvedené v článku 1 této Dohody a v rozsahu ustanovení článku 2 měla oprávnění skrze své příslušné orgány získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající v zastoupení nebo v postavení zmocněnce včetně pověřenců a svěřenských správců;

b)

i) informace týkající se právního nebo skutečného vlastnictví společností, sdružení a jiných osob, včetně informací o vlastnictví všech těchto osob v řetězu vlastnictví;

ii) v případě schémat kolektivního investování informace o akciích, podílech a dalších účastech;

iii) v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích, protektorech a beneficientech; a

iv) v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a beneficientech;

za podmínky, že tato Dohoda nevytváří závazek smluvní strany získat nebo poskytnout vlastnické informace, pokud jde o veřejně obchodované společnosti nebo veřejné kolektivní investiční fondy nebo programy, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

5. Jakákoliv žádost o informace by měla být formulována co nejpodrobněji a měla by obsahovat v písemné podobě alespoň následují údaje:

a) totožnost osoby, u které je prováděno daňové šetření;

b) období, za které je informace požadována;

c) povahu hledané informace a formu, ve které si žádající strana přeje informaci obdržet;

d) daňový účel, pro který se informace zjišťuje;

e) důvody, pro které se domnívá, že informace je významná pro výkon správy daní žádající strany, pokud se týká osoby uvedené v písmenu a) tohoto odstavce;

f) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má požadovanou informaci k dispozici nebo, že ji má k dispozici, či ji může získat osoba v rámci jurisdikce dožádané strany;

g) ve známém rozsahu jméno a adresu osoby, o které se domnívá, že má požadovanou informaci k dispozici nebo, zeje schopna ji získat;

h) prohlášení, že žádost je v souladu se zákony a administrativní praxí žádající strany, že jestliže by požadovaná informace byla v rámci jurisdikce žádající strany, potom by byl příslušný orgán žádající strany schopen získat informaci podle zákonů žádající strany nebo běžným administrativním postupem a že je ve shodě s touto Dohodou;

i) prohlášení, že žádající strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly k neúměrným těžkostem.

6. Příslušný orgán dožádané strany potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu žádající strany a vynaloží veškeré své úsilí na předání požadované informace v co nejkratším možném termínu.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

Smluvní strana může umožnit zástupcům příslušného orgánu druhé smluvní strany vstoupit na území prvně jmenované strany a v rozsahu, v jakém to povolují její vnitrostátní právní předpisy, vyslechnout jednotlivce a prověřit záznamy s písemným souhlasem zainteresovaných osob. Příslušný orgán druhé jmenované sírany sdělí příslušnému orgánu prvně jmenované strany dobu a místo plánované schůzky s dotyčnými osobami.

Na žádost příslušného orgánu jedné smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany umožnit zástupcům příslušného orgánu prvně jmenované strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového vyšetřování u druhé jmenované strany, v rozsahu, v jakém to povolují interní právní předpisy.

Přistoupí-li na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření co možná nejdříve příslušný orgán druhé smluvní strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi, pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných dožádanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede dožádaná strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc v případě, že:

a) žádost není učiněna ve shodě s touto Dohodou;

b) žádající strana nevyčerpala veškeré prostředky k získám požadované informace dostupné na svém území, s výjimkou případu, kdy by použití těchto prostředků způsobilo vznik nepřiměřených obtíží; nebo

c) prozrazení této informace by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

2. Dožádaná strana nebude muset získat nebo poskytnout informaci, kterou by žádající strana nebyla schopna získat na svém území podle svých vlastních zákonů.

3. Ustanovení této Dohody nekladou na smluvní stranu závazek poskytnout údaje, které by podléhaly zvláštnímu právnímu režimu nebo byly předmětem jakéhokoliv obchodního, hospodářského, průmyslového, komerčního nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu, a to za podmínky, že informace popsané v čl. 5, odst.4 se nepovažují jako takové za tajemství nebo obchodní postup pouze, protože splňují kritéria tohoto odstavce.

4. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.

5. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže žádající strana požaduje informaci k uplatnění nebo prosazení ustanovení daňového zákona žádající strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem žádající strany.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

1. Všechny informace, které smluvní strany poskytnou či získají podle této Dohody, se považují za důvěrné.

2. Takové informace mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) podílejícím se na činnostech specifikovaných v článku 1 této Dohody a použity těmito osobami pouze pro účely touto Dohodou vymezené, včetně jejich použití ve veřejném soudním řízení nebo v soudních rozhodnutích.

3. Informace nesmí být použita pro jiné účely než stanovené v článku 1 bez výslovného písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany.

4. Informace poskytnuté žádající straně dle této Dohody nesmí být sděleny žádné jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak, běžné náklady vynaložené při poskytování administrativní pomoci ponese dožádaná strana, a mimořádné náklady vynaložené při poskytování administrativní pomoci (včetně odůvodněných nákladů na externí poradce v souvislosti se soudním řízením nebo podobně) ponese žádající strana. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran budou příslušné orgány dle potřeby vzájemně konzultovat, a zvláště příslušný orgán dožádané strany bude předem konzultovat s příslušným orgánem žádající strany, pokud lze očekávat, že náklady na poskytnutí informací v daném případě budou mimořádné.

Článek 10

Implementace

Smluvní strany přijmou právní předpisy nezbytné ke splnění podmínek této dohody a zajistí jejích účinnost.

Článek 11

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v angličtině, nebo v jiném jazyce, na kterém se vzájemně dohodnou příslušné orgány smluvních stran podle článku 13.

Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této Dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1, příslušné orgány smluvních stran se mohou vzájemně dohodnout na postupech používaných podle článků 5, 6 a 9.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou komunikovat jeden s druhým přímo pro účely dosažení dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiných formách řešení sporů.

Článek 14

Postup vzájemné spolupráce

Pokud to příslušné orgány obou smluvních stran považují za vhodné, mohou se dohodnout na výměně technického know-how, vývoji nových kontrolních metod, identifikaci nových oblastí neplnění povinností daných daňovými právními předpisy a společném zkoumání těchto nových oblastí.

Článek 15

Protokol

Přiložený Protokol tvoří nedílnou součást této Dohody.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost 60 dní po obdržení písemného oznámení o splněni postupů, které jsou vyžadovány vnitrostátními právními předpisy smluvních stran pro vstup této Dohody v platnost. Od data vstupu v platnost této Dohody se její ustanovení budou provádět:

a) v případě trestních daňových záležitostí od tohoto data; a

b) v ostatních případech pokrytých článkem 1 od tohoto data, ale pouze ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím k tomuto datu nebo později nebo, pokud neexistuje zdaňovací období, ve vztahu k veškerým daním uvaleným k datu či po datu vstupu této Dohody v platnost.

Článek 17

Ukončení platnosti

1. Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody podáním písemné výpovědi diplomatickou cestou.

2. Toto ukončení platnosti Dohody nabude účinnosti prvním dnem měsíce, který následuje po uplynutí doby šesti měsíců od data obdržení písemné výpovědi od druhé smluvní strany.

3. Pokud je platnost této Dohody ukončena, zůstávají smluvní strany vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Londýně dne 15. září 2011, ve dvou originálních vyhotoveních, v českém jazyce a v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Michael Žantovský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Za vládu Guernsey
Lyndon Trott v.r.
předseda vlády


PROTOKOL

K DOHODĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GUERNSEY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Při podpisu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v Daňových záležitostech (dále jen “Dohoda“) se podepsaní dohodli na následujících ustanoveních, která jsou nedílnou součástí této Dohody.

Odpovědnost za náklady:

1. Dle Článku 9 (Náklady) této Dohody náklady vzniklé při běžné aplikaci daňových zákonů dožádané strany ponese dožádaná strana, pokud tyto náklady vyvstanou z důvodu odpovědi na žádost o informace. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní administrativní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou žádající stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním administrativní pomoci ponese žádající strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány, následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady účtované třetími osobami za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady vynaložené v souvislosti s přepravou dokumentů žádající straně;

d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a

e) přiměřené náklady na získání písemných svědectví či důkazů.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO nebo ekvivalentní hodnotu v britských librách, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán žádající strany za účelem zjištění, zda chce žádající strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a ponese příslušné náklady.

Časové lhůty pro poskytnutí informací:

4. Dle odstavce 6 Článku 5 (Výměna informací na žádost) této Dohody se rozumí, že příslušný orgán dožádané strany předá požadovanou informaci žádající straně tak rychle, jak je to jen možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) potvrdí přijetí žádosti písemně příslušnému orgánu žádající strany a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělí příslušnému orgánu žádající strany případné nedostatky v žádosti; a

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a zajistit informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při obstarávání informace nebo odmítne-li informaci dodat, okamžitě vyrozumí žádající stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádost vyřídit, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

Přesunout nahoru