Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Datum vyhlášení 25.02.2013
Uzavření smlouvy 28.11.2003
Ratifikace Smlouvy 16.01.2008
Platnost od 06.02.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2003 byly v Madridu přijaty změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer1).

Se změnami Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Úmluvy Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 16. ledna 2008, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 29. ledna 2008.

Změny Úmluvy vstoupily v platnost na základě svého článku 21 odst. 4 Úmluvy dne 6. února 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Annex DECISION III/1 AMENDMENT TO THE WATER CONVENTION

PŘEKLAD

ECE/MP.WAT/14

Příloha

Rozhodnutí III/1

Změna Vodní úmluvy

Zasedání smluvních stran,

Vyjadřujíce pevnou víru v to, že spolupráce mezi zainteresovanými stranami týkající se hraničních vodních toků a mezinárodních jezer přispívá k míru a bezpečnosti, udržitelnému hospodaření s vodou a je ku prospěchu každého,

Chtějíce podporovat spolupráci týkající se povodí na celém světě a sdílet zkušenosti s ostatními regiony světa,

Přejíce si proto umožnit státům, které se nacházejí vně regionu EHK OSN, stát se stranami úmluvy tak, jak se již předvídá u jiných environmentálních úmluv EHK OSN (tj. Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států) a také u Protokolu o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě škody způsobené účinky průmyslových havárií přesahujícími hranice států na vody přesahující hranice států,

1. Přijala následující změny úmluvy:

(a) V článku 25 za odstavec 2 se vkládá nový odstavec, který zní

3. Jakýkoli stát neuvedený v odstavci 2, který je členem Organizace spojených národů, může přistoupit k úmluvě na základě souhlasu zasedání stran. Takový stát učiní ve své listině o přistoupení k úmluvě prohlášení o tom, že souhlas s jeho přistoupením k úmluvě byl získán od zasedání stran, a uvede den, kdy souhlas byl obdržen. Zasedáním stran nebude zvážena žádná žádost člena Organizace spojených národů o souhlas s přistoupením k úmluvě, dokud tento odstavec nevstoupí v platnost pro všechny státy a organizace, které byly stranami úmluvy dne 28. listopadu 2003.“

a u zbývajících odstavců se změní číslování.

(b) V odstavci 3, článku 26, za „uvedený v článku 23“ se vkládá „nebo v odstavci 3 článku 25“;

2. Vyzývá strany úmluvy, aby urychleně uložily své listiny o přijetí této změny;

3. Naléhavě žádá, aby stát nebo organizace, které úmluvu ratifikují, přijmou nebo schválí, současně ratifikovaly, přijaly nebo schválily shora uvedenou změnu;

4. Povzbuzuje státy, které se nacházejí vně regionu EHK OSN, zejména ty, které s ním sousedí, aby přistoupily k úmluvě a za tímto účelem požádaly o souhlas zasedání stran;

5. Vyzývá zainteresované členské státy Organizace spojených národů, aby se účastnily jejích zasedání jako pozorovatelé a aby se účastnily činností podle programu práce úmluvy;

6. Vyzývá státy sousedící s regionem EHK OSN, které tak dosud neučinily, aby se bezodkladně zapojily do technické spolupráce a přistoupily ke dvoustranným nebo mnohostranným smlouvám se zainteresovanými státy EHK OSN v souladu s ustanoveními části II úmluvy.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer přijatá v Helsinkách dne 17. března 1992 byla vyhlášena pod č. 59/2002 Sb. m. s.

Přesunout nahoru