Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Datum vyhlášení 28.01.2013
Uzavření smlouvy 24.06.2011
Platnost od 01.02.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 2011 byl v Prištině podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem1).

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. února 2013.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Republiky Kosovo,

dále jen „smluvní strany“,

se za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, dále jen „Smlouva“, a v souladu s jejím článkem 17

dohodly takto:

Článek 1

Definice

Tento protokol stanoví podrobná pravidla k provádění Smlouvy. Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „žádajícím státem“ stát, jehož příslušný orgán podává žádost o zpětné převzetí nebo žádost o průvoz v souladu se Smlouvou;

b) „žádaným státem“ stát, jehož příslušnému orgánu je podána žádost o zpětné převzetí nebo žádost o průvoz v souladu se Smlouvou.

Ostatní termíny a výrazy použité v tomto protokolu jsou vykládány tak, jak je definuje Smlouva.

Článek 2

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány k provádění Smlouvy jsou:

v České republice:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Olšanská 2
PO BOX 78
130 51 Praha 3

v Republice Kosovo:

pro provádění zpětného přebírání:

Ministerstvo vnitra
Odbor občanství, azylu a migrace
Luan Haradinaj
nová budova Ministerstva vnitra
10000 Priština - Kosovo

pro provádění průvozů:

Ministerstvo vnitra
Policie Kosovo
Ředitelství pro cizince a migraci
Luan Haradinaj
10000 Priština-Kosovo

(2) Telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy a další kontaktní údaje příslušných orgánů budou vyměněny při podpisu tohoto protokolu. Příslušné orgány se navzájem informují o pozdějších změnách kontaktních údajů nebo názvů.

(3) Smluvní strany se neodkladně informují o jakékoliv změně příslušných orgánů a jejich adres.

Článek 3

Způsoby komunikace

(1) Žádosti o zpětné převzetí nebo žádosti o průvoz a odpovědi na ně podávají příslušné orgány písemně poštou, faxem nebo zabezpečenými komunikačními cestami.

(2) Další související komunikace neobsahující osobní údaje předávaných osob se uskutečňuje elektronickou cestou nebo za využití dalších technických prostředků komunikace.

Článek 4

Důkazní prostředky k prokázání státního občanství

(1) Občanství žádaného státu v souladu s článkem 2 odst. 1 Smlouvy může být prokázáno kterýmkoliv z následujících dokladů:

v případě České republiky:

- cestovním dokladem České republiky jakéhokoli druhu (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad);

- občanským průkazem České republiky;

- osvědčením o státním občanství České republiky;

v případě Republiky Kosovo:

- cestovním pasem Republiky Kosovo (běžný pas, diplomatický pas, služební pas);

- dokladem totožnosti Republiky Kosovo;

- osvědčením o státním občanství Republiky Kosovo;

- rodným listem Republiky Kosovo.

(2) Občanství žádaného státu v souladu s článkem 2 odst. 1 Smlouvy může být důvodně předpokládáno na základě následujících věrohodných prostředků:

a) kopie kteréhokoliv z dokladů uvedeného v odstavci 1;

b) jakéhokoliv úředního dokladu, který zmiňuje nebo naznačuje občanství, nebo jeho kopie;

c) vojenské knížky nebo průkazu brance nebo jejich kopie;

d) námořnické knížky nebo její kopie;

e) řidičského průkazu nebo jeho kopie;

f) zaměstnaneckého průkazu nebo jeho kopie;

g) úřední výpovědi dotčené osoby v soudním nebo správním řízení;

h) úřední výpovědi svědků dosvědčující, že dotčená osoba má občanství žádaného státu;

i) v případě občanů České republiky vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jeli v něm údaj o státním občanství České republiky uveden, nebo jeho kopie;

j) v případě občanů České republiky rodného listu nebo jeho kopie;

k) v případě občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky;

l) v případě občanů Republiky Kosovo rovněž rodného listu, cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti vydaného Misí dočasné správy Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) nebo jejich kopiemi.

(3) Smluvní strany si vymění vzory dokladů uvedených v odstavci 1. Smluvní strany se neodkladně informují o jakékoliv změně výše uvedených dokladů nebo o nových vzorech a poskytnou druhé smluvní straně pozměněné nebo nové vzory dokladů.

Článek 5

Důkazní prostředky pro zpětné přebírání občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti

(1) Splnění podmínek pro zpětné převzetí občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti v souladu s článkem 3 odst. 1 Smlouvy může být prokázáno na základě následujících důkazních prostředků:

a) platných víz nebo povolení k pobytu vydaných žádaným státem;

b) vstupních nebo výstupních razítek nebo podobných potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo dalších důkazů o příjezdu/odjezdu;

c) úřední výpovědi pracovníka orgánu ochrany hranic žádajícího státu dosvědčující, že dotčená osoba vstoupila na území žádajícího státu letecky přímou cestou z území žádaného státu;

d) letenky a jízdenky vydané na jméno, které dosvědčují trasu cesty dotčené osoby z území žádaného státu přímo na území žádajícího státu;

e) seznamu jmen cestujících z letadla, vlaku nebo autobusu, který dosvědčuje trasu cesty dotčené osoby z území žádaného státu přímo na území žádajícího státu.

(2) Existence podmínek pro zpětné převzetí občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti v souladu s článkem 3 odst. 1 Smlouvy může být důvodně předpokládána na základě následujících věrohodných prostředků:

a) kopie kteréhokoliv z dokladů uvedených v odstavci 1;

b) mezinárodních cestovních jízdenek;

c) dokladů, potvrzení a účtů jakéhokoli druhu (např. hotelové účty, objednací průkazy k lékaři/zubaři, průkazy opravňující ke vstupu do veřejných/soukromých institucí, smlouvy o nájmu vozu, stvrzenky z kreditní karty atd.), které jasně ukazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu;

d) informace ukazující na to, že dotčená osoba využila služeb přepravní nebo cestovní agentury;

e) úřední výpovědi dotčené osoby v soudním nebo správním řízení;

f) úřední výpovědi svědků dosvědčující, že dotčená osoba vstoupila na území žádajícího státu letecky přímou cestou z území žádaného státu;

g) jiných věcných nebo materiálních důkazů časově odpovídajících pobytu dotčené osoby na území žádaného státu a jejímu nelegálnímu vstupu nebo pobytu na území žádajícího státu.

(3) Existence podmínek pro zpětné převzetí bývalých občanů bývalé Svazové republiky Jugoslávie v souladu s článkem 3 odst. 3 Smlouvy může být prokázána následujícími doklady vydanými orgány bývalé Svazové republiky Jugoslávie na území Kosova před 10. červnem 1999:

a) rodným listem nebo jeho kopií;

b) veřejnými doklady uvádějícími místo narození a/nebo místo trvalého bydliště na území Kosova nebo jejich kopiemi.

(4) Existence podmínek pro zpětné převzetí bývalých občanů bývalé Svazové republiky Jugoslávie v souladu s článkem 3 odst. 3 Smlouvy může být důvodně předpokládána na základě následujících věrohodných prostředků:

a) dalších dokladů nebo potvrzení, které ukazují na místo narození na území Kosova, nebo jejich kopii;

b) úřední výpovědi dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

Článek 6

Jiné doklady

(1) Pokud má příslušný orgán žádajícího státu za to, že pro prokázání občanství žádaného státu nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti mohou být nezbytné i jiné doklady než ty uvedené v článcích 4 a 5 tohoto protokolu, mohou být takovéto doklady předloženy žádanému státu spolu s žádostí o zpětné převzetí.

(2) Příslušný orgán žádaného státu rozhodne, zda doklady uvedené v odstavci 1 budou zohledněny při zpracování žádosti o zpětné převzetí.

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí a žádost o pohovor

(1) Žádost o zpětné převzetí v souladu s článkem 5 Smlouvy se podává na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 1 k tomuto protokolu.

(2) V případě potřeby pohovoru v souladu s článkem 6 odst. 2 a 3 Smlouvy se žádost o pohovor zaznamená v části F žádosti o zpětné převzetí.

(3) K žádosti o zpětné převzetí se přiloží kopie dokladů, jimž se prokazuje nebo na jejichž základě se důvodně předpokládá občanství žádaného státu nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti.

Článek 8

Postup při zpětném přebírání

(1) Navrhované datum předání, hraniční přechod a podrobnosti týkající se případného doprovodu, pokud jsou známy, se zpravidla uvedou přímo do části F žádosti o zpětné převzetí. Příslušný orgán žádaného státu odpoví na návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud nejsou informace podle odstavce 1 uvedeny v žádosti o zpětné převzetí, příslušný orgán žádajícího státu uvědomí příslušný orgán žádaného státu nejpozději sedm kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání. Příslušný orgán žádaného státu zašle odpověď na tento návrh co možná nejdříve, maximálně do čtyř kalendářních dnů ode dne přijetí návrhu. Pokud příslušný orgán žádajícího státu neobdrží odpověď ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za přijatý.

(3) V případě předávání s doprovodem se vyhotoví ve dvou kopiích zápis o předání na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 2 k tomuto protokolu.

Článek 9

Postup při průvozu

(1) Žádost o průvoz v souladu s článkem 12 Smlouvy se podává na formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu 3 k tomuto protokolu.

(2) Průvozy se zpravidla uskutečňují leteckou cestou.

Článek 10

Doprovody

(1) Tento článek se týká všech druhů doprovodů (např. policejních, zdravotních nebo sociálních).

(2) Pokud je osoba předávána zpět nebo provážena s doprovodem, příslušný orgán žádajícího státu podá v případě potřeby následující informace: jména, příjmení, hodnosti a služební postavení doprovázejících osob, typ, číslo a datum vydání jejich pasů a služebních průkazů.

(3) Členové doprovodu mají při sobě platný pas a kopii souhlasné odpovědi na žádost o zpětné převzetí nebo průvoz. V případě policejního průvozu jsou členové doprovodu v civilním oblečení a mají při sobě služební průkaz.

(4) Počet členů doprovodu bude v konkrétním případě předem dohodnut příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 11

Hraniční přechody

(1) Pro zpětné přebírání a průvoz se používají následující hraniční přechody, pokud se příslušné orgány v konkrétním případě nedohodnou jinak:

v České republice: letiště Praha Ruzyně,

v Republice Kosovo: mezinárodní letiště Adem Jashari, Priština.

(2) Smluvní strany se bezodkladně informují diplomatickou cestou o jakýchkoliv změnách seznamu hraničních přechodů uvedených v odstavci 1.

Článek 12

Hrazení nákladů

(1) Náklady na přepravu podle článku 13 odst. 1 Smlouvy zahrnují náklady vzniklé použitím služebního vozidla nebo hromadné dopravy s výjimkou taxislužby.

(2) Příslušný orgán žádajícího státu poskytne příslušnému orgánu žádaného státu náhradu nákladů podle článku 13 odst. 1 a 2 Smlouvy bankovním převodem na účet příslušného orgánu žádaného státu do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Čísla bankovních účtů si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou. Výše náhrad se řídí právními předpisy dožádaného státu a je založena na dokladech prokazujících skutečnou výši nákladů.

Článek 13

Jazyky

Při provádění Smlouvy komunikují příslušné orgány smluvních stran v anglickém jazyce, pokud se v konkrétním případě nedohodnou jinak.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

(1) Tento protokol vstupuje v platnost současně se Smlouvou.

(2) Každá smluvní strana může navrhnout změny tohoto protokolu. Tyto změny budou schváleny smluvními stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

(3) Tento protokol pozbude platnosti zároveň se Smlouvou.


Dáno v Prištině dne 24. června 2011 ve dvou vyhotoveních v českém, albánském, srbském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické.

V případě rozdílností ve výkladu ustanovení tohoto protokolu bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za Ministerstvo vnitra Republiky Kosovo
Bajram Rexhepi v. r.
ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem podepsaná v Prištině dne 24. června 2011 byla vyhlášena pod č. 12/2013 Sb. m. s.


Příloha 1

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebíráni osob s neoprávněným pobytem

Příloha 1

Příloha 2

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Příloha 2

Příloha 3

k Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebíráni osob s neoprávněným pobytem

Příloha 3

PROTOCOL between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kosovo Implementing the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing without authorization

Přesunout nahoru