Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Datum vyhlášení 07.01.2013
Uzavření smlouvy 19.11.2012
Platnost od 19.11.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 2012 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky

o spolupráci v oblasti obrany

Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky, dále jen „smluvní strany“, respektujíce cíle a principy Charty Organizace spojených národů z roku 1945, přejíce si přispět k míru a bezpečnosti v Evropě, jednajíce v duchu partnerství a vzájemného porozumění, zamýšlejíce rozvinout dobré vztahy v oblasti obrany, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Účel

Účelem této Dohody je úprava obecných zásad a postupů spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti obrany.

Smluvní strany se zavazují spolupracovat na základě zásad rovnosti, vzájemnosti a společných zájmů.

Článek 2

Princip provádění

Spolupráce v rámci této Dohody bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a zásadami a normami mezinárodního práva.

Tato Dohoda se netýká práv a povinností smluvních stran vyplývajících z mezinárodních smluv s dalšími státy.

Článek 3

Vymezení pojmů

Vysílající smluvní strana je ta smluvní strana, která vysílá personál, materiál, zásoby a vybavení na území přijímající smluvní strany.

Přijímající smluvní strana je ta smluvní strana, která přijímá na svém území personál, materiál, zásoby a vybavení vysílající smluvní strany.

Personál je vojenský a civilní personál zaměstnaný v rámci orgánů nebo organizačních jednotek smluvních stran.

Článek 4

Prováděcí orgány

Státními orgány pověřenými prováděním této Dohody jsou:

za vládu České republiky - Ministerstvo obrany České republiky;

za vládu Kyperské republiky - Ministerstvo obrany Kyperské republiky.

Článek 5

Oblasti spolupráce

Spolupráce smluvních stran bude prováděna v souladu správními předpisy států smluvních stran v následujících oblastech:

- obranná politika a bezpečnostní politika;

- obranné plánování;

- právní aspekty přípravy a působení ozbrojených sil;

- obranný průmysl;

- obranný výzkum a technologie;

- vojenské vzdělávání a výcvik osob;

- vojenské zdravotnictví;

- vojenská topografie a kartografie;

- chemická, biologická, radiologická a jaderná obrana;

- mírové, humanitární a jiné podobné operace;

- ochrana životního prostředí během činností ozbrojených sil;

- společenské, kulturní a sportovní aktivity;

- jiné oblasti spolupráce v souladu s ujednáními prováděcích orgánů.

Konkrétní záležitosti vztahující se ke spolupráci ve výše zmíněných a dalších dohodnutých oblastech mohou být podrobněji upraveny v samostatných dokumentech uzavíraných mezi prováděcími orgány na základě této Dohody v souladu s jejím účelem.

Článek 6

Formy spolupráce

Spolupráce smluvních stran bude prováděna v následujících formách:

- oficiální návštěvy a pracovní schůzky na úrovni ministrů obrany, náčelníků

- generálních štábů, velitelů složek ozbrojených sil a jiných osob pověřených

- smluvními stranami;

- konzultace, výměna zkušeností a informací;

- jednání pracovních skupin, pořádání společných seminářů a konferencí o činnostech

- ozbrojených sil;

- účast na ukázkách vojenského vybavení a výzbroje, pozorování vojenských cvičení;

- účast na vojenských cvičeních;

- vzdělávání a další výcvik vojenského personálu;

- pozvání specialistů na konkrétní otázky jakožto poradců;

- jiné formy spolupráce dohodnuté smluvními stranami.

Článek 7

Roční plány vojenské spolupráce

Na základě této Dohody prováděcí orgány vytvoří, bude-li to nezbytné, písemné roční plány vojenské spolupráce pro následující rok.

Tyto plány budou obsahovat názvy, místa, data a formy aktivit, jakož i počet jejich účastníků.

Článek 8

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informací se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsanou v Nikósii dne 9. června 2011.

Článek 9

Finanční ustanovení

Výměna delegací smluvních stran bude prováděna na základě reciprocity a v souladu s následujícími ustanoveními:

Vysílající smluvní strana ponese náklady na přepravu do/z konkrétního místa ve státě přijímající smluvní strany, denní kapesné členům delegace a výdaje za pojištění, je-li jaké;

Přijímající smluvní strana ponese náklady související s ubytováním členů delegace, jejich stravováním v místě aktivit, ubytováním a zajištěním přesunu.

Článek 10

Kázeň a odpovědnost

Vysílající smluvní strana vyvine veškeré úsilí, aby její personál během své účasti na aktivitách prováděných na území státu přijímající smluvní strany respektoval právní předpisy, postupy a pravidla státu přijímající smluvní strany.

Článek 11

Zdravotní péče

Přijímající smluvní strana poskytne na území svého státu nezbytnou zdravotní péči personálu vysílající smluvní strany v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Článek 12

Řešení sporů

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody budou řešeny smluvními stranami cestou vzájemných konzultací a jednání.

Článek 13

Změny a doplňky

Tato Dohoda může být kdykoli změněna nebo doplněna písemnou dohodou smluvních stran.

Sjednané změny a doplňky této Dohody budou mít formu zvláštních protokolů tvořících nedílnou součást této Dohody a vstupujících v platnost v souladu s článkem 15 této Dohody.

Článek 14

Trvání a ukončení platnosti

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá smluvní strana může tuto Dohodu kdykoli vypovědět. Tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu písemně diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí šest měsíců po přijetí takového oznámení druhou smluvní stranou.

V případě výpovědi této Dohody budou veškeré aktivity, zahájené během platnosti této Dohody, dokončeny za stejných podmínek, za jakých byly zahájeny.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem svého podpisu.


Dáno v Bruselu dne 19. 11. 2012 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, řeckém a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílů týkajících se výkladu ustanovení této Dohody má přednost anglické znění.

Za vládu České republiky
RNDr. Alexandr Vondra v. r.
ministr obrany

Za vládu Kyperské republiky
Demetris Eliades v. r.
ministr obrany

AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on Co-operation in the Field of Defence

Přesunout nahoru