Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 98/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica

Datum vyhlášení 10.12.2012
Uzavření smlouvy 29.10.2012
Platnost od 29.10.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 2012 byla v Trenčíně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané 23. listopadu 1992 v Bratislavě,

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané 4. ledna 1996 v Židlochovicích (dále jen „Smlouva“),

vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, podepsané 29. října 1992 v Praze,

vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, podepsané 16. prosince 1999 v Židlochovicích,

v souvislosti s výstavbou a provozem stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka), v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica,

se dohodly takto:

Článek 1

1) Předmětem této dohody je dočasné užívání části státního území Slovenské republiky, která je ve vlastnictví Slovenské republiky, a majetku Slovenské republiky nacházejícího se na státním území České republiky, a to v souvislosti s výstavbou a provozem stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ (dále jen „stavba“). Jedná se o pozemky v katastrálních územích obce Sudoměřice a města Skalica mezi hraničními znaky DC/IS a IX/1C na hraničním vodním toku Morava a mezi hraničními znaky IX/1S a VIII/32/14C až VIII/31C a VIII/30/35S na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka).

2) Slovenská smluvní strana souhlasí, aby česká smluvní strana dočasně užívala část pozemku ve vlastnictví Slovenské republiky nacházející se na státním území Slovenské republiky, ve správě Slovenského vodohospodářského podniku, š. p. se sídlem v Banské Štiavnici (dále jen „SVP“), ve výměře 95 m2 pro výstavbu a provoz objektů stavby. Jde o část pozemku v katastrálním území slovenského města Skalica, parcelní číslo 32820/6, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9056, na Správě katastru Skalica, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 1351 m .

3) Slovenská smluvní strana souhlasí, aby česká smluvní strana dočasně užívala pozemky ve vlastnictví Slovenské republiky nacházející se na státním území České republiky, ve správě SVP, v celkové výměře 3216 m2 pro výstavbu a provoz stavby.
Jde o pozemky anebo jejich části v katastrálním území české obce Sudoměřice, vedené na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hodonín:

a) parcelní číslo 5268, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2303, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 19 m2,

b) parcelní číslo 5269, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2303, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 2420 m2, stavbou dotčená část ve výměře 1679 m2,

c) parcelní číslo 5270, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2303, druh pozemku ostatní plocha, v celkové výměře 1102 m2,

d) parcelní číslo 5271, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2303, druh pozemku ostatní plocha, v celkové výměře 416 m2.

4) Slovenská smluvní strana bere na vědomí, že česká smluvní strana užívá pozemky ve vlastnictví České republiky nacházející se na státním území Slovenské republiky, ke kterým má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, (dále jen „Povodí Moravy“) v celkové výměře 5908 m2, a které budou použité pro výstavbu a provoz stavby.
Jde o pozemky anebo jejich části v katastrálním území slovenského města Skalica, vedené na Správě katastra Skalica:

a) parcelní číslo 41867, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11541, druh pozemku ostatní plocha, v celkové výměře 567 m2,

b) parcelní číslo 41866/2, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11541, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 1731 m2,

c) parcelní číslo 41866/3, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11541, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 1582 m2,

d) parcelní číslo 42921/3, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11541, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 1946 m2.

e) parcelní číslo 43420/2, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11541, druh pozemku vodní plocha, v celkové výměře 17500 m2, stavbou dotčená část ve výměře 82 m2.

Článek 2

Příslušnými orgány obou smluvních stran k provádění této dohody jsou:

a) za Slovenskou republiku - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;

b) za Českou republiku - Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zemědělství.

Článek 3

1) Česká smluvní strana vybere v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky investora a provozovatele stavby, kterého bez zbytečného odkladu oznámí slovenské smluvní straně.

2) Česká smluvní strana zabezpečí užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky podle článku 1 odst. 2 a 3 této dohody investorem na výstavbu a provoz stavby.

3) Jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak, zavazuje se česká smluvní strana, že přeruší-li se výstavba stavby na dobu delší než jeden (1) rok z jakýchkoliv důvodů nezpůsobených slovenskou smluvní stranou, anebo stavba nebude dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení, anebo stavba nebude uvedena do provozu do jednoho (1) roku od termínu ukončení stavby uvedeného ve stavebním povolení pro investora stavby, anebo z jiných důvodů nebude stavba řádně a v termínech ukončena, nahradí škody vzniklé slovenské smluvní straně z tohoto stavu.

4) Česká smluvní strana se zavazuje, že v případě nedokončení stavby uvede státní území Slovenské republiky uvedené v čl. 1 odst. 2 této dohody do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za nedokončení stavby se považuje nejen nezapočetí stavby, ale i skutečnosti uvedené v odstavci 3. Zdokumentování stavu pozemků týkajících se stavby před začátkem stavby na státním území Slovenské republiky bude po vzájemné dohodě odevzdané SVP protokolem investorovi české smluvní strany.

Článek 4

Dokončená stavba se bude provozovat a užívat na základě zvláštních smluv uzavřených mezi příslušnými vodohospodářskými organizacemi obou smluvních stran.

Článek 5

Realizace stavby nemění průběh státních hranic podle platného hraničního dokumentárního díla.

Článek 6

Stavba bude ve výlučném vlastnictví České republiky.

Článek 7

1) Případné spory týkající se výkladu a provádění této dohody budou řešeny přímými konzultacemi a jednáními na úrovni příslušných orgánů uvedených v článku 2 této dohody.

2) V případě, že spor nebude vyřešen podle odstavce 1, bude předložen oběma smluvním stranám.

Článek 8

Tato dohoda může být měněna anebo doplňována na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedené písemnou formou.

Článek 9

1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Její platnost skončí dnem vstupu v platnost zvláštní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uzavřené na základě článku 32 odst. 1 Smlouvy. Ukončením platnosti této dohody nebude dotčeno vlastnické právo České republiky vzniklé podle článku 6 této dohody.

3) Při uzavření zvláštní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na základě článku 32 odst. 1 Smlouvy budou obě smluvní strany řešit užívání Části státního území Slovenské republiky, která je ve vlastnictví Slovenské republiky a která bude zastavěna stavbou podle článku I odstavec 1 této dohody, samostatnou mezinárodní smlouvou.


Dáno v Trenčíně dne 29. října 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě dvě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Pavel Dobeš v. r.
ministr dopravy

Za vládu Slovenské republiky
Peter Žiga v. r.
ministr životního prostředí

Přesunout nahoru