Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 96/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001

Datum vyhlášení 07.12.2012
Uzavření smlouvy 03.11.2011
Ratifikace Smlouvy 04.09.2012
Platnost od 01.12.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 19731), ve znění Smlouvy ze dne 26. října 20012).

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 4. září 2012.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. prosince 2012. Vstupem této smlouvy v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod podepsaná ve Vídni dne 11. května 1978 a vyhlášená pod č. 88/1978 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001

Česká republika a Rakouská republika

vedeny přáním udržovat státní hranice mezi oběma státy v souvislosti se stavebními opatřeními provedenými na hraničních vodách i v budoucnosti zřetelné,

zohledňujíce nové podmínky pro práce podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001 (dále jen „Smlouva o státních hranicích"), zejména v souvislosti se zrušením kontrol na společných státních hranicích,

se dohodly takto:

ČÁST I

Změny průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI

Článek 1

(1) Odchylně od úpravy článku 1 a přílohy 7 Smlouvy o státních hranicích je průběh státních hranic určen:

1. v hraničním úseku X od hraničního znaku X/41-06 až k hraničnímu znaku XI C - hráz na Dyji (česká obec Břeclav, okres Břeclav, na jedné straně, a rakouská obec Bernhardsthal, politický okres Mistelbach, na straně druhé) přílohou 1;

2. v hraničním úseku XI od hraničního znaku XI až k průsečíku státních hranic v řece Dyji s přímkou, která je určena polohami hraničních znaků XI/6/1 a XI/6/2 - průkopy na Dyji (české obce Břeclav a Lanžhot, okres Břeclav, na jedné straně, a rakouské obce Bernhardsthal a Rabensburg, politický okres Mistelbach, jakož i Hohenau an der March, politický okres Ganserndorf, na straně druhé), aniž by byla dotčena úprava článku 3 odst. 1 až 3 Smlouvy o státních hranicích, přílohou 2.

(2) Přílohy 1 a 2 jsou součástí této smlouvy. Přílohy obsahují popis státních hranic, plán státních hranic, situační plán (se seznamem ploch) a seznam souřadnic.

Ustanovení o přechodu částí území

Článek 2

(1) Na základě článku 1 odst. 1 této smlouvy připadají k výsostnému území Rakouské republiky následující části výsostného území České republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení této smlouvy části území znázorněné v situačním plánu v příloze 1 o celkové výměře 15.161 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení této smlouvy části území znázorněné v situačním plánu v příloze 2 o celkové výměře 225.552 m2.

Nemovitosti nacházející se na uvedených částech území, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví Rakouské republiky (Spolku).

(2) Na základě článku 1 odst. 1 této smlouvy připadají k výsostnému území České republiky následující části výsostného území Rakouské republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení této smlouvy části území znázorněné v situačním plánu v příloze 1 o celkové výměře 15.395 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení této smlouvy části území znázorněné v situačním plánu v příloze 2 o celkové výměře 225.318 m2.

Nemovitosti nacházející se na uvedených částech území, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví České republiky.

Článek 3

Přechodem vlastnictví podle článku 2 této smlouvy zanikají všechna ostatní práva k přecházejícím nemovitostem, pokud tato práva nevyplývají z jiných mezinárodních smluv.

Článek 4

V případě, že v důsledku přechodu vlastnictví podle článku 2 této smlouvy dojde k porušení práv třetích osob, smluvní stát, na jehož výsostném území se nemovitosti nacházely před přechodem vlastnictví, poskytne těmto třetím osobám náhradu podle svých vnitrostátních právních předpisů. Vůči smluvnímu státu, do jehož vlastnictví nemovitosti přechází, nemohou třetí osoby uplatňovat žádné nároky.

ČÁST II

Změny a doplňky jednotlivých ustanovení Smlouvy o státních hranicích

Článek 5

Smlouva o státních hranicích se mění a doplňuje takto:

1. Do článku 32 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Příslušné úřady smluvních států mohou ve zvláštních případech, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí, na návrh Stálé česko-rakouské hraniční komise (článek 35) povolovat výjimky ze závazku vyplývajícího z odstavce 1.“.

2. Dosavadní článek 32 odstavec 2 se označuje jako článek 32 odstavec 3.

3. Do článku 33 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Příslušné úřady smluvních států mohou ve zvláštních případech a při zachování zřetelnosti průběhu státních hranic na návrh Stálé česko-rakouské hraniční komise povolovat výjimky ze závazku vyplývajícího z odstavce 1.“.

4. Část VI, jakož i přílohy 18a a 18b se zrušují.

5. Za článek 42 se vkládá nový článek 43, který zní:

„Článek 43

Komise vybaví osoby, které mají provádět práce podle této smlouvy, příslušným pověřením. Toto písemné pověření, jakož i platný cestovní doklad musí mít tyto osoby při provádění prací na výsostném území druhého smluvního státu při sobě.“.

ČÁST III

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 6

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ustanovení této smlouvy nelze s výjimkou článku 5 vypovědět.

Článek 7

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Smlouva vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém budou vyměněny ratifikační listiny.

(2) Vstupem této smlouvy v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod ze dne 11. května 1978.


NA DŮKAZ toho zmocněnci obou smluvních států tuto smlouvu podepsali.

DÁNO v Praze dne 3. listopadu 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou republiku
Ferdinand Trauttmansdorff v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské republiky v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích podepsaná ve Vídni dne 21. prosince 1973 byla vyhlášena pod č. 95/1975 Sb.

2) Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 podepsaná v Praze dne 26. října 2001 byla vyhlášena pod č. 83/2004 Sb. m. s.


Příloha 1

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 2

Přesunout nahoru