Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 91/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Datum vyhlášení 19.11.2012
Uzavření smlouvy 23.10.2012
Platnost od 23.10.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Ujednání vstoupilo v platnost podle svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Republiky

Kazachstán, dále jen „smluvní strany“,

respektujíce suverenitu obou států, berouce v potaz snahu o udržení a rozvoj vztahů ve

zdravotnictví a lékařství,

uznávajíce zájem obou smluvních stran o vzájemně přínosnou a rovnocennou dlouhodobou

spolupráci založenou na stabilním základě,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rozsahu jim svěřené působnosti vymezené platnými právními předpisy obou smluvních stran podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti s cílem posilovat zdravotnické systémy a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel států obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemně výhodnou spolupráci v následujících oblastech zdravotnictví a lékařské vědy:

- kvalita zdravotnických systémů,

- ochrana a podpora veřejného zdraví,

- zdravotnická vědecko-výzkumná činnost,

- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,

- systém zdravotního pojištění,

- zdravotnická statistika,

- další oblasti spolupráce vzájemně dohodnuté smluvními stranami.

Článek 3

Vzájemná spolupráce smluvních stran v oblastech uvedených v článku 2 bude uskutečňována především formou:

- pracovních kontaktů,

- vzájemných návštěv úředních zástupců,

- výměnou zkušeností, informací,

- další formou spolupráce vzájemně dohodnutou smluvními stranami.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímých kontaktů mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi ve svých státech.

Článek 5

Všechny typy spolupráce zahrnuté v tomto Ujednání musí odpovídat a být prováděny v souladu s právními předpisy platnými na území států obou smluvních stran, stejně jako způsob jejich financování.

Článek 6

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a je sjednáno na dobu neurčitou. Toto Ujednání může být měněno nebo doplňováno písemnou dohodou smluvních stran. Vstup v platnost změn a doplňků k tomuto Ujednání podléhá stejné proceduře jako vstup v platnost samotného Ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může Ujednání vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Ujednání skončí 6 (šest) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Článek 7

Rozdílnosti a spory vyplývající z výkladu nebo naplňování tohoto Ujednání budou řešeny cestou konzultací a jednání mezi smluvními stranami.


Dáno v Praze dne 23. října 2012, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském, ruském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu ustanovení Ujednání je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc, v.r.
ministr zdravotnictví

Za Ministerstvo zdravotnictví Republiky Kazachstán
Salidat Zikenovna Kairbekova, v.r.
ministryně zdravotnictví

AGREEMENT between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan on cooperation in the field of health care and medical science

Přesunout nahoru