Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 90/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru

Datum vyhlášení 05.11.2012
Uzavření smlouvy 05.05.2011
Ratifikace Smlouvy 08.03.2012
Platnost od 20.03.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2011 byla v Brdu přijata Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru.

Dohoda byla jménem České republiky podepsána téhož dne.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Slovinské republiky, depozitáře Dohody, dne 8. března 2012.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 3 dne 20. března 2012. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 7. května 2012.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FUNCTIONAL AIRSPACE BLOCK CENTRAL EUROPE

PŘEKLAD

DOHODA O ZŘÍZENÍ STŘEDOEVROPSKÉHO FUNKČNÍHO BLOKU VZDUŠNÉHO PROSTORU

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

BOSNA A HERCEGOVINA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA

v dalším textu označované jako „smluvní státy“,

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, že byl zahájen projekt jednotného evropského nebe, jehož cílem je zdokonalit stávající normy bezpečnosti leteckého provozu, přispět k udržitelnému rozvoji systému letecké dopravy a zlepšit celkovou výkonnost systému uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb všeobecného letového provozu v Evropě tak, aby byly splněny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru;

VZHLEDEM K TOMU, že cíle jednotného evropského nebe mají být realizovány mimo jiné prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru stanovených na základě provozních požadavků a zřízených bez ohledu na státní hranice, přičemž letové navigační služby mají být založeny na výkonnosti a optimalizovány s cílem zajistit lepší spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli letových navigačních služeb;

PŘI VĚDOMÍ TOHO, že středoevropský vzdušný prostor hraje v rámci evropského uspořádání letového provozu důležitou roli a jakákoli vylepšení jeho organizace, řízení či poskytování letových navigačních služeb přispějí k lepší plynulosti provozu, a to nejen ve střední Evropě;

VE SNAZE neomezit realizaci jednotného evropského nebe pouze na členské státy EU a podpořit využití tohoto projektu ve státech, které nejsou členy Evropské unie;

UZNÁVAJÍCE, že uzavřením dohody o zřízení a realizaci funkčního bloku vzdušného prostoru není dotčena zásada úplné a výlučné svrchovanosti každého státu nad vzdušným prostorem nad svým územím, ani výhradní právo každého státu uplatňovat ve svém vzdušném prostoru své pravomoci v oblasti bezpečnosti a obrany;

UZNÁVAJÍCE, že vnitrostátní dozorové orgány jednotlivých smluvních států přijmou příslušná opatření pro vzájemnou úzkou spolupráci s cílem zajistit přiměřený dozor nad poskytovateli letových navigačních služeb, kteří jsou držiteli platného osvědčení a kteří poskytují letové navigační služby ve vzdušném prostoru spadajícím do pravomoci smluvních států;

UZNÁVAJÍCE právo každého smluvního státu vymezit rozsah vzdušného prostoru a letových navigačních služeb, na které se vztahuje tato dohoda;

VYJADŘUJÍCE svoji vůli spolupracovat na realizaci projektu jednotného evropského nebe tak, aby bylo možné dosáhnout jeho cílů a jeho realizace byla ku prospěchu uživatelů vzdušného prostoru;

RESPEKTUJÍCE podmínky vyplývající z regionálních dohod uzavřených s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a rovněž respektujíce regionální dohody platné ke dni vstupu nařízení o poskytování služeb v platnost;

USILUJÍCE vytvořit pro Středoevropský funkční blok vzdušného prostoru (FAB CE), který má být těmito smluvními státy zřízen, právní a institucionální základ;

RESPEKTUJÍCE, že vytvořením Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru nejsou dotčeny letové informační oblasti (FIR) uznávané ICAO a že zůstane zachována jejich odpovědnost vůči ICAO v rámci geografických hranic FIRů, které jim byly ze strany ICAO svěřeny

se tímto dohodly následovně:

Článek 1

Definice

1. Pokud není uvedeno jinak, pro účely této dohody:

(a) „vzdušný prostor FAB CE“ znamená vzdušný prostor zahrnující příslušné vzdušné prostory všech jednotlivých smluvních států;

(b) „služba FAB CE“ znamená jakoukoli letovou navigační službu vymezenou smluvními státy v Příloze 2 této dohody jako služba, která má být poskytována v souvislosti s jejich příslušným vzdušným prostorem a zároveň není předmětem žádné výhrady v souladu s článkem 20(1)(b);

(c) „příslušný vzdušný prostor“ znamená - ve vztahu k jednotlivým smluvním státům - vzdušný prostor, který spadá do pravomoci daného smluvního státu, je tímto smluvním státem vymezen v Příloze 1 této dohody a zároveň není předmětem žádné výhrady v souladu s článkem 20(1)(a);

(d) „vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb“ znamená - ve vztahu ke konkrétnímu poskytovateli letových navigačních služeb - vnitrostátní dozorový orgán určený nebo zřízený jakýmkoli smluvním státem, který tomuto poskytovateli letových navigačních služeb udělil osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb;

(e) „místně příslušný vnitrostátní dozorový orgán“ znamená - ve vztahu ke konkrétní části vzdušného prostoru - vnitrostátní dozorový orgán určený nebo zřízený smluvním státem, který má pravomoc nad touto částí vzdušného prostoru;

(f) „rozhodné datum“ znamená 30. červen 2012, nebo datum vstupu této dohody v platnost, podle toho, které z těchto dat je pozdější.

2. Pokud není uvedeno jinak nebo jinak nevyplývá z daného kontextu, budou ostatní pojmy a výrazy použité v této dohodě vykládány v souladu s jejich užíváním a výkladem v příslušných právních předpisech přijatých na základě Smlouvy o fungování Evropské unie a na základě Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Článek 2

Cíl dohody

Cílem této dohody je zřídit funkční blok vzdušného prostoru, stanovit pravidla a postupy pro jeho zavedení, provoz a další rozvoj s cílem dosáhnout souladu s jednotným evropským nebem a vytvořit příslušné kontrolní a řídící struktury.

Článek 3

Svrchovanost

1. Touto dohodou není dotčena úplná a výlučná svrchovanost smluvních států nad vzdušným prostorem nad jejich územím.

2. Žádné ustanovení této dohody se nedotýká ani nemá vliv na práva a povinnosti smluvních států vyplývající z Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ani jiných mezinárodních dohod, jichž je kterýkoli z nich smluvní stranou.

Článek 4

Bezpečnost a obrana

Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky smluvních států týkající se veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obranných zájmů, přičemž každý smluvní stát je oprávněn uplatňovat jakékoli opatření potřebné k zajištění svých základních bezpečnostních a obranných zájmů. Každý smluvní stát je také oprávněn zabezpečit provádění vojenských činností a výcviku či jiné druhy letového provozu mimo pravidla ICAO v souladu se svými vnitrostátními předpisy a nařízeními, kdykoli bude mít provádění této dohody nežádoucí dopad na jejich bezpečný a účinný výkon.

Článek 5

Zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru

Smluvní státy tímto zřizují Středoevropský funkční blok vzdušného prostoru (FAB CE). Tato dohoda se vztahuje na vzdušný prostor FAB CE v rozsahu služeb FAB CE.

Článek 6

Orgány FAB CE

1. Smluvní státy se dohodly na zřízení následujících orgánů FAB CE:

(a) Rada FAB CE;

(b) Výbor pro společnou koordinaci civilního a vojenského vzdušného prostoru;

(c) Výbor pro koordinaci vnitrostátních dozorových orgánů;

(d) další orgány zřízené Radou FAB CE nezbytné pro zavedení, provoz a další rozvoj FAB CE.

2. Výše uvedené orgány nemají právní subjektivitu.

Článek 7

Rada FAB CE

1. Rada FAB CE se zřizuje jako společný rozhodovací orgán pro zavedení, provoz a další rozvoj této dohody.

2. Rada FAB CE se skládá ze zástupců smluvních států. Každý smluvní stát může jmenovat několik zástupců, aby bylo zajištěno zastoupení zájmů jak civilního tak i vojenského letectví. Každý smluvní stát má jeden hlas.

3. Každý poskytovatel letových provozních služeb určený pro jakoukoli část vzdušného prostoru FAB CE má právo jmenovat svého zástupce, který se zasedání Rady FAB CE bude zúčastňovat jako pozorovatel.

4. Rada FAB CE v rozsahu působnosti této dohody činí kroky potřebné k zavedení, provozu a dalšímu rozvoji FAB CE s cílem zajistit plnění požadavků a dosažení cílů vyplývajících z legislativy jednotného evropského nebe, včetně dosažení souladu s výkonnostním systémem a plnění jím stanovených cílů.

5. Rada FAB CE posuzuje, projednává a přijímá rozhodnutí týkající se následujících záležitostí:

(a) formulace a schválení zásad, cílů a koncepce FAB CE na strategické úrovni pro účely vnitřních i vnějších záležitostí FAB CE, kterými jsou mimo jiné:

(i) organizace vzdušného prostoru;

(ii) uspořádání vzdušného prostoru;

(iii) letové navigační služby;

(iv) uspořádání toku letového provozu;

(v) dozor a dohled nad provozní bezpečností nad letovými navigačními službami, uspořádáním toku letového provozu, uspořádáním vzdušného prostoru a výcvikem a vydáváním průkazu způsobilosti personálu;

(b) návrhy změn či ukončení platnosti této dohody;

(c) vlastní jednací řád;

(d) vytvoření dalších orgánů zmiňovaných v článku 6(1)(d);

(e) kompetence orgánů vytvořených dle článku 6(1)(b)-(d) a změny v nich;

(f) jakákoli jiná záležitost podobného charakteru, směřující k naplnění cíle této dohody.

6. Rada FAB CE také posuzuje, projednává a přijímá opatření týkající se následujících záležitostí:

(a) schválení souhrnných plánů a opatření týkajících se zavedení, dalšího rozvoje a provozu FAB CE;

(b) otázky týkající se nouzových postupů;

(c) harmonizace systému zpoplatnění;

(d) vytvoření zón(y) zpoplatnění překračující(ch) státní hranice;

(e) harmonizace pravidel týkajících se letových navigačních služeb, uspořádání toku letového provozu, uspořádání vzdušného prostoru, výcviku a vydávání průkazu způsobilosti příslušného personálu a pravidel létání, včetně harmonizace odchylek od právních norem vydávaných ICAO;

(f) výkonnostní plány;

(g) podpora a usnadňování spolupráce poskytovatelů letových navigačních služeb s cílem zlepšit jejich výkonnost v FAB CE;

(h) jakákoli jiná záležitost podobného charakteru, směřující k naplnění cíle této dohody.

7. Pokud v této dohodě není uvedeno jinak, musí být opatření zmiňovaná v odstavci 6 v souladu s již přijatými rozhodnutími Rady FAB CE.

8. Rada FAB CE se schází v případě, že je svolána svým předsedou nebo na základě žádosti kterýchkoli dvou smluvních států.

9. Rada FAB CE přijímá rozhodnutí a opatření na základě konsensu. Pokud není možné konsensu dosáhnout, přijme Rada FAB CE příslušná rozhodnutí a opatření hlasováním v souladu s následujícími pravidly:

(a) rozhodnutí musí být smluvními státy přijímána jednomyslně, přičemž rozhodnutí lze měnit nebo zrušit pouze prostřednictvím jiných rozhodnutí;

(b) pro přijetí opatření je zapotřebí prosté většiny smluvních států, přičemž opatření lze měnit nebo zrušit pouze prostřednictvím jiných opatření.

Pro změnu či zrušení opatření je zapotřebí prostá většina smluvních států. Smluvní státy, které přijaly změnu či zrušení opatření a jsou stále vázány i původním opatřením, budou ve vztahu ke smluvním státům, které přijaly pouze původní opatření, vázány tímto původním opatřením:

(i) po dobu účinnosti původního opatření; nebo

(ii) po dobu jednoho roku (přechodné období) od přijetí změny nebo zrušení opatření, pokud v původním opatření nebyla doba účinnosti omezena.

Smluvní státy, které byly vázány původním opatřením, ale nehlasovaly pro jeho změnu či zrušení, budou i nadále vázány původním opatřením, pokud ovšem - v případě uvedeném v bodě (ii) - některý z nich pro dobu následující po přechodném období neuvede jinak.

(c) kterýkoli smluvní stát nezastoupený na zasedání osobně je oprávněn hlasovat korespondenčně; pokud nebude obdržena žádná odpověď do 21 dnů ode dne, kdy příslušný smluvní stát obdržel návrh příslušného rozhodnutí či opatření, bude hlasování takového smluvního státu považováno za souhlasné.

10. Pokud není v této dohodě nebo v příslušném rozhodnutí stanoveno jinak, jsou rozhodnutí závazná pro všechny smluvní státy. Pokud není v příslušném opatření uvedeno jinak, jsou opatření závazná pro všechny smluvní státy, které hlasovaly pro jeho přijetí. Smluvní stát, který nehlasoval pro přijetí dotyčného opatření, nebude tímto opatřením vázán, pokud neuvědomí Radu FAB CE, že se cítí být tímto opatřením od určitého data vázán ve vztahu ke všem nebo určitým částem svého příslušného vzdušného prostoru a ke všem nebo určitým letovým navigačním službám poskytovaným v jeho příslušném vzdušném prostoru.

11. Přijetí opatření nebrání dvěma nebo více smluvním státům, které nehlasovaly pro přijetí tohoto opatření, v uzavření a provádění příslušného flexibilního ujednání ve smyslu článku 10 této dohody.

12. Jakékoli usnesení přijaté v souvislosti se záležitostmi uvedenými v odstavci 6 bude považováno za opatření bez ohledu na své označení a bez ohledu na to, zda ve skutečnosti bylo přijato na základě konsensu, jednomyslnosti či většiny.

13. Každý smluvní stát včas provede ve svém vnitrostátním právním řádu veškerá pro něj závazná rozhodnutí a opatření nebo zajistí jejich efektivní provedení jiným způsobem.

14. Pokud navrhované rozhodnutí nebo opatření nemá dopad na příslušný vzdušný prostor smluvního státu nebo letové navigační služby, které tento smluvní stát uvedl v Příloze 2, nebude mít tento smluvní stát hlasovací právo a nebude považován za smluvní stát ve smyslu odstavců 9 a 10, za předpokladu, že:

(a) součástí takovéhoto rozhodnutí nebo opatření není propojení do příslušného vzdušného prostoru tohoto smluvního státu;

(b) takové rozhodnutí nebo opatření je v souladu s rozhodnutími a opatřeními přijatými tímto smluvním státem.

Takové rozhodnutí nebo opatření nebude pro dotyčný smluvní stát závazné a nikterak neomezí jeho právo přijímat rozhodnutí a opatření ohledně záležitostí a oblastí působnosti uvedených v odstavcích 5 a 6 výše.

Toto pravidlo platí obdobně i v případě uplatnění výhrady ve smyslu čl. 20, a to po dobu dvou let od rozhodného data.

Článek 8

Výbor pro společnou koordinaci civilního a vojenského vzdušného prostoru

Výbor pro společnou koordinaci civilního a vojenského vzdušného prostoru se skládá ze zástupců smluvních států z oblasti civilního a vojenského letectví. Jeho účelem je mimo jiné strategická koordinace vnitrostátních koncepcí uspořádání vzdušného prostoru a organizace vzdušného prostoru, uspořádání toku letového provozu a civilně-vojenské spolupráce všech států FAB CE. Výbor odpovídá Radě FAB CE.

Článek 9

Výbor pro koordinaci vnitrostátních dozorových orgánů

Výbor pro koordinaci vnitrostátních dozorových orgánů se skládá ze zástupců vnitrostátních dozorových orgánů vykonávajících dozor ve vzdušném prostoru FAB CE za účelem realizace úkolů uvedených v článku 14. Výbor odpovídá Radě FAB CE, čímž však není dotčen nestranný, nezávislý a transparentní výkon pravomocí jednotlivých vnitrostátních dozorových orgánů.

Článek 10

Flexibilní ujednání

1. Dva nebo více smluvních států, které chtějí ve svém příslušném vzdušném prostoru rozvinout nebo provést další ujednání za účelem zvýšení míry harmonizace, výkonnosti nebo vzájemné spolupráce či spolupráce mezi poskytovateli služeb poskytujícími služby FAB CE, mohou v souladu s touto dohodou uzavírat tzv. flexibilní ujednání.

2. Taková ujednání nemají dopad na práva a povinnosti smluvních států, které se na těchto ujednáních nepodílí, a nesmějí být v rozporu s již přijatými rozhodnutími Rady FAB CE a s již dosaženým stupněm harmonizace mezi smluvními státy zúčastněnými na takovém individuálním ujednání a ostatními smluvními státy.

Článek 11

Letové navigační služby

1. Každý smluvní stát zajistí poskytování služeb FAB CE ve svém příslušném vzdušném prostoru.

2. Pokud v této dohodě není výslovně uvedeno jinak, nebude nic stanoveného v této dohodě ani v opatřeních přijatých na jejím základě považováno za omezení oprávnění poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří poskytují FAB CE služby, vzájemně spolupracovat.

Článek 12

Společné určení

1. Každý smluvní stát je oprávněn určit a odvolat či změnit takové určení jednoho nebo více poskytovatelů letových provozních služeb, kteří budou v celém jeho příslušném vzdušném prostoru nebo jeho části poskytovat letové provozní služby. Takové určení, jeho odvolání nebo změny se oznamují depozitáři písemnou formou.

2. Dotčené smluvní státy provádějí opatření Rady FAB CE zřizující přeshraniční sektory buď:

(a) tak, že se na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni dohodnou na přidělení poskytovatele letových provozních služeb pro jednotlivé přeshraniční sektory v souladu s odstavcem 1 tohoto článku; nebo

(b) tak, že zajistí uzavření příslušných dohod mezi dotčenými poskytovateli letových provozních služeb ohledně poskytování letových provozních služeb v příslušných přeshraničních sektorech a schválení těchto dohod dotčenými smluvními státy.

3. Jakýkoli poskytovatel letových provozních služeb určený dle odstavce 1 se považuje za společně určeného všemi smluvními státy k datu oznámení takového určení depozitáři, a to do okamžiku jakékoli změny či odvolání tohoto určení dle odstavce 1.

4. Smluvní státy, na jejichž vzdušný prostor se vztahují dohody mezi poskytovateli letových provozních služeb (ať už určených ve smyslu této dohody či nikoliv) o poskytování letových provozních služeb, zůstanou výlučně odpovědné za schválení takových dohod. Jakékoli dva nebo více sousedících smluvních států je oprávněno uzavírat příslušná ujednání či dohody týkající se procesu takového schvalování.

5. Každý smluvní stát, který hodlá delegovat odpovědnost za zřízení nebo poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru FAB CE na jiné než smluvní státy, zajistí, aby i nadále postupoval v souladu se všemi ustanoveními této dohody.

Článek 13

Vzdušný prostor

1. Vzdušný prostor FAB CE je spravován smluvními státy, jak je stanoveno v této dohodě.

2. Tato dohoda nemá vliv na právo každého smluvního státu aplikovat koncepci pružného užívání vzdušného prostoru při vyhrazování, omezování či jiné organizaci vzdušného prostoru nepřesahující jeho příslušný vzdušný prostor pro výhradní či specifické využití vojenskými uživateli nebo letadly v letovém provozu mimo pravidla ICAO. Tato omezení a vyhrazení vzdušného prostoru, která mají zásadní dopad na toky civilního provozu, však musí být koordinována prostřednictvím Výboru pro společnou koordinaci civilního a vojenského vzdušného prostoru, a to v souladu s postupem koordinace stanoveným tímto výborem.

Článek 14

Dozor

1. Vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb vykonává veškerý dozor a dohled nad provozní bezpečností ohledně poskytování jakékoli služby FAB CE poskytované příslušným poskytovatelem letových navigačních služeb v té části vzdušného prostoru FAB CE, která nespadá pod pravomoc smluvního státu, jenž tento vnitrostátní dozorový orgán určil.

2. Místně příslušný vnitrostátní dozorový orgán má právo vyžadovat provedení auditů a přímou účast na veškerých s dozorem souvisejících činnostech vykonávaných vnitrostátním dozorovým orgánem vydávajícím osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb v případech, kdy jsou tyto činnosti prováděny v souvislosti s poskytováním služeb FAB CE ve vzdušném prostoru FAB CE spadajícím pod pravomoc místně příslušného vnitrostátního dozorového orgánu. Vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb vezme v úvahu návrhy a připomínky uplatněné místně příslušným vnitrostátním dozorovým orgánem. Poskytovatel letových navigačních služeb, nad kterým vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb vykonává dozor, umožní místně příslušnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu uplatňovat práva vyplývající z této dohody.

3. Místně příslušný vnitrostátní dozorový orgán informuje vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb o všech pravidlech a postupech vztahujících se na poskytování služeb FAB CE ve vzdušném prostoru spadajícím pod jeho pravomoc.

4. Smluvní státy vzájemně uznávají jakékoli zjištění, závěr nebo rozhodnutí učiněné vnitrostátním dozorovým orgánem vydávajícím osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb v souvislosti s poskytováním služeb FAB CE příslušným poskytovatelem letových navigačních služeb v té části vzdušného prostoru FAB CE, který nespadá pod pravomoc smluvního státu, který tento vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb určil. V případě, že vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb dojde ke zjištění, závěru či rozhodnutí bez řádného přihlédnutí k příslušným pravidlům a postupům, o nichž ho informoval místně příslušný vnitrostátní dozorový orgán dle odstavce 3, má smluvní stát, jenž určil místně příslušný vnitrostátní dozorový orgán, právo takovéto zjištění, závěr či rozhodnutí neuznat a - pokud to bude považovat za nutné - přerušit provádění tohoto článku a znovu převzít odpovědnost za dozor a dohled nad provozní bezpečností.

5. Smluvní státy zajistí uzavření písemné dohody o spolupráci vnitrostátních dozorových orgánů, která stanoví podrobné podmínky uplatňování práv a plnění povinností svých vnitrostátních dozorových orgánů ve smyslu tohoto článku a podmínky výměny a šíření informací souvisejících s provozní bezpečností.

6. Odstavce 1 až 5 se přiměřeně vztahují na dohled nad provozní bezpečností uspořádání toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru. Vnitrostátním dozorovým orgánem odpovědným za dohled nad provozní bezpečností bude vnitrostátní dozorový orgán smluvního státu, na jehož území má organizace, která provádí uspořádání toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru na taktické úrovni, své hlavní sídlo.

7. Každý vnitrostátní dozorový orgán vydávající průkaz způsobilosti řídícího letového provozu odpovědný za jakoukoli část přeshraničního sektoru má právo vydat místní doložku pro celý přeshraniční sektor, jakmile budou všemi dotčenými vnitrostátními dozorovými orgány vydávajícími průkaz způsobilosti řídícího letového provozu odsouhlaseny a splněny příslušné požadavky a postupy. Dotčené smluvní státy takto vydané místní doložky vzájemně uznávají.

8. Tento článek se nevztahuje na dozor a dohled nad provozní bezpečností související s poskytováním jakékoli služby FAB CE jinými poskytovateli letových navigačních služeb než těmi, kterým vydal osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb vnitrostátní dozorový orgán smluvního státu.

Článek 15

Finanční ujednání Každý smluvní stát ponese své vlastní náklady na zavedení, provoz a další rozvoj FAB CE.

Článek 16

Přistoupení státu k Dohodě FAB CE

1. K této dohodě může přistoupit kterýkoli členský stát EU nebo kterákoli smluvní strana Dohody o společném evropském leteckém prostoru, za předpokladu, že jejich vzdušný prostor sousedí se vzdušným prostorem FAB CE.

2. Přistoupení podléhá písemnému souhlasu všech smluvních států.

Článek 17

Změny Tato dohoda může být měněna na základě písemného souhlasu všech smluvních států.

Článek 18

Odstoupení smluvního státu od Dohody FAB CE

1. Každý smluvní stát může od této dohody odstoupit písemným oznámením depozitáři.

2. Odstoupení nabude platnost jeden rok ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno depozitáři. Během této doby ostatní smluvní státy podniknou kroky potřebné ke změně uspořádání vzdušného prostoru FAB CE a poskytování služeb FAB CE. Odstupující smluvní stát ponese náklady související s tímto odstoupením, které během přechodného období vzniknou ostatním smluvním státům v souvislosti se změnou uspořádání vzdušného prostoru FAB CE a poskytování služeb FAB CE a které by jinak těmto ostatním smluvním státům nevznikly.

Článek 19

Ukončení platnosti

1. Platnost této dohody může být ukončena na základě vzájemného písemného souhlasu všech smluvních států.

2. Ukončení platnosti nenabude účinnosti dříve, než budou vyrovnány veškeré vzájemné závazky smluvních států vyplývající z této dohody.

Článek 20

Výhrady

1. Každý smluvní stát může při podpisu této dohody nebo u příležitosti uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení uplatnit následující výhrady:

(a) tato dohoda se nevztahuje na jednu nebo více konkrétně uvedených částí jeho příslušného vzdušného prostoru, vyjma části řízeného vzdušného prostoru určeného pro traťový provoz;

(b) tato dohoda se nevztahuje na jednu nebo více služeb (nebo jejich části) poskytovaných ve vztahu k jeho příslušnému vzdušnému prostoru a uvedených v Příloze 2, vyjma:

(i) traťových letových provozních služeb,

(ii) komunikačních, navigačních služeb a služeb pro přehled o provozu potřebných pro traťové letové provozní služby,

(iii) propojení mezi traťovými letovými provozními službami a leteckými informačními službami,

(iv) propojení mezi traťovými letovými provozními službami a meteorologickými službami a

(v) propojení mezi traťovými letovými provozními službami a službou pátrání a záchrany.

2. Každý smluvní stát může odvolat svoji výhradu zcela nebo zčásti kdykoli poté, co tato dohoda pro takovýto smluvní stát vstoupí v platnost.

3. Výhrada nebo její odvolání nabývá účinnosti okamžikem svého doručení depozitáři.

Článek 21

Přerušení provádění

1. Za účelem zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a obranných zájmů nebo v jiných případech stanovených touto dohodou, je každý smluvní stát oprávněn přerušit provádění této dohody nebo jejích částí. Dotyčný stát o takovém přerušení provádění okamžitě uvědomí depozitáře.

2. Smluvní stát, který přerušil provádění této dohody, upustí od přerušení jejího provádění ihned poté, co pominou důvody, které k němu vedly a uvědomí o této skutečnosti depozitáře.

Článek 22

Řešení sporů

1. Jakýkoli spor, který vznikne mezi dvěma či více smluvními státy v souvislosti s výkladem, prováděním či plněním této dohody, včetně jejího trvání, platnosti či ukončení platnosti, bude urovnán prostřednictvím vyjednání mezi stranami sporu. Jestliže nebude možné spor urovnat vyjednáváním mezi stranami sporu do šesti měsíců ode dne, kdy jakákoli strana sporu podá písemnou žádost o uskutečnění takového vyjednávání, jakákoli strana sporu může postoupit spor ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení v souladu s volitelnými pravidly rozhodčího řízení Stálého rozhodčího soudu pro spory mezi dvěma státy.

2. Rozhodčí soud bude složen ze tří rozhodců. Jestliže stranami sporu budou více než dva smluvní státy, tyto strany sporu se dohodnou na jmenování tří rozhodců. Strany sporu se na nákladech rozhodčího řízení podílejí stejným dílem. Jestliže se strany sporu na rozhodcích nedohodnou do šedesáti dnů od obdržení oznámení o rozhodčím řízení, jakákoli ze stran může požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu, aby jmenoval rozhodce.

3. Jazykem užívaným v rozhodčím řízení je angličtina. Rozhodčí řízení se uskuteční v Haagu. Mezinárodní kancelář Stálého rozhodčího soudu, která plní funkci tajemníka, poskytne takové administrativní služby, které Stálý rozhodčí soud určí.

Článek 23

Vstup v platnost

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení smluvními státy. Ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení budou uloženy u vlády Slovinské republiky, která je v této dohodě označována jako depozitář.

2. Depozitář uvědomí každý smluvní stát především o:

(a) každém uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení; (b)datu, kdy tato dohoda vstoupí v platnost;

(c) jakémkoli odstoupení od této dohody nebo přerušení provádění této dohody či její části spolu s datem takového odstoupení či přerušení provádění a datem, kdy takovéto odstoupení nebo přerušení provádění vstoupí v platnost;

(d) jakékoli výhradě spolu s datem, kdy byla učiněna, a datem jejího odvolání;

(e) ukončení platnosti této dohody.

3. Tato dohoda vstoupí v platnost šedesátým dnem následujícím po uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení alespoň dvěma sousedními smluvními státy.

4. Pro kterýkoli další smluvní stát vstoupí tato dohoda v platnost šedesátým dnem následujícím po datu uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení.

Článek 24

Prozatímní provádění

1. Smluvní státy se dohodly, že s výhradou závazných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, se bude tato dohoda, s výjimkou ustanovení článků 5, 12, 14, 16-19, 21 a 22, mezi všemi smluvními stranami od data jejího podpisu do rozhodného data prozatímně provádět.

2. Rozhodnutí přijatá před rozhodným datem se stanou závazná pro každý smluvní stát v okamžiku, kdy tato dohoda pro tento stát vstoupí v platnost.

3. Opatření přijatá před rozhodným datem se stanou závazná pro každý smluvní stát v okamžiku, kdy tato dohoda pro tento stát vstoupí v platnost, a to za předpokladu, že tento smluvní stát hlasoval ve prospěch dotyčného opatření.

4. Smluvní státy, které neratifikují dohodu do rozhodného data, se budou moci účastnit zasedání Rady FAB CE a ostatních orgánů jako pozorovatelé bez hlasovacích práv.

5. Pro jakýkoliv smluvní stát se statusem pozorovatele se rozhodnutí přijatá Radou FAB CE po rozhodném datu stanou závazná v okamžiku, kdy pro tento smluvní stát vstoupí tato dohoda v platnost, pokud nebude tímto smluvním státem před uložením ratifikačních listin vztahujících se k této dohodě nebo současně s ním oznámeno jinak.

Článek 25

Přílohy dohody Ustanovení obsažená v přílohách této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 26

Registrace u ICAO Tuto dohodu a veškeré její změny zaregistruje depozitář u ICAO.

Seznam příloh:

Příloha 1: Vymezení vzdušného prostoru

Příloha 2: Letové navigační služby


NA DŮKAZ ČEHOŽ, dále podepsaní, kteří k tomu byli řádně zplnomocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Brdu 5. května 2011 v anglickém jazyce.


PŘÍLOHA 1

Vymezení vzdušného prostoru

Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na vzdušný prostor spadající do pravomoci smluvních států, který je definován následovně:

Smluvní státLaterální hraniceVertikální hranice
Rakouská republikaFIR VídeňGND-NEOMEZENO
Bosna a HercegovinaFIR SarajevoFL165-NEOMEZENO
Chorvatská republikaFIR ZáhřebFL205 -NEOMEZENO
Česká republikaFIR PrahaGND-NEOMEZENO
Maďarská republikaFIR BudapešťGND-NEOMEZENO
Slovenská republikaFIR BratislavaFL195-NEOMEZENO
Slovinská republikaFIR LublaňFL175-NEOMEZENO

PŘÍLOHA 2

Letové navigační služby

Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na poskytování následujících letových navigačních služeb v příslušném vzdušném prostoru dotyčného smluvního státu.

Smluvní státLetové navigační služby
Rakouská republikaLetové provozní služby, komunikační, navigační služby a služby pro přehled o provozu, letecké informační služby, služba pátrání a záchrany, meteorologické služby
Bosna a HercegovinaPovinné služby uvedené v článku 20
Chorvatská republikaPovinné služby uvedené v článku 20
Česká republikaLetové provozní služby, komunikační, navigační služby a služby pro přehled o provozu, letecké informační služby, služba pátrání a záchrany, meteorologické služby
Maďarská republikaLetové provozní služby, komunikační, navigační služby a služby pro přehled o provozu, letecké informační služby, služba pátrání a záchrany, meteorologické služby
Slovenská republikaPovinné služby uvedené v článku 20
Slovinská republikaPovinné služby uvedené v článku 20
Přesunout nahoru