Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 – 2014

Datum vyhlášení 31.01.2012
Uzavření smlouvy 19.12.2011
Platnost od 19.12.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 – 2014.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Ukrajiny (dále jen „Strany“)

vedeny úmyslem dalšího rozvoje přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a národy,

přesvědčeny, že výměna a spolupráce v oblasti kultury vyústí v rozšíření znalostí a zlepšení vzájemného porozumění obyvatel České republiky a Ukrajiny,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury a umění v České republice a na Ukrajině, a za tímto účelem budou, berouce na zřetel

Úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, 2005), podporovat zejména:

- výměnu informací o důležitých událostech v oblasti kultury a umění;

- vzájemnou účast zástupců z oblasti kultury a umění na sympóziích, konferencích, seminářích a dalších kulturních akcích;

- výměnu specialistů z oblasti umění, divadla, filmu, hudby, muzejnictví, literatury a knihovnictví;

- vzájemnou podporu překladů krásné literatury;

- navazování přímých kontaktů mezi baletními, operními a činoherními soubory;

- výměnu uměleckých výstav;

- výměnu zkušeností z oblasti ochrany, zachovávání a péče o kulturní dědictví a historické památky.

Článek 2

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi: divadly, muzei, galeriemi, knihovnami a institucemi zodpovědnými za ochranu a renovaci historicky cenných objektů.

Tato spolupráce bude realizována na základě separátních dohod mezi kulturními a uměleckými institucemi obou zemí.

Článek 3

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kinematografie, zejména účast umělců a odborníků z oblasti audiovize z obou zemí na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a na Ukrajině v souladu s organizačními pravidly těchto akcí, a taktéž přímou spolupráci mezi profesními institucemi, odbornými školami a asociacemi v audiovizuální oblasti.

Článek 4

Strany budou podporovat rozvoj kontaktů v oblasti lidového umění, a to prostřednictvím organizování výstav prací lidových umělců, workshopů, účasti folklórních skupin na folklórních festivalech pořádaných na území České republiky a Ukrajiny, a to za respektování principů Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, 2003).

Článek 5

Strany v rámci mezinárodněprávních závazků a národní legislativy prověří možnosti zavedení společných opatření s cílem zabránění nelegálního dovozu a vývozu předmětů vysoké kulturní hodnoty a budou si vyměňovat relevantní informace prostřednictvím věcně příslušných úřadů.

Článek 6

Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany, uchovávání a renovace památek a kulturně-historického dědictví.

Podrobnosti bilaterální spolupráce mohou být upraveny separátními dohodami mezi věcně příslušnými institucemi České republiky a Ukrajiny.

Článek 7

Strany budou podporovat výměnu odborníků z oblasti kultury, a to na základě principu reciprocity, na celkovou dobu 20 dnů v jednom kalendářním roce, za účelem výměny zkušeností, účasti na konkrétních projektech a projednávání realizace tohoto Ujednání.

Vysílající strana hradí veškeré náklady na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území přijímající smluvní strany.

Z tohoto pojištění však nesmí být vyňato ani případné hrazení nákladů spojených s repatriací osoby do vysílajícího státu.

Článek 8

Za účelem naplnění cílů tohoto Ujednání mohou Strany či příslušné instituce vypracovávat konkrétní plány spolupráce v oblasti kultury.

Finanční podmínky kulturní spolupráce mohou být předmětem plánů spolupráce.

Článek 9

Toto Ujednání může být změněno nebo doplněno po vzájemné dohodě obou Stran.

Článek 10

Veškeré spory týkající se výkladu a použití jednotlivých ustanovení tohoto Ujednání budou řešeny jednáním mezi Stranami.

Článek 11

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2014. Po vzájemné dohodě Stran může být jeho platnost prodloužena výměnou nót o jeden rok.

Každá ze Stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Vypovězení tohoto Ujednání nebude mít dopad na projekty zahájené během platnosti tohoto Ujednání, pokud se Strany nedohodnou jinak.


Dáno v Praze dne 19.12.2011, ve dvojím vyhotovení, každé v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechny jazykové verze jsou autentické. V případě nesrovnalostí má přednost anglická verze.

Za Ministerstvo kultury České republiky
JUDr. František Mikeš v. r.
1. náměstek ministra kultury

Za Ministerstvo kultury Ukrajiny
Mychailo Kulyniak v. r.
ministr kultury

Agreement on Cooperation in the Field of Culture between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of Ukraine for the years 2012 - 2014

Přesunout nahoru