Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 89/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006

Datum vyhlášení 29.10.2012
Uzavření smlouvy 27.01.2006
Ratifikace Smlouvy 17.12.2009
Platnost od 07.12.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2006 byla v Ženevě přijata Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v New Yorku dne 23. září 2008.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 17. prosince 2009.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 39 odst. 1 dne 7. prosince 2011 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006

PŘEKLAD

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006

PREAMBULE

STRANY TÉTO DOHODY,

a) PŘIPOMÍNAJÍCE prohlášení a akční program o zřízení nového mezinárodního ekonomického řádu, integrovaný program pro suroviny, nové partnerství pro rozvoj a prohlášení Duch São Paula a Konsensus ze São Paula, které přijalo XI. zasedání Konference OSN pro obchod a rozvoj (Unctad);

b) PŘIPOMÍNAJÍCE ROVNĚŽ Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě z roku 1983 a Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě z roku 1994 a uznávajíce práci Mezinárodní organizace pro tropické dřevo a její úspěchy od jejího založení, včetně strategie usilující o mezinárodní obchod s tropickým dřevem z udržitelně obhospodařovaných zdrojů;

c) PŘIPOMÍNAJÍCE DÁLE Johannesburskou deklaraci a prováděcí plán, které byly přijaty na světovém summitu o udržitelném rozvoji v září roku 2002, Fórum OSN pro lesy zřízené v říjnu roku 2000 a související vytvoření Partnerství pro spolupráci v oblasti lesů, jehož členem je i Mezinárodní organizace pro tropické dřevo, jakož i Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji, právně nezávazné autoritativní prohlášení o zásadách světového konsensu o hospodaření v lesích, o zachování a udržitelném rozvoji všech typů lesů a příslušné kapitoly Agendy 21 přijaté Konferencí OSN pro životní prostředí a rozvoj v červnu roku 1992, Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti a Úmluvu OSN o boji proti desertifíkaci;

d) UZNÁVAJÍCE, že státy mají v souladu s Chartou Organizace spojených národů a se zásadami mezinárodního práva svrchované právo využívat své vlastní zdroje podle své vlastní politiky životního prostředí a je jejich odpovědností zajistit, aby činnost spadající do jejich pravomoci a kontrolu neničila životní prostředí jiných států nebo oblastí mimo jejich pravomoc, jak stanoví zásada 1 písm. a) právně nezávazného autoritativního prohlášení o zásadách světového konsensu o hospodaření v lesích, o zachování a udržitelném rozvoji všech typů lesů;

e) UZNÁVAJÍCE význam dřeva a souvisejícího obchodu pro hospodářství zemí, jež jsou producenty dřeva;

f) UZNÁVAJÍCE ROVNĚŽ význam mnoha hospodářských, ekologických a sociálních výhod, které lesy přinášejí, včetně dřevních a nedřevních produktů a ekologických služeb, v souvislostech udržitelného hospodaření v lesích na místní, státní i celosvětové úrovni a přispění udržitelného hospodaření v lesích k udržitelnému rozvoji, zmírňování chudoby a k dosažení mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů, včetně cílů obsažených v Deklaraci tisíciletí;

g) UZNÁVAJÍCE DÁLE potřebu podporovat a uplatňovat srovnatelná kritéria a ukazatele pro udržitelné hospodaření v lesích jakožto důležité nástroje všech členů pro posuzování, sledování a podporu pokroku na cestě k udržitelnému hospodaření v lesích;

h) ZOHLEDŇUJÍCE VAZBY MEZI obchodem s tropickým dřevem a mezinárodním trhem se dřevem a širším světovým hospodářstvím a potřebu zaujmout celosvětové stanovisko s cílem zvýšit transparentnost mezinárodního trhu se dřevem;

i) POTVRZUJÍCE závazek dosáhnout co nejrychleji vývozu tropického dřeva a dřevních produktů z udržitelně obhospodařovaných zdrojů (cíl ITTO z roku 2000) a připomínajíce zřízení Fondu balijského partnerství;

j) PŘIPOMÍNAJÍCE závazek odběratelů, kteří jsou členy, z ledna roku 1994 udržet nebo dosáhnout udržitelného hospodaření v lesích;

k) ZDŮRAZŇUJÍCE úlohu řádné správy, jasných opatření týkajících se držby půdy a meziodvětvové koordinace při zajišťování udržitelného hospodaření v lesích a vývozu dřeva ze zákonných zdrojů;

l) UZNÁVAJÍCE význam spolupráce mezi členy, mezinárodními organizacemi, soukromým sektorem a občanskou společností, včetně původních a místních společenství, a dalších zúčastněných stran při podpoře udržitelného hospodaření v lesích;

m) UZNÁVAJÍCE ROVNĚŽ význam této spolupráce při zlepšování vymahatelnosti práva v lesnictví a podporování obchodu se zákonně vytěženým dřevem;

n) UPOZORŇUJÍCE, že zlepšování postavení původních a místních společenství, která jsou závislá na lesích, včetně těch, jež jsou vlastníky a správci lesů, může přispět k dosažení cílů této dohody;

o) UPOZORŇUJÍCE ROVNĚŽ na nutnost zvýšit životní úroveň a pracovní podmínky v odvětví lesnictví, a to se zohledněním příslušných mezinárodně uznávaných zásad v těchto záležitostech a příslušných úmluv a nástrojů Mezinárodní organizace práce;

p) UPOZORŇUJÍCE, že dřevo jev porovnání s konkurenčními produkty energeticky účinná, obnovitelná a ekologická surovina;

q) UZNÁVAJÍCE potřebu zvýšených investic do udržitelného hospodaření v lesích, a to i prostřednictvím opětovného investování příjmů získaných z lesů, včetně prostředků ze souvisejícího obchodu se dřevem;

r) UZNÁVAJÍCE ROVNĚŽ výhody tržních cen, které odrážejí náklady na udržitelné hospodaření v lesích;

s) UZNÁVAJÍCE DÁLE potřebu větších a předvídatelných finančních zdrojů v rámci širokého společenství dárců, které by napomáhaly dosáhnout cílů této dohody;

t) UPOZORŇUJÍCE na zvláštní potřeby nejméně rozvinutých zemí produkujících tropické dřevo,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

CÍLE

Článek 1

Cíle

Cílem Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 (dále jen “tato dohoda“) je podporovat rozšiřování a diverzifikace mezinárodního obchodu s tropickým dřevem z udržitelně obhospodařovaných a zákonně těžených lesů a podporovat udržitelné hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem tropického dřeva, prostřednictvím:

a) zajištění účinného rámce pro konzultace, mezinárodní spolupráci a rozvoj politik mezi všemi členy s ohledem na všechny příslušné aspekty světového hospodářství v oblasti dřeva;

b) zajištění rámce pro konzultace na podporu nediskriminačních postupů v oblasti obchodu se dřevem;

c) přispění k udržitelnému rozvoji a ke zmírňování chudoby;

d) posílení schopnosti členů provádět strategie vedoucí k zajištění vývozu tropického dřeva a dřevních produktů z udržitelně obhospodařovaných zdrojů;

e) podpory lepšího pochopení strukturálních podmínek na mezinárodních trzích, včetně dlouhodobých tendencí spotřeby a produkce, faktorů ovlivňujících přístup na trh, preferencí spotřebitelů a cen a podmínek zajišťujících ceny, které odrážejí náklady udržitelného hospodaření v lesích;

f) prosazování a podpory výzkumu a vývoje s ohledem na zlepšení hospodaření v lesích a na hospodárnost využívání dřeva, na konkurenceschopnost výrobků ze dřeva v porovnání s jinými materiály, jakož i na zvýšení kapacity na zachování a podporu ostatních hodnot lesů v tropických lesích, jež jsou zdrojem dřeva;

g) vytvoření mechanismů a přispívání k mechanismům zaměřeným na poskytování nových a doplňkových finančních zdrojů s cílem podporovat přiměřenost a předvídatelnost financování a odborné znalosti, jež jsou nezbytné pro posílení schopnosti producentů, kteří jsou členy, dosáhnout cílů této dohody;

h) zlepšení informovanosti o trhu a podpory výměny informací o mezinárodním trhu se dřevem s cílem zajistit větší transparentnost a lepší informace o trzích a tendencích na trhu, včetně shromažďování, sestavování a šíření příslušných obchodních údajů, včetně údajů o druzích dřeva, se kterými se obchoduje;

i) podpory rozsáhlejšího a dalšího zpracování tropického dřeva z udržitelných zdrojů v producentských členských státech s cílem podpořit industrializaci, a zvýšit tak pracovní příležitosti a příjmy z vývozu;

j) povzbuzování členů, aby podporovali a rozvíjeli činnosti v oblasti opětovného zalesňování tropických lesů, jakož i v oblasti obnovy a rekultivace znehodnocených lesních půd s náležitým ohledem na zájmy místních společenství, která jsou závislá na lesních zdrojích;

k) zlepšení uvádění na trh a distribuce vyváženého tropického dřeva a dřevních produktů z udržitelně obhospodařovaných a zákonně vytěžených zdrojů, které jsou zákonně obchodované, včetně podpory informovanosti spotřebitelů;

l) posílení schopnosti členů shromažďovat, zpracovávat a šířit statistické údaje o svém obchodu se dřevem a informace o udržitelném hospodaření v jejich tropických lesích;

m) vedení členů k vytváření vnitrostátních politik, které mají za cíl udržitelné využívání a ochranu lesů, jež jsou zdrojem dřeva, a udržení ekologické rovnováhy v souvislosti s obchodem s tropickým dřevem;

n) posílení schopnosti členů zlepšit vymahatelnost práva a správu věcí veřejných v oblasti lesnictví a zaměření se na nezákonnou těžbu dřeva a související obchod s tropickým dřevem;

o) podpory výměny informací za účelem lepšího pochopení dobrovolných mechanismů, jakými jsou mimo jiné certifikace, s cílem podpořit udržitelné hospodaření v tropických lesích, a pomoci členům v jejich úsilí v této oblasti;

p) podpory přístupu k technologiím a převodu technologií, jakož i technické spolupráce za účelem provádění cílů této dohody, včetně koncesních a preferenčních podmínek, které jsou vzájemně dohodnuty;

q) podpory lepšího pochopení příspěvku nedřevních produktů lesa a ekologických služeb k udržitelnému hospodaření v tropických lesích s cílem posílit schopnost členů vytvářet strategie ke zvýšení těchto příspěvků v souvislosti s udržitelným hospodařením v lesích a spolupráce s příslušnými institucemi a využívání příslušných procesů k tomuto účelu;

r) vedení členů k tomu, aby uznali úlohu původních a místních společenství, která jsou závislá na lesích, při zajišťování udržitelného hospodaření v lesích a aby vypracovali strategie za účelem zvýšení schopnosti těchto společenství udržitelně hospodařit v lesích, jež jsou zdrojem tropického dřeva, a

s) určení důležitých nových a naléhavých otázek a soustředění se na ně.

KAPITOLA II

DEFINICE

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1. “tropickým dřevem“ tropické dřevo pro průmyslové účely, které roste nebo je produkováno v zemích mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. Tento pojem zahrnuje klády, řezivo, dýhy a překližky;

2. “udržitelným hospodařením v lesích“ význam v souladu s politickými dokumenty a technickými pokyny organizace;

3. “členem“ vláda, Evropské společenství nebo mezivládní organizace uvedená v článku 5, které souhlasily, že budou vázány touto dohodou, uplatňovanou prozatímně nebo s konečnou platností;

4. “producentem, který je členem,“ člen sídlící mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha se zdroji tropických lesů nebo podle objemu čistý vývozce tropického dřeva, který je uveden v příloze A, a který se stane stranou této dohody, nebo člen se zdroji tropických lesů nebo podle objemu čistý vývozce tropického dřeva, jenž není uveden v příloze A a který se stane stranou této dohody a jehož Rada na základě jeho souhlasu prohlásí za producenta, který je členem;

5. “odběratelem, který je členem,“ člen, který je dovozcem tropického dřeva, je uveden v příloze B a který se stane stranou této dohody, nebo člen, který je dovozcem tropického dřeva, není uveden v příloze a stane se stranou této dohody a jehož Rada prohlásí na základě jeho souhlasu za odběratele, který je členem;

6. “Organizací“ Mezinárodní organizace pro tropické dřevo zřízená podle článku 3;

7. “Radou“ Mezinárodní rada pro tropické dřevo zřízená podle článku 6;

8. “zvláštním hlasováním“ hlasování, které vyžaduje nejméně dvě třetiny hlasů přítomných a hlasujících producentů, kteří jsou členy, a nejméně 60 % hlasů přítomných a hlasujících odběratelů, kteří jsou členy, počítáno odděleně, za podmínky, že tyto hlasy odevzdá nejméně polovina přítomných a hlasujících producentů, kteří jsou členy, a nejméně polovina přítomných a hlasujících odběratelů, kteří jsou členy;

9. “hlasováním prostou oboustrannou většinou“ hlasování vyžadující více než polovinu hlasů přítomných a hlasujících producentů, kteří jsou členy, a více než polovinu hlasů přítomných a hlasujících odběratelů, kteří jsou členy, počítáno odděleně;

10. “dvouletým účetním obdobím“ se rozumí období od 1. ledna jednoho roku do 31. prosince roku následujícího.

11. “volně směnitelnou měnou“ euro, japonský jen, libra šterlinků, švýcarský frank, dolar Spojených států amerických a každá další měna případně určená příslušnou mezinárodní měnovou organizací jako měna, která se skutečně obecně používá pro platby v mezinárodních transakcích a obecně se s ní obchoduje na hlavních devizových trzích.

12. “zdroji tropických lesů“, pro účely výpočtu rozdělení hlasů podle čl. 10 odst. 2 písm. b), uzavřené přírodní lesy a lesní plantáže nacházející se mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha.

KAPITOLA III

ORGANIZACE A SPRÁVA

Článek 3

Sídlo a struktura Mezinárodní organizace pro tropické dřevo

1. Mezinárodní organizace pro tropické dřevo zřízená Mezinárodní dohodou o tropickém dřevě z roku 1983 i nadále zajišťuje provádění této dohody a kontroluje její fungování.

2. Organizace vykonává svou činnost prostřednictvím Rady zřízené podle článku 6, výborů a jiných pomocných orgánů uvedených v článku 26, jakož i výkonného ředitele a zaměstnanců.

3. Sídlo Organizace se nachází vždy na území některého z členů.

4. Sídlo Organizace se nachází v Jokohamě, nerozhodne-li Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 jinak.

5. Pokud o tom rozhodne Rada zvláštním hlasováním podle článku 12, mohou být zřízeny regionální kanceláře Organizace.

Článek 4

Členství v organizaci

Existují dvě kategorie členů Organizace, a to:

a) producent a

b) odběratel.

Článek 5

Členství mezivládních organizací

1. Jakýkoliv odkaz v této dohodě na “vlády“ se považuje současně za odkaz na Evropské společenství a na další mezivládní organizace, které mají podobné závazky, pokud jde o sjednávání, uzavírání a uplatňování mezinárodních dohod, zejména dohod o surovinách. Proto se jakýkoliv odkaz v této dohodě na podpis, ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo na oznámení o prozatímním uplatňování nebo na přistoupení v případě těchto organizací považuje současně za odkaz na podpis, ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo oznámení o prozatímním uplatňování nebo na přistoupení ze strany těchto organizací.

2. Při hlasování o otázkách, které spadají do jejich působnosti, mají Evropské společenství a jiné mezivládní organizace uvedené v odstavci 1 počet hlasů odpovídající celkovému počtu hlasů, které lze přiznat jejich členským státům, jež jsou stranami této dohody podle článku 10. V těchto případech nejsou členské státy zmíněných organizací oprávněny vykonávat svá individuální hlasovací práva.

KAPITOLA IV

MEZINÁRODNÍ RADA PRO TROPICKÉ DŘEVO

Článek 6

Složení Mezinárodní rady pro tropické dřevo

1. Mezinárodní rada pro tropické dřevo, která se skládá ze všech členů Organizace, je nejvyšším orgánem Organizace.

2. Každého člena v Radě zastupuje jeden zástupce a pro účast na zasedáních Rady může každý člen jmenovat náhradníky a poradce.

3. Náhradník může být zmocněn, aby jednal a hlasoval jménem zástupce za jeho nepřítomnosti nebo za zvláštních okolností.

Článek 7

Pravomoci a úkoly Rady

Rada vykonává všechny pravomoci a zajišťuje nebo dbá na plnění všech úkolů, které jsou nezbytné pro provádění této dohody. Zejména pak:

a) zvláštním hlasováním podle článku 12 přijímá pravidla a předpisy, které jsou nezbytné k provádění ustanovení této dohody a jsou v souladu s nimi, včetně svého jednacího řádu, finančních předpisů a služebního řádu Organizace. Tyto finanční předpisy upravují mimo jiné příjmy a výdaje prostředků z účtů uvedených v článku 18. Rada může ve svém jednacím řádu stanovit postup, podle něhož může o určitých otázkách rozhodovat bez zasedání;

b) přijímá rozhodnutí potřebná k zajištění účelného a účinného fungování a provozu Organizace a

c) vede záznamy, které jsou potřebné pro výkon jejích úkolů podle této dohody.

Článek 8

Předseda a místopředseda Rady

1. Rada volí na každý kalendářní rok předsedu a místopředsedu, kteří nejsou Organizací placeni.

2. Předseda a místopředseda jsou voleni tak, že jeden je ze zástupců producentů, kteří jsou členy, a druhý ze zástupců odběratelů, kteří jsou členy.

3. Tyto úřady se každý rok střídají mezi oběmi kategoriemi členů, to však nebrání tomu, aby předseda a místopředseda nebo jeden z nich nebyl za mimořádných okolností zvolen znovu.

4. V případě dočasné nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda. V případě dočasné nepřítomnosti předsedy i místopředsedy nebo v případě nepřítomnosti jednoho nebo obou po zbytek jejich funkčního období může Rada zvolit nové předsedající ze zástupců producentů, kteří jsou členy, nebo případně ze zástupců odběratelů, kteří jsou členy, a to na omezenou dobu nebo na zbytek funkčního období, na které byli zvoleni jejich předchůdci.

Článek 9

Zasedání Rady

1. Rada se zpravidla schází k řádnému zasedání nejméně jednou za rok.

2. Rada se schází k mimořádným zasedáním, pokud o tom sama rozhodne nebo pokud o to požádá kterýkoli člen nebo výkonný ředitel, po dohodě s předsedou a místopředsedou Rady, a:

a) většina producentů, kteří jsou členy, nebo většina odběratelů, kteří jsou členy, nebo

b) většina členů.

3. Zasedání Rady se konají v sídle Organizace, nerozhodne-li Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 jinak. V tomto případě Rada požádá o svolání náhradního zasedání Rady mimo své sídlo, přednostně v některé z producentských zemí.

4. Podle četnosti a místa svého zasedání usiluje Rada o zajištění dostatečných finančních prostředků.

5. Oznámení o zasedání a jeho pořad jednání sdělí výkonný ředitel členům nejméně šest týdnů předem, s výjimkou naléhavých případů, kdy je tato lhůta nejméně sedm dnů předem.

Článek 10

Rozdělení hlasů

1. Producenti, kteří jsou členy, mají dohromady 1000 hlasů a odběratelé, kteří jsou členy, mají dohromady 1000 hlasů.

2. Hlasy producentů, kteří jsou členy, jsou rozděleny takto:

a) čtyři sta hlasů je rozděleno rovným dílem mezi tři producentské regiony Afriky, Asie a Tichomoří a Latinské Ameriky a Karibiku. Hlasy přidělené jednotlivým regionům jsou dále rozděleny rovným dílem mezi producenty, kteří jsou členy, v daném regionu;

b) tři sta hlasů je rozděleno mezi producenty, kteří jsou členy, podle jejich podílu na celkových zdrojích tropických lesů všech producentů, kteří jsou členy, a

c) tři sta hlasů je rozděleno mezi producenty, kteří jsou členy, poměrně podle průměrné hodnoty jejich čistého vývozu tropického dřeva za poslední tříleté období, pro něž jsou k dispozici konečná čísla.

3. Bez ohledu na odstavec 2 tohoto článku, jsou všechny hlasy přidělené producentům, kteří jsou členy, v africkém regionu, vypočítané podle odstavce 2 tohoto článku, rozděleny rovným dílem mezi všechny producenty afrického regionu, kteří jsou členy. Případné zbývající hlasy jsou všechny přiděleny producentům afrického regionu, kteří jsou je členy: první hlas producentovi, který je členem, s nejvyšším počtem hlasů vypočítaných podle odstavce 2 tohoto článku, druhý hlas producentovi, který je členem, s druhým nejvyšším počtem hlasů atd., dokud nejsou rozděleny všechny zbývající hlasy.

4. S výhradou odstavce 5 tohoto článku jsou hlasy odběratelů, kteří jsou členy, rozděleny takto: každý odběratel, který je členem, má deset základních hlasů; zbývající hlasy jsou rozděleny mezi odběratele, kteří jsou členy, poměrně podle průměrného objemu jejich čistého dovozu tropického dřeva za pětileté období, které začíná šest kalendářních roků před rozdělením hlasů.

5. Počet hlasů přidělených odběrateli, který je členem, v daném dvouletém období nesmí být o více než pět procent vyšší nebo nižší než počet hlasů, které mu byly přiděleny v předcházejícím dvouletém období. Zbývající hlasy jsou přerozděleny mezi odběratele, kteří jsou členy, poměrně podle průměrného objemu jejich čistého dovozu tropického dřeva za pětileté období, které začíná šest kalendářních roků před rozdělením hlasů.

6. Pokud to Rada považuje za nutné, může zvláštním hlasováním podle článku 12 upravit minimální počet procent požadovaný pro zvláštní hlasování odběratelů, kteří jsou členy.

7. Rada rozdělí hlasy pro každé účetní dvouleté období na začátku svého prvního zasedání v tomto účetním dvouletém období v souladu s tímto článkem. Toto rozdělení zůstává v platnosti po zbytek tohoto dvouletého období, s výjimkou odstavce 8 tohoto článku.

8. Změní-li se členství Organizace nebo jsou-li některému členu pozastavena nebo obnovena hlasovací práva podle některého ustanovení této dohody, Rada přerozdělí hlasy v dotčené kategorii nebo kategoriích členů v souladu s tímto článkem . Rada v tomto případě rozhodne o dni, k němuž nové rozdělení nabývá účinnosti.

9. Hlasy nelze dělit.

Článek 11

Postup hlasování Rady

1. Každý člen je oprávněn odevzdat tolik hlasů, kolik vlastní, a žádný člen není oprávněn své hlasy rozdělit. Může však hlasovat odlišně pomocí hlasů, které je oprávněn odevzdat na základě odstavce 2 tohoto článku.

2. Písemným oznámením předsedovi Rady může kterýkoliv producent, který je členem, na vlastní odpovědnost zmocnit jiného producenta, který je členem, a kterýkoliv odběratel, který je členem, může na vlastní odpovědnost zmocnit jiného odběratele, který je členem, aby zastupoval jeho zájmy a odevzdal jeho hlasy na zasedání Rady.

3. V případě, že se člen zdrží hlasování, považují se jeho hlasy za neodevzdané.

Článek 12

Rozhodnutí a doporučení Rady

1. Rada usiluje o přijímání všech svých rozhodnutí a o předkládání doporučení na základě obecné shody.

2. Není-li dosaženo obecné shody, přijímá Rada všechna rozhodnutí a vydává všechna doporučení prostou oboustrannou většinou, nestanoví-li tato dohoda zvláštní hlasování.

3. Využije-li některý člen čl. 11 odst. 2 a jsou-li jeho hlasy odevzdány na zasedání Rady, považuje se tento člen pro účely odstavce 1 tohoto článku za přítomného a hlasujícího.

Článek 13

Usnášeníschopnost Rady

1. Zasedání Rady je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů každé kategorie uvedené v článku 4, za předpokladu, že tito členové mají alespoň dvě třetiny všech hlasů ve své kategorii.

2. Není-li Rada v den stanovený pro zasedání ani v následující den usnášení schopná podle odstavce 1 tohoto článku, je v následujících dnech usnášení schopná, je-li přítomna většina členů každé kategorie uvedené v článku 4, za předpokladu, že tito členové mají většinu všech hlasů ve své kategorii.

3. Člen zastoupený podle čl. 11 odst. 2 je považován za přítomného.

Článek 14

Výkonný ředitel a zaměstnanci

1. Rada jmenuje zvláštním hlasováním podle článku 12 výkonného ředitele.

2. Podmínky pro jmenování výkonného ředitele určuje Rada.

3. Výkonný ředitel je nejvyšší správní úředník Organizace a je odpovědný Radě za správu a fungování této dohody v souladu s rozhodnutími Rady.

4. Výkonný ředitel jmenuje zaměstnance podle předpisů, které stanoví Rada. Zaměstnanci jsou odpovědni výkonnému řediteli.

5. Ani výkonný ředitel, ani žádný zaměstnanec nesmí mít finanční zájmy v dřevařském průmyslu nebo v obchodu se dřevem ani v souvisejících obchodních činnostech.

6. Při plnění svých úkolů nesmějí výkonný ředitel a zaměstnanci vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného člena ani žádného orgánu vně Organizace. Zdrží se jakéhokoli jednání, které by mohlo mít negativní vliv n a jejich postavení mezinárodních úředníků, kteří jsou přímo odpovědní Radě. Každý člen respektuje výlučně mezinárodní povahu povinností výkonného ředitele a zaměstnanců a nesnaží seje při výkonu jejich povinností ovlivňovat.

Článek 15

Spolupráce a koordinace s jinými organizacemi

1. Při plnění cílů této dohody Rada přijme vhodná opatření pro konzultace a spolupráci s OSN a jejími orgány a specializovanými agenturami, včetně Konference OSN pro obchod a rozvoj (Unctad), a s dalšími příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi a institucemi, jakož i soukromým sektorem, nevládními organizacemi a občanskou společností.

2. Organizace využívá v maximální možné míře zařízení, služby a odborné znalosti mezivládních, vládních nebo nevládních organizací, občanské společnosti a soukromého sektoru s cílem zamezit zdvojenému úsilí o dosahování cílů této dohody a posílit jejich vzájemnou doplňkovost a zvýšit účinnost jejich činností.

3. Organizace plně využívá zařízení Společného fondu pro suroviny.

Článek 16

Přístup pozorovatelů

Rada může přizvat kterýkoli členský nebo pozorovatelský stát Organizace spojených národů, který není stranou této dohody, nebo kteroukoli organizaci uvedenou v článku 15, která se zajímá o činnost Organizace, aby se zúčastnily zasedání Rady jako pozorovatelé.

KAPITOLA V

VÝSADY A IMUNITY

Článek 17

Výsady a imunity

1. Organizace má právní subjektivitu. Je zejména způsobilá uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a zahajovat soudní řízení.

2. Postavení, výsady a imunity Organizace, jejího výkonného ředitele, jejích zaměstnanců, odborníků a zástupců členů v době, kdy se nacházejí na území Japonska, je i nadále upraveno dohodou o sídle podepsanou dne 27. února 1988 v Tokiu mezi vládou Japonska a Mezinárodní organizací pro tropické dřevo, s případnými změnami nezbytnými pro řádné fungování této dohody.

3. Organizace může s jednou nebo více zeměmi uzavřít dohody o pravomocích, výsadách a imunitách, které musí schválit Rada a které jsou nezbytné pro řádné uplatňování této dohody.

4. Přestěhuje-li se sídlo Organizace do jiné země, uzavře dotčený člen s Organizací co nejdříve dohodu o sídle, kterou schválí Rada. Před uzavřením této dohody požádá Organizace novou hostitelskou vládu, aby poskytla v souladu se svými právními předpisy osvobození od zdanění odměn vyplácených Organizací jejím zaměstnancům a od zdanění aktiv, příjmů a dalšího majetku Organizace.

5. Dohoda o sídle je nezávislá na této dohodě . Přestává však platit:

a) uzavřením dohody mezi hostitelskou vládou a Organizací;

b) v případě, že se sídlo Organizace přestěhuje ze země hostitelské vlády, nebo

c) přestane-li Organizace existovat.

KAPITOLA VI

FINANCE

Článek 18

Finanční účty

1. Zřizuje se:

a) správní účet, což je účet pro stanovené příspěvky;

b) zvláštní účet a Fond balijského partnerství, což jsou účty pro dobrovolné příspěvky, a

c) další účty, které Rada případně považuje za vhodné či potřebné.

2. Podle článku 7 stanoví Rada finanční předpisy pro transparentní hospodaření s účty a jejich správu, včetně pravidel týkajících se vypořádání účtů v případě ukončení nebo uplynutí platnosti této dohody.

3. Výkonný ředitel odpovídá za správu finančních účtů a podávání souvisejících zpráv Radě.

Článek 19

Správní účet

1. Výdaje nezbytné pro správu této dohody jsou vedeny na správním účtu a jsou hrazeny z ročních příspěvků stanovených podle odstavců 4, 5 a 6 tohoto článku a placených členy podle jejich ústavních nebo institucionálních postupů.

2. Ze správního účtu jsou hrazeny:

a) základní administrativní náklady, jako jsou platy a dávky, zřizovací náklady a služební cesty, a

b) základní provozní náklady, jako jsou náklady související s komunikací a osvětou, schůzkami odborníků svolanými Radou a přípravou a zveřejňováním studií a posouzení podle článků 24, 27 a 28 této dohody.

3. Výdaje delegací vyslaných do Rady, do výborů a všech ostatních pomocných orgánů Rady uvedených v článku 26 hradí dotčení členové. Požaduje-li člen od Organizace zvláštní služby, vyzve Rada dotyčného člena, aby náklady za tyto služby uhradil.

4. Před uplynutím každého dvouletého účetního období Rada schválí rozpočet správního účtu Organizace na následující dvouleté účetní období a stanoví příspěvek každého člena do tohoto rozpočtu.

5. Příspěvky do správního účtu za každé dvouleté účetní období se stanoví takto:

a) náklady uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku hradí rovným dílem producenti a odběratelé, kteří jsou členy, a jsou stanoveny v poměru počtu hlasů každého člena k celkovému počtu hlasů skupiny členů;

b) náklady uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku hradí členové v poměru 20 procent producenti, kteří jsou členy, a 80 procent odběratelé, kteří jsou členy, a jsou stanoveny v poměru počtu hlasů každého člena k celkovému počtu hlasů skupiny členů;

c) náklady uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku nepřesáhnou třetinu nákladů uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku. Rada může na základě obecné shody rozhodnout o změně tohoto limitu na konkrétní dvouleté účetní období;

d) Rada může přezkoumat, jak správní účet a účty pro dobrovolné příspěvky přispívají k účinnému a účelnému fungování Organizace v rámci hodnocení uvedeného v článku 33, a

e) při vyměřování příspěvků se hlasy každého člena počítají bez ohledu na pozastavení hlasovacích práv člena nebo přerozdělení hlasů, které z takové situace vyplývá.

6. První příspěvek člena, který přistupuje k Organizaci po vstupu této dohody v platnost, stanoví Rada na základě počtu hlasů připadajících tomuto členu a zbývajícího časového úseku probíhajícího dvouletého účetního období, aniž jsou však změněny příspěvky požadované od ostatních členů pro probíhající dvouleté účetní období.

7. Příspěvky na správní účet jsou splatné k prvnímu dni každého účetního roku. Příspěvky členů na dvouleté účetní období, v němž přistupují k Organizaci, jsou splatné ke dni, kdy se stávají členy.

8. Pokud člen nezaplatí celý příspěvek na správní účet do čtyř měsíců po dni jeho splatnosti podle odstavce 7 tohoto článku, požádá jej výkonný ředitel, aby platbu provedl co nejrychleji. Pokud tento člen nezaplatí příspěvek do dvou měsíců po této žádosti, bude požádán, aby uvedl důvody neschopnosti provést platbu. Pokud tento člen nezaplatí příspěvek ani po uplynutí sedmi měsíců ode dne splatnosti příspěvku, pozastaví se mu hlasovací práva do té doby, než uhradí celý příspěvek, nerozhodne-li Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 jinak. Nesplatí-li člen celý příspěvek za dva po sobě následující roky, stává se tento člen při zohlednění ustanovení článku 30 nezpůsobilým k předkládání návrhů projektů nebo předběžných projektů k posouzení financování podle čl. 25 odst. 1.

9. Pokud člen zaplatil celý příspěvek na správní účet do čtyř měsíců po dni splatnosti tohoto příspěvku podle odstavce 7 tohoto článku, dojde ke snížení jeho příspěvku, pokud tak Rada stanoví ve finančních předpisech Organizace.

10. Člen, jemuž byla pozastavena práva podle odstavce 8 tohoto článku, je i nadále povinen zaplatit svůj příspěvek.

Článek 20

Zvláštní účet

1. Zvláštní účet má dva podúčty:

a) podúčet pro tematické programy a

b) podúčet pro projekty.

2. Možnými finančními zdroji pro zvláštní účet jsou:

a) Společný fond pro suroviny;

b) regionální a mezinárodní finanční instituce;

c) dobrovolné příspěvky členů a d)jiné zdroje.

3. Rada stanoví kritéria a postupy pro transparentní provoz zvláštního účtu. Tyto postupy zohlední potřebu vyrovnaného zastoupení členů, včetně přispívajících členů, na provozu podúčtu pro tematické programy a podúčtu pro projekty.

4. Účelem podúčtu pro tematické programy je usnadnit přijímání účelově nevymezených příspěvků na financování schválených předběžných projektů, projektů a činností, které jsou v souladu s tematickými programy stanovenými Radou na základě priorit politiky a projektů podle článků 24 a 25.

5. Dárci mohou určit své příspěvky na konkrétní tematické programy nebo požádat výkonného ředitele, aby navrhl rozdělení jejich příspěvků.

6. Výkonný ředitel předkládá pravidelně Radě zprávu o rozdělení a použití prostředků z podúčtu pro tematické programy a o provádění, sledování a vyhodnocení předběžných projektů, projektů, činností a finančních potřeb pro úspěšné provádění tematických programů.

7. Účelem podúčtu pro projekty je usnadnit přijímání účelově vymezených příspěvků na financování předběžných projektů, projektů a činností schválených v souladu s články 24 a 25.

8. Účelově vymezené příspěvky z podúčtu pro projekty se použijí výhradně na financování předběžných projektů, projektů a činností, pro které byly určeny, pokud dárce po konzultaci s výkonným ředitelem nerozhodne jinak. Po ukončení nebo zrušení předběžného projektu, projektu nebo činnosti rozhoduje o použití zbývajících prostředků dárce.

9. S cílem zajistit nezbytnou předvídatelnost finančních prostředků na zvláštním účtu se členové při zohlednění dobrovolnosti příspěvků snaží účet doplňovat tak, aby byla k dispozici přiměřená výše prostředků potřebných k náležitému provádění předběžných projektů, projektů a činností schválených Radou.

10. Všechny příjmy určené pro konkrétní předběžné projekty, projekty a činnosti v rámci podúčtu pro projekty nebo podúčtu pro tematické programy se připisují na příslušný podúčet. Z téhož podúčtu se platí všechny výdaje související s těmito předběžnými projekty, projekty nebo činnostmi, včetně odměn a cestovních výdajů pro poradce a odborníky.

11. Žádný člen není z důvodu svého členství v Organizaci odpovědný za závazky vyplývající z akcí, jež provedl v souvislosti s předběžnými projekty, projekty nebo činnostmi jakýkoli jiný člen nebo subjekt.

12. Výkonný ředitel je nápomocen při vypracovávání návrhů předběžných projektů, projektů a činností v souladu s články 24 a 25 a za podmínek, které případně stanoví Rada, usiluje o nalezení přiměřených a zajištěných finančních prostředků pro schválené předběžné projekty, projekty a činnosti.

Článek 21

Fond balijského partnerství

1. Zřizuje se Fond pro udržitelné hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem tropického dřeva, který má napomáhat producentům, kteří jsou členy, provádět investice nezbytné pro dosažení cíle uvedeného v čl. 1 písm. d) této dohody.

2. Fond tvoří:

a) příspěvky dárcovských členů;

b) padesát procent příjmů získaných z činností souvisejících se zvláštním účtem;

c) příspěvky z jiných soukromých a veřejných zdrojů, které Organizace může přijmout v souladu se svými finančními předpisy, a

d) jiné zdroje schválené Radou.

3. Prostředky fondu Rada přiděluje výhradně na předběžné projekty a projekty pro účely uvedené v odstavci 1 tohoto článku a schválené podle článků 24 a 25.

4. Při přidělování prostředků fondu stanoví Rada kritéria a priority pro použití fondu, přičemž zohlední:

a) potřebu pomoci členům při zajišťování vývozu tropického dřeva a dřevních produktů z udržitelně obhospodařovaných zdrojů;

b) potřebu členů zavést a řídit významné programy zaměřené na ochranu lesů, jež jsou zdrojem tropického dřeva, a

c) potřebu členů provádět programy udržitelného hospodaření v lesích.

5. Výkonný ředitel je nápomocen při vypracovávání návrhů projektů v souladu s článkem 25 a za podmínek, které případně stanoví Rada, usiluje o nalezení přiměřených a zajištěných finančních prostředků pro projekty schválené Radou.

6. Členové usilují o doplňování Fondu balijského partnerství do výše, která je potřebná k plnění cílů fondu.

7. Rada pravidelně posuzuje přiměřenost prostředků, které má fond k dispozici, a usiluje o získání dodatečných prostředků, které potřebují producenti, kteří jsou členy, ke splnění účelu fondu.

Článek 22

Způsoby platby

1. Finanční příspěvky na účty zřízené podle článku 18 jsou splatné ve volně směnitelných měnách a jsou osvobozeny od devizových omezení.

2. Rada může rovněž rozhodnout o přijetí jiných forem příspěvků na účty zřízené podle článku 18, jiné, než je správní účet, a to včetně vědeckého a technického vybavení nebo pracovních sil, za účelem splnění požadavků schválených projektů.

Článek 23

Audit a zveřejňování účtů

1. Rada jmenuje nezávislé auditory pro účely provádění auditu účtů Organizace.

2. Výkazy z účtů zřízených podle článku 18, které procházejí nezávislým auditem, jsou zpřístupněny členům co nejdříve po uzavření každého účetního roku, nejpozději však šest měsíců po tomto datu, a případně postoupeny Radě ke schválení na jejím příštím zasedání. Poté se zveřejní auditovaná účetní závěrka a rozvaha.

KAPITOLA VII

PROVOZNÍ ČINNOSTI

Článek 24

Politika organizace

1. K dosažení cílů stanovených v článku 1 provádí Organizace jednotným způsobem činnosti týkající se politiky a projektů.

2. Politika Organizace by měla obecně přispívat k dosažení cílů této dohody pro členy ITTO.

3. Rada pravidelně vypracovává akční plán pro řízení politické činnosti a určení priorit a tematické programy uvedené v čl. 20 odst. 4 této dohody. Priority stanovené v akčním plánu se odrážejí v pracovních programech schválených Radou. Politická činnost může zahrnovat vytváření a přípravu hlavních směrů, příruček, studií, zpráv, základních nástrojů pro komunikaci a osvětu a podobné činnosti uvedené v akčním plánu Organizace.

Článek 25

Projektové činnosti Organizace

1. Členové a výkonný ředitel mohou předkládat návrhy předběžných projektů a projektů, které přispívají k dosažení cílů této dohody, a navrhnout jednu nebo více prioritních oblastí činnosti nebo tematické programy stanovené v akčním plánu schváleném podle článku 24.

2. Rada stanoví kritéria pro schvalování projektů a předběžných projektů, přičemž přihlédne mimo jiné k jejich významu pro cíle této dohody, prioritní oblasti činnosti nebo tematické programy, k jejich dopadům na životní prostředí a k sociálním dopadům, jejich vztahu k národním programům a strategiím lesního hospodaření, k jejich hospodárnosti, technickým a regionálním potřebám, k potřebě vyhnout se zdvojování úsilí a k potřebě využít získané zkušenosti.

3. Rada vypracuje časový plán a postup pro předkládání, posuzování, schvalování a určování priorit předběžných projektů a projektů, které vyžadují financování ze strany Organizace, jakož i pro jejich provádění, sledování a hodnocení.

4. Výkonný ředitel může pozastavit vyplácení prostředků Organizace na předběžné projekty nebo projekty, nejsou-li využívány v souladu s projektovou dokumentací, nebo v případě podvodu, plýtvání, zanedbání povinnosti nebo nehospodárnosti. Výkonný ředitel předloží Radě na jejím příštím zasedání zprávu k projednání. Rada přijme odpovídající opatření.

5. Rada může podle dohodnutých kritérií omezit počet projektů a předběžných projektů, které může člen nebo výkonný ředitel v daném projektovém cyklu předložit. Rada může rovněž přijmout příslušná opatření, včetně pozastavení nebo ukončení financování některého z předběžných projektů nebo projektů na základě zprávy výkonného ředitele.

Článek 26

Výbory a pomocné orgány

1. Zřizují se tyto výbory Organizace, které jsou otevřené všem členům:

a) Výbor pro lesnický průmysl;

b) Výbor pro ekonomii, statistiku a trhy;

c) Výbor pro znovuzalesňování a hospodaření v lesích a

d) Finanční a správní výbor.

2. Rada může zvláštním hlasováním podle článku 12 podle potřeby zřizovat výbory nebo pomocné orgány nebo jejich činnost ukončit.

3. Rada stanoví funkce a rozsah činnosti výborů a dalších pomocných orgánů. Výbory a další pomocné orgány jsou odpovědné Radě a pracují z jejího pověření.

KAPITOLA VIII

STATISTIKY, STUDIE A INFORMACE

Článek 27

Statistiky, studie a informace

1. Rada zmocní výkonného ředitele k navázání a udržování úzkých vztahů s příslušnými mezivládními, vládními a nevládními organizacemi s cílem pomoci zajistit dostupnost nejnovějších a spolehlivých údajů a informací, mimo jiné o produkci a obchodu s tropickým dřevem, o tendencích a nesrovnalostech v údajích, jakož i důležitých informací o jiném než tropickém dřevě a o udržitelném hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem dřeva. Organizace ve spolupráci s těmito organizacemi sestavuje, porovnává, analyzuje a zveřejňuje informace, které považuje za nezbytné pro fungování této dohody.

2. Organizace přispívá k úsilí o standardizaci a harmonizaci mezinárodního poskytování informací o záležitostech souvisejících s lesnictvím, přičemž se vyhýbá tomu, aby při shromažďování údajů od různých organizací docházelo k překrývání a zdvojování.

3. Členové poskytují Radě v nejširším rozsahu, který umožňují jejich vnitrostátní právní předpisy, a ve lhůtě stanovené výkonným ředitelem statistiky a informace o dřevě, obchodování s ním a o činnostech zaměřených na zajištění udržitelného hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem dřeva, jakož i jiné důležité informace požadované Radou. Rada rozhodne o druhu informací, které mají být poskytovány podle tohoto odstavce, a o podobě, v jaké mají být předkládány.

4. Na požádání nebo v případě potřeby Rada usiluje o zlepšení technických možností členských zemí, zejména rozvojových členských zemí, s cílem splnit požadavky na statistiky a podávání zpráv podle této dohody.

5. Pokud některý z členů nepředloží po dva po sobě následující roky statistiky a informace požadované podle odstavce 3 a pokud nepožádá výkonného ředitele o pomoc, požádá výkonný ředitel nejprve tohoto člena o vysvětlení ve stanovené lhůtě. Neobdrží-li Rada uspokojující vysvětlení, přijme opatření, která považuje za vhodná.

6. Rada nechává pravidelně zpracovat nezbytné studie o tendencích a o krátkodobých a dlouhodobých problémech mezinárodního trhu se dřevem a o pokroku v rámci zajišťování udržitelného hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem dřeva.

Článek 28

Výroční zpráva a dvouletý přezkum

1. Rada zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a další informace, které považuje za vhodné.

2. Rada každé dva roky přezkoumá a posoudí:

a) mezinárodní situaci v oblasti dřeva a

b) další faktory, otázky a vývoj, které pokládá za důležité pro dosažení cílů této dohody.

3. Přezkum probíhá s ohledem na:

a) informace členů týkající se vnitrostátní produkce, obchodu, nabídky, zásob, spotřeby a cen dřeva;

b) jiné statistické údaje a specifické ukazatele poskytované členy na žádost Rady;

c) informace členů o pokroku, kterého dosáhli při prosazování udržitelného hospodaření v lesích, j ež j sou zdroj em dřeva;

d) jiné důležité informace, které Rada případně získá přímo nebo prostřednictvím subjektů v systému Organizace spojených národů a mezivládních, vládních nebo nevládních organizací, a

e) informace členů o jejich pokroku při zavádění kontrolních a informačních mechanismů týkajících se nezákonné těžby a nezákonného obchodování s produkty z tropického dřeva a s nedřevními produkty.

4. Rada podporuje mezi členskými zeměmi výměnu názorů, pokud jde o:

a) stav udržitelného hospodaření v lesích, jež jsou zdrojem dřeva, a související otázky v členských zemích, a

b) toky prostředků a požadavky na prostředky v souvislosti s cíli, kritérii a hlavními směry stanovenými Organizací.

5. Na požádání Rada usiluje o zlepšení technických možností členských zemí, zejména rozvojových členských zemí, s cílem získat údaje nezbytné pro patřičné sdílení informací, včetně zajištění prostředků pro vzdělávání a vybavení členů.

6. Výsledky přezkumu jsou zahrnuty do příslušných zpráv ze zasedání Rady.

KAPITOLA IX

RŮZNÉ

Článek 29

Obecné povinnosti členů

1. Po dobu platnosti této dohody členové vyvíjejí co největší úsilí a spolupracují s cílem podpořit dosažení cílů této dohody a zabránit jakýmkoli činnostem, které jsou s tím v rozporu.

2. Členové se zavazují přijmout a uplatňovat rozhodnutí, která Rada přijme na základě této dohody, a zdrží se provádění opatření, která by tato rozhodnutí omezovala nebo by s nimi byla v rozporu.

Článek 30

Osvobození od povinností

1. Vyžadují-li to výjimečné okolnosti, mimořádná událost nebo důvody vyšší moci, které nejsou výslovně stanoveny v této dohodě, může Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 osvobodit člena od povinnosti podle této dohody, pokud jí člen uspokojivě vysvětlí důvody, které mu brání tuto povinnost splnit.

2. Při poskytování osvobození podle odstavce 1 tohoto článku Rada výslovně uvede podmínky, dobu trvání a důvody osvobození od povinnosti poskytnutého danému členu.

Článek 31

Stížnosti a spory

Každý člen může podat Radě stížnost na neplnění povinností podle této dohody ze strany některého člena a může rozporovat výklad nebo uplatňování této dohody. Bez ohledu najakákoli jiná ustanovení této dohody Rada rozhoduje o těchto záležitostech na základě obecné shody a její rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Článek 32

Rozlišující a nápravná opatření a zvláštní opatření

1. Odběratelé z řad rozvojových zemí, kteří jsou členy, jejichž zájmy jsou nepříznivě ovlivněny opatřeními přijatými podle této dohody, mohou Radu požádat o odpovídající rozlišující a nápravná opatření. Rada uváží, zda přijme vhodná opatření v souladu s odstavci 3 a 4 oddílu III rezoluce 93 (IV) Konference OSN pro obchod a rozvoj.

2. Členové z kategorie nejméně rozvinutých zemí podle definice Organizace spojených národů mohou Radu požádat o zvláštní opatření v souladu odstavcem 4 oddílu III rezoluce 93 (IV) a s odstavci 56 a 57 Pařížské deklarace a akčním programem pro nejméně rozvinuté země pro devadesátá léta 20. století.

Článek 33

Přezkum

Rada může vyhodnotit provádění této dohody, včetně cílů a finančních mechanismů, pět let po jejím vstupu v platnost.

Článek 34

Zákaz znevýhodňování

Nic v této dohodě neopravňuje k používání opatření pro omezení nebo zákaz mezinárodního obchodu se dřevem a produkty ze dřeva, zejména pokud jde o dovoz a používání dřeva a dřevních produktů.

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Depozitář

Jako depozitář této dohody je určen generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 36

Podpis, ratifikace, přijetí a schválení

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu vládám pozvaným na Konferenci OSN pro sjednání následnické dohody k Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě z roku 1994 v sídle Organizace spojených národů od 3. dubna 2006 do uplynutí jednoho měsíce ode dne jejího vstupu v platnost.

2. Každá vláda uvedená v odstavci 1 tohoto článku může:

a) při podpisu této dohody prohlásit, že podpisem vyjadřuje souhlas být touto dohodou vázána (konečný podpis), nebo

b) po podpisu této dohody dohodu ratifikovat, přijmout nebo schválit tuto dohodu uložením odpovídající listiny u depozitáře.

3. Při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo při přistoupení či prozatímním uplatňování uloží Evropské společenství nebo kterákoli mezivládní organizace uvedená v čl. 5 odst. 1 prohlášení vydané příslušným orgánem této organizace, ve kterém je upřesněna povaha a rozsah jejích pravomocí v záležitostech upravených touto dohodou, a informuje depozitáře o všech následných podstatných změnách těchto pravomocí. Učiní-li tato organizace prohlášení o výlučné pravomoci ve všech záležitostech upravených touto dohodou, členské státy této organizace nepostupují podle čl. 36 odst. 2, článku 37 a článku 38 nebo přijmou opatření podle článku 41 nebo stáhnou oznámení o prozatímním uplatňování podle článku 38.

Článek 37

Přistoupení

1. Tato dohoda je otevřena k přístupu vládám za podmínek určených Radou, které zahrnují i lhůtu pro uložení listin o přistoupení. Tyto podmínky Rada předá depozitáři. Rada však může vládám, které nemohou přistoupit ve lhůtě stanovené v podmínkách o přistoupení, tuto lhůtu prodloužit.

2. Přistoupení se uskuteční uložením listiny o přistoupení u depozitáře.

Článek 38

Oznámení o prozatímním uplatňování

Signatářská vláda, která má v úmyslu tuto dohodu ratifikovat, přijmout nebo schválit, nebo vláda, pro kterou Rada stanovila podmínky přistoupení, avšak která dosud nemohla uložit svou listinu, může depozitáři kdykoli oznámit, že tuto dohodu bude v souladu se svými právními předpisy uplatňovat prozatímně buď ode dne jejího vstupu v platnost podle článku 39, nebo, pokud již v platnost vstoupila, od určitého dne.

Článek 39

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje s konečnou platností v platnost dne 1. února 2008 nebo k pozdějšímu dni, jestliže k tomuto dni dvanáct vlád producentů uvedených v příloze A této dohody, kteří mají nejméně 60 procent všech hlasů, a deset vlád odběratelů uvedených v příloze B, kteří představují 60 procent celkového objemu dovozu tropického dřeva v referenčním roce 2005, tuto dohodu s konečnou platností podepsalo nebo ratifikovalo, přijalo nebo schválilo podle čl. 36 odst. 2 nebo článku 37.

2. Nevstoupí-li tato dohoda s konečnou platností v platnost dne 1. února 2008, vstoupí v platnost prozatímně v tento den nebo v kterýkoli pozdější den do šesti měsíců, jestliže k tomuto dni deset vlád producentů uvedených v příloze A této dohody, kteří mají nejméně 50 procent všech hlasů, a sedm vlád odběratelů uvedených v příloze B, kteří představují 50 procent celkového objemu dovozu tropického dřeva v referenčním roce 2005, tuto dohodu s konečnou platností podepsalo nebo ratifikovalo, přijalo nebo schválilo podle čl. 36 odst. 2 nebo podle článku 38 oznámilo depozitáři, že budou tuto dohodu uplatňovat prozatímně.

3. Nebudou-li podmínky pro vstup v platnost podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku splněny do 1. září 2008, vyzve generální tajemník Organizace spojených národů vlády, které tuto dohodu s konečnou platností podepsaly nebo ratifikovaly, přijaly nebo schválily podle čl. 36 odst. 2 nebo oznámily depozitáři, že tuto dohodu budou uplatňovat prozatímně, aby se o nejdříve sešly a rozhodly, zda budou tuto dohodu mezi sebou uplatňovat prozatímně nebo s konečnou platností a zcela nebo částečně. Vlády, které rozhodnou, že budou mezi sebou tuto dohodu uplatňovat prozatímně, se mohou občas scházet, aby znovu posoudily situaci a rozhodly, zda tato dohoda mezi nimi vstoupí v platnost s konečnou platností.

4. Pro každou vládu, která depozitáři neoznámí podle článku 38, že bude tuto dohodu uplatňovat prozatímně, a která uloží po vstupu této dohody v platnost svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, o schválení nebo o přístupu, vstupuje tato dohoda v platnost dnem tohoto uložení.

5. Výkonný ředitel Organizace svolá co nejdříve po vstupu této dohody v platnost zasedání Rady.

Článek 40

Změny

1. Rada může zvláštním hlasováním podle článku 12 doporučit členům změnu této dohody.

2. Rada určí den, ke kterému členové oznámí depozitáři přijetí této změny.

3. Změna vstoupí v platnost 90 dní poté, co depozitář obdrží oznámení o přijetí od členů tvořících nejméně dvě třetiny producentů, kteří jsou členy, a představujících nejméně 75 procent hlasů producentů, kteří jsou členy, a od členů tvořících nejméně dvě třetiny odběratelů, kteří jsou členy, a představujících nejméně 75 procent hlasů odběratelů, kteří jsou členy.

4. Poté, co depozitář informuje Radu, že požadavky pro vstup změny v platnost byly splněny, a bez ohledu na odstavec 2 tohoto článku týkající se dne stanoveného Radou, může člen stále oznámit depozitáři přijetí změny, pokud toto oznámení učiní předtím, než změna vstoupí v platnost.

5. Každý člen, který neoznámí přijetí změny do dne, ke kterému tato změna vstupuje v platnost, přestává být od tohoto dne smluvní stranou dohody, pokud tento člen uspokojivě nevysvětlí Radě, že nemohl včas přijmout změnu v důsledku potíží při provádění svých ústavních či institucionálních postupů, a Rada nerozhodne prodloužit tomuto členovi lhůtu pro přijetí změny. Tento člen není změnou vázán, dokud neoznámí její přijetí.

6. Nejsou-li podmínky pro vstup změny v platnost splněny ke dni, který Rada stanoví podle odstavce 2 tohoto článku, považuje se tato změna za odvolanou.

Článek 41

Odstoupení

1. Kterýkoli člen může odstoupit od této dohody kdykoli po jejím vstupu v platnost tak, že podá depozitáři písemné oznámení o odstoupení. Tento člen o svém kroku současně informuje Radu.

2. Odstoupení nabývá účinnosti 90 dnů po doručení oznámení depozitáři.

3. Odstoupením nekončí finanční závazky člena vůči Organizaci podle této dohody.

Článek 42

Vyloučení

Rozhodne-li Rada, že člen neplní své závazky podle této dohody, a rozhodne-li dále, že toto neplnění významně narušuje fungování této dohody, může zvláštním hlasováním podle článku 12 tohoto člena z této dohody vyloučit. Rada o tom neprodleně uvědomí depozitáře. Tento člen přestává být stranou této dohody šest měsíců poté, co o tom Rada rozhodne.

Článek 43

Vypořádání účtů v případě odstupujících či vyloučených členů nebo členů, kteří nemohou přijmout změnu

1. Rada rozhodne o vypořádání účtů v případě člena, který přestává být stranou této dohody z důvodu:

a) nepřijetí změny této dohody podle článku 40;

b) odstoupení od této dohody podle článku 41 nebo

c) vyloučení z této dohody podle článku 42.

2. Rada si ponechá všechny vyměřené částky nebo příspěvky, které člen, jenž přestává být stranou této dohody, poukázal na finanční účty zřízené podle článku 18.

3. Člen, který přestal být smluvní stranou této dohody, nemá nárok na podíl z výnosu z likvidace nebo z jiných aktiv Organizace. Není rovněž povinen platit jakýkoli podíl na případné ztrátě Organizace při ukončení platnosti této dohody.

Článek 44

Doba platnosti, prodloužení a ukončení

1. Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu deseti let ode dne svého vstupu v platnost, nerozhodne-li Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 o jejím prodloužení, novém sjednání nebo ukončení její platnosti v souladu s tímto článkem.

2. Rada může zvláštním hlasováním podle článku 12 rozhodnout o prodloužení této dohody o dvě další období, z nichž první trvá pět let a další tři roky.

3. Pokud před uplynutím desetiletého období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nebo případně před uplynutím prodlouženého období podle odstavce 2 tohoto článku bude sjednána nová dohoda nahrazující tuto dohodu, ale dosud nevstoupila v platnost ani prozatímně ani s konečnou platností, může Rada zvláštním hlasováním podle článku 12 platnost této dohody prodloužit až do definitivního nebo prozatímního vstupu nové dohody v platnost.

4. Bude-li sjednána nová dohoda a vstoupí-li v platnost v období, na které je podle odstavce 2 nebo odstavce 3 tohoto článku prodloužena platnost této dohody, pozbývá tato prodloužená dohoda platnosti vstupem nové dohody v platnost.

5. Rada může kdykoli zvláštním hlasováním podle článku 12 rozhodnout o ukončení platnosti této dohody s účinkem ode dne, který sama určí.

6. Bez ohledu na ukončení platnosti této dohody nepřestává Rada po dobu nepřesahující osmnáct měsíců nadále fungovat, aby provedla likvidaci Organizace, včetně vypořádání účtů, a na základě příslušných rozhodnutí, která je třeba přijmout zvláštním hlasováním podle článku 12, má během tohoto období pravomoci a funkce, které mohou být pro tyto účely nezbytné.

7. Rada oznámí depozitáři veškerá rozhodnutí přijatá podle tohoto článku.

Článek 45

Výhrady

K žádnému ustanovení této dohody nelze vznášet výhrady.

Článek 46

Doplňující a přechodná ustanovení

1. Tato dohoda je následnickou dohodou Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1994.

2. Veškerá opatření přijatá Organizací nebo jejím jménem či některým z jejích orgánů nebo jeho jménem podle Dohody o tropickém dřevě z roku 1983 nebo Dohody o tropickém dře^ě z roku 1994, která platí ke dni vstupu této dohody v platnost a v nichž není stanoveno, že k tomuto dni pozbývají účinnosti, zůstávají v platnosti, pokud nejsou změněny ustanoveními této dohody.


V Ženevě dne 27. ledna 2006, přičemž znění této dohody v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském mají stejnou platnost.


PŘÍLOHA A

Seznam vlád, jež se účastnily Konference OSN o sjednání následnické dohody k Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě z roku 1994 a jež jsou potenciálními producenty, kteří jsou členy, podle definice v článku 2 (Definice), a příslušné rozdělení hlasů podle článku 10 (Rozdělení hlasů)

ČlenovéCelkový počet hlasů
AFRIKA249
Angola18
Benin17
Kamerun (*)18
Středoafrická republika (*)18
Pobřeží slonoviny (*)18
Konžská demokratická republika (*)18
Gabon (*)18
Ghana (*)18
Libérie (*)18
Madagaskar18
Nigérie (*)18
Konžská republika (*)18
Rwanda17
Togo (*)17
ASIE A TICHOMOŘÍ389
Kambodža (*)15
Fidži (*)14
Indie (*)22
Indonésie (*)131
Malajsie (*)105
Myanmar (*)33
Papua-Nová Guinea (*)25
Filipíny (*)14
Thajsko (*)16
Vanuatu (*)14
LATINSKÁ AMERIKA A KARIBIK362
Barbados7
Bolívie (*)19
Brazílie (*)157
Kolumbie (*)19
Kostarika7
Dominikánská republika7
Ekvádor (*)11
Guatemala (*)8
Guyana (*)12
Haiti7
Honduras (*)8
Mexiko (*)15
Nikaragua8
Panama (*)8
Paraguay10
Peru (*)24
Surinam (*)10
Trinidad a Tobago (*)7
Venezuela (*)18
Celkem:1 000
(*) Člen Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1994.

PŘÍLOHA B

Seznam vlád, jež se účastnily Konference OSN o sjednání následnické dohody k Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě z roku 1994 a jež jsou potenciálními odběrateli, kteří jsou členy, podle definice v článku 2 (Definice)

Albánie

Alžírsko

Austrálie *)

Kanada *)

Čína *)

Egypt *)

Evropské společenství *)

Rakousko *)

Belgie *)

Česká republika

Estonsko

Finsko *)

Francie *)

Německo *)

Řecko *)

Irsko *)

Itálie *)

Litva

Lucembursko *)

Nizozemsko *)

Polsko

Portugalsko *)

Slovensko

Španělsko *)

Švédsko *)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska *)

Írán

Irák

Japonsko *)

Lesotho

Libye

Maroko

Nepál *)

Nový Zéland *)

Norsko *)

Korejská republika *)

Švýcarsko *)

Spojené státy americké *)

Poznámky pod čarou

*) Člen Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1994.

Přesunout nahoru