Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 88/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Datum vyhlášení 29.10.2012
Uzavření smlouvy 21.11.2011
Platnost od 30.07.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2011 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 30. července 2012.

České znění Dohody a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ A PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCI MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ALŽÍRSKÉ DEMOKRATICKÉ A LIDOVÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Alžírské demokratické a lidové republiky, dále jen „smluvní strany“

S přáním dále rozvíjet tradiční přátelské vztahy mezi oběma státy,

Za účelem posílení a rozšíření svých četných hospodářských vztahů,

S cílem posílit a rozvíjet hospodářskou, technickou a technologickou spolupráci na základě vzájemné výhodnosti,

Přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří příznivé podmínky a pevný základ pro jejich budoucí spolupráci,

Berouce v úvahu zájem obou stran účastnit se a podporovat euro-středomořskou spolupráci Euromed,

Se dohodly na následujícím:

Článek 1

Cíle

Smluvní strany budou v rámci zákonů a předpisů platných v jejich státech podporovat hospodářské vztahy mezi oběma státy, rozvoj a diverzifikaci oboustranně výhodné hospodářské, obchodní, technické a průmyslové spolupráce, zejména mezi malými a středními podniky (MSP) a malými a středními průmyslovými odvětvími (MSPO), jakož i iniciativy směřující k rozvoji obchodních a investičních toků.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat hospodářskou spolupráci a partnerství zejména v následujících oblastech:

- průmyslové investice obecně a zejména prostřednictvím společných podniků;

- energetika, zejména výstavba a modernizace elektráren a elektrorozvodných sítí, přeprava a skladování energie, ropovody a plynovody, nové a obnovitelné zdroje energie a řízení velkých projektů v oblasti uhlovodíků a elektřiny;

- elektrotechnický průmysl, strojírenství, obráběcí stroje a inženýrství, zejména v oblasti elektřiny a ropy;

- metalurgický průmysl;

- pozemní a letecká doprava;

- součásti a příslušenství průmyslové a strojírenské povahy;

- chemický průmysl, petrochemie a recyklace odpadních olejů;

- zemědělsko-potravinářský průmysl a činnosti spojené s rozvojem zemědělství a venkova;

- zařízení a vybavení pro rybolov a vodní hospodářství;

- textilní výrobky, kožené výrobky a obuv;

- stavebnictví, keramické výrobky, sklo a křišťálové sklo;

- balicí technologie;

- technologie pro ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství;

- spolupráce v oblasti zdravotnického průmyslu, zejména v oblasti léků, nemocničního vybavení, lékařských přístrojů a souvisejících materiálů;

- průmysl informačních a komunikačních technologií;

- finanční služby a další služby týkající se financí;

- aplikovaný výzkum a odborné vzdělávání v průmyslové oblasti;

- průmysl a služby pro rozvoj lázeňského cestovního ruchu spojeného se zdravím;

- technická spolupráce a podpora, aplikovaný výzkum, klastry a odborná příprava v oblasti průmyslu a drobného podnikání, zejména řemesel;

- podpora projektů spolupráce, zejména MSP/MSPO a řemeslnických komor.

Článek 3

Způsoby spolupráce

Smluvní strany budou usilovat o rozšíření spolupráce a navázání partnerských vztahů zejména prostřednictvím:

- výměny informací o hospodářském rozvoji v obou státech a možnostech posílení spolupráce v oblasti hospodářství, technologie a průmyslu;

- výměny informací a zkušeností, zejména v oblasti odborného vzdělávání, inovace, řemesel, turistického průmyslu, zdravotnického vybavení, strojírenství a energetického průmyslu;

- výměny informací o hospodářské soutěži, antidumpingu, boji proti podvodům, duševním vlastnictví, technických normách, zjednodušení obchodní výměny a modernizace zbožových distribučních sítí, jakož i v oblasti transpozice acquis communautaire v odvětvích společného zájmu;

- posílení spolupráce mezi agenturami a institucemi na podporu odvětví obchodu, řemesel, průmyslu, zejména MSP/MSPO, inovace, zemědělství, investic, cestovního ruchu, jakož i mezi obchodními, průmyslovými a zemědělskými komorami v obou státech;

- podpory sbližování hospodářských subjektů obou zemí, včetně výměny podnikatelských misí, účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a organizace seminářů, sympozií a konferencí v obou státech;

- podpory činností podnikatelů obou zemí v oblasti vědecké a technické spolupráce a v oblasti školení vedoucích pracovníků;

- podpory intenzivnějšího rozvoje a integrace MSP/MSPO za účelem rozšíření dvoustranných hospodářských vztahů;

- podpory realizace spolupráce, zejména trojstranné, na třetích trzích;

- rozvoje investic a zavádění projektů partnerství v oblastech společného zájmu.

Článek 4

Smíšená komise

1) Zřizuje se Smíšená komise sestávající ze zástupců příslušných orgánů smluvních stran.

2) Smíšená komise je pověřena zejména:

- dohledem nad řádným prováděním této Dohody,

- řešením problémů, které mohou vzniknout při jejím provádění,

- výměnou názorů na vývoj hospodářské situace v obou státech,

- formulací návrhů týkajících se provádění této Dohody,

- identifikací nových možností a prostředků rozvoje a upevňování vzájemné hospodářské spolupráce.

3) Práce Smíšené komise je řízena společným předsednictvem na ministerské úrovni, jak z české, tak z alžírské strany. Práce Smíšené komise je koordinována spolupředsedy na úrovni ministrů nebo případně jejich zástupců (státní tajemník, náměstek ministra, generální sekretář). Smíšená komise zahrnuje zástupce jiných ministerstev, institucí, společností, agentur a případně podnikatele, kteří se mohou účastnit zasedání v souladu s dohodnutou jednací agendou.

4) Smíšená komise se bude scházet pravidelně a na základě společného souhlasu spolupředsedů Smíšené komise s jejím svoláním, střídavě v obou státech.

5) Smíšená komise může během zasedání a rovněž v období mezi jednotlivými zasedáními zřizovat specializované pracovní skupiny za účelem projednávání konkrétních otázek společného zájmu.

Článek 5

Zvláštní ustanovení

Tato Dohoda bude prováděna bez újmy závazkům obou smluvních stran vyplývajícím z jejich členství v celní, hospodářské či měnové unii, společném trhu, v regionálním či mnohostranném sdružení nebo uskupení.

V tomto rámci bude tato Dohoda rovněž prováděna bez újmy závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii na jedné straně a závazkům Alžírské demokratické a lidové republiky vyplývajícím z Euro-středomořské asociační dohody s Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdější nóty potvrzující, že smluvní strana splnila vnitrostátní požadavky pro její vstup v platnost.

2) Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let od data jejího vstupu v platnost. Její platnost se automaticky prodlužuje vždy o další období pěti následujících let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejpozději šest měsíců před ukončením platnosti. Tato výpověď nezpochybňuje práva a závazky stran spojené s projekty a programy zahájenými v rámci této Dohody.

3) Tato Dohoda může být doplňována či měněna vzájemnou dohodou smluvních stran. Přijaté doplňky či zrněny vstoupí v platnost v souladu s procedurou uvedenou v prvním odstavci tohoto článku.


Dáno v Praze dne 21. listopadu 2011 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění ve francouzském jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek průmyslu a obchodu České republiky

Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky
Belaid Bouira Hadjem v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Alžírské demokratické a lidové republiky v České republice

ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Přesunout nahoru