Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 87/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání

Datum vyhlášení 25.10.2012
Uzavření smlouvy 20.09.2012
Platnost od 20.09.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2012 byl ve Varšavě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně národního vzdělávání Polské republiky, dále jen „smluvní strany“, se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003, ve snaze rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti vzdělávání dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat různorodé formy spolupráce v rámci programů Evropské unie a Rady Evropy, vypracovaných pro jednotlivé oblasti vzdělávání, a budou podporovat realizaci projektů navrhovaných jednotlivými státy Visegrádské skupiny a státy Středoevropské iniciativy.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat informace týkající se organizace a řízení v oblasti vzdělávání, realizovaných reforem a plánů pro další rozvoj.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi mateřskými školami, základními a středními školami a dalšími vzdělávacími zařízeními všech typů, působícími ve státech smluvních stran, a to především mezi výše zmíněnými školami a vzdělávacími zařízeními v příhraničních oblastech.

Článek 4

1. Smluvní strany zajistí v souladu se svými vnitrostátními předpisy možnost výuky rodného jazyka a možnost vzdělávání v rodném jazyce v mateřských, základních a středních školách pro příslušníky české menšiny v Polské republice a příslušníky polské menšiny v České republice.

2. Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy a v mezích svých rozpočtových možností podporovat činnost mateřských, základních a středních škol, které poskytují výuku rodného jazyka a vzdělávání v rodném jazyce příslušníkům české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice.

Článek 5

Polská smluvní strana bude každoročně přijímat na své náklady učitele polského jazyka a učitele vyučující v polském jazyce v mateřských školách, základních školách a středních školách v České republice s polským jazykem vyučovacím na letní kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet učitelů bude stanoven na základě zájmu mateřských, základních a středních škol.

Článek 6

1. Smluvní strany si budou po vzájemné dohodě vyměňovat tříčlenné až čtyřčlenné delegace pracovníků ministerstev a jiných odborníků, za účelem hodnocení průběhu spolupráce a jejích výsledků, vzájemné výměny zkušeností a řešení problémů vyplývajících z realizace tohoto programu spolupráce.

2. Návštěvy delegací budou probíhat střídavě v České republice a v Polské republice.

3. Osobám přijatým na základě odstavce 1

1) vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu, uhradí jejich ubytování a cestovní náklady;

2) přijímající smluvní strana uhradí výdaje za cesty po území svého státu, pokud budou souviset s dohodnutým programem návštěvy.

Článek 7

1. Česká smluvní strana bude usilovat o realizaci dotačního programu, zaměřeného na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu, který umožňuje financování aktivit různých subjektů, včetně škol, v oblasti vzdělávání v polském jazyce.

2. Česká smluvní strana bude podporovat činnost české státní příspěvkové organizace „Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín“ (dále jen „Pedagogické centrum“), která vyvíjí aktivity k zajištění potřeb škol v České republice s polským jazykem vyučovacím a aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol, a usilovat o to, aby Pedagogické centrum:

1) poskytovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol s polským jazykem vyučovacím, škol s integrovanými polskými třídami a školských zařízení polského národnostního školství a dalších pedagogických pracovníků v regionu Těšínského Slezska;

2) poskytovalo informace a metodickou pomoc školám a dalším školským zařízením;

3) poskytovalo informace mimo jiné v oblasti metodiky, pedagogických inovací, informačních technologií, řízení a ekonomiky školství;

4) organizovalo soutěže, olympiády a přehlídky;

5) zajišťovalo potřeby škol s polským jazykem vyučovacím, včetně korektur a recenzí učebnic, překladů učebnic a metodických pomůcek, vydávání metodických učebních pomůcek, žákovských knížek pro základní školy s polským jazykem vyučovacím a vysvědčení pro všechny druhy škol s polským jazykem vyučovacím.

3. Pedagogické centrum se podílí na česko-polské příhraniční spolupráci a přeshraničním vzdělávání českých a polských učitelů, na aktivitách a projektech realizovaných v rámci Programu celoživotního učení a strukturálních fondů Evropské unie, a také na projektech vyhlášených úřady a územními samosprávnými celky v České republice a v Polské republice.

Článek 8

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o seminářích, konferencích a jiných aktivitách týkajících se problematiky vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy, které budou pořádány na území států smluvních stran.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o aktivitách týkajících se přeshraniční spolupráce.

3. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Pedagogického centra a Střediska pro rozvoj polského vzdělávání v zahraničí (ORPEG) ve Varšavě v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v institucích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v příhraničních oblastech.

Článek 9

1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení vzájemné spolupráce, pokud jde o politiku v oblasti dětí a mládeže.

2. Smluvní strany vyjadřují podporu rozvoji přímé spolupráce mezi českými a polskými organizacemi, které sdružují mládež a vyvíjejí činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. Uzavírání dohod týkajících se konkrétních aktivit spolupráce a hrazení jejich nákladů spadají do kompetence těchto organizací.

3. Smluvní strany podporují spolupráci v oblasti výměn mládeže v rámci programů Evropské unie.

Článek 10

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu spolupráce budou uskutečňovány v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 11

Tento program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 12

1. Tento program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tento program spolupráce se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další roční období, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

3. Ukončení platnosti tohoto programu spolupráce nebude mít vliv na realizaci aktivit, uskutečňovaných na jeho základě, které byly zahájeny v době jeho platnosti.


Dáno ve Varšavě dne 20. září 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu tohoto programu spolupráce je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
ministr

Ministryně národního vzdělávání Polské republiky
Krystyna Szumilas v. r.

PROGRAMME OF CO-OPERATION between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Minister for National Education of the Republic of Poland in the field of Education

Přesunout nahoru