Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 25.10.2012
Uzavření smlouvy 04.06.2012
Platnost od 01.10.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 2012 bylo v Kišiněvě podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení1).

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 1. října 2012.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Příslušné úřady,

podle článku 18 odst. 2 písm. a) .Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze dne 29. listopadu 2011 (dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

ČÁST I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Definice

Výrazy v tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání“) se používají ve stejném smyslu jako ve Smlouvě.

Článek 2

Styčná místa

1. Styčnými místy podle článku 18 odst. 2 písm. c) Smlouvy jsou určeny:

A) v České republice:

- Česká správa sociálního zabezpečení

B) v Moldavské republice:

- Národní úřad pro sociální pojištění.

2. Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené v tomto ujednání. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo jejich zmocněnci. Při provádění Smlouvy si vzájemně pomáhají.

Článek 3

Formuláře a podrobné postupy

1. Na základě tohoto ujednání dohodnou společně styčná místa obou smluvních států formuláře apodrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy.

2. Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

ČÁST II

Ustanovení o používání právních předpisů

Článek 4

Potvrzení o používání právních předpisů

V případech uvedených v části II Smlouvy je časově omezené potvrzení uvádějící, že na osobu se v rámci dané pracovní činnosti vztahují právní předpisy smluvního státu, vydáno na žádost zaměstnance, zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně Činné, v dohodnuté formě:

A) v České republice,

- Českou správou sociálního zabezpečení;

B) v Moldavské republice,

- Národním úřadem pro sociální pojištění.

Vydané potvrzení je předáno osobě, které se žádost týká, a v případech uvedených v článcích 9 - 14 Smlouvy je stejnopis potvrzení zaslán výše uvedené instituci druhého smluvního státu.

Článek 5

Výjimky

1. K dohodnutí výjimek podle článku 14 z ustanovení článků 8 až 13 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:

A) v České republice,

- Česká správa sociálního zabezpečení;

B) v Moldavské republice,

- Národní úřad pro sociální pojištění.

2. Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku v písemné formě pověřené instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Žádost o výjimku z používání právních předpisů smluvního státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 9 Smlouvy, kteří jsou již v tomto smluvním státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, bude předložena před koncem probíhající doby vyslání.

3. Dohoda pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným a předaným podle odstavce 1 tohoto článku.

ČÁST III

Zvláštní ustanovení

Článek 6

Podávání žádostí

Žádost o invalidní, starobní a pozůstalostní dávky uplatňuje žadatel zpravidla u instituce v místě bydliště s přiložením všech dokladů rozhodných pro stanovení nároku, které má k dispozici.

Článek 7

Vyřizování žádostí

1. Jestliže instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tato instituce žádost prostřednictvím styčných míst instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.
Spolu s žádostí zašle též instituci druhého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro instituci druhého smluvního státu potřebná pro stanovení nároku na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu,

- a kopii svého rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

2. Instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele a prostřednictvím styčných míst oznámí své rozhodnutí instituci prvního smluvního státu.
Spolu s rozhodnutím též zašle, v případě potřeby nebo na žádost, instituci prvního smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro instituci prvního smluvního státu potřebná pro stanovení nároku žadatele na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

3. Instituce smluvního státu, ve kterém byla podána žádost o dávku, ověří údaje týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků. Styčná místa smluvních států se dohodnou, které údaje mají být ověřovány.

ČÁST IV

Různá ustanovení

Článek 8

Lékařské prohlídky

Instituce smluvního státu poskytne na žádost instituce druhého smluvního státu dostupné lékařské informace a dokumentaci, jež se týkají zdravotního postižení žadatele nebo příjemce dávky. Žádost o informace a dokumentaci a jejich předání se uskuteční prostřednictvím styčných míst smluvních států.

Článek 9

Výplata dávek

1. Peněžité dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám.

2. Instituce smluvních států neprovádí při výplatě dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

3. Směnným kurzem národní měny na volně směnitelnou měnu, je-li to při aplikaci článku 24 Smlouvy potřebné, je směnný kurz platný v den realizace platby.

4. Instituce smluvních států mohou vyžadovat od poživatelů důchodů potvrzení o žití k ověření nároku na výplatu důchodu.

Článek 10

Výměna statistických údajů

Styčná místa smluvních států si budou vyměňovat roční statistické údaje o počtu potvrzení vystavených na základě článku 4 tohoto ujednání a o platbách příjemcům vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce dávek s rozdělením podle jednotlivých druhů dávek vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou vyhotoveny ve formě dohodnuté styčnými místy.

Článek 11

Spolupráce styčných míst

K projednání otázek souvisejících s prováděním Smlouvy se uskuteční setkání zástupců styčných míst střídavě v obou smluvních státech.

ČÁST V

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Vstup v platnost

Toto ujednání vstupuje v platnost ve stejný den jako Smlouva a bude se používat po stejnou dobu.


Dáno v Kišiněvě dne 4.6.2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za příslušný úřad České republiky
Jaromír Kvapil v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Moldavské republice

Za příslušný úřad Moldavské republiky
Valentina Buliga v. r.
ministryně práce, sociální ochrany a rodiny

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení podepsaná v Praze dne 29. listopadu 2011 byla vyhlášena pod č. 85/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru