Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012–2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Částka 43/2012
Platnost od 14.09.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2011 byl v Praze podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2012–2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2014.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky, dále jen „strany“,

- v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou 27. března 1957,

- vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany si vymění v průběhu platnosti Protokolu oficiální delegace obou stran v počtu 5 osob na 5 dní.

Článek 2

Obě strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a umění, včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit, zejména pak spolupráci v oblasti hudby, tance, opery, divadla, výtvarného umění, literatury, knihovnictví, audiovizuální tvorby, muzejnictví a tradiční lidové kultury a budou také napomáhat přímé výměně odborníků mezi kulturními institucemi a organizacemi včetně nevládních. V průběhu platnosti tohoto Protokolu si strany vymění 3 odborníky, každého na dobu 7 dní.

Článek 3

Obě strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních, seminářích a jiných kulturních událostech včetně neprofesionálních a nekomerčních aktivit pořádaných v obou státech. Budou se průběžně informovat o podmínkách účasti, termínech a programech těchto kulturních akcí.

Článek 4

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei a galeriemi svých zemí. Za tímto účelem si každoročně vymění 2-3 odborníky na 7 dní v průběhu platnosti tohoto Protokolu.

V průběhu platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu výstav mezi galeriemi obou zemí: podrobnosti spolupráce mezi sebou projednají galerie přímo.

Článek 5

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi zodpovědnými za uchování kulturního dědictví obou států. Během doby platnosti Protokolu obě strany podpoří výměnu pětičlenných delegací na dobu 6 dní.

Obě strany zaměří svou spolupráci do oblasti obnovy stavebních památek (výměna zkušeností, metodických materiálů, spolupráce na konkrétních případech obnovy památek ), na výměnu restaurátorů, odborníků, technologů při poškození významných kulturních památek. Za tímto účelem si obě strany vymění tříčlenné delegace odborníků na dobu 6 dní.

Obě strany se dohodly na výměně dokumentů a informací o ochraně, uchovávání ( preventivní konzervaci) a restaurování kulturních památek.

Článek 6

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi sdruženími spisovatelů a překladatelů, která působí v obou státech, a také vzájemnou účast na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou státech.

Každá ze stran bude v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ( UNESCO, Paříž, 2005 )podporovat překládání své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány čínskými vydavateli. Všeobecná správa tisku a publikační činnosti Čínské lidové republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů čínské literatury. Žádosti o grant musí být podány českými vydavateli.

Článek 7

Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi národními knihovnami obou států. Česká strana navrhuje uspořádání bilaterálních seminářů k otázkám digitálních knihoven a především přístupu ke kulturnímu dědictví, event, k dalším otázkám vzájemného zájmu včetně výměny publikací, za účelem oživení, konkretizace a prohloubení vzájemné spolupráce. První seminář by se mohl uskutečnit v Praze v roce 2012 a druhý seminář v Pekingu v r. 2014.

Článek 8

Obě strany budou v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků ( Paříž, 14.1istopadu 1970 ) spolupracovat při kontrole nezákonného obchodu, vývozu i dovozu kulturních statků a v rámci své působnosti také při zajišťování navracení těchto statků do státu příslušné smluvní strany.

Článek 9

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi českými a čínskými médii, audiovizuálními institucemi a národními filmovými archívy.

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi kinematografickými institucemi a odborníky se zaměřením na koprodukce a poskytování filmových služeb a výměnu českých a čínských filmů na komerční i nekomerční bázi ve prospěch kulturní rozmanitosti.

Obě strany podpoří účast čínských a českých umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, filmových přehlídkách a s filmem spojených kulturních akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 10

Obě strany budou podporovat výměnu informací a právních předpisů upravujících oblast práv k duševnímu vlastnictví a dalších právních norem a legislativních opatření v oblasti kultury a umění.

Článek 11

Obě strany budou podporovat spolupráci a výměny v oblasti nakladatelské činnosti. Během doby platnosti Protokolu si strany vymění jednu delegaci v počtu 6 osob na 5 dnů. Obě strany budou podporovat účast nakladatelů na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou zemích. Obě strany si budou vyměňovat informace a materiály vztahující se k nakladatelské činnosti.

Organizační a finanční ustanovení

Článek 12

Vysílání a přijímání osob na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o jménech navržených kandidátů s uvedením funkce, jazykových znalostí, požadavků na program návštěvy a o termínech jejich příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana bude informovat vysílající stranu o svém rozhodnutí do 1 měsíce od obdržení jejího návrhu.

3. Obdrží-li vysílající strana souhlas přijímající strany s přijetím, uvědomí přijímající stranu nejméně 20 dní před příjezdem vyslaných osob do hlavního města státu přijímající strany o přesném termínu a místu jejich příjezdu a o tom, jaký způsob dopravy použijí.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní přepravu do hlavního města státu přijímající strany a zpět, přepravu zavazadel všech osob vyslaných do státu přijímající strany, jakož i náklady na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území státu přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na ubytování a diety, v souladu s platnými finančními a právními předpisy ve svém státu, dále vnitrostátní dopravu dle programu , a tlumočnické služby.

Článek 13

Výměna uměleckých souborů na základě tohoto Protokolu bude probíhat dle následujících podmínek:

1. Vysílající strana bude informovat přijímající stranu o programu návštěvy a datech příjezdu/odjezdu nejméně 3 měsíce před plánovanou návštěvou.

2. Přijímající strana sdělí vysílající straně své rozhodnutí do 1 měsíce po obdržení návrhu.

3. Po obdržení souhlasu přijímající strany sdělí vysílající strana přijímající straně přesné datum příjezdu, místa příjezdu a použitý dopravní prostředek nejméně 20 dnů před příjezdem do hlavního města státu přijímající strany.

4. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní přepravu osob, dekorací, kostýmů a hudebních nástrojů do hlavního města státu přijímající strany a zpět jakož i zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území státu přijímající strany, všech osob vyslaných do státu přijímající strany.

5. Přijímající strana uhradí náklady na stravování ( 3 jídla denně a nápoje a občerstvení během představení ) a ubytování v souladu s platnými finančními a právními předpisy ve svém státu, dopravu v souladu s programem pobytu ( dopravní prostředek k přemisťování ve městě ), jakož i náklady na pronájem prostoru k vystoupení, propagaci představení a tlumočnické služby.

Článek 14

Výměna výstav proběhne na základě dohody uzavřené mezi pořádajícími institucemi. Nebude-li dohodnuto jinak, výstavy budou realizovány za následujících podmínek:

Vysílající strana:

1. odešle přijímající straně podrobný návrh výstavy včetně všech nezbytných technických informací 3 měsíce před plánovaným termínem konání výstavy,

2. poskytne přijímající straně všechny podklady pro katalog výstavy nejpozději 1 měsíc před zahájením výstavy,

3. uhradí náklady na dopravu exponátů do hlavního města přijímajícího státu a zpět;

4. pojistí exponáty na dobu dopravy a trvání výstavy;

5. uhradí cestovní náklady kurátorů doprovázejících výstavu.

Přijímající strana:

1. poskytne vhodný výstavní sál s odpovídajícím bezpečnostním systémem,

2. poskytne technický personál potřebný pro nakládání, vykládání, rozbalování, opětovné balení, instalaci a demontáž výstavy,

3. zajistí organizaci a propagaci výstavy, tisk katalogů a pozvánek;

4. v případě ztráty nebo poškození exponátu poskytne vysílající straně o příslušném incidentu všechny informace, které vysílající strana může potřebovat k uplatnění nároku na náhradu škody u pojišťovny,

5. ručí za to, že poškozené exponáty nebudou restaurovány bez předchozího souhlasu vysílající strany;

6. zajistí, aby přijetí kurátorů výstav proběhlo v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 12 tohoto Protokolu.

Článek 15

Tento Protokol nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Tento Protokol bude prováděn v souladu s právními předpisy platnými na územích států stran.

Článek 17

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2014.


Dáno v Praze dne 20.12.11 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministerstvo kultury České republiky
JUDr. František Mikeš v. r.
1. náměstek ministryně kultury

Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky
YU Qingtai v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice

Protocol on Cultural Cooperation for the Years 2012-2014 between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the People’s Republic of China

Přesunout nahoru