Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností

Datum vyhlášení 14.09.2012
Uzavření smlouvy 09.11.1995
Ratifikace Smlouvy 04.04.2012
Platnost od 01.07.1998
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 1995 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností.

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 26. února 2002.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 4. dubna 2012.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. července 1998. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. června 2012.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints

PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL K EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTĚ ZAKLÁDAJÍCÍ SYSTÉM KOLEKTIVNÍCH STÍŽNOSTÍ

(Štrasburk, 9. listopadu 1995)

Preambule

Členské státy Rady Evropy, smluvní strany tohoto Protokolu k Evropské sociální chartě, otevřené k podpisu v Turíně dne 18. října 1961 (dále jen „Charta“),

rozhodnuty přijmout nová opatření ke zlepšení účinného uplatňování sociálních práv zaručených Chartou,

majíce za to, že tohoto cíle by bylo možné dosáhnout zejména vytvořením procedury kolektivních stížností, která by, mimo jiné, posílila účast sociálních partnerů a nevládních organizací,

shodly se na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany tohoto Protokolu uznávají, že právo podávat stížnosti na neuspokojivé provádění Charty mají následující organizace:

a) mezinárodní organizace zaměstnavatelů a odborů uvedené v odstavci 2 článku 27 Charty;

b) jiné mezinárodní nevládní organizace, které mají v rámci Rady Evropy poradní status a byly zařazeny na seznam vytvořený pro tento účel Vládním výborem;

c) reprezentativní národní organizace zaměstnavatelů a odborů spadající pod jurisdikci smluvní strany, proti které byla podána stížnost.

Článek 2

1. Každý smluvní stát může, současně s vyjádřením souhlasu, být vázán tímto Protokolem v souladu s článkem 13 nebo kdykoliv později, prohlásit, že uznává právo jakékoliv další reprezentativní národní nevládní organizace v rámci své jurisdikce, která je zvlášť kvalifikovaná v záležitostech upravených Chartou, podávat proti němu stížnosti.

2. Taková prohlášení mohou být učiněna na určité období.

3. Prohlášení budou uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, který zašle jejich kopie smluvním stranám a zveřejní je.

Článek 3

Mezinárodní nevládní organizace a národní nevládní organizace uvedené v článku 1 písm. b) a v článku 2 mohou podávat stížnosti v souladu s postupem popsaným ve výše uvedených ustanoveních pouze ohledně těch záležitostí, ohledně nichž byla uznána jejich zvláštní kvalifikovanost.

Článek 4

Stížnost musí být podána písemně, musí se týkat ustanovení Charty, které bylo dotčenou smluvní stranou přijato, a musí v ní být uvedeno, v jakém ohledu tato smluvní strana nezajistila uspokojivé provádění tohoto ustanovení.

Článek 5

Každá stížnost bude adresována generálnímu tajemníkovi, který potvrdí její přijetí, uvědomí o ní dotčenou smluvní stranu a bezodkladně ji předloží Výboru nezávislých expertů.

Článek 6

Výbor nezávislých expertů může požádat dotčenou smluvní stranu a organizaci, která podala stížnost, aby ve lhůtě, kterou stanoví, předložily písemné informace a připomínky týkající se přijatelnosti stížnosti.

Článek 7

1. Jestliže Výbor nezávislých expertů rozhodne, že stížnost je přijatelná, oznámí to prostřednictvím generálního tajemníka smluvním stranám Charty. Vyzve dotčenou smluvní stranu a organizaci, která podala stížnost, aby ve lhůtě, kterou stanoví, předložily všechna důležitá písemná vysvětlení nebo informace, a ostatní smluvní strany tohoto Protokolu, aby ve stejné lhůtě předložily připomínky, které chtějí vznést.

2. Jestliže byla stížnost podána národní organizací zaměstnavatelů nebo národní odborovou organizací nebo jinou národní nebo mezinárodní nevládní organizací, Výbor nezávislých expertů to prostřednictvím generálního tajemníka oznámí mezinárodním organizacím zaměstnavatelů nebo odborů uvedeným v odstavci 2 článku 27 Charty a vyzve je k předložení připomínek ve lhůtě, kterou stanoví.

3. Dotčená smluvní strana a organizace, která podala stížnost, může k vysvětlením, informacím a připomínkám, předloženým podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, předložit ve lhůtě, kterou stanoví Výbor nezávislých expertů, doplňující písemné informace nebo připomínky.

4. V průběhu prošetřování stížnosti může Výbor nezávislých expertů uspořádat slyšení se zástupci stran.

Článek 8

1. Výbor nezávislých expertů sestaví zprávu, ve které popíše kroky učiněné při prošetřování stížnosti a předloží své závěry o tom, zda dotčená smluvní strana zajistila uspokojivé provádění ustanovení Charty, na jehož porušování byla podána stížnost.

2. Zpráva bude předložena Výboru ministrů. Rovněž bude zaslána organizaci, která podala stížnost, a smluvním stranám Charty, které ji však nemohou zveřejnit. Zpráva bude zaslána Parlamentnímu shromáždění a zveřejněna současně s rezolucí uvedenou v článku 9 nebo nejpozději do čtyř měsíců poté, co byla zaslána Výboru ministrů.

Článek 9

1. Výbor ministrů na základě zprávy Výboru nezávislých expertů přijme většinou hlasů rezoluci. Jestliže Výbor nezávislých expertů shledá, že Charta nebyla prováděna uspokojivým způsobem, Výbor ministrů dvoutřetinovou většinou hlasů přijme doporučení adresované dotčené smluvní straně. V obou případech jsou k hlasování oprávněny pouze smluvní strany Charty.

2. Na žádost dotčené smluvní strany může Výbor ministrů dvoutřetinovou většinou hlasů smluvních stran Charty rozhodnout, že tam, kde zpráva Výboru nezávislých expertů vyvolává nové otázky, bude záležitost konzultovat s Vládním výborem.

Článek 10

Dotčená smluvní strana poskytne ve své příští zprávě, kterou podle článku 21 Charty předloží generálnímu tajemníkovi, informace o opatřeních, která přijala k naplnění doporučení Výboru ministrů.

Článek 11

Články 1 až 10 tohoto Protokolu se budou aplikovat také na články Části II prvního Dodatkového protokolu k Chartě, a to ve vztahu ke státům, které jsou smluvní stranou dotčeného Protokolu, a v takovém rozsahu, v jakém byly tyto články přijaty.

Článek 12

Státy, smluvní strany tohoto Protokolu, mají za to, že první odstavec přílohy k Chartě, který se týká Části III, zní následovně:

„Má se za to, že Charta obsahuje právní závazky mezinárodního charakteru, jejichž provádění podléhá výhradně dohledu upravenému v Části IV Charty a v ustanoveních tohoto Protokolu.“

Článek 13

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, signatářům Charty, které mohou vyjádřit svůj souhlas s převzetím závazků:

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení; nebo

b) podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, po nichž bude následovat ratifikace, přijetí nebo schválení.

2. Členský stát Rady Evropy nemůže vyjádřit svůj souhlas s převzetím závazků podle tohoto Protokolu, pokud před tím nebo současně s tím neratifikoval Chartu.

3. Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 14

1. Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí lhůty jednoho měsíce po datu, kdy pět členských států Rady Evropy vyjádřilo svůj souhlas s převzetím závazků podle tohoto Protokolu v souladu s ustanoveními článku 13.

2. Pro každý další členský stát, který vyjádří svůj souhlas být vázán Protokolem později, vstoupí Protokol v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce po datu uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení.

Článek 15

1. Kterákoliv strana může kdykoliv vypovědět tento Protokol formou oznámení adresovaného generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Taková výpověď nabude účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uplynutí lhůty dvanácti měsíců po datu obdržení takového oznámení generálním tajemníkem.

Článek 16

Generální tajemník Rady Evropy oznámí všem členským státům Rady:

a) každý podpis;

b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení;

c) datum vstupu tohoto Protokolu v platnost podle článku 14;

d) jakýkoliv jiný úkon, oznámení nebo prohlášení týkající se tohoto Protokolu.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zplnomocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku dne 9. listopadu 1995 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě dvě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle jeho ověřenou kopii každému členskému státu Rady Evropy.

Přesunout nahoru