Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic

Datum vyhlášení 20.01.2012
Uzavření smlouvy 06.05.2009
Platnost od 22.01.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. května 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku XV odst. 7 dne 22. ledna 2012.

Ke dni vstupu této Dohody v platnost se ukončuje ve vztazích mezi Českou republikou a Kanadou platnost Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 15. listopadu 1990, vyhlášené pod č. 333/1992 Sb., s tou výjimkou, že se její ustanovení nadále použijí na jakýkoli spor mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, který investor podle této Dohody předložil rozhodčímu řízení před vstupem nové Dohody v platnost. S výjimkou těchto sporů se nová Dohoda použije zpětně, a to především postup uvedený v článku X (Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou).

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU O PODPOŘE A OCHRANĚ INVESTIC

ČESKÁ REPUBLIKA a KANADA, dále jen “smluvní strany“,

UZNÁVAJÍCE, že podpora a ochrana investic investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany přispěje k povzbuzení podnikatelských iniciativ a rozvoji vzájemné hospodářské spolupráce mezi nimi,

SE DOHODLY na následujícím:

ČLÁNEK I

Definice

Pro účely této dohody:

(a) právnická osoba je “spojena“ s jinou osobou, jestliže kontroluje tuto jinou osobu nebo je jí kontrolována nebo jestliže právnická osoba a jiná osoba jsou obě kontrolovány stejnou osobou;

(b) pojem “důvěrné informace“ označuje důvěrné obchodní informace a informace, které jsou důvěrné na základě smluvního ujednání nebo jinak chráněné proti zveřejnění v souladu s právním řádem kterékoli ze smluvních stran;

(c) pojem “finanční instituce“ znamená jakoukoliv finanční zprostředkovatelskou nebo jinou společnost, která je oprávněna podnikat a je regulována neboje nad ní vykonáván dohled jako nad finanční institucí v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území je umístěna;

(d) pojem “investice“ označuje jakoukoli majetkovou hodnotu patřící nebo investovanou buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím investora z třetího státu investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

(i) movitý a nemovitý majetek a jakákoliv související vlastnická práva, jako jsou hypotéky, zástavní práva nebo záruky;

(ii) akcie, cenné papíry, obligace a dluhopisy nebo jakoukoliv jinou formu účasti ve společnosti, obchodním podniku nebo společném podniku;

(iii) peněžní pohledávky nebo nároky na smluvní plnění mající finanční hodnotu;

(iv) práva duševního vlastnictví, včetně práv autorských, patentů, obchodních známek, jakož i obchodní jméno, průmyslové vzory, good-will, obchodní tajemství a know-how;

(v) práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání k provádění hospodářské a obchodní činnosti, včetně práv k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy investice nemá vliv na její charakter jako investice.

(e) pojem “investor“ znamená:

(i) jakoukoliv fyzickou osobu, která je občanem smluvní strany nebo má trvalý pobyt na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem; nebo

(ii) jakoukoliv společnost, společenství, trust, společný podnik, organizací, asociaci nebo podnik založený nebo řádně zřízený v souladu s platným právním řádem smluvní strany,

za podmínky, že takový investor má právo, v souladu s právním řádem smluvní strany, investovat na území druhé smluvní strany.

(f) pojem “opatření“ zahrnuje jakýkoli zákon, předpis, postup, požadavek nebo zvyklost;

(g) pojem “veřejný subjekt“ znamená centrální banku nebo měnový úřad smluvní strany nebo měnové unie, jíž je smluvní strana členem, nebo jakoukoli finanční instituci vlastněnou nebo kontrolovanou smluvní stranou;

(h) pojem “výnosy“ znamená všechny částky plynoucí z investice a zahrnuje zvláště, nikoli však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy autorské honoráře, poplatky, výnosy v naturáliích nebo další běžné příjmy;

(i) pojem “území“ znamená:

(i) ve vztahu ke Kanadě, území Kanady, jakož i ty přímořské oblasti, včetně mořského dna a mořského podloží přiléhajícího k vnější hranici teritoriálního moře, nad nimiž Kanada vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva za účelem průzkumu a těžby přírodních zdrojů v těchto oblastech;

(ii) ve vztahu k České republice, území České republiky.

ČLÁNEK II

Podpora investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat vytváření vhodných podmínek pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území.

2. Každá smluvní strana bude, v souladu se svým právním řádem, připouštěl investice investorů druhé smluvní strany.

3. Tato dohoda nebude bránit žádné ze smluvních stran, aby přijala v souvislosti se založením nového podniku nebo nabytím či prodejem podniku na svém území, právní předpisy, za předpokladu, že takové právní předpisy budou vůči všem zahraničním investorům použity rovným způsobem. Rozhodnutí přijatá v souladu s lakovými právními předpisy nepodléhají ustanovením článků X (Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou) nebo XII (Spory mezi smluvními stranami) této dohody.

4. Smluvní strany uznávají, zeje nevhodné, aby podporovaly investice zmírňováním vnitrostátních opatření týkajících se zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Smluvní strany by se proto neměly vzdávat nebo se odchylovat, nebo nabízet, že se vzdají nebo odchýlí od takových opatření se záměrem podpořit založení, nabytí, rozšíření nebo udržení investic investora ve svém území. Pokud se bude jedna smluvní strana domnívat, že druhá smluvní strana takovou podporu nabídla, může požádat druhou smluvní stranu o konzultace, a tyto dvě smluvní strany provedou konzultace se záměrem vyvarovat se takové podpory.

ČLÁNEK III

Ochrana investic1

1.

(a) Investicím nebo výnosům investorů kterékoli smluvní strany bude vždy poskytováno zacházení v souladu s minimálním standardem mezinárodního práva obyčejového pro zacházení s cizinci, včetně spravedlivého a rovného zacházení a plné ochrany a bezpečnosti.

(b) Koncepce „spravedlivého a rovného zacházení“ a „plné ochrany a bezpečnosti“ v pododstavci (a) nevyžaduje zacházení, které je navíc k nebo přesahuje minimální standard mezinárodního práva obyčejového pro zacházení s cizinci.

(c) Určení, že jiné ustanovení této dohody nebo jiné mezinárodní dohody bylo porušeno, neznamená, že došlo k porušení tohoto odstavce.

2. Každá smluvní strana poskytne investicím nebo výnosům investorů druhé smluvní strany na svém území zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje za podobných okolností investicím nebo výnosům investorů kteréhokoli třetího státu.

3. Každá smluvní strana poskytne investorům druhé smluvní strany na svém území, pokud jde o řízení, užívání, využívání nebo nakládání s jejich investicemi nebo výnosy, zacházení ne méně příznivé, než které za podobných okolností poskytuje investorům kteréhokoli třetího státu.

4. Každá smluvní strana poskytne, v největší možné míře a v souladu se svým právním řádem, investicím nebo výnosům investorů druhé smluvní strany, zacházeni ne méně příznivé, než které za podobných okolností poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů.

ČLÁNEK IV

Výjimky

1. Odstavce 2 a 3 článku III (Ochrana investic) se nevztahují na:

(a)

(i) jakákoliv existující nevyhovující opatření udržovaná na území smluvní strany, a

(ii) jakákoliv opatření udržovaná nebo přijatá po dni vstupu této dohody v platnost, která v době prodeje nebo jiného nakládání s majetkovými podíly nebo majetkovými hodnotami existujícího státního podniku nebo existujícího vládního subjektu, zakazují nebo omezují vlastnictví majetkových podílů nebo majetkových hodnot nebo ukládají požadavky na občanství vztahující se k vrcholnému vedení nebo členům správních rad;

(b) pokračování nebo okamžité obnovení jakéhokoli nevyhovujícího opatření uvedeného v pododstavci (a);

(c) změnu jakéhokoli nevyhovujícího opatření uvedeného v pododstavci (a) v rozsahu, ve kterém tato změna nesnižuje soulad tohoto opatření existujícího bezprostředně před touto změnou, s odstavci 2 a 3 článku III (Ochrana investic).

2. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle této dohody se nebudou vztahovat na výhody, které smluvní strana poskytuje na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu. Dále se ustanovení národního zacházení a doložky nejvyšších výhod nebudou používat na dotace nebo podpory poskytované smluvní stranou nebo státním podnikem, včetně vládou podporovaných půjček, záruk a pojištění.

3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že závazky smluvní strany jako člena celní. hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemného ujednání týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům lakové výhody, upřednostnění nebo výsady vyplývající z členství v jakékoli:

(a) mnohostranné dohodě o vzájemné hospodářské pomoci, integraci nebo spolupráci, jíž je smluvní strana členem nebo se jím může stát;

(b) dvoustranné úmluvě, zahrnující jakoukoli celní dohodu, platné v den vstupu této dohody v platnost, která obsahuje ustanovení obdobná těm. která jsou shora uvedena v pododstavci (a); nebo

(c) existující nebo budoucí úmluvě týkající se zdanění.

ČLÁNEK V

Náhrada škod

Investorům jedné smluvní sírany, kteří na území druhé smluvní strany utrpí ztrát) na svých investicích nebo výnosech v důsledku ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu nebo občanských nepokojů, bude druhou smluvní stranou poskytnulo, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno jejím vlastním investorům nebo investorům kteréhokoliv třetího státu. Jakékoli platby uskutečněné podle tohoto článku budou dostatečné, efektivní a budou provedeny bez prodlení.

ČLÁNEK VI

Vyvlastnění2

Investice nebo výnosy investorů kterékoli smluvní strany nebudou znárodněny. vyvlastněny nebo podrobeny jiným opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany, kromě případů provedených ve veřejném zájmu, na základě zákona, nediskriminačním způsobem a proti vyplacení okamžité, dostatečné a efektivní náhrady. Taková náhrada bude vycházet ze skutečné hodnoty investice v době vyvlastnění, bude splatná od dala vyvlastnění za použití běžného obchodního úroku, bude zaplacena bez prodlení a bude efektivně uskutečnitelná a volně převodilelná. Dotčený investor bude mil právo, v souladu s právním řádem smluvní sírany, která vyvlastnění provedla, na okamžité přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem léto strany, v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

ČLÁNEK VII

Převod finančních prostředku

1. Každá smluvní strana zaručí investorovi druhé smluvní strany neomezený převod investic a výnosů. Aniž by bylo dotčeno dříve uvedené, každá smluvní strana investorovi zaručí také neomezený převod:

(a) částek na splacení půjček souvisejících s investicí;

(b) výtěžků z celkové nebo částečné likvidace investice;

(c) mezd a ostatních odměn náležejících občanům druhé smluvní strany, kteří obdrželi povolení k práci v souvislosti s investicí na jejím území:

(d) jakékoli náhrady náležející investorovi na základě článků V (Náhrada škod) nebo VI (Vyvlastnění) této dohody.

2. Převody budou provedeny bezodkladně ve směnitelné měně, ve které byl kapitál původně investován nebo v jakékoliv jiné směnitelné měně, na které se investor a příslušná smluvní strana dohodnou. Pokud investor nebude souhlasit s jiným postupem, budou převody prováděny směnným kurzem platným ke dni převodu.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce (1) může smluvní strana zabránit převodu, pokud tak učiní v dobré víře a na základě nestranného, nediskriminačního použití zákona týkajícího se:

(a) úpadku, platební neschopnosti nebo ochrany práv věřitelů;

(b) emise, obchodování nebo nakládání s cennými papíry:

(c) trestných činů nebo přestupků;

(d) oznámení o převodech peněz nebo jiných měnových nástrojů; nebo

(e) zajišťování výkonu rozhodnutí v soudních řízeních.

4. Žádná ze smluvních stran nemůže po svém investorovi požadovat, aby převáděl, nebo ho postihovat za to, že nepřevedl, příjmy, výdělky, zisky nebo jiné částky pocházející z, nebo týkající se investic na území druhé smluvní strany.

5. Odstavec 4 nelze vykládat tak, že brání smluvní straně ukládat jakákoli opatření týkající se záležitostí uvedených v pododstavcích 3(a) až 3(e), pokud lak učiní v dobré víře a na základě nestranného, nediskriminačního použití zákona.

6. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku, aniž by bylo omezeno použití odstavce 5 a s ohledem na pododstavec 2(b) článku IX (Všeobecné výjimky), smluvní strana může zabránit nebo omezit převody prováděné finanční institucí vůči, nebo ve prospěch pobočky nebo osoby spojené s takovou institucí, pokud opatření týkající se zachování bezpečnosti, dobrého stavu, bezúhonnosti nebo finanční odpovědnosti finančních institucí použije v dobré víře a nestranným a nediskriminačním způsobem.

7. Bez ohledu na odstavec I může smluvní strana omezit převody výnosů v naturáliích za okolností, za nichž by jinak mohla omezit takové převody podle Marakéšské dohody o založení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda WTO“), včetně okolností uvedených v odstavci 3.

ČLÁNEK VIII

Postoupení práv

1. Pokud smluvní strana nebo kterákoli její agentura provede platbu kterémukoli ze svých investorů podle záruky nebo pojistné smlouvy vztahující se k investici, druhá smluvní strana uzná platnost postoupení jakéhokoli práva nebo nároku, který měl investor, ve prospěch léto smluvní strany nebo agentury.

2. Smluvní strana nebo kterákoli její agentura, která vstoupila do práv investora v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, bude mít za všech okolností stejná práva jako měl investor, pokud jde o dotčenou investici a z ní vyplývající výnosy. Taková práva mohou být uplatněna smluvní stranou nebo jakoukoli její agenturou nebo investorem, jestliže smluvní strana nebo jakákoliv její agentura ji k lomu zmocní.

ČLÁNEK IX

Všeobecné výjimky

1. V souladu s požadavkem, že lato opatření nejsou použita způsobem, který by způsobil svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci mezi investicemi nebo mezi investory, nebo skryté omezení mezinárodního obchodu3 nebo investic, nic v léto dohodě nebude vykládáno tak, že smluvní straně brání v přijímání nebo prosazování opatření nezbytných k:

(a) ochraně života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

(b) zajištění souladu správními předpisy, které nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody; nebo

(c) zachování živých i neživých vyčerpatelných přírodních zdrojů.

2. Nic v této dohodě nebude vykládáno tak, že smluvní straně brání, aby z obezřetnostních důvodů přijímala nebo zachovávala přiměřená opatření týkající se:

(a) ochrany investorů, vkladatelů, účastníků finančního trhu, pojistníků. pojištěnců nebo osob, vůči nimž má finanční instituce svěřeneckou povinnost;

(b) zachování bezpečnosti, dobrého stavu, bezúhonnosti nebo finanční odpovědnosti finančních institucí; a

(c) zajištění bezúhonnosti a stability finančního systému smluvní strany.

3.

(a) Nic v této dohodě nebude vykládáno tak, že smluvní straně brání v lom, aby přijímala nebo zachovávala opatření omezující převody, pokud smluvní strana má nebojí hrozí vážné potíže s platební bilancí, a taková omezení jsou v souladu s pododstavcem (b).

(b) Opatření uvedená v pododstavci (a) budou nestranná, nebudou svévolná ani neoprávněně diskriminační, v dobré víře. po omezenou dobu trvání a nepřesáhnou dobu, která je nezbytná k nápravě stavu platební bilance. Smluvní strana, která přijala opatření podle tohoto článku, bude okamžitě informovat druhou smluvní stranu a co nejdříve jí předloží časový harmonogram k odstranění těchto opatření. Tato opatření budou přijata v souladu s ostatními mezinárodními závazky příslušné smluvní sírany. včetně závazků vyplývajících z Dohody WTO a z článků Dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

4. Nic v této dohodě nebude na újmu obecně aplikovaným opatřením, která nejsou ani svévolná ani neoprávněně diskriminační, přijímaná jakýmkoli veřejným subjektem při provádění měnové a související úvěrové nebo kurzové politiky. Tento odstavec nemá vliv na závazky smluvní strany vyplývající z článku Vil (Převod finančních prostředku).

5. Nic v léto dohodě nelze vykládal tak, zeje :

(a) na smluvní straně požadováno poskytnout nebo zpřístupnit jakékoli informace, jejichž zveřejnění je, podle jejího rozhodnutí, v rozporu se základními bezpečnostními zájmy;

(b) smluvní straně bráněno přijímat jakékoliv kroky, které považuje za nezbytné k ochraně svých základních bezpečnostních zájmů:

(i) týkajících se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a obchodování a nakládání s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny přímo či nepřímo s cílem zásoboval vojenské či jiné bezpečnostní složky,

(ii) učiněné v době války nebo v době jiného výjimečného stavu v mezinárodních vztazích, nebo

(iii) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbrani nebo jiných atomových výbušných zařízení; nebo

(c) smluvní straně bráněno přijímal, v souladu se svými závazky podle Charty OSN, kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

6. Nic v této dohodě nelze vykládal lak, zeje na smluvní straně požadováno, aby poskytla nebo zpřístupnila informace, jejichž zveřejnění by bránilo prosazování práva nebo by bylo v rozporu správními předpisy smluvní strany, které upravují důvěrnost informací projednávaných vládou, osobní soukromí nebo důvěrnost finančních záležitostí a účtů jednotlivých klientů finančních institucí.

7. Ustanovení této dohody se nevztahují na investice v odvětví kultury. “Odvětví kultury“ představuje fyzické osoby nebo podniky zabývající se kteroukoli z následujících činností:

(a) vydávání, distribuce nebo prodej knih, časopisů, periodik nebo novin v tištěné nebo strojově čitelné podobě, ale nezahrnuje pouhý tisk nebo sazbu výše zmíněného;

(b) výroba, distribuce, prodej nebo vystavování filmů nebo video nahrávek:

(c) výroba, distribuce, prodej nebo vystavování hudebních zvukových nebo video nahrávek;

(d) vydávání, distribuce, prodej nebo vystavování hudby v tištěné nebo strojově čitelné podobě; nebo

(e) rádiová spojení, ve kterých jsou přenosy zamýšleny pro přímý příjem širokou veřejností, a veškeré rozhlasové, televizní nebo kabelové vysílací podniky a veškeré satelitní programy a služby vysílacích sítí.

8. Jakékoli opatření, které smluvní strana přijala v souladu s rozhodnutím přijatým, prodlouženým nebo upraveným Světovou obchodní organizací podle článků IX:3 nebo IX:4 Dohody WTO, bude považováno za opatření v souladu s touto dohodou. Investor zamýšlející jednat podle článku X (Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou) této dohody nemůže tvrdit, že takové vyhovující opatření je porušením léto dohody.

ČLÁNEK X

Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou4

1. Jakýkoli spor mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se účinků opatření nebo řady opatření, které první smluvní strana přijala ohledně řízení, užívání, využívání nebo nakládání s investicí investora, a týkající se zejména, nikoli však výlučně, vyvlastnění podle článku VI (Vyvlastnění) této dohody nebo převodů finančních prostředků podle článku VII (Převody finančních prostředků) této dohody, bude mezi nimi pokud možno, přátelsky urovnán.

2. Pokud spor nebyl přátelsky vyřešen do šesti měsíců ode dne zahájení sporu, může jej investor předložit rozhodčímu řízení.

3. V takovém případě bude spor řešen buď v souladu s:

(a) Rozhodčími pravidly Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), přijatými rezolucí 31/98 Valného shromáždění Organizace spojených národů dne 15. prosince 1976;

(b) pravidly Úmluvy o řešeni sporů z investic mezi stály a občany druhých stálil, podepsané ve Washingtonu ze dne 18. března 1965 (dále jen „Úmluva ICSID“), jestliže je tato úmluva pro obě smluvní stran)' závazná; nebo

(c) Pravidly upravujícími dodatečnou možnost vedení řízení u Sekretariátu Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (dále jen „Dodatková pravidla ICSID“), za předpokladu, že buď smluvní strana, která je stranou sporu, nebo smluvní strana investora, ale nikoli obě, je stranou Úmluvy ICSID.

4. S ohledem na:

(a) finanční instituce smluvní strany; a

(b) investory smluvní strany a jejich investice ve finančních institucích na území druhé smluvní strany,

se tento článek použije pouze na žaloby, že druhá smluvní strana porušila závazky vyplývající z článku VI (Vyvlastnění), článku Vil (Převod finančních prostředků), nebo z odstavců 1 nebo 2 článku XV (Závěrečná ustanovení).

5.

(a) Investor může podle tohoto článku předložit nárok k rozhodčímu řízení, jestliže se investor a pokud se žaloba týká ztráty nebo škody na podílu v podniku, který je právnickou osobou, kterou tento investor vlastní nebo přímo či nepřímo kontroluje, tento podnik, vzdají svého práva zahájil nebo pokračovat před jakýmkoli správním tribunálem nebo soudem podle práva kterékoli smluvní strany, nebo podle jiného mechanismu řešení sporů, v jakémkoli řízení týkajícím se opatření smluvní strany, která je stranou sporu, které je údajným porušením podle odstavce 1 tohoto článku. s výjimkou řízení za účelem vydání předběžného opatřeni, určovacího řízení nebo jiného mimořádného prostředku nápravy nezahrnujícího placení škody před správním tribunálem nebo soudem podle práva smluvní strany, která je stranou sporu.

(b) Pokud je investice nepřímo vlastněná prostřednictvím investora třetího státu investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní sírany, investor smluvní strany nemůže zahájit nebo pokračovat v řízení podle tohoto článku, pokud investor třetího státu předkládá nebo předložil žalobu s ohledem na stejné opatření nebo řadu opatření podle jakékoli dohody mezi druhou smluvní stranou a třetím státem.

(c) Investor, který je stranou sporu, může předložit svoje nároky rozhodčímu soudu podle tohoto článku, pouze pokud:

(i) ode dne, kdy se investor poprvé dověděl nebo se měl dověděl o údajném porušení a ztrátě nebo škodě, kterou investice tímto porušením utrpěla, neuplynuly ne více než tři roky. nebo

(ii) tam, kde je nárok uplatňován jménem investice, neuplynuly ne více než tři roky ode dne, kdy se investice dověděla nebo se měla dovědět o údajném porušení a ztrátě nebo škodě, kterou investice tímto porušením utrpěla.

6. Rozhodčí soud ustanovený podle tohoto článku bude vázán výkladem této dohody, na kterém se dohodly obě smluvní strany.

7. Každá smluvní strana souhlasí s předložením žaloby rozhodčímu řízení v souladu s postupy stanovenými v této dohodě. Nedodržení kterékoli z podmínek upravených v odstavcích 2 a 5 takový souhlas ruší.

ČLÁNEK XI

Konzultace a výměna informací

1. Na základě požadavku kterékoli ze smluvních stran bude druhá smluvní strana neprodleně souhlasit s konzultacemi o výkladu nebo provádění této dohody. Na žádost některé ze smluvních stran budou vyměněny informace o vlivu, které mohou mít zákony, předpisy, rozhodnutí, správní praxe nebo postupy nebo politiky druhé smluvní strany, na investice, na něž se vztahuje lato dohoda.

2. Konzultace upravené tímto článkem zahrnují konzultace týkající se jakýchkoli kroků, které smluvní strana může považovat za nezbytné k zajištění slučitelnosti mezi touto dohodou a Smlouvou o založení Evropského společenství.

ČLÁNEK XII

Spory mezi smluvními stranami

1. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude, bude-li to možné, vyřešen přátelsky konzultacemi.

2. Pokud spor nemůže být vyřešen konzultacemi, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu k rozhodnutí.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý spor. Do dvou měsíců od obdrženi žádosti o rozhodčí řízení diplomatickou cestou, každá smluvní strana jmenuje jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové poté vyberou občana třetího státu, který po schválení oběma smluvními stranami bude jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců ode dne jmenování ostatních dvou členů rozhodčího soudu.

4. Pokud nezbytná jmenování nebyla provedena ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto článku, kterákoli ze smluvních stran může, pokud není dohodnuto jinak, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. .Ic-li předseda občanem některé smluvní strany nebo mu jiná okolnost brání ve výkonu lakové funkce, bude požádán o provedení nezbytných jmenování místopředseda. Pokud by byl místopředseda občanem některé smluvní strany nebo by mu ve výkonu takové funkce bránila jiná okolnost, bude vyzván k provedení nezbytných jmenování služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran.

5. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla. Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany. Pokud není dohodnuto jinak, rozhodnutí rozhodčího soudu bude vydáno do šesti měsíců od jmenování předsedy podle odstavce 3 nebo 4 tohoto článku.

6. Každá smluvní strana uhradí náklady svého člena rozhodčího soudu a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní zbývající náklady ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí určit, že větší část nákladů ponese jedna ze smluvních stran, a toto rozhodnutí bude závazné pro obě smluvní strany.

ČLÁNEK XIII

Ostatní mezinárodní dohody

Jestliže je některá otázka upravená současně ustanoveními této dohody a jakoukoli jinou mezinárodni dohodou, kterou jsou obě smluvní sírany vázány. s uplatněním odstavce 8 článku IX (Všeobecné výjimky), nic v této dohodě nebrání investorovi jedné smluvní strany, který vlastní investice na území druhé smluvní strany. aby využil nejvýhodnější režim.

ČLÁNEK XIV

Použitelnost

Tato dohoda se vztahuje na všechny investice uskutečněné investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany počínaje dnem 1. ledna 1955.

ČLÁNEK XV

Závěrečná ustanovení a vstup v platnost

1. Smluvní strana může odepřít výhody plynoucí z této dohody investorovi druhé smluvní strany, který je podnikem léto smluvní strany a investicím takového investora. pokud investoři třetího státu vlastní nebo ovládají tento podnik a odpírající smluvní strana přijme nebo bude vůči třetímu státu zachovávat opatření, která zakazují transakce s tímto podnikem nebo která by byla porušena nebo obcházena, pokud by byly výhody plynoucí z této dohody poskytnuly tomuto podniku nebo jeho investicím.

2. Na základě předchozího oznámení a konzultací podle této dohody může smluvní strana odepřít výhody plynoucí z této dohody investorovi druhé smluvní strany, který je podnikem této smluvní strany a investicím takových investorů, pokud investoři třetího státu vlastní nebo ovládají tento podnik a tento podnik nemá žádné podstatné obchodní aktivity na území smluvní strany, podle jejíhož práva byl založen.

3. Všechny odkazy v dohodě na opatření smluvní strany zahrnují opatření použitelná v souladu s právem Evropské unie na území této smluvní strany na základě jejího členství v Evropské unii. Odkaz na „vážné potíže s platební bilancí nebo jejich hrozbu“ zahrnuje vážné potíže s platební bilancí nebo jejich hrozbu v hospodářské nebo měnové unii. jejímž členem je smluvní strana.

4. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu nebo zóně volného obchodu.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že otázka souladu opatření smluvní strany s touto dohodou je záležitostí, která bude řešena výhradně podle mechanismu řešení sporu podle této dohody.

6. Všechny přílohy a poznámky tvoří nedílnou součást této dohody.

7. Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně splnění postupů požadovaných na jejím území pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost šedesátým dnem po pozdějším oznámení. Ke dni vstupu této dohody v platnost bude platnost Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic ze dne 15. listopadu 1990, s tím. že se nyní jedná o Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou, ukončena, stou výjimkou, že se její ustanovení nadále použijí na jakýkoli spor mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, který investor podle této dohody předložil rozhodčímu řízení před vstupem nové dohody v platnost. S výjimkou těchto sporu se nová dohoda použije zpětně, a to především postup uvedený v článku X (Řešení sporu mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou).

8. Tato dohoda zůstane v platnosti, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit její platnost. Ukončení platnosti léto dohody nabude účinnosti jeden rok poté, co druhá smluvní strana obdržela oznámení o ukončení platnosti. Pro investice uskutečněné před datem, kdy ukončení platnosti této dohody nabylo účinnosti, zůstanou ustanovení článků 1 až XIV léto dohod\ včetně v platnosti po dobu 15 let.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, náležitě zmocněni, podepsali tuto dohodu.

DÁNO ve dvojím vyhotovení v Praze dne 6. května 2009. v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechny texty jsou stejně platné.

ZA
ČESKOU REPUBLIKU
Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
ministr financí

ZA
KANADU
Stockwell Day, v.r.
ministr mezinárodního obchodu

Poznámky pod čarou

1 Pro větší jistotu, zacházení poskytované smluvní stranou podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku znamená, s ohledem na vládu samosprávného celku, zacházení, které lato vláda poskytuje, za podobných okolností, investorům a investicím investorů třetího státu nebo smluvní strany.

2 Příloha A (vysvětlení nepřímého vyvlastnění) se použije na tento článek.

3 Pro větší srozumitelnost smluvní strany potvrzují, že pokud jde o tuto dohodu, jakékoli výjimky se týkají investičních závazku v této dohodě.

4 Příloha B (Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou) se použije na řízení podle tohoto článku.


PŘÍLOHA A

Vysvětlení nepřímého vyvlastnění

Článek VI (Vyvlastnění) této dohody stanoví, že:

Investice nebo výnosy investorů kterékoli smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny jiným opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany, kromě případu provedených ve veřejném zájmu, na základě zákona, nediskriminačním způsobem proti vyplacení okamžité, dostatečné a efektivní náhrady....

Smluvní strany potvrzují své společné chápání, že:

(a) Koncepce “opatření majících podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění“ může být také označena jako “nepřímé vyvlastnění.“ Nepřímé vyvlastnění vyplývá z opatření nebo řady opatření smluvní strany, která mají účinek podobný přímému vyvlastnění bez formálního převodu vlastnického práva nebo přímého zabavení;

(b) Určení, zda opatření nebo řada opatření smluvní strany zakládá nepřímé vyvlastnění, vyžaduje zkoumání skutkového stavu každého jednotlivého případu, které bere v úvahu mezi jinými okolnostmi:

(i) ekonomický dopad opatření nebo řady opatření, ačkoli pouhá skutečnost, že opatření nebo řada opatření smluvní strany má nepříznivý účinek na ekonomickou hodnotu investice neznamená, že došlo k nepřímému vyvlastnění,

(ii) rozsah, ve kterém opatření nebo řada opatření zasahuje do zjevných, přiměřených, z povahy investice vyplývajících očekávání, a

(iii) charakter opatření nebo řady opatření; a

(c) Kromě výjimečných okolností, například jsou-li opatření nebo řady opatření tak přísná, že ve světle jejich účelu na ně nemůže být rozumně pohlíženo jako na opatření přijatá a použitá v dobré víře, nediskriminační opatření smluvní strany, která jsou navržena a používána k ochraně oprávněných zájmů veřejného blaha, jako je zdraví, bezpečnost a životní prostředí, nezakládají nepřímé vyvlastnění.

PŘÍLOHA B

Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou

I. Přístup veřejnosti k jednání a dokumentům:

1. Pokud smluvní strana po konzultacích s investorem, se kterým je ve sporu. rozhodne, že to je ve veřejném zájmu a o tomto rozhodnutí informuje rozhodčí soud. jednání vedená podle článku X (Řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou) budou veřejná. V tomto případě, v rozsahu nezbytném k zajištění ochrany důvěrných informací, povede rozhodčí soud část jednání na neveřejném zasedání. Rozhodčí soud se bude snažit zajistit, aby přístup veřejnosti na jednání nebyl příčinou nepřiměřených průtahů v řízení.

2. Po poradě se stranami sporu stanoví rozhodčí soud pravidla pro ochranu důvěrných informací a vhodná logistická opatření pro veřejné jednání.

3. Jakýkoli nález rozhodčího soudu podle této dohody bude veřejně přístupný s tím. že důvěrné informace budou z nálezu vymazány. Všechny ostatní dokumenty předložené rozhodčímu soudu nebo vydané rozhodčím soudem budou veřejně přístupné, pokud se strany sporu nedohodnou jinak, pod podmínkou, že z nich budou vymazány důvěrné informace.

4. Strana sporu může v souvislosti s rozhodčím řízením zpřístupnit neupravené dokumenty dalším osobám, pokud to považuje za nezbytné pro přípravu svého případu, musí však zajistit, aby tyto osoby chránily důvěrné informace obsažené v těchto dokumentech.

5. V průběhu řešení sporu podle této dohody mohou smluvní strany poskytnout úředníkům vlád svých samosprávných celků všechny příslušné neupravené dokumenty, musejí však zajistit, aby tyto osoby chránily důvěrné informace obsažené v těchto dokumentech.

6. V rozsahu, ve kterém rozhodnutí rozhodčího soudu označuje informaci za důvěrnou a právní úprava smluvní strany o přístupu k informacím požaduje veřejný přístup k této informaci, má právní úprava smluvní strany o přístupu k informacím přednost. Smluvní strana by se však měla snažit používat svoji právní úpravu o přístupu k informacím tak, aby chránila informace označené tribunálem jako důvěrné.

II. Podání stran, které nejsou stranami sporu

1. Na základě žádosti rozhodčího soudu nebo obou stran sporu může smluvní strana, která není stranou sporu, učinit písemná podání k rozhodčímu soudu, avšak pouze v otázce výkladu této dohody. Smluvní straně, která není stranou sporu, budou zpřístupněna všechna podání předložená rozhodčímu soudu za předpokladu, že lato strana učinila uvedené podání k rozhodčímu soudu. Smluvní strana, která není stranou sporu, bude nakládat s informacemi, které obdržela podle tohoto odstavce, jako kdyby byla smluvní stranou, která je stranou sporu.

2. Jakákoli strana, která není stranou sporu a která je osobou smluvní strany, a která si přeje předložit rozhodčímu soudu písemné podání („žadatel), požádá rozhodčí soud o souhlas s předložením tohoto podání, a to v souladu s použitelnými Pravidly upravenými v části III této přílohy. Žadatel připojí svoje podání k žádosti.

3. Žadatel doručí žádost o souhlas s předložením podání strany, která není stranou sporu, a podání všem stranám sporu a rozhodčímu soudu.

4. Rozhodčí soud určí vhodné datum, kdy se strany sporu budou moci vyjádřit k žádosti o souhlas s předložením podání stranou, která není stranou sporu.

5. Rozhodčí soud zváží při rozhodování, zda udělí straně, která není stranou sporu, souhlas s předložením podání, mimo jiné, rozsah, ve kterém:

(a) podání strany, která není stranou sporu, pomůže rozhodčímu soudu při rozhodování o skutkových nebo právních otázkách týkajících se rozhodčího řízení tím, že přináší hledisko, zvláštní poznatky nebo pohled zevnitř, který je zásadně odlišný od hlediska, zvláštních poznatku nebo pohledu zevnitř stran sporu a až dosud neznámých rozhodčímu soudu;

(b) podání strany, která není stranou sporu, se vyjadřuje k záležitosti v rámci sporu;

(c) má strana, která není stranou sporu, významný zájem na rozhodčím řízení; a

(d) je veřejný zájem na věci projednávané v rozhodčím řízení.

6. Rozhodčí soud zajistí, aby:

(a) jakékoli podání strany, která není stranou sporu, nenarušilo řízení; a

(b) žádná ze stran sporu nebyla tímto podáním příliš zatěžována nebo nespravedlivě poškozena.

7. Rozhodčí soud rozhodne, zda straně, která není stranou sporu, udělí souhlas s předložením podání. Pokud tento souhlas udělí, rozhodčí soud stanoví vhodné datum, ve kterém strany sporu mohou na toto podání písemně odpovědět. Do tohoto data se může smluvní strana, která není stranou sporu, v souladu s ustanovením odstavce I, vyjádřit k jakékoli otázce výkladu této dohody uvedené v podání strany, která není stranou sporu.

8. Rozhodčí soud, který udělí souhlas s podáním strany, která není stranou sporu, není povinen se během rozhodčího řízení vyjadřovat k podání, a strana, která není stranou sporu a která předkládá podání, není oprávněna předkládat další podání v rozhodčím řízení.

9. Přístup k jednání a dokumentům stranami, které nejsou stranami sporu, které podaly žádosti v souladu s těmito postupy, bude upraven ustanoveními podle části 1 této přílohy {Přístup veřejnosti k jednání a dokumentům).

III. Pravidla pro podání strany, která není stranou sporu:

1. Žádost strany, která není stranou sporu, o udělení souhlasu s předložením podání

(a) bude vyhotovena v písemné podobě, bude opatřena datem a podpisem osoby podávající žádost, a bude zahrnovat adresu a další kontaktní informace žadatele;

(b) bude mít nejvýše pět strojově napsaných stran;

(c) bude obsahovat popis žadatele zahrnující, je-li to relevantní, jeho členství a právní postavení (tj. zda jde o společnost, obchodní asociaci nebo jinou nevládní organizaci), jeho všeobecné cíle, povahu jeho činnosti a mateřskou organizaci (včetně organizace, která přímo nebo nepřímo ovládá žadatele);

(d) bude obsahovat informace, zda žadatel je nebo není, přímo či nepřímo, spojen s některou ze stran sporu;

(e) označí jakoukoli vládu, osobu nebo organizaci, která poskytla jakoukoli finanční nebo jinou pomoc při přípravě podání;

(f) přesně uvede, jaké povahy je zájem žadatele na rozhodčím řízení;

(g) uvede zvláštní otázky skutkového stavu nebo práva v rozhodčím řízení, ke kterým se žadatel vyjádřil v písemném podání;

(h) vysvětlí, s odkazem na okolnosti uvedené v odstavci 5 části II této přílohy (Podání stran, které nejsou stranami sporu), z jakého důvodu by měl rozhodčí soud přijmout podání; a

(i) bude vyhotovena v jazyce rozhodčího řízení.

2. Podání předložené stranou, která není stranou sporu, bude:

(a) opatřené datem a podepsané osobou předkládající podání;

(b) stručné a v žádném případě nebude delší než 20 strojově napsaných stran včelně jakýchkoli příloh;

(c) obsahovat přesné prohlášení na podporu stanoviska žadatele ve věci ; a

(d) se vyjadřovat pouze k záležitostem v rámci sporu.

Přesunout nahoru