Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci

Datum vyhlášení 10.09.2012
Uzavření smlouvy 27.11.2008
Platnost od 01.09.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

DEFINICE (Čl. 1)
OBLASTI SPOLUPRÁCE (Čl. 2 - Čl. 3)
VÝMĚNA INFORMACÍ (Čl. 5 - Čl. 10)
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Čl. 11 - Čl. 12)
ŘEŠENÍ SPORŮ (Čl. 15)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 16 - Čl. 18)

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2008 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 2 dne 1. září 2012.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ O POLICEJNÍ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Belgického království, dále jen „smluvní strany“,

vycházejíce ze snahy podporovat přátelské vztahy a spolupráci mezi státy obou smluvních stran a zvláště ze společné vůle posílit policejní spolupráci mezi nimi;

vycházejíce z přání posílit tuto policejní spolupráci v rámci mezinárodních závazků obou států v oblasti dodržování základních práv a svobod, zejména Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze 4. listopadu 1950 a Úmluvy Rady Evropy Č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z 28. ledna 1981;

vědomy si toho, žě mezinárodní organizovaný zločin představuje vážnou hrozbu pro společensko-ekonomický rozvoj států smluvních stran a že vývoj mezinárodního organizovaného zločinu ohrožuje práci jejich institucí;

vědomy si toho, že boj proti obchodu s lidmi, potlačování nezákonného přistěhovalectví a migrace, jakož i zneškodňování organizovaných sítí, které se této nezákonné činnosti účastní, jsou středem zájmu vlád a parlamentů států smluvních stran;

vycházejíce z Jednotné úmluvy o omamných látkách z 30. března 1961, ve znění Protokolu z 25. března 1972, z Úmluvy o psychotropních látkách z 21. února 1971 a z Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988;

vědomy si toho, že pouhá harmonizace příslušných legislativ obou států nepostačuje k dostatečně účinnému boji proti fenoménu nezákonné migrace;

vycházejíce z toho, že účinná mezinárodní policejní spolupráce v oblasti organizovaného zločinu a nezákonné migrace je nezbytná pro boj proti této nezákonné činnosti a její prevenci;

se dohodly takto:

DEFINICE

Článek 1

Ve smyslu této dohody se rozumí:

1. Mezinárodní obchod s lidmi,

jakékoliv úmyslné jednání s cílem:

a) usnadnit vstup na území státu jedné ze smluvních stran této dohody, tranzit, pobyt či vycestování z tohoto území, je-li za tím účelem použito donucení, zejména násilí nebo hrozeb, podvodu, zneužití úřední moci, či jiných forem nátlaku takovým způsobem, že dotyčná osoba nemá jinou skutečnou a přijatelnou možnost, než se podrobit tomuto nátlaku,

b) jakýmkoliv způsobem vykořisťovat osobu, která si je vědoma skutečnosti, že vstoupila, tranzituje či pobývá na území státu jedné ze smluvních stran, za podmínek uvedených pod písmenem a).

2. Sexuální zneužívání dětí,

trestné činy uvedené v článku 34 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte z 20. listopadu 1989, včetně výroby, prodeje, rozšiřování nebo jiných forem obchodu s pornografickým materiálem o dětech.

3. Technická pomoc,

pomoc poskytnutá v oblasti logistické podpory policejním orgánům a orgánům zabývajícím se migrací.

4. Nedovolený obchod s jaderným a radioaktivním materiálem,

trestné činy uvedené v článku 7 odst. 1 Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, podepsané ve Vídni a v New Yorku 3. března 1980.

5. Praní špinavých peněz,

trestné činy uvedené v článku 6 odst. 1 až 3 Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, podepsané ve Štrasburku 8. listopadu 1990.

6. Organizovaný zločin,

každý trestný čin, který je spáchán organizovanou zločineckou skupinou definovanou jako strukturované společenství více než dvou osob existující po určité časové období a jednající ve vzájemné dohodě s cílem spáchat trestné činy, za něž může být uložen trest odnětí svobody s maximální sazbou odnětí svobody alespoň čtyři roky nebo přísnější trest, přičemž tyto trestné činy představují cíl sám o sobě nebo jsou prostředkem k dosažení majetkových výhod, případně slouží k protiprávnímu ovlivňování fungování orgánů veřejné moci.

7. Osobní údaje,

jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby; za identifikovatelnou osobu se považuje osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě identifikačního čísla nebo jednoho či více specifických faktorů vlastních její fyzické, fyziologické, duševní, ekonomické, kulturní či společenské identitě.

8. Zpracování osobních údajů,

jakýkoli úkon či soubor úkonů prováděných za pomoci či bez pomoci automatizovaných postupů, jimiž se zpracovávají osobní údaje, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, úprava či pozměňování, vyhledávání, prohlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, porovnávání nebo propojování, jakož i blokování, vymazání či zničení.

9. Omamná látka,

každá látka, ať přírodního nebo syntetického původu, uvedená v Seznamu I či v Seznamu II Jednotné úmluvy o omamných látkách podepsané v New Yorku 30. března 1961.

10. Psychotropní látka,

každá látka, ať přírodního čí syntetického původu, nebo každý přírodní materiál, uvedené v Seznamu 1, II, lil nebo IV Úmluvy o psychotropních látkách podepsané ve Vídni 21. února 1971.

11. Prekursor,

jakákoli chemická látka nutná k výrobě některých omamných a psychotropních látek.

12. Nedovolený obchod s omamnými nebo psychotropními látkami a prekursory,

trestné činy uvedené v článku 3 odst. 1 Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988 a v ustanoveních doplňujících nebo nahrazujících tuto úmluvu.

13. Naléhavá žádost,

žádost je považována za naléhavou v případech, kdy by formální úřední postup prostřednictvím národních ústředen mohl bránit či ohrozit prevenci nebo pátrání.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Článek 2

/1/ Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel a podmínek stanovených v této dohodě v oblasti policejní spolupráce.

/2/ Smluvní strany budou přednostně spolupracovat při prevenci, odhalování, potírání a vyšetřování organizovaného zločinu a dalších závažných trestných Činů, zejména v následujících oblastech:

a) trestné činy proti životu, zdraví a svobodě osob,

b) nezákonné obchodování s omamnými, psychotropními látkami a prekursory a trestné činy s tím spojené,

c) nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,

d) nezákonná migrace,

e) kuplířství, obchodování s lidmi a sexuální zneužívání dětí,

f) vydírání,

g) krádež, nezákonná výroba, získávání, držení, dovoz, vývoz, průvoz zbraní, střeliva, výbušnin, radioaktivních a jaderných materiálů a dalších nebezpečných látek a odhalování nezákonných postupů v těchto oblastech,

h) padělání platebních prostředků, Šeků, cenných papírů a všech úředních dokladů a jejich používání,

i) trestná činnost zasahující ekonomické, finanční a bankovní systémy,

j) majetkové trestné činy, mimo jiné krádež, nezákonný obchod s uměleckými díly, historickými předměty,

k) krádež, nezákonné obchodování s motorovými vozidly a padělání a používání padělaných dokladů k vozidlům,

l) legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti,

m) korupce zahraničních veřejných činitelů při mezinárodních obchodních transakcích,

n) trestná činnost související s terorismem a jeho financováním,

o) trestné činy spojené s určitými projevy rasismu a xenofobií,

p) počítačová kriminalita.

Článek 3

Spolupráce mezi smluvními stranami se bude rovněž týkat:

a) pátrání po nezvěstných osobách a pomoci'při identifikaci neznámých osob a mrtvých těl,

b) pátrání po odcizených, zpronevěřených nebo ztracených věcech na území států smluvních stran,

c) realizace opatření prováděných na základě programů týkajících se ochrany svědka.

FORMY SPOLUPRÁCE

Článek 4

Smluvní strany budou spolupracovat v oblastech uvedených v Článcích 2 a 3 následujícími způsoby:

a) výměnou informací o oblastech, které spadají do pravomoci policejních orgánů a orgánů zabývajících se migrací,

b) výměnami materiálu,

c) technickou a vědeckou pomocí, znaleckými posudky a dodávkami speciálního technického materiálu,

d) výměnou zkušeností,

e) spoluprací v oblasti odborného vzdělávání,

f) pomocí poskytovanou policejními orgány při přípravě vyřizování žádostí o právní pomoc ve věcech trestních,

g) vzájemným informováním o právních předpisech vztahujících se k této dohodě.

Spolupráce bude probíhat podle dále uvedených ustanovení.

VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 5

/1/ Smluvní strany si budou poskytovat pomoc a zajistí úzkou a stálou spolupráci. Zejména si budou předávat veškeré relevantní a důležité informace.

/2/ Tato spolupráce se může uskutečňovat prostřednictvím ústředních orgánů nebo formou stálého kontaktu prostřednictvím určených styčných pracovníků.

Článek 6

/1/ Smluvní strany se zavazují, že si jejich policejní orgány budou poskytovat v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a v rámci své působnosti pomoc za účelem prevence a odhalování trestných činů, pokud vnitrostátní právní předpisy žádané smluvní strany nestanoví, že žádost musí být podána či vyřízena cestou soudních orgánů.

/2/ Každá smluvní strana může ze svého podnětu a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy sdělit smluvní straně informace, které pro ni mohou být důležité, s cílem pomoci při prevenci, odhalování, potírání a vyšetřování trestných činů nebo při prevenci ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Článek 7

Informace poskytnuté žádanou smluvní stranou podle článků 5 a 6 mohou být použity žádající smluvní stranou pro účely poskytnutí důkazů v trestním řízení pouze po podání žádosti o právní pomoc v souladu se zásadami a normami mezinárodního práva.

Článek 8

/1/ Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti musí být předávány mezi ústředními orgány, které jsou každou smluvní stranou pověřené mezinárodní policejní spoluprací a spoluprací v oblasti migrace.

/2/ Pokud nemůže být žádost podána včas výše uvedeným způsobem, může být výjimečně a pouze v naléhavém případě adresována příslušnými orgány žádající smluvní strany přímo příslušným orgánům žádané smluvní strany, a tyto mohou na ni přímo odpovědět. V těchto výjimečných případech musí žádající orgán informovat co nejdříve ústřední orgán žádané smluvní strany pověřený mezinárodní spoluprací o své přímé žádosti a zdůvodnit její naléhavost.

/3/ Smluvní strany si co nejdříve po vstupu této dohody v platnost vzájemně oznámí diplomatickou cestou ústřední orgány podle odstavce 1 a příslušné orgány podle odstavce 2 s uvedením jejich kontaktních adres, telefonních a faxových čísel a dalších komunikačních prostředků.

Článek 9

Každá smluvní strana musí zajistit úroveň ochrany, kterou přidělila informaci druhá smluvní strana. Úrovně ochrany jsou ty, které používá Interpol.

Článek 10

/1/ Smluvní strany mohou vyslat na určitou nebo neurčitou dobu styčné pracovníky, aby působili u druhé smluvní strany.

/2/ Vyslání styčných pracovníků podle odstavce 1 má podporovat a urychlovat spolupráci mezi smluvními stranami, zejména poskytováním pomoci:

a) formou výměny informací za účelem boje proti trestné činnosti,

b) při vyřizování žádostí o právní pomoc ve věcech trestních,

c) pro potřeby plnění úkolů orgánů pověřených kontrolou státních hranic a migrace,

d) pro potřeby plnění úkolů orgánů pověřených prevencí ohrožení veřejného pořádku.

/3/ Styční pracovníci mají pověření v oblasti poradní a v oblasti pomoci. Do jejich pravomoci nenaleží samostatný výkon policejních opatření. Poskytují informace a plní své poslání v rámci pokynů, které jim jsou vydávány vysílající smluvní stranou a smluvní stranou, ke které jsou vysláni. Pravidelně podávají zprávu národní ústředně, která je pověřena policejní spoluprací a spoluprací v oblasti migrace, smluvní strany, ke které byli vysláni.

/4/ Příslušní ministři smluvních stran se mohou dohodnout, že styční pracovníci jedné smluvní strany, kteří jsou vysláni do třetího státu, budou rovněž zastupovat zájmy druhé smluvní strany.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 11

/1/ Při provádění této dohody podléhá zpracování osobních údajů příslušným vnitrostátním právním předpisům každé smluvní strany.

/2/ Pokud jde o zpracování osobních údajů při provádění této dohody, smluvní strany se zavazují zajistit takovou ochranu osobních údajů, která odpovídá ustanovení Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních -dat z 28. ledna 1981 a Doporučení č. R (87) 15 ze 17. září 1987 Výboru ministrů Rady Evropy o úpravě používání osobních údajů v policejním sektoru.

/3/ Pokud jde o zpracování osobních údajů předaných při provádění této dohody, platí následující ustanovení:

a) Smluvní strana, která údaje obdrží, je může použít pouze pro účely stanovené v této dohodě a za podmínek stanovených smluvní stranou, kter,á je poskytuje.

b) Osobní údaje mohou být použity pouze justičními a policejními orgány a útvary, které zajišťují spolupráci podle této dohody; předávání údajů jiným subjektům, které sledují stejné cíle, je možné pouze po písemném souhlasu smluvní strany, která údaje poskytuje.

c) Smluvní strana, která údaje předává, je povinna dbát na jejich správnost a úplnost. Je také povinna dbát na to, aby tyto údaje nebyly uchovávány déle, než je nezbytné. Jestliže zjistí, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo takové, které neměly být předány, musí o tom neprodleně informovat smluvní stranu, která údaje obdržela; tato smluvní strana je povinna tyto údaje opravit nebo zničit.

d) Žádná smluvní strana se ve vztahu k osobě, která byla poškozena předáním nesprávných údajů, nemůže odvolávat na to, že jí předávající smluvní strana předala nesprávné údaje, a zbavit se tak odpovědnosti, kterou má vůči takovéto osobě v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Je-li smluvní strana, která údaje obdržela, povinna nahradit škodu z důvodu použití nesprávných předaných údajů, smluvní strana, která údaje předala, uhradí na žádost v plné výši částky vyplacené jako náhradu škody smluvní stranou, která údaje obdržela.

e) Předávání, přijetí a zničení údajů musí být evidováno.

f) Přístup k údajům se řídí vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, u které dotyčná osoba podá svou žádost. Sdělení těchto údajů takovéto osobě je možné pouze po písemném souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.

g) Smluvní strana, která údaje obdržela, informuje na žádost smluvní stranu, která údaje předala, o jejich použití a o výsledcích dosažených jejich pomoci.

/4/ Každá smluvní strana určí kontrolní orgán pověřený v souladu s vnitrostátními právními předpisy vykonávat na svém území nezávislou kontrolu zpracování osobních údajů, k nimž dochází podle této dohody, a ověřit, zda tato zpracování nepoškozují práva dotčené osoby. Tyto kontrolní orgány jsou také kompetentní analyzovat potíže s prováděním nebo výkladem této dohody, týkající se zpracování osobních údajů.

Článek 12

Ustanovení této dohody se rovněž použijí, jestliže jsou osobní údaje předány prostřednictvím styčného pracovníka podle Článku 10.

ODMÍTNUTÍ POMOCI

Článek 13

/1/ Každá ze smluvních stran odmítne pomoc, jestliže se jedná o politické nebo vojenské trestné činy nebo jestliže je tato pomoc v rozporu s jejími platnými vnitrostátními právními předpisy.

/2/ Každá ze smluvních stran může odmítnout pomoc nebo ji podmiňovat, jestliže se jedná o trestné činy související s politickými nebo vojenskými trestnými činy nebo jestliže poskytnutí pomoci by mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiné důležité zájmy státu.

SPOLEČNÝ POSTUP

Článek 14

/1/ Příslušní ministři smluvních stran mohou vytvořit stálé nebo příležitostné pracovní skupiny pověřené přezkoumáním společných problému týkajících se odhalování, potírání a prevence v oblastech trestné činnosti uvedených v článku 2 a oblastí spolupráce uvedených v článku 3 a případným vypracováním návrhů za účelem eventuálního zdokonalování praktických a technických aspektů spolupráce mezi smluvními stranami.

/2/ Výdaje vzniklé při provádění této dohody hradí smluvní strana poskytující pomoc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

/3/ Podrobnosti provádění a podmínky spolupráce budou upraveny ujednáními mezi příslušnými ministry smluvních stran.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek 15

Všechny případné spory, které vzniknou při výkladu či provádění této dohody, budou řešeny vzájemnými konzultacemi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Smluvní strany budou tuto dohodu provádět v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 17

/1/ Smluvní strany si písemně diplomatickou cestou vzájemně sdělí, že byly splněny nezbytné zákonné podmínky pro vstup této dohody v platnost.

/2/ Tato dohoda vstupuje v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu obdržení poslední z těchto nót.

/3/ Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může vypovědět písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po datu jejího doručení druhé smluvní straně.

Článek 18

Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách této dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, za tímto účelem náležitě zplnomocnění, připojili svůj podpis pod tuto dohodu.

Dáno v Bruselu dne 27. listopadu 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, francouzském a vlámském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra

Za vládu Belgického království
Patrick Dewael v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru