Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 10.09.2012
Uzavření smlouvy 19.11.2009
Platnost od 01.08.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 2009 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. srpna 2012.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ ALBÁNSKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a Rada ministrů Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo fyzickými a právnickými osobami pod jurisdikcí svých států, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti,

dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států.

2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody, smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejich států, které zahrnují utajované informace.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

Utajovanou informací informace, bez ohledu na svoji formu, která vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena, v souladu s vnitrostátními právními předpisy některého ze států smluvních stran

Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s jejímž prováděním může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která poskytne utajovanou informaci.

Přijímající stranou smluvní strana včetně fyzických a právnických osob pod jurisdikcí jejího státu, která přijme utajovanou informaci.

Třetí stranou stát včetně fyzických a právnických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Příslušnými bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a aplikaci této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

v Albánské republice:

Drejtoria e Sígurimit të ínformacionit të Klasifikuar (National Security Authority)

2. Příslušné bezpečnostní úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

V České republiceV Albánské republiceEkvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉTEPËR SEKRETTOP SECRET
TAJNÉSEKRETSECRET
DŮVĚRNÉKONFIDENCIALCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉI KUFIZUARRESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy jejího státu;

b) informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace nebude poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým jí byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní, stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladně oznamují všechny změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti nebo fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo plnění utajované smlouvy jsou držiteli příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.

2. Příslušné bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit, že jsou vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zašle příslušnému bezpečnostnímu úřadu státu smluvní strany, pod jehož jurisdikcí bude utajovaná smlouva plněna.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu poskytující strany diplomatickou cestou, nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Přijímající strana písemně potvrdí přijetí utajované informace stupně utajení DŮVĚRNÉ / KONFIDENCIAL / CONFIDENTIAL a vyššího stupně.

3. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými příslušnými bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / TEPËR SEKRET / TOP SECRET lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / TEPËR SEKRET / TOP SECRET nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

5. V případě krizové situace, která znemožňuje ochranu a navrácení utajované informace vytvořené nebo poskytnuté v souladu s touto smlouvou, musí být utajovaná informace neprodleně zničena. Příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany o zničení utajované informace v co nejkratší lhůtě.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení dotčeného příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se příslušné bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím příslušných bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána na základě předchozí součinnosti příslušných bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy; v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka příslušného bezpečnostního úřadu.

4. Příslušné bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné úřady přijímající strany incident bezodkladně vyšetří. Příslušné úřady poskytující strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

5. Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Praze dne 19. listopadu 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, albánském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Radu ministrů Albánské republiky
Zotin Shyqyri Dekavelli v. r.
ředitel Ředitelství pro ochranu utajovaných informací

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Přesunout nahoru