Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 75/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013

Částka 40/2012
Platnost od 09.08.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. srpna 2013.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky (dále jen „smluvní strany“),

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,

odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávám, podepsané v Praze dne 13. září 1990,

vyjadřujíce uspokojení s úrovní a výsledky vzdělávací a jazykové spolupráce od roku 1989,

přejíce si propagovat český jazyk a kulturu a francouzský jazyk a kulturu ve svém školním a vysokoškolském prostředí, napomáhat mobilitě studentů a učitelů a sbližovat své vzdělávací soustavy v rámci Evropské unie,

se následně dohodly takto:

I. SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti jazykového vzdělávání a za účelem podpory mnohojazyčnosti a zlepšování výuky jazyků v rámci svých vzdělávacích soustav budou smluvní strany přihlížet k současným doporučením v oblasti jazykové politiky formulovaným Radou Evropy a Evropskou komisí.

Článek 1

Gymnázia s česko-francouzskými dvojjazyčnými třídami v České republice

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice budou podporovat česko-francouzské dvojjazyčné třídy s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce (francouzský jazyk a literatura, matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) až do úrovně dvojjazyčné maturity, a to na následujících gymnáziích: Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, Slovanské gymnázium v Olomouci a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře.

2. Smluvní strany budou přispívat ke zlepšování a rozvoji rozšířené výuky francouzského jazyka a dvojjazyčného vzdělávání. S tímto cílem smluvní strany podepsaly Ujednání o činnosti dvojjazyčných tříd na gymnáziích v České republice na školní rok 2011/2012, které bude moci být znovu uzavřeno pro rok 2012/2013 na základě písemného souhlasu smluvních stran.

3. Smluvní strany vezmou v úvahu specifický charakter těchto tříd a pedagogických potřeb nutných pro jejich další rozvoj.

4. Kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice poskytne gymnáziím uvedeným v odstavci 1 finanční pomoc za účelem realizace jejich pedagogických projektů a uhrazení členského poplatku za certifikaci LabelFrancEducation. Výši této finanční podpory stanovuje každoročně kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice.

5. Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky, prostřednictvím kulturního oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice, uzavře na základě stanoviska ředitelů gymnázií s česko-francouzskými dvojjazyčnými třídami pracovní smlouvy s francouzskými vyučujícími („CRSP“) působícími v česko-francouzských dvojjazyčných třídách.

6. Příslušné orgány státu české smluvní strany zajistí francouzským učitelům gymnázií s česko-francouzskými dvojjazyčnými třídami uvedenými v odstavci 1 plat, který odpovídá učiteli stejného vzdělávacího stupně podle vnitrostátních právních předpisů České republiky.

7. Česká smluvní strana usnadní podmínky pobytu v České republice francouzským učitelům v česko-francouzských dvojjazyčných třídách („lektorům“), se kterými uzavřou gymnázia s česko-francouzskými dvojjazyčnými třídami pracovní smlouvy, ve shodě s Ujednáním uvedeným v odstavci 2. Francouzští učitelé budou mít vyučovací povinnost a budou přispívat k pedagogickému vzdělávání českých, francouzsky hovořících učitelů působících v těchto třídách.

8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice budou podporovat počáteční a další vzdělávání učitelů na gymnáziích s česko-francouzskými dvojjazyčnými třídami a dále pedagogický dohled u výuky předmětů, které jsou na českých gymnáziích vyučovány ve francouzštině, a to formou studijních pobytů v České republice a ve Francouzské republice.

9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude doklad o úspěšném vykonání zkoušky z francouzského jazyka v České republice, jež byla součástí maturitní zkoušky ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské dvojjazyčné třídě s výukou v}'braných předmětů ve francouzském jazyce, uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

10. Studenti, kteří úspěšně vykonají dvojjazyčnou maturitní zkoušku, obdrží od francouzského ministra národního školství osvědčení, které je dokladem o:

- úrovni vzdělání, které odpovídá ve francouzském vzdělávacím systému úrovni dosahované v závěrečném ročníku mezinárodní sekce na gymnáziích,

- vzdělání se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty,

- znalosti francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

11. Smluvní strany budou usilovat o zlepšení uznávání vysvědčení o dvojjazyčné maturitní zkoušce vydaných v České republice, které jsou dokladem o maturitní zkoušce ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské dvojjazyčné třídě s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce, s cílem usnadnit přístup na vysoké školy ve Francouzské republice.

Článek 2

České třídy ve francouzských lyceích ve Francouzské republice

1. Carnotovo lyceum v Dijonu a Lyceum Alphonse Daudeta v Nimes přijmou každý rok ke studiu studenty českých škol, kteří budou vybráni na základě výběrového řízení.

2. Výběr uchazečů provedou společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ředitelé obou lyceí, zástupci územních samospráv, které jsou partnery tohoto programu, a zástupci kulturního oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice. Počet míst bude určen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturním oddělením Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice. Po jejich odsouhlasení příslušnými francouzskými územními samosprávami, bude sdělen ředitelům francouzských lyceí.

3. Smluvní strany se zavazují zajistit výuku českého jazyka pro české a francouzské žáky Lycea Alphonse Daudeta vNimes a výuku českého jazyka pro české žáky Carnotova lycea v Dijonu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky navrhne na pozici lektorů uchazeče, kteří budou zajišťovat tuto výuku na každém z uvedených lyceí.

4. Carnotovo lyceum v Dijonu a Lyceum Alphonse Daudeta vNimes se zavazují, že zorganizují pro české studenty písemnou zkoušku z češtiny jako volitelného předmětu v rámci francouzské maturitní zkoušky.

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky z obou lyceí uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republik}' vydá českým studentům, kteří úspěšně vykonají francouzskou maturitní zkoušku (včetně písemné zkoušky z českého jazyka) na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nímes, doklad o rovnocennosti s ukončeným středoškolským vzděláním v České republice.

7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke specifické situaci českých absolventů Carnotova lycea v Dijonu a Lycea Alphonse Daudeta v Nímes.

Článek 3

Další vzdělávání učitelů v České republice

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice budou nadále podporovat další vzdělávání učitelů, kteří vyučují francouzštinu či ve francouzštině učí nejazykový předmět.

2. Kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a Francouzský institut v Praze nabídnou každoročně v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jím určenými organizacemi semináře dalšího vzdělávání pro učitele základních a středních škol. Semináře povedou kvalifikovaní čeští a francouzští pedagogové.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučí ředitelům škol, aby povolili učitelům účastnit se těchto seminářů v jejich pracovní době.

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky navrhuje zorganizovat každoročně na gymnáziích s dvojjazyčnými česko-francouzskými třídami studijní návštěvu nebo stáž dalšího vzdělávání v rozsahu nejvýše deseti (10) dnů pro dva (2) francouzské učitele. Přednostně budou tyto stáže určeny pro učitele z Carnotova lycea v Dijonu a z lycea Alphonse Daudeta v Nimes.

Článek 4

Další vzdělávání učitelů ve Francii

1. Kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice nabídne každoročně českým učitelům francouzštiny na základních a středních školách stipendia k jazykovým a/nebo pedagogickým studijním pobytům ve Francii. Tato stipendia budou pokrývat náklady na kursovné, ubytování a na stravu.

2. Kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice oznámí do 1. března počet stipendií navržených v daném kalendářním roce.

3. Výběr z navržených uchazečů o tyto pobyty dalšího vzdělávání bude provádět komise složená z představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, zástupců Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a podle potřeby také ze zástupců Sdružení učitelů francouzštiny v České republice (SUF).

II. SPOLUPRÁCE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

Článek 5

Spolupráce mezi vysokými školami

1. Za účelem podpory mobility studentů budou příslušné orgány obou smluvních stran nabízet studijní stipendia, jež budou určena studentům všech oborů magisterského nebo doktorského studijního programu. Výše stipendia bude určována platnými právními předpisy přijímacího státu a obě smluvní strany se budou o ní vzájemně informovat.

2. Osobám přijímaným dle odstavce 1 tohoto článku přijímající smluvní strana poskytne studium za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

Článek 6

Katedry francouzského jazyka v České republice

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice budou podporovat výuku francouzského jazyka na vysokých školách v České republice.

2. Smluvní strany uznávají význam občanského sdružení GALLICA, sdružujícího vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury, a zavazují se, že dle potřeb jej budou zapojovat do úvah o tématech týkajících se rozvoje francouzštiny v České republice.

Článek 7

Výuka českého jazyka ve Francii

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice budou podporovat výuku českého jazyka na některých vysokých školách ve Francii při důsledném zachování autonomie těchto škol.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabídne každoročně francouzským studentům vysokých škol, kteří si přejí studovat český jazyk na letních školách slovanských studií pořádaných českými vysokými školami, čtyřicet (40) stipendií v rozsahu 3-4 týdnů. Tato stipendia pokryjí náklady na kursovné, ubytování a na stravu.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice předpokládají, že vyučující a lektoři českého jazyka plní vedle své vyučovací povinnosti také úlohu propagátorů kultury na školách nebo v regionech, ve kterých působí.

III. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 8

1. Všem osobám, které získají stipendium na základě tohoto Ujednání, vysílající smluvní strana uhradí výdaje na mezinárodní dopravu do země přijetí a zpět.

2. Osobám, které získají stipendium dle článku 4 tohoto Ujednám, přijímající smluvní strana uhradí další případné výdaje na dopravu po svém území v souladu se schváleným programem pobytu a dle platných právních předpisů svého státu.

Článek 9

Přijímající smluvní strana se bude v souladu se svými platnými právními předpisy snažit zajistit bezplatné ubytování a případně vyplácení stravného a kapesného expertům vysílaným do státu přijímací smluvní strany na žádost obou smluvních stran a dle platných právních předpisů svého státu.

Článek 10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice se dohodly, že uspořádají schůzku svých expertů s cílem připravit znění všeobecné dohody o dvoustranné spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2013-2015.

Článek 11

Toto Ujednání nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí v oblasti vzdělávání, na kterých se smluvní strany předem dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 12

Nedílnou součástí tohoto Ujednání je Příloha.

Článek 13

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. srpna 2013.


Dáno v Praze dne 10. 7. 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Michal Zaorálek v, r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky
Pierre Lévy v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v České republice


PŘÍLOHA

STIPENDIA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabídne každý rok v rámci svých rozpočtových možností nejvýše 135 stipendijních měsíců pro absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Studijní pobyt bude trvat nejméně dva (2) měsíce a nejvíce deset (10) měsíců. Výběrovou komisi budou tvořit akademičtí pracovníci z francouzských vysokých škol a zástupci Velvyslanectví České republiky ve Francouzské republice.

Kulturní oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice bude každoročně informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o počtu stipendií, které bude moci přidělit:

a) učitelům francouzštiny na základních a středních školách,

b) studentům a absolventům doktorského studijního programu, případně také mladým odborným pracovníkům, kteří mají zájem o badatelskou stáž ve Francii,

c) studentům magisterského studijního programu, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na vysokých školách ve Francii, a dále studentům doktorského studijního programu pod dvojím vedením.

Za účelem výběru vysokoškolských stipendistů se každoročně sejdou komise, ve kterých budou zasedat zástupci kulturního oddělení Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a podle potřeb také akademičtí pracovníci z českých vysokých škol.

Přesunout nahoru