Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)

Datum vyhlášení 09.08.2012
Uzavření smlouvy 27.01.2012
Platnost od 09.08.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2012 byla v Praze podepsána Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS).

S Hostitelskou dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Hostitelská dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 19 dne 9. srpna 2012.

České znění Hostitelské dohody se vyhlašuje současně.


HOSTITELSKÁ POHODA TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ, PODPORY, VÝSAD A IMUNIT MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A AGENTUROU PRO EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM (GNSS)

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY jakožto hostitelského státu (dále též jen „vláda“ nebo „smluvní strana“),

zastoupená ministrem dopravy,

a

AGENTURA PRO EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM (GNSS) (dále též jen „Agentura“ nebo „smluvní strana“), zastoupená výkonným ředitelem, společně dále jen „smluvní strany“,

S OHLEDEM na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 683/2008, a na všechny jeho budoucí změny nebo nahrazení (dále jen „nařízení o Agentuře pro evropský GNSS“),

S OHLEDEM na rozhodnutí 2010/803/EU ze dne 10. prosince 2010 přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států o umístění sídla Agentury pro evropský GNSS,

S OHLEDEM na prohlášení Evropské komise týkající se rozhodnutí konference zástupců vlád členských států o umístění sídla úřadu Agentury pro evropský GNSS,

VZHLEDEM K TOMU, že článek 1 rozhodnutí 2010/803/EU uvádí, že sídlo Agentury bude v Praze v České republice,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropská komise ve svém prohlášení požaduje vznik formální dohody mezi Agenturou pro evropský GNSS a budoucí hostitelskou zemí, která bude

zahrnovat podmínky, na jejichž základě budou Agentura a její zaměstnanci fungovat, a která bude zároveň nezbytným předpokladem pro provedení rozhodnutí přestěhovat Agenturu,

VZHLEDEM K TOMU, že nařízení o Agentuře pro evropský GNSS uvádí, že se na Agenturu vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství1) (dále jen „Protokol“),

MAJÍCE V ÚMYSLU upřesnění prostředků pro efektivní spolupráci a podpora vlády, které jsou nezbytné pro úspěšné a účinné fungování Agentury a realizací jejích úkolů,

PŘEJÍCE SI uzavřít dohodu, kterou se bude řídit právní status Agentury v České republice, prostory Agentury, výsady a imunity, výjimky, výhody a další podpora poskytnutá vládou Agentuře, jejímu výkonnému řediteli, zaměstnancům Agentury a jednotlivým rodinným příslušníkům tvořícím součást jejich domácnosti k usnadnění výkonu funkcí a za účelem fyzické ochrany Agentury,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět dohody

Tato hostitelská dohoda stanoví podmínky, za nichž vláda poskytne prostory a další podporu Agentuře, přízná výsady, imunity a další výhody Agentuře, jejímu výkonnému řediteli, zaměstnancům Agentury, jakož i jednotlivým rodinným příslušníkům tvořícím součást jejich domácnosti, jak je stanoveno níže.

Článek 2

Definice

(1) Pro účely této hostitelské dohody a jakéhokoli předpisu nebo činnosti k ní se vztahujícím se výrazy „zaměstnanec Agentury“ a „zaměstnanci Agentury“ vztahují na jakoukoli osobu, která spadá pod definici čl. 18 odst. 3 nařízení o Agentuře pro evropský GNSS.

(2) Pro účely této hostitelské dohody a jakéhokoli předpisu nebo činnosti k ní se vztahujícím znamená výraz „rodinní příslušníci tvořící součást domácnosti“:

(a) manžela/manželku;

(b) stálého partnera v jiném než manželském vztahu podle podmínek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII nařízení Rady č. 259/682) (služební řád);

(c) každé vyživované dítě dle definice v čl. 2 odst. 2 přílohy VII služebního řádu;

(d) jakoukoli osobu, kterou má výkonný ředitel nebo zaměstnanec Agentury ze zákona povinnost vyživovat a jejíž vyživování je spojeno se značnými výdaji, na základě podmínek uvedených v Čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu.

Rozumí se, že tyto osoby žijí ve společné domácnosti na území České republiky a jsou registrovány u Ministerstva zahraničních věcí.

Článek 3

Právní status

(1) Podle nařízení o Agentuře pro evropský GNSS je Agentura orgánem Evropské unie. Podle českého práva má plnou právní subjektivitu.

(2) Aniž je dotčen výše uvedený odstavec (1), Agentura bude považována za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES3), čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2008/118/ES4), či 22 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES5) a čl. 15 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES6)

Článek 4

Výsady a imunity Agentury

(1) Vláda bude aplikovat Protokol ve vztahu k fungování Agentury za účelem splnění úkolů, které jsou Agentuře na základě jednotlivých právních dokumentů oficiálně svěřeny, v souladu s podmínkami uvedenými v této hostitelské dohodě.

(2) Pro účely aplikace této hostitelské dohody:

(a) budou odkazy na Evropskou unii v Protokolu chápány jako odkazy na Agenturu;

(b) budou odkazy na úředníky a ostatní zaměstnance Evropské unie v Protokolu chápány jako odkazy na zaměstnance Agentury.

(3) Na otázky týkající se výsad a imunit, které nejsou zahrnuty v této hostitelské dohodě, se bude vztahovat Protokol a Dohoda ze dne 30. června 2004 mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími, kterou se Protokol provádí.

Článek 5

Prostory Agentury

(1) Vláda poskytne na základě této hostitelské dohody Agentuře celou budovu, pokud to Agentura bude požadovat, a to včetně příslušných užitkových a parkovacích prostor situovaných dle katastru nemovitostí v ulici Janovského 438/2, Praha 7, Česká republika (dále jen „prostory“).

(2) Agentura bude mít výhradní právo na užívání těchto prostor. Tyto prostory budou Agentuře dány k dispozicí k datu a za podmínek, které budou sjednány v nájemní smlouvě, která bude uzavřena samostatně a bude odrážet a splňovat potřeby Agentury, a to především její bezpečnostní požadavky.

(3) V případě mimořádné situace, znemožňující vnější přístup do prostor, pomohou odpovědné české orgány zajistit zaměstnancům Agentury a jiným osobám, které se v rámci plnění svých povinností účastní zasedání Agentury, volný přístup do prostor, pokud to dovolí bezpečnostní situace.

(4) Vláda zajistí, že poplatek za pronájem prostor nepřekročí symbolickou částku jedno euro za rok po dobu prvních pěti let od data uvedeného v nájemní smlouvě.

(5) Po uplynutí pětiletého období uvedeného v předchozím odstavci bude vláda trvale zajišťovat, aby poplatek placený Agenturou za pronájem jednoho čtverečního metru prostor nepřekročil 25 % místního komerčního nájemného za metr čtvereční stanoveného dle nájemní smlouvy.

Článek 6

Použití vlajek na budově Agentury, znak

(1) Agentura je oprávněna vyvěsit na prostorách vlajku EU a vlajku se znakem Agentury, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

(2) Agentura je oprávněna vyvěsit znak a připevnit tabuli se svým úředním názvem a znakem na vnějších a vnitřních stěnách prostor.

(3) Agentura je oprávněna v souladu s platnými právními a dalšími předpisy České republiky umístit na své služební automobily svůj znak.

Článek 7

Nedotknutelnost a bezpečnost Agentury

(1) Prostory, archivy Agentury, její úřední korespondence a jakékoli dokumenty, které se k ní vztahují nebo které má Agentura v drženi a které jsou určeny pro její úřední použití, jsou nedotknutelné.

(2) Pro potřeby úřední komunikace a korespondence je Agentura oprávněna používat jakékoli kódování a šifrování. Bude také umožněno odesílání a přijímání její úřední komunikace a korespondence.

(3) Vláda bude Agentuře nápomocna při přenosu utajovaných informací a poskytne Agentuře podpora, pokud jde o uskladnění a předávání utajovaných informací a kódovacího vybavení pro nouzové a mimořádné situace.

(4) Agentura odpovídá za bezpečnost a udržování pořádku v prostorách. Pří dodržování nedotknutelností dle odstavce (1) a při zachování povinností Agentury udržovat pořádek a bezpečnost v prostorách příjme vláda všechny odpovídající kroky ktomu, aby zajistila ochranu prostor Agentury. Na základě požadavku výkonného ředitele Agentury poskytne vláda nezbytnou podporu pro zachování pořádku v rámci těchto prostor.

(5) Za účelem splnění svých povinností podle výše uvedeného odstavce (4) přijme Agentura jakákoli přiměřená opatření. Agentura může v tomto ohledu zejména přijmout vnitřní pravidla, odmítnout vstup do prostor nebo rozhodnout o vykázání z těchto prostor jakýchkoli osob, které budou považovány za nežádoucí.

(6) Smluvní strany budou úzce spolupracovat s cílem předejít nebo minimalizovat možná vnější bezpečnostní rizika nebo mimořádné události.

(7) Vláda bude ve vztahu k prostorám průběžně provádět vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzu rizik, a to na roční bázi, a navíc, bude-li to vyžádáno na základě indikace bezpečnostních hrozeb. Vláda bude s Agenturou sdílet výsledky těchto hodnocení.

(8) Za účelem usnadnění včasné výměny informací o možných bezpečnostních hrozbách pro Agentura smluvní strany definují a zřídí obousměrné komunikační kanály. Pro případ bezpečnostních incidentů vytvoří, uvedou do chodu a budou aktualizovat postup, jímž bude Agentura mocí žádat o pomoc.

(9) Vláda poskytne Agentuře informace týkající se systému bezpečnostního varování a opatření, navržených za účelem ochrany zaměstnanců Agentury a jiných osob vstupujících do prostor, při reagování na možné hrozby včetně teroristického útoku, a bude zvyšovat povědomí o stupni bdělosti, kterou je nutné prokázat pro zajištění bezpečností zaměstnanců a ostatních osob.

(10) Bez ohledu na výše uvedené bude vláda dále efektivně podporovat Agenturu i v ostatních oblastech bezpečnosti. Tam, kde to bude vhodné, mohou Agentura a příslušné české orgány vytvářet za tímto účelem koordinační opatření.

Článek 8

Imunita Agentury vůči pravomocí soudů a exekučním opatřením

(1) Agentura bude požívat imunitu vůči trestní, občanskoprávní a správní jurisdikcí a exekučním opatřením, a to s výjimkou konkrétních případů, kdy se výslovně této imunity vzdá.

(2) Agentura nebude požívat imunitu ve vztahu k občanskoprávním žalobám třetí strany na náhradu škody způsobené motorovým vozidlem, které patří Agentuře, nebo je provozováno jejím jménem, nebo ve vztahu k dopravním přestupkům týkajícím se takového vozidla.

(3) Majetek a aktiva Agentury nebudou v České republice podléhat jakékoli formě prohledání, zabavení, konfiskace a vyvlastnění. Bez povolení Soudního dvora Evropské unie nebudou předmětem výkonu jakéhokoli správního nebo soudního rozhodnutí.

Článek 9

Daňové a celní zacházení s Agenturou

(1) Agentura, její aktiva a další majetek budou osvobozeny od všech daní, poplatků a/nebo ostatních fiskálních cel v souladu s níže uvedenými podmínkami.

(2) Podle ustanovení Dohody mezi vládou a Evropskou komisí, kterou se provádí Protokol, poskytnou orgány České republiky Agentuře osvobození od DPH, ostatních poplatků a daní na zboží a služby, které si Agentura pořídí pro úřední potřebu, s následujícími omezeními:

(a) V případě místních nákupů bude osvobození od daní na zboží a dodávky zboží nebo služeb poskytnuto v případě, že hodnota takového zboží nebo služeb dosáhne v rámci jednoho daňového dokladu nejméně 4 000 KČ včetně daně. Orgány České republiky budou výše uvedené osvobození od DPH a/nebo dalších nepřímých daní realizovat prostřednictvím vrácení DPH nebo ostatních nepřímých daní naúčtovaných Agentuře. Agentura může o takové vrácení daní žádat na měsíční bází.

(b) V případě DPH na nákupy zboží nebo služeb v rámci EU poskytnou orgány České republiky Agentuře přímé osvobození v souladu s článkem 151 směrnice 2006/112/ES7). Pro realizaci tohoto osvobození poskytne Agentura svým dodavatelům osvědčení o osvobození podle přílohy II prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/20118), které se vláda zavazuje kontrasignovat a vrátit zpět Agentuře během dvou pracovních dnů.

(c) V případě dodávek zboží v rámci EU, na které se vztahuje spotřební daň, poskytnou orgány České republiky Agentuře osvobození v souladu s článkem 12 směrnice 2008/118/ES9) . Pro realizaci tohoto osvobození poskytne Agentura oprávněnému provozovateli daňového skladu osvědčení o osvobození podle přílohy II prováděcího nařízení Rady (EU) 6. 282/2011, které se vláda zavazuje kontrasignovat a vrátit zpět Agentuře během dvou pracovních dnů,

(3) Agentura bude osvobozena od všech druhů cla a/nebo poplatků s rovnocenným účinkem a všech souvisejících daní, zákazů a/nebo omezení, ať už ekonomické Čí finanční povahy, na dovoz a vývoz zboží určeného pro úřední potřebu.

(4) Vláda poskytne Agentuře k datu vstupu této hostitelské dohody v platnost manuál postupů pro uplatňování osvobození a zajištění vrácení prostředků v souladu s tímto článkem.

Článek 10

Volné zacházení s finančními prostředky Agentury a platbami

(1) Pro plnění svých úkolů může Agentura disponovat finančními prostředky, mít půjčky nebo držet zahraniční měnu jakéhokoli druhu a spravovat účty v jakékoli měně. Agentura také může volně převádět a přijímat své finanční prostředky nebo zahraniční měnu a směňovat jí vlastněnou zahraniční měnu za jakoukoli jinou měnu.

(2) Platby prováděné mezi Agenturou a vládou se budou uskutečňovat v eurech nebo českých korunách.

Článek 11

Systém sociálního zabezpečení a pojištění Agentury obecně

(1) Aniž je dotčen Článek 112 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, Agentura bude osvobozena od povinných odvodů do národního čí oblastního systému sociálního zabezpečení, včetně, ale nikoli výhradně, kompenzačních fondů, fondů pojištění pro případ nezaměstnaností, úrazového pojištění a jiných fondů.

(2) Agentura bude rovněž osvobozena od povinného pojištění požadovaného dle českého práva, vyjma povinného pojištění motorových vozidel. Agentura bude také osvobozena od závazků a odvodů nebo pokut, které se dle českého pracovního práva vztahují na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Článek 12

Vstup a pobyt

(1) Vláda podnikne všechna nezbytná opatření k usnadnění vstupu, pobytu a opuštění území České republiky, pokud jde o výkonného ředitele, zaměstnance Agentury a rodinné příslušníky tvořící součást jejích domácnosti, a to bez ohledu na státní příslušnost,

(2) Vláda bude rovněž uplatňovat opatření uvedená v odstavci (1) také na kteroukoli další osobu, která se v rámci výkonu svých pracovních povinností zúčastní zasedání pří realizaci úkolů Agentury,

(3) V případě potřeby budou víza pro osoby uvedené v odstavcích (1) a (2) udělována bezodkladně a bez poplatku.

(4) Osoby uvedené v odstavcích (1) a (2) nebudou podléhat žádným imigračním omezením a formalitám, obsaženým v příslušných českých předpisech, které se týkají hlášení pobytu cizinců, vlastního pobytu a pracovních povolení.

(5) Agentura notifikuje Ministerstvu zahraničních věcí následující skutečnosti:

(a) jmenování svého výkonného ředitele a zaměstnanců Agentury, s označením funkce nebo jejich pracovního zařazení, a termín ukončení jejich zaměstnání v Agentuře;

(b) příjezd a zahájení pobytu a konečný odjezd z České republiky výkonného ředitele, zaměstnanců Agentury i jednotlivých rodinných příslušníků tvořících součást jejích domácnosti, skutečnost, že se nějaká osoba stala nebo naopak přestala být takovým rodinným příslušníkem, přičemž u každého bude uvedeno datum narození, státní příslušnost a místo bydliště v České republice.

Ministerstvo zahraničních věcí poskytne výkonnému řediteli a každému zaměstnanci Agentury i jejich rodinným příslušníkům tvořícím součást jejích domácnosti zvláštní osobní průkaz totožností. Průkaz totožnosti bude sloužit jako povolení k pobytu a potvrzení o výsadách a imunitách přiznaných jeho držiteli na základě této hostitelské dohody. Průkaz totožnosti bude používán pro účely identifikace na vyžádání českých orgánů.

(6) V souvislosti s tímto článkem si vláda nicméně vyhrazuje právo podniknout jakékoli nezbytné kroky v zájmu národní bezpečností.

Článek 13

Výsady a imunity poskytované výkonnému řediteli a zaměstnancům Agentury

(1) Výkonný ředitel a osoba, která je pověřená jeho zastupováním, pokud je místo ředitele neobsazené, požívá bez ohledu na státní příslušnost výsad, imunit, osvobození a výhod nezbytných k výkonu všech povinností a úloh spojených s jeho/její pracovní pozicí bez překážek. Bude s ním/ní zacházeno jako s diplomatickým zástupcem ve srovnatelném postavem, a to podle pravidel mezinárodního práva.

(2) Rodinní příslušníci tvořící součást domácností výkonného ředitele či osoby pověřené jeho zastupováním a nevykonávající žádnou výdělečnou činnost požívají stejných výsad, imunit, osvobození a výhod.

(3) Výkonný ředitel, zaměstnanci Agentury i jejich rodinní příslušníci tvořící součást jejich domácností požívají bez ohledu na svou státní příslušnost následujících výsad, imunit, osvobození a výhod:

(a) Imunity vůči uvěznění a zadržení a imunity vůči pravomoci soudů ve vztahu k ústním a písemným projevům nebo ostatním jednáním čí opomenutím v rámci výkonu jejích úředních povinností pro Agenturu, a to i v době, kdy již nejsou aktivními zaměstnanci Agentury;

(b) V souladu s článkem 12 odst. 2 Protokolu poskytnou orgány České republiky osvobození od vnitrostátních daní osobám uvedeným v článku 2 nařízení Rady č. 260/6810), které jsou plátci daně EU ze mzdy, platu a služebních požitků vyplácených Unií při použití služebního řádu ve vztahu k těmto mzdám, platům a služebním požitkům. V případě, že zaměstnanci Agentury nebo jejich rodinní příslušníci tvořící součást jejich domácnosti získají jakýkoli jiný příjem než mzdu, plat a služební požitky vyplácené EU, který vznikne a bude zdanitelný v České republice, osvobození od vnitrostátních daní se na takto získaný zvláštní příjem nepoužije;

(c) Osvobození od povinných odvodů do systému sociálního zabezpečení České republiky, a to za předpokladu, že se na dotyčnou osobu vztahují příslušná opatření služebního řádu. V příslušných případech bude výkonnému řediteli, zaměstnancům Agentury a jejich rodinným příslušníkům tvořícím součást domácnosti umožněna dobrovolná účast v systému sociálního zabezpečení České republiky, kde se jim bude dostávat stejného zacházení jako občanům České republiky,

(4) Výsady, imunity, osvobození a výhody poskytnuté v tomto článku nebudou uplatňovány:

(a) ve vztahu k dopravním přestupkům a ve vztahu ke škodám způsobeným motorovým vozidlem, které náleží těmto osobám, nebo které je jimi řízeno;

(b) ve vztahu k Činům, které jsou předmětem trestní nebo civilní jurisdikce a kterých se tyto osoby dopustily mimo rámec výkonu svých pracovních povinností.

(5) V případě místních nákupů budou mít zaměstnanci Agentury nárok navrácení DPH v případě, že hodnota zboží a služeb zaplacená jednomu dodavateli během jednoho dne dosahuje hodnoty nejméně 4 000 Kč (včetně daně) v rámci jednoho vystaveného daňového dokladu. Toto vrácení daně se nevztahuje na nákupy pohonných hmot, telekomunikačních služeb, likvidaci odpadu a veřejné služby (jako např. elektrickou energií, vodu, plyn a topné oleje atd.). Zaplacená DPH bude vrácena do výše 100 000 Kč zajeden kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně při nákupu motorového vozidla. Výše částek a osvobození uvedená v tomto odstavci se mohou změnit dle příslušných českých právních předpisů.

(6) Výkonný ředitel í zaměstnanci Agentury budou mít každé tři roky právo na pořízení jednoho motorového vozidla pro osobní potřebu na domácnost bez DPH a/nebo cla. V tomto ohledu se použijí příslušná ustanovení článku 9. Toto platí pouze v případě, že po dobu 24 měsíců od registrace nebude motorové vozidlo pronajato, zapůjčeno, dáno do zástavy, odcizeno, zničeno nebo vyřazeno. ¥ opačném případě musí být vrácena daň zpět finančnímu úřadu. Výše částky, která bude požadována k vrácení, bude odpovídat poměrné části daně připadající na zbývající Část období 24 měsíců od registrace.

(7) Výkonný ředitel, zaměstnanci Agentury i jejich rodinní příslušníci tvořící součást jejích domácností budou mít právo bez omezení a zákazů bezcelně dovézt ze země svého posledního pobytu nebo ze země, jejímiž jsou občany, nábytek, osobní věci, včetně motorových vozidel pro osobní potřebu, a to po dobu jednoho roku od data započetí jejich individuálního pobytu v České republice.

(8) Výkonný ředitel, zaměstnanci Agentury i jejich rodinní příslušníci tvořící součást jejich domácnosti budou mít právo bez omezení a zákazů bezcelně vyvézt svůj nábytek, osobní věci, včetně motorových vozidel pro osobní potřebu, a to po dobu jednoho roku od data ukončení jejich funkce v Agentuře v České republice.

(9) Pokud není uvedeno jinak v této hostitelské dohodě nebo v Protokolu, výsady a imunity, osvobození a výhody stanovené v této hostitelské dohodě nebudou poskytovány občanům České republiky.

Článek 14

Předcházení zneužití

(1) Smluvní strany budou průběžně spolupracovat s cílem usnadnit náležitý výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a předpisů týkajících se veřejné bezpečnosti a zdraví, licencí, ochrany životního prostředí a inspekce práce a předcházet jakémukoli zneužití ve vztahu k výsadám, osvobozením, imunitám a výhodám poskytnutým na základě Protokolu nebo této hostitelské dohody.

(2) Výsady a imunity poskytnuté Agentuře na základě Protokolu nebo této hostitelské dohody nebudou využívány zaměstnanci Agentury pro jejich osobní prospěch. Tyto výsady a imunity budou za všech okolností poskytnuty pouze k zajištění nerušeného fungování Agentury a úplné nezávislosti osob, kterým jsou přiznány.

(3) Výkonný ředitel Agentury zbaví imunity zaměstnance Agentury ve všech případech, kde by tato imunita bránila výkonu spravedlnosti, a to za předpokladu, že to může být učiněno, aniž by byly poškozeny zájmy Agentury.

(4) Správní rada agentury bude kompetentní zbavit imunity výkonného ředitele Agentury v případech uvedených v odstavci (3) výše.

Článek 15

Odpovědnost

Vláda nenese mezinárodní, občanskoprávní ani správní odpovědnost za aktivity Agentury na území České republiky nebo za konání, nebo opomenutí Agentury, jejího výkonného ředitele, zaměstnanců a jejích rodinných příslušníků tvořících součást jejich domácností.

Článek 16

Styčná kancelář

Vláda zřídí a bude provozovat po dobu jednoho roku styčnou kancelář pro Agenturu počínaje dnem vstupu této hostitelské dohody v platnost. Styčná kancelář bude poskytovat podporu Agentuře a jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům tvořícím součást jejich domácnosti v záležitostech týkajících se jejich přestěhování a usazování se v Praze. Po uplynutí této doby, bude-li tak dohodnuto, může být tato styčná kancelář transformována na kontaktní místo provozované Ministerstvem dopravy.

Článek 17

Použitelné právo

Tato hostitelská dohoda se bude řídit a vykládat podle mezinárodního práva, doplněného v příslušných případech vnitrostátním právem České republiky a právem EU.

Článek 18

Řešení sporá

V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor vyplývající z výkladu nebo provádění této hostitelské dohody, má být spor vyřešen smírně prostřednictvím přímých jednání. Každý takový spor, který nebude takto vyřešen, může být kteroukoli smluvní stranou postoupen soudům podle příslušné jurisdikce, které zahrnují i Soudní dvůr Evropské unie.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato hostitelská dohoda vstoupí v platnost třicet dnů poté, kdy si smluvní strany navzájem notifikují, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní procedury nezbytné ke vstupu této hostitelské dohody v platnost.

Článek 20

Změny

Tato hostitelská dohoda může být změněna vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana bezodkladně notifikuje druhé smluvní straně, že byly dokončeny její vnitřní procedury nezbytné ke vstupu změn v platnost. Změny vstoupí y platnost třicet dní po poslední takové notifikaci.

Článek 21

Doba platnosti

(1) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zůstává tato hostitelská dohoda v platnosti do doby zrušení Agentury.

(2) Každá ze smluvních stran ji také může kdykoli ukončit na základě podání písemné výpovědi s roční výpovědní lhůtou.


Dáno v Praze dne 27. ledna 2012, ve čtyřech původních vyhotoveních, dvou v českém jazyce a dvou v anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Pavel Dobeš v. r.
ministr dopravy

Za Agenturu pro evropský GNSS
Carlo des Dorides v. r.
výkonný ředitel

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst, C 83,30.3,2010, s. 266 Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie.

2) Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterýmže zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise, Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1-7, ve znění Úř. věst. L 329,25.11.1981, s. 31.

3) Úř. vest, L 347, 11.12.2006, s. 1, směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384,29.12.2006, s. 92).

4) Úř. věst. L9, 14.1.2009, s. 12-30, směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení smilnice 92/12/EHS.

5) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadáváni zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění směrnice 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

6) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice 2006/97/ES.

7) Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1-118, směrnice Rady 2006/Í12/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

8) Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 17-19, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

9) Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12-30, směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/I2/EHS.

10) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8-10, nařízeni Rady (EHS, Euratom, ESUO) C. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství.

Přesunout nahoru