Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 09.08.2012
Uzavření smlouvy 12.10.2011
Platnost od 01.08.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2011 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. srpna 2012.

Podle článku 15 odst. 5 se dnem vstupu této Smlouvy v platnost ukončila platnost Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky, podepsané v Tallinnu dne 29. července 2003, vyhlášené pod č. 4/2004 Sb. m. s.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ESTONSKOU REPUBLIKOU O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Estonská republika, dále jen „smluvní strany“, přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti, dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo právnických a fyzických osob pod jejich jurisdikcí.

2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody, smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran nebo fyzických a právnických osob pod jejich jurisdikcí, které zahrnují utajované informace.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí:

a) Utajovanou informací informace, bez ohledu na svoji formu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena.

b) Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s jejímž plněním může k přístupu k utajované informaci dojít.

c) Poskytující stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která vytvořila a poskytuje utajovanou informaci.

d) Přijímající stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci.

e) Třetí stranou stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

f) Národním bezpečnostním úřadem státní orgán odpovědný za provádění této Smlouvy a dozor nad ním.

g) Příslušným úřadem národní bezpečnostní úřad nebo jiný státní orgán, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy odpovědný za provádění této Smlouvy.

h) Osvědčením fyzické osoby rozhodnutí příslušného úřadu o tom, že fyzická osoba je v souladu s vnitrostátními právními předpisy způsobilá k přístupu k utajované informaci.

i) Osvědčením podnikatele rozhodnutí příslušného úřadu o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba je schopna poskytnout utajované informaci náležitou úroveň ochrany v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady smluvních stran jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Estonské republice:

Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond Kaitseministeerium

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje.

3. Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o jakýchkoliv změnách jejich národních bezpečnostních úřadů uvedených v odstavci 1.

4. Národní bezpečnostní úřady se budou informovat o dalších příslušných úřadech odpovědných za provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

V České republiceV Estonské republice
PŘÍSNĚ TAJNÉTÄIESTI SALAJANE
TAJNÉSALAJANE
DŮVĚRNÉKONFIDENT SIAALNE
VYHRAZENÉPIIRATUD

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím, poskytnutým podle této Smlouvy, lze umožnit pouze osobám řádně oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající strany k přístupu k utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení, které přístup k těmto utajovaným informacím potřebují v rámci své oficiální funkce a k výkonu určitého úkolu.

ČLÁNEK 6

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace, která má být předána, je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o všech dodatečných podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení předané utajované informace.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci alespoň stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen;

d) zajistí, že utajovaná informace nebude poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany;

e) použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým jí byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní, stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech a jejich významných doplňcích, upravujících ochranu utajovaných informací, a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Příslušné úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznamují změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání písemně potvrdí, že navrhovaní kontrahenti jsou držiteli platného osvědčení podnikatele, nebo že bylo zahájeno příslušné řízení, nebo že fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo plnění utajovaných smluv jsou způsobilé k přístupu k utajované informaci.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu na území druhé smluvní strany s cílem zajistit, že jsou vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují ustanovení, která určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení utajovaných informací, které mají být předány nebo vytvořeny. Kopie těchto ustanovení se zašle národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva plněna.

4. Závazky kontrahenta k ochraně utajovaných informací budou obsahovat alespoň následující:

a) zpřístupnění utajovaných informací výhradně osobám, oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy k přístupu k utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení, které přístup k těmto utajovaným informacím potřebují v rámci své oficiální funkce a k výkonu určitého úkolu;

b) přenos utajovaných informací prostředky v souladu s touto Smlouvou;

c) procedury pro sdělování jakýchkoliv změn majících vliv na utajované informace;

d) použití utajovaných informací týkajících se utajované smlouvy pouze pro účely vztahující se k předmětu utajované smlouvy;

e) přesné dodržování ustanovení této Smlouvy týkajících se nakládání s utajovanými informacemi;

f) závazek informovat národní bezpečnostní úřad kontrahenta o bezpečnostním incidentu vztahujícím se k utajované smlouvě;

g) povinnost předat utajovanou informaci vztahující se k utajované smlouvě třetí straně pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou, nebo způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou. Přijetí utajované informace bude písemně potvrzeno.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

3. Pokud je to nezbytné, mohou si policejní a zpravodajské služby smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyměňovat operativní a zpravodajské informace přímo mezi sebou.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÉ INFORMACE

1. Reprodukce a překlady utajovaných informací musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původním utajovaným informacím. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení TAJNÉ / SALAJANE a vyššího lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / TÄIESTI SALAJANE nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

5. V případě krizové situace, která znemožňuje ochranu a navrácení utajované informace, musí být utajovaná informace neprodleně zničena. Přijímající strana informuje národní bezpečnostní úřad poskytující strany o takovém zničení utajované informace v co nejkratší lhůtě.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného úřadu hostitelské smluvní strany, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím příslušných úřadů alespoň deset dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána na základě předchozí součinnosti příslušných úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy; v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu.

4. Příslušné úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na dalších podrobnostech opakované návštěvy se příslušné úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Příslušný úřad přijímající strany bezodkladně písemně informuje národní bezpečnostní úřad poskytující strany o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné úřady přijímající strany incident bezodkladně vyšetří. Příslušné úřady poskytující strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě přijímající strana písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

5. Dnem vstupu této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky, podepsané v Tallinnu dne 29. července 2003.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Bruselu dne 12. října 2011ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, estonském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Estonskou republiku
Märt Kraft v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

AGREEMENT¨BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Přesunout nahoru