Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 72/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

Datum vyhlášení 09.08.2012
Uzavření smlouvy 14.05.2009
Platnost od 01.07.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2009 byla v Praze podepsána Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku XV odst. 1 dne 1. července 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


BEZPEČNOSTNÍ SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ŘECKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ VYMĚNĚNÝCH UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK I

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

Utajovanou informací se rozumí informace, materiál nebo dokument, které, bez ohledu na svojí formu, vyžadují podle vnitrostátních právních předpisů některého ze států smluvních stran ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a které byly takto označeny.

Utajovanou smlouvou se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informací druhé smluvní straně.

Přijímající stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.

Třetí stranou se rozumí stát včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK II

STUPNĚ UTAJENÍ A DOPLŇUJÍCÍ OZNAČENÍ

1. Utajovaná informace poskytnutá podle této Smlouvy se označí stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

2. Rovnocennost národních stupňů utajení je následující:

v České republicev Řecké republiceekvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟTOP SECRET
TAJNÉΑΠΟΡΡΗΤΟSECRET
DŮVĚRNÉΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣRESTRICTED

ČLÁNEK III

PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Příslušné bezpečnostní úřady smluvních stran odpovědné za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

National Security Authority (NSA):
Národní bezpečnostní úřad

v Řecké republice:

National Security Authority (NSA):
Hellenic National Defence General Staff
Joint Intelligence Division
Security and Counterintelligence Branch

Designated Security Authority (DSA):
Hellenic Ministry of National Defence
General Directorate of Defence Armaments and Investments

2. Příslušné bezpečnostní úřady si poskytnou oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK IV

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznají příslušná osvědčení fyzických osob. Článek II odstavec 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK V

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání s ní;

c) informuje přijímající stranu o následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytne utajované informaci rovnocennou úroveň ochrany, jako jim zajišťuje poskytující strana;

b) zajistí, že stupeň utajení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany změněn.

ČLÁNEK VI

VYZRAZENÍ A ZNEUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana všemi zákonnými prostředky zajistí, že poskytnutá utajovaná informace nebude vyzrazena nebo využita v rozporu s účelem a omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK VII

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Smluvní strany si utajovanou informaci předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu poskytující strany diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK VIII

PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Překlady nebo reprodukce utajované informace lze vyhotovit v souladu s následujícími zásadami:

a) překlady a reprodukce musí být označeny a musí jim být poskytnuta stejná úroveň ochrany jako původní utajované informaci;

b) vyhotovení překladů a počet požadovaných reprodukcí je omezen účelem, za kterým je vyhotovování požadováno;

c) překlady musí být opatřeny vhodnou poznámkou, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany;

d) překlady a reprodukce utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ / TOP SECRET lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

2. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ / TOP SECRET nesmí být přijímající stranou zničena bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK IX

NÁVŠTĚVY

1. Pokud není příslušnými bezpečnostními úřady dohodnuto jinak, návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu povolení příslušného bezpečnostního úřadu.

2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá příslušnému bezpečnostního úřadu zpravidla alespoň 20 dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) podrobnosti osvědčení fyzické osoby návštěvníka;

d) specifikace subjektu, který bude navštíven;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) datum a délku návštěvy.

3. V naléhavých případech lze žádost o povolení návštěvy předložit alespoň 5 pracovních dnů před jejím zahájením nebo ve lhůtě, na které se dohodnou příslušné bezpečnostní úřady.

4. Jakákoliv utajovaná informace, ke které je návštěvníkovi umožněn přístup, se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK X

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznají příslušná osvědčení podnikatelů. Článek II odstavec 2 se použije obdobně.

2. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní inspekce u subjektu druhé smluvní strany s cílem zajistit, že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých aspektů a částí utajovaných smluv.

4. Kopie bezpečnostních pokynů utajované smlouvy se zasílá příslušnému bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, na jejímž území bude utajovaná smlouva prováděna za účelem umožnění výkonu státního dozoru.

ČLÁNEK XI

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných úrovní bezpečnosti se příslušné bezpečnostní úřady na požádání informují o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich ochraně. Příslušné bezpečnostní úřady mohou za tímto účelem provádět vzájemné návštěvy.

2. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

3. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

4. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladné oznámí všechny změny týkající se vzájemně uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK XII

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. Příslušné úřady přijímající strany (ve spolupráci s příslušnými úřady poskytující strany, je-li to vyžadováno) okamžitě zahájí vyšetřování incidentu v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany bezodkladně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany o okolnostech incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK XIII

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen přímým jednáním mezi smluvními stranami.

ČLÁNEK XIV

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK XV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními postupy států smluvních stran a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně zaslaným diplomatickou cestou. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo oznámení vydáno.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle ustanovení této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Dáno v Praze dne 14. května 2009 ve dvou původních vyhotoveních každé v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Řecké republiky
Konstantinos Petroulas v. r.
Národní bezpečnostní úřad

SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON THE MUTUAL PROTECTION OF EXCHANGED CLASSIFIED INFORMATION

Přesunout nahoru