Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 20.01.2012
Uzavření smlouvy 19.01.2009
Platnost od 08.10.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. ledna 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 8. října 2011.

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Singapurskou republikou platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Singapur o leteckých službách mezi a za jejich územími, podepsaná v Singapuru dne 7. září 1971 a vyhlášená pod č. 55/1973 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Singapurské republiky,

dále uváděné jako „smluvní strany“;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz “Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud takové přílohy a změny vstoupily v platnost pro státy obou smluvních stran;

(b) výraz “letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Singapurské republiky Ministr dopravy a Úřad pro civilní letectví Singapuru nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

(c) výraz “určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 této dohody;

(d) výrazy “území“, “letecká dopravní služba“, “mezinárodní letecká dopravní služba“, “letecký podnik“ a “přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výraz “kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená rozsah služeb poskytovaný na základě dohody, obvykle stanovený počtem letů (frekvencí) nebo sedadel nebo tun zboží nabízeným na trhu (mezi dvěma místy nebo mezi dvěma státy) nebo na lince v daném denním, týdenním, sezónním či ročním období;

(f) výraz “tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek) a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;

(g) výraz “Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 18 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu;

(h) výraz “členský stát Evropského společenství“ znamená stát, který je smluvní stranou Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 2

(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky (dále jen „dohodnuté služby“) na linkách stanovených v příslušné části Přílohy (dále jen „stanovené linky“).

(2) Podle ustanovení této dohody určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany požívají při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) právo létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) právo přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

(c) právo nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu první smluvní strany;

(d) právo nakládat a vykládat na územích třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze; a

(e) práva jinak stanovená v této dohodě.

(3) Kromě práv uvedených výše může každý určený letecký podnik při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách, při jakémkoli nebo všech letech, podle svého uvážení:

(a) provozovat lety v jednom nebo obou směrech;

(b) kombinovat různá čísla letů během nasazení jednoho letadla;

(c) nalétávat na linkách mezilehlá místa a místa za, jakož i místa na území států smluvních stran v jakékoli kombinaci a jakémkoli pořadí;

(d) vynechat přistání v jakémkoli místě nebo místech včetně míst na území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;

(e) přeložit přepravu z jakéhokoli ze svých letadel na jakákoli jiná svá letadla v jakémkoli místě na linkách; a

(f) nalétávat místa před jakýmkoli místem na území svého státu s nebo beze změny letadla nebo čísla letu a vyhlašovat a propagovat takové služby pro veřejnost jako přímé lety bez směrového nebo zeměpisného omezení a bez ztráty jakéhokoli přepravního práva jinak povoleného podle této dohody.

(4) Letecké podniky každé smluvní strany, které nejsou určené podle článku 3 této dohody, mohou také užívat práva stanovená v odstavci (2) (a) a (b) tohoto článku.

(5) V tomto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení se provádí písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavce (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že:

(a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou -

(i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o založení Evropského společenství a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství;

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropského společenství odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad;

(iii) má tento letecký podnik hlavní sídlo podnikání na území členského státu Evropského společenství, který mu udělil platnou provozní licenci; a

(iv) je tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví a skutečně kontrolován členským státem (členskými státy) Evropského společenství nebo státními příslušníky členského státu (členských států) Evropského společenství nebo jiným státem (státy) uvedeným v Příloze nebo státními příslušníky tohoto jiného státu (států);

(b) v případě leteckého podniku určeného Singapurskou republikou -

(i) má tento letecký podnik platnou provozní licenci a osvědčení leteckého dopravce vydané Singapurskou republikou a skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována Singapurskou republikou; a

(ii) má tento letecký podnik hlavní sídlo podnikání na území Singapurské republiky.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že letecký podnik jedná v souladu s příslušnými ustanoveními této dohody.

Článek 4

(Odvolání a pozastavení provozního oprávnění)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany má právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže:

(a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou -

(i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o založení Evropského společenství nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropského společenství odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad; nebo

(iii) nemá tento letecký podnik hlavní sídlo podnikání na území členského státu Evropského společenství, který mu udělil platnou provozní licenci; nebo

(iv) není tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví a skutečně kontrolován členským státem (členskými státy) Evropského společenství nebo státními příslušníky členského státu (členských států) Evropského společenství nebo jiným státem (státy) uvedeným v Příloze nebo státními příslušníky tohoto jiného státu (států); nebo

(v) lze prokázat, že vykonáváním přepravních práv na základě této dohody na lince, která zahrnuje místo v jiném členském státě Evropského společenství, včetně provozování dopravní služby, která je uváděna na trh jako přímá dopravní služba nebo jinak představuje přímou dopravní službu, by letecký podnik ve skutečnosti obcházel omezení přepravních práv uložená dohodou mezi Singapurskou republikou a tímto jiným členským státem Evropského společenství; nebo

(vi) je letecký dopravce držitelem osvědčení leteckého dopravce vydaného členským státem Evropského společenství a mezi Singapurskou republikou a uvedeným členským státem Evropského společenství není uzavřena žádná dvoustranná dohoda o leteckých službách a lze prokázat, že nezbytná přepravní práva pro výkon zamýšleného provozu nejsou k dispozici určenému leteckému podniku (podnikům) Singapurské republiky na základě vzájemnosti;

(b) v případě leteckého podniku určeného Singapurskou republikou -

(i) nemá tento letecký podnik platnou provozní licenci nebo osvědčení leteckého dopravce vydané Singapurskou republikou nebo skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována Singapurskou republikou; nebo

(ii) nemá tento letecký podnik hlavní sídlo podnikání na území Singapurské republiky;

(c) letecký podnik neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo

(d) letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud není nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených zákonů a předpisů, práva uvedená v odstavci (1) tohoto článku se uplatní pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud není leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

(Uplatňování zákonů, předpisů a postupů)

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být určenými leteckými podniky druhé smluvní strany dodržovány zákony, předpisy a postupy platné na území státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel.

(2) Zákony, předpisy a postupy platné na území státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, cestovních dokladů, cel, měnových, karanténních, zdravotních a veterinárních nebo hygienických opatření, se vztahují na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nedává žádná smluvní strana přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

(Ochrana letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy, tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Bez omezení obecné platnosti svých práv a povinností podle mezinárodního práva, jednají smluvní strany zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce, podepsané v Montrealu 1. března 1991 a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro státy obou smluvních stran.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany jednají ve svých vzájemných vztazích v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči státům smluvních stran; smluvní strany vyžadují, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo podnikání nebo stálé sídlo na území států smluvních stran nebo v případě České republiky provozovatelé letadel zřízení na jejím území podle Smlouvy o založení Evropského společenství a mající platné provozní licence v souladu s právem Evropského společenství a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že je požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali pro vstup, výstup a pobyt na území státu druhé smluvní strany ustanovení o ochraně letectví v souladu se zákony a předpisy platnými v tomto státě včetně práva Evropského společenství v případě České republiky.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu se účinně uplatňují odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana s porozuměním posoudí jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti je důvodem k uplatnění článku 4 této dohody. Vyžaduje-li to vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím lhůty (1) měsíce. Jakékoli opatření učiněné v souladu s tímto odstavcem se zruší jakmile druhá smluvní strana splní ustanovení tohoto článku.

Článek 7

(Bezpečnost letectví)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy, vydané nebo potvrzené za platné v souladu s pravidly a postupy státu jedné smluvní strany, včetně práva Evropského společenství v případě České republiky, a dosud mající platnost, jsou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že požadavky, za kterých byly tyto osvědčení a průkazy vydané nebo potvrzené za platné, alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

(3) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v jakékoli oblasti vztahující se na letecká zařízení, posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(4) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně neudržuje a nevykonává bezpečnostní normy v jakékoli oblasti alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná ktomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, je důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

(5) Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na dopravních službách na nebo z území státu jiné smluvní strany může být, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(6) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo

(b) k vážným obavám, že nejsou účinně udržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

má smluvní strana provádějící inspekci, pro účely článku 33 Úmluvy, právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

(7) V případě, že přístup k provedení inspekce letadla na stojánce, provozovaného letecKym podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, má druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (6) tohoto článku a učinit závěry v něm uvedené.

(8) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

(9) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavců (4) nebo (8) tohoto článku se zruší jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

(10) V případě, že Česká republika určí letecký podnik, jehož regulatorní kontrola je vykonávána a udržována jiným členským státem Evropského společenství, práva druhé smluvní strany daná tímto článkem se použijí stejným způsobem na přijetí, vykonávání a udržování bezpečnostních norem tímto jiným členským státem Evropského společenství a na provozní oprávnění tohoto leteckého podniku.

Článek 8

(Celní ustanovení, cla a daně)

(1) Každá smluvní strana osvobozuje určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu v závislosti na právních předpisech každé smluvní strany) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý reklamní materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se vztahují na položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany;

(c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb;

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto položky používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení se vztahují i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany vstoupí v ujednání s jinými leteckými podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany. Takové zápůjčky a přenechání budou oznámeny leteckým podnikem příslušným celním úřadům.

Článek 9

(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nemohou být vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, letových provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

(3) Každá smluvní strana podporuje konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků by měly být předány leteckým podnikům v přiměřené lhůtě, aby měly možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana dále podporuje výměnu vhodných informací o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky.

Článek 10

(Tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, jsou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu jsou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 11

(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy platnými na území státu první smluvní strany má určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba může svobodně zakoupit tyto dopravní služby v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně běžně vykupované bankami na daném území.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran mají právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod se uskuteční bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu. V případě, že převládající tržní devizový kurz neexistuje, se přepočet a převod uskuteční bez omezení podle úředního přepočítacího kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod je proveden bez prodlení a nepodléhá jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami jsou upraveny zvláštní dohodou, použije se tato zvláštní dohoda.

Článek 12

(Tarify)

(1) Každá smluvní strana umožní každému leteckému podniku volné stanovování tarifů pro letecké dopravní služby.

(2) Každá smluvní strana může požadovat oznámení nebo registraci jakéhokoli tarifu účtovaného určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky za dopravní služby provozované podle této dohody. Informace se předkládají bez prodlení leteckému úřadu smluvní strany, která požaduje takové informace.

(3) Tarify účtované leteckými podniky určenými Singapurskou republikou pro přepravu zcela v rámci Evropského společenství podléhají právu Evropského společenství, které se použije nediskriminačním způsobem.

Článek 13

(Řádná hospodářská soutěž)

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany mají řádnou a rovnou příležitost k provozování leteckých dopravních služeb na jakékoli lince stanovené v Příloze k této dohodě.

(2) Každá smluvní strana umožní každému určenému leteckému podniku stanovit si frekvence a kapacity mezinárodní letecké dopravy, které tento nabídne. V souladu s tímto právem nebude žádná smluvní strana jednostranně omezovat objem přepravy, frekvence nebo pravidelnost dopravní služby, nebo typ či typy letadel provozovaných určenými leteckými podniky druhé smluvní strany, vyjma případů, kdy to může být vyžadováno z důvodů celních, technických, provozních nebo týkajících se životního prostředí za jednotných podmínek odpovídajících článku 15 Úmluvy.

(3) Žádná smluvní strana nezavede vůči leteckým podnikům druhé smluvní strany požadavek na předkupní právo, přepravní kvóty, odměnu za vydání souhlasu nebo jakýkoli jiný požadavek vztahující se ke kapacitě, frekvencím nebo přepravě, který by byl neslučitelný s cíli této dohody.

(4) Každá smluvní strana může požadovat předkládání letových řádů, programů pro nepravidelné lety nebo provozních plánů určenými leteckými podniky druhé smluvní strany za účelem zjištění dodržování stejných podmínek předvídaných v tomto článku a pro informační účely. Informace se předkládají bez prodlení leteckému úřadu smluvní strany, která požaduje takové informace. Pokud smluvní strana požaduje předkládání pro informační účely, minimalizuje administrativní zátěž související s požadavky na předkládání a procedurální postupy pro zprostředkovatele letecké dopravy a pro určené letecké podniky druhé smluvní strany.

Článek 14

(Společné označování linek)

(1) Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých dopravních služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o společném označování linek (code-sharing) a o vyblokování prostoru (blocked-space) s:

(a) leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany;

(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí strany.

(2) Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínce, že všechny letecké podniky takových ujednání:

(a) mají příslušná přepravní práva a splňují ustanovení této dohody,

(b) splňují požadavky uplatňované na taková ujednání leteckými úřady obou smluvních stran,

(c) poskytují uživatelům odpovídající informace o těchto ujednáních o společném označování linek a o vyblokování prostoru.

(3) Může být požadováno, aby letecké podniky užívající společné označení předložily návrh ujednání o společném označování linek a o vyblokování prostoru leteckému úřadu každé smluvních strany před jejich zavedením.

Článek 15

(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany má povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál podléhají zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran mají podle zákonů a předpisů platných na území příslušného státu právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 16

(Poskytování údajů)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této dohodě v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

Článek 17

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce občas ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k jakémukoli problému, týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 18

(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost třicátý (30) den ode dne doručení pozdější z diplomatických nót potvrzujících splnění ústavně předepsaných formalit pro schválení této změny.

(2) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, pozmění se tato dohoda tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata státy obou smluvních stran.

Článek 19

(Řešení sporů)

(1) V případě sporu, vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody, se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním smluvních stran.

(3) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo jej, na základě žádosti kterékoli smluvní strany, předloží k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců.

(4) Tento rozhodčí soud se ustavuje následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou (2) měsíců a předseda do tří (3) měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci (4) tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident státním příslušníkem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování nejvýše postavený viceprezident ICAO, který není nezpůsobilý z tohoto důvodu.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 20

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným úřadem u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

(Ukončení platnosti)

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po dni doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět se souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, je oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 22

(Vstup v platnost)

(1) Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý (30) den ode dne doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Jakmile vstoupí tato dohoda v platnost, pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Singapurskou republikou platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Singapur o leteckých službách mezi a za jejich územími, podepsaná dne 7. září 1971 v Singapuru, včetně jejích změn.


Dáno v Praze dne devatenáctého ledna 2009 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
IVO VYKYDAL
náměstek ministra dopravy

Za vládu Singapurské republiky
LIM KIM CHOON
generální ředitel a výkonný předseda
Úřad pro civilní letectví Singapuru


Příloha

Oddíl I

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

místa v České republicemezilehlá místamísta v Singapurské republicemísta za
jakákoli místajakákoli místajakákoli místajakákoli místa

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Singapurské republiky:

místa v Singapurské republicemezilehlá místamísta v České republicemísta za
jakákoli místajakákoli místajakákoli místajakákoli místa

Poznámky:

1. V této dohodě musí být odkazy na státní příslušníky České republiky chápány jako odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství. V této dohodě musí být odkazy na letecké podniky České republiky chápány jako odkazy na letecké podniky určené Českou republikou.

2. Seznam jiných států, na které se odkazuje v článku 3(4)(a)(iv) a 4(1)(a)(iv) této dohody

(a) Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

(b) Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

(c) Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

(d) Švýcarská konfederace (v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě)

AIR TRANSPORT AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Singapore

Přesunout nahoru