Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu

Datum vyhlášení 25.07.2012
Uzavření smlouvy 18.03.2010
Platnost od 10.11.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. března 2010 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 10. listopadu 2010.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRACÍ MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A EKONOMICKÝCH VZTAHŮ BOSNY A HERCEGOVINY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny (dále jen „Strany“)

potvrzujíce přátelské vztahy mezi oběma státy a důležitost pokračování a posílení existujících tradičních ekonomických vztahů;

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce mezi oběma státy a navazujíce na podpis Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a na Prozatímní dohodu o obchodu a záležitostech: souvisejících s obchodem mezi Evropským společenstvím na sírane jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé;

přejíce si další rozvoj spolupráce mezi oběma státy, zaměřené na prohloubení a posílení vztahů založených na vzájemných zájmech v hospodářské, průmyslové, technické a technologické oblasti;

jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda bude napomáhat k dobrým vztahům a vytvoří výhodné podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma státy, především v hospodářské a průmyslové-sféře:

s vědomím nutnosti existence odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů v souladu s platnými právními předpisy v obou státech.

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět Dohody

Sírany tímto potvrzují svůj zájem na rozvoji hospodářských vztahů.mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Za tímto účelem, bez újmy právním předpisům platným v každé z těchto zemí, budou vzájemně podporovat navazování intenzivnější a výhodné spolupráce mezi hospodářskými subjekty svých zemí ve všech oblastech důležitých pro hospodářský a průmyslový rozvoj.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Ekonomická spolupráce bude rozvíjena podle této Dohody podporou aktivit vztahujících se k ekonomickým odvětvím, zejména, avšak ne výlučně v uvedených oblastech :

a) přírodní zdroje;

b) energetika;

c) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

d) důlní průmysl;

e) průmyslová zařízení a komponenty;

f) elektrický a elektronický průmysl;

g) chemický a petrochemický průmysl;

h) farmaceutický průmysl;

i) spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;

j) spolupráce na investičních aktivitách a podpora zakládání společných podniků;

k) spolupráce při podpoře účastí na veletrzích a výstavách;

l) spolupráce mezi agenturami na podporu obchodu a investic, které jsou v působnosti obou stran;

m) jiné oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce, které mohou být podle této Dohody vzájemně dohodnuty,

Článek 3

Formy spolupráce

1. V rámci oblastí zmíněných v čl. 2 této Dohody budou Strany rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy zejména v následujících oblastech činností a informovat se o:

a) možnostech spolupráce v mezinárodních organizacích, pokud tyto spadají do působnosti obou Stran;

b) přípravě právních předpisů v oblasti působnosti obou smluvních Stran;

c) rozborech, hodnoceních a prognózách vývoje svých ekonomik;

d) organizaci odborných akcí, seminářů, sympozií a konferencí;

e) rozvoji investičního prostředí a poznatcích, týkajících se hospodářských a investičních příležitostí ve svých zemích;

f) opatřeních, týkajících se ochrany spotřebitele;

g) projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

2. Strany budou v souladu s jejich hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami rozvíjet průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejného sektoru a usnadňovat širší zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou zemí.

3. Sírany budou provádět uvedené činnosti formou běžného pracovního styku, výměny příslušných materiálu a prostřednictvím pravidelných setkání Smíšené komise ustavené v souladu s či 4 této Dohody.

Článek 4

Smíšená komise

1. Za účelem provádění této Dohody bude ustavena Smíšená komise, která se bude skládat ze zástupců obou Stran. Na základě vzájemné dohody obou Stran mohou být přizváni experti příslušných organizací a institucí, aby se zúčastnili zasedání Smíšené komise.

2. Zasedání Smíšené komise se budou konat jednou ročně, pokud nebude předsedy dohodnuto jinak, střídavě v české republice a v Bosně a Hercegovině. Mimořádná zasedání se budou konat na území státu Strany, která o ně požádá,

3. Smíšená komise může- zakládat specializované pracovní skupiny k zabezpečení vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Předsedy Smíšené komise jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny.

5. Smíšená komise bude vyvíjet bez omezení následující aktivity :

a) sloužit jako konzultační orgán obou Stran v oblastech ekonomické, průmyslové, investiční spolupráce a podpory obchodu;

b) uskutečňovat výměnu informací o ekonomickém rozvoji a rozvojových programech v obou zemích a usnadňovat vyhledávání příležitostí k zintenzivnění oboustranné ekonomické, obchodní, průmyslové a investiční spolupráce;

c) navrhovat, posuzovat, vyhodnocovat a určovat prioritní oblasti, ve kterých by bylo možné realizovat zvláštní projekty ekonomické a obchodní spolupráce a definovat předběžné podmínky pro jejich realizaci a rovněž i projekty a programy spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a forem aktivit;

d) hledat nové příležitosti pro další rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce a připravovat návrhy ke zlepšení podmínek vzájemné hospodářské spolupráce;

e) věnovat zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky obou zemí.

6. Smíšená komise bude informovat příslušné Orgány dle Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými zeměmi a Bosnou a Hercegovinou o svých aktivitách a rozhodnutích v oblastech, na něž se Stabilizační a asociační dohoda a Prozatímní dohoda vztahují..

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické noty potvrzující splnění všech vnitřních formálních požadavků států příslušné Strany, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Tato Dohoda může být kdykoliv vypovězena kteroukoliv Stranou, a to písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou druhé Straně. V takovém případě Dohoda skončí svoji platnost první den po uplynutí šesti měsíců od data doručení příslušného písemného oznámení, což nebude mít vliv na projekty a kontrakty uzavřené během doby platností této Dohody.

4. Za účelem řešení jakýchkoliv sporů může kterákoliv Strana předložit žádost o konzultace.
Tyto konzultace se uskuteční během nejpozději třiceti dnů od obdržení písemné žádostí.

5. Tato Dohoda může být změněna vzájemným souhlasem obou Stran, vyjádřeným písemnou formou.
Každá taková změna vstoupí v platnost v souladu s procedurou popsanou v odstavci 1 Článku 5 této Dohody,

6. Ustanovení této Dohody nebudou uplatňována a používána tak, aby to narušilo nebo jinak ovlivnilo závazky České republiky plynoucí z jejího členství v Evropské unii. Tato Dohoda nemůže být vykládána nebo používána způsobem, který by rušil nebo jiným způsobem ovlivňoval závazky plynoucí z jakékoliv dohody uzavřené mezi ES nebo ES a jeho členskými státy na straně jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé.


Dáno v Praze dne 18. března 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, úředních jazycích Bosny a Hercegoviny: bosenskérn/chorvatském/srbském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejné autentická. V případě rozdílností ve výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Vladimír Tošovský v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny
Mladen Zirojević v. r.
ministr zahraničního obchodu a ekonomických vztahů

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Přesunout nahoru