Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci

Datum vyhlášení 13.07.2012
Uzavření smlouvy 25.03.2009
Platnost od 09.05.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2009 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 9. května 2012.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON MUTUAL CO-OPERATION

PŘEKLAD

DOHODA MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY JORDÁNSKÉHO HÁŠIMOVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Jordánského hášimovského království, dále jen „smluvní strany“;

jsouce přesvědčeny o tom, že vzájemné vztahy mezi ozbrojenými silami jejich států přispějí k posilování mezinárodního míru a bezpečnosti;

zdůrazňujíce, že jejich vzájemná spolupráce není namířena proti zájmům jakéhokoli jiného státu;

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a rozvíjet své vzájemné vojenské vztahy na základě zásad rovnosti, partnerství, vzájemného prospěchu a porozumění a v souladu se všemi svými platnými vnitrostátními právními předpisy, jako i se svými mezinárodně právními závazky.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou spolupracovat zejména v následujících oblastech:

1. Obranná a bezpečnostní politika;

2. Operace speciálních sil;

3. Chemická, biologická, radiologická a jaderná obrana;

4. Boj proti terorismu;

5. Podpora míru a humanitární operace;

6. Obranný průmysl, výzkum a technologie;

7. Vojenský výcvik a vzdělávání;

8. Jiné činnosti, na nichž se smluvní strany dohodnou.

ČLÁNEK 3

Spolupráce mezi smluvními stranami bude prováděna v následujících formách:

1. Setkání výše postavených civilních a vojenských funkcionářů;

2. Setkání odborníků;

3. Výměna informací a zkušeností;

4. Výcvikové aktivity a cvičení;

5. Konference, soustředění nebo semináře;

6. Jiné formy, na nichž se smluvní strany dohodnou.

ČLÁNEK 4

Každá smluvní strana ponese své vlastní náklady týkající se spolupráce podle této Dohody, jestliže nebude dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 5

Obě smluvní strany zajistí bezpečnost informací získaných v rámci spolupráce podle této Dohody a budou tyto informace chránit v souladu se svými platnými vnitrostátními předpisy a mezinárodními smlouvami, jimiž jsou vázány. Smluvní strany také nezveřejní ani nepředají tyto informace třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace poskytla.

ČLÁNEK 6

Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Dohody, budou řešeny jednáním smluvních stran.

ČLÁNEK 7

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z not, jimiž se smluvní strany vzájemně o tomto schválení informují.

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost bude automaticky opakovaně prodlužována vždy na dalších dvanáct měsíců, pokud ji jedna smluvní strana písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.


Dáno v Ammánu dne 25. března 2009 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za a jménem vlády České republiky
první náměstek ministryně obrany
Martin Barták

Za a jménem vlády Jordánského hášimovského království
předseda Společného výboru náčelníku štábů
gen. Khaled J. Al-Sarayreh

Přesunout nahoru