Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Datum vyhlášení 29.06.2012
Uzavření smlouvy 28.01.2010
Platnost od 01.01.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Část 1 (Kapitola 1.1 - Kapitola 1.16)
Část 2 (Kapitola 2.1 - Kapitola 2.2)

64

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 28. a 29. ledna 2010 byly v Ženevě na 4. zasedání Administrativního výboru Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijaty změny a doplňky přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1).

Změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a doplňků přiložených Předpisů Dohody a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Organizace spojených národů

ECE/ADN/9

LOGO

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
25. června 2010 Anglicky
Originál: anglicky a francouzský

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN

Na čtvrtém zasedání (Ženeva, 28.-29. ledna 2010), Administrativní výbor požádal sekretariát, aby vydal konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám ADN přijatých Výborem pro otázky bezpečnosti a schválených Administrativním výborem na jeho druhém, třetím a čtvrtém zasedání, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2011 (ECE/ADN/8, para. 19)

Současně bude konsolidovaný seznam rozeslán smluvním stranám k přijetí v souladu s Článkem 20 (4) ADN.

Část 1

Kapitola 1.1

1.1.3.2 Pozměnit (f) do tohoto znění:

(f) plynů obsažených v potravinách (kromě UN 1950), včetně sycených nápojů;“.

Doplnit následující nové pododstavce:

(g) plynů obsažených v míčích určených pro použití ve sportech; a

(h) plynů obsažených v osvětlovacích žárovkách, pokud jsou zabaleny tak, že účinky rozletu při jakémkoli prasknutí žárovky budou omezeny na vnitřek kusu.“.

Kapitola 1.2

1.2.1 Pod nadpisem “Schválení”, v definici pojmu “Vícestranné schválení” vypustit poslední větu („Pojem „přes nebo do“ výslovně vylučuje...”).

V definicích pojmů „Bateriové vozidlo“ a „Vícečlánkový kontejner na plyn“ namísto „plynů třídy 2“ uvést „plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1“.

Pozměnit definici pojmu „Zbytky nákladu“ do tohoto znění:

„Zbytky nákladu kapalný náklad, který nemůže být vyčerpán z nákladních tanků nebo potrubí pomocí drenážního systému.“

V definici „EN (norma) namísto „(CEN - 36 rue de Stassart, B-1050 Brusel) uvést „(CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel).

Pozměnit definici pojmu „Kartuše do tohoto znění:

„Plynová kartuše viz „Malá nádobka obsahující plyn;.

V definici „GHS“ namísto „druhé uvést „třetí a namísto „ST/SG/AC.10/30/Rev.2“ uvést „ST/SG/AC. 10/30/Rev.3“.

V definici pojmu „Vysokorychlostní ventil za slova „šíření plamene vložit slova „hořlavé směsi.

Pozměnit definici pojmu „Nakládce do tohoto znění:

„Nakládce podnik, který:

(a) nakládá balené nebezpečné věci, malé kontejnery nebo přemístitelné cisterny do dopravního prostředku nebo na dopravní prostředek, nebo do kontejneru; nebo

(b) nakládá kontejner, kontejner pro volně ložené látky, MEGC, cisternový kontejner nebo přemístitelnou cisternu na dopravní prostředek; nebo

(c) nakládá vozidlo nebo železniční vůz do plavidla nebo na plavidlo..

Vypustit definici pojmu „Kniha nákladů“.

V definici pojmu „Příručka zkoušek a kritérií namísto „čtvrté uvést „páté a text v závorce pozměnit na „(ST/SG/AC. 10/11/Rev.5)“.

V definici pojmu „Nejvyšší provozní tlak na konci doplnit slova „nebo odlehčovacích (odpouštěcích) ventilů..

V definici pojmu „Nádoba tlaková“ před slova „a svazky lahví“ vložit slova zásobníkové systémy s hydridem kovu“.

Pozměnit definici pojmu „Kaly do tohoto znění:

„Kaly směs zbytků nákladu s mycí vodou, rzí nebo usazeninami, která je nebo není vhodná k vyčerpání.“

Pozměnit definici pojmu „Malá nádobka obsahující plyn do tohoto znění:

Malá nádobka obsahující plyn (plynová kartuše) nádoba na jedno použití, odpovídající příslušným požadavkům v 6.2.6 ADR, obsahující plyn nebo směs plynů pod tlakem. Může být vybavena ventilem;“.

Pozměnit definici pojmu „Drenážní systém (účinný) do tohoto znění:

Drenážní systém (účinný) systém podle Přílohy II CDNI pro úplné vyprazdňování, je-li to možné, nákladních tanků a potrubí pro nakládku a vykládku, kromě zbytků nákladu;“

V definicích pojmů „Cisternový kontejner a „Cisterna přemístitelná namísto „látek třídy 2“ uvést „plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1“.

V definici pojmu „Vzorové předpisy OSN namísto „patnáctému“ uvést „šestnáctému“ a namísto „(ST/SG/AC. 10/1 /Rev. 15)“ uvést: „(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)“.

V definici pojmu „Železniční vůz doplnit na konci „(viz také bateriový železniční vůz, krytý železniční vůz, otevřený železniční vůz, železniční vůz s plachtou a cisternový železniční vůz).

Doplnit následující nové definice v abecedním pořadí:

CDNI Úmluva o sběru, skladování a přijímání odpadů vzniklých během plavby po Rýnu a jiných vnitrozemských vodních cestách;“

CIM Jednotná pravidla týkající se smlouvy o mezinárodní železniční nákladní přepravě (Přípojek B Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)), se změnami;“

CMR Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Ženeva, 19. května 1956), se změnami;“

Motor na palivové články prostředek používaný k pohonu zařízení, který sestává z palivového článku a jeho zásoby paliva, ať už je tato zásoba paliva s palivovým článkem integrována, nebo je od něj oddělena, a zahrnuje veškeré příslušenství nutné k plnění své funkce;“

Nádoba kryogenní, otevřená přepravitelná tepelně izolovaná nádoba na hluboce zchlazené zkapalněné plyny udržovaná na atmosférickém tlaku průběžným odvětráváním hluboce zchlazeného zkapalněného plynu;“

Související změna: Na konec definice pojmu „Nádoba kryogenní“ doplnit „(viz též „Nádoba kryogenní, otevřená);

Nádoba na kaly kovový sud určený ke shromažďování kalů, které jsou nevhodné pro čerpání;“

Nádoba na zbytkové produkty cisterna, IBC, cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna určené ke shromažďování zbytkového nákladu, mycí vody, zbytků nákladu nebo kalů, které jsou vhodné pro čerpání.“

[Vložit následující dvě definice za definici Obal velký]

Obal velký, opakovaně použitelný velký obal k opakovanému naplnění, který byl prohlédnut a shledán bez závad, které by mohly ovlivnit jeho schopnost vyhovět provozním zkouškám; tento pojem zahrnuje ty velké obaly, které se znovu naplňují stejným nebo podobným snášenlivým obsahem a jsou přepravovány v distribučních řetězcích řízených odesilatelem produktu;“

Obal velký, rekonstruovaný kovový velký obal nebo velký obal z tuhého plastu, který:

(a) je vyroben jako typ UN z typu jiného než typu UN; nebo

(b) je rekonstruován z jednoho konstrukčního typu UN na jiný konstrukční typ UN.

Na rekonstruované velké obaly se vztahují tytéž požadavky ADR, které se vztahují na nové velké obaly téhož typu (viz též definici konstrukčního typu v 6.6.5.1.2 ADR);“

„Opakovaně použitelný velký obal viz Obal velký, opakovaně použitelný;“

Palivový článek elektrochemický prostředek, který přeměňuje chemickou energii paliva na elektrickou energii, teplo a produkty reakce;

Přes nebo do pro přepravu látek třídy 7 znamená přes stát nebo do státu, v němž nebo do něhož je zásilka přepravována, ale výslovně vylučuje státy, „nad nimiž je zásilka přepravována letecky, pokud nejsou v těchto státech podle letového řádu žádné zastávky;

Rekonstruovaný velký obal viz Obal velký, rekonstruovaný;

Relativní hustota (nebo specifická hustota) vyjadřuje poměr hustoty látky k hustotě čisté vody při 3,98 °C (1000 kg/m3) a je bezrozměrná;

Tank na zbytkové produkty trvale zabudovaný tank určený ke shromažďování zbytkového nákladu, mycí vody, zbytků nákladu nebo kalů, které jsou vhodné pro čerpání;

Vykládce podnik, který:

(a) snímá kontejner, kontejner pro volně ložené látky, MEGC, cisternový kontejner nebo přemístitelnou cisternu z vozidla; nebo

(b) vykládá balené nebezpečné věci, malé kontejnery nebo přemístitelné cisterny z dopravního prostředku nebo kontejneru; nebo

(c) vyprazdňuje nebezpečné věci z tanku (cisternového vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru) nebo z bateriového vozidla, MÉMU nebo MEGC nebo z vozidla, velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro přepravu ve volně loženém stavu nebo z kontejneru pro volně ložené látky;

(d) snímá vozidlo nebo železniční vůz z plavidla.

Zásobníkový systém s hydridem kovu samostatný kompletní systém pro akumulaci vodíku, včetně nádoby, hydridu kovu, zařízení pro vyrovnávání tlaku, uzavíracího ventilu, provozní výstroje a vnitřních komponentů, používaný pouze pro přepravu vodíku;

Kapitola 1.3

1.3.1 V první větě na místo textu „musí absolvovat školení na „musí být vyškoleny.

Doplnit následující nový druhý odstavec: „Zaměstnanci musí být vyškoleni podle 1.3.2 před převzetím odpovědností a smějí vykonávat činnosti, pro které jim dosud nebylo vyžadované školení poskytnuto, pouze pod přímým dohledem vyškolené osoby.

1.3.2.2.1 V první větě namísto textu „Personál musí absolvovat podrobné školení uvést „personál musí být vyškolen. Ve druhé větě namísto textu „personál musí být uvědoměn uvést „personál musí být seznámen.

1.3.2.3 Změnit „personál musí být uvědoměn na „personál musí být seznámen.

Vložit nový 1.3.2.4 v tomto znění:

1.3.2.4 Školení musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů..

1.3.3 Pozměnit text pod nadpisem do tohoto znění:

„Záznamy o školeních absolvovaných podle této kapitoly musí být uchovávány zaměstnavatelem a musí být na požádání zpřístupněny zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Záznamy musí být zaměstnavatelem uchovávány po dobu stanovenou příslušným orgánem. Záznamy o školeních musí být ověřeny na počátku nového zaměstnání..

Kapitola 1.4

1.4.2 Pod nadpis vložit následující novou POZNÁMKU:

POZNÁMKA 1: Někteří účastníci, kterým jsou v této kapitole ukládány bezpečnostní povinnosti, mohou být jedním a tímtéž podnikem. Činnosti a odpovídající bezpečnostní povinnosti účastníka mohou být převzaty také více podniky.“

Přečíslovat stávající POZNÁMKU na POZNÁMKU 2.

1.4.2.2.1 (b) Pozměnit do tohoto znění:

(b) přesvědčit se, že všechny informace předepsané v ADN ve vztahu k nebezpečným věcem, které se mají přepravovat, byly před přepravou odesilatelem poskytnuty, že je v plavidle předepsaná dokumentace, nebo pokud je namísto papírové dokumentace používán systém elektronického zpracování dat (EDP) nebo systém elektronické výměny dat (EDI), že jsou během přepravy k dispozici údaje způsobem, který je alespoň rovnocenný papírové dokumentaci;.

1.4.2.2.2 Namísto „(a), (b) a (i)“ uvést „(a) a (b)“.

1.4.2.3.1 (a), (c), (e), (f), (g) a (h) Nahradit textem „(Vypuštěno).

1.4.2.3.2 Nahradit textem „(Vypuštěno).

1.4.2.3.3 Nahradit textem „(Vypuštěno).

Doplnit nový 1.4.3.6 v tomto znění:

1.4.3.6 (Vyhrazeno).

Doplnit nový pododdíl 1.4.3.7 v tomto znění:

1.4.3.7 Vykládce

POZNÁMKA: Vykládka v tomto pododdílu zahrnuje snímání, vykládku a vyprazdňování, jak je uvedeno v definici vykládce v 1.2.1.

1.4.3.7.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1 vykládce musí zejména:

(a) přesvědčit se, že jsou vykládány správné věci srovnáním příslušných informací v přepravním dokladu s informacemi na kusu, kontejneru, cisterně, MEMU, MEGC nebo dopravním prostředku;

(b) před vykládkou a během ní překontrolovat, zda obaly, cisterna, dopravní prostředek nebo kontejner nejsou poškozeny do té míry, že by to ohrozilo vykládku. V tomto případě zajistit, aby se vykládka neprováděla, dokud nebudou učiněna patřičná opatření;

(c) dodržet všechny příslušné předpisy týkající se vykládky;

(d) ihned po vykládce cisterny, dopravního prostředku nebo kontejneru:

(i) zajistit odstranění všech nebezpečných zbytků, které ulpěly na vnější straně cisterny, dopravního prostředku nebo kontejneru během vykládkového procesu; a

(ii) při vykládce kusů zajistit uzavření ventilů a otvorů pro prohlídky;

(e) zajistit, aby bylo provedeno předepsané vyčištění a dekontaminace dopravních prostředků nebo kontejnerů;

(f) zajistit, aby kontejnery, vozidla a železniční vozy po jejich úplném vyložení, vyčištění a dekontaminaci už nebyly označeny podle kapitoly 5.3;

Dodatečné povinnosti týkající se vykládky nákladních tanků

(g) před vykládkou nákladních tanků tankového plavidla vyplnit svou část kontrolního listu uvedeného v 7.2.4.10;

(h) ujistit se, že byla v přední a zadní části plavidla učiněna opatření týkající se vhodných prostředků pro evakuaci v případě nouzové situace;

(i) ujistit se, že je, pokud je předepsán v 7.2.4.25.5, v plynovém kompenzačním nebo zpětném potrubí lapač plamenů, aby chránil plavidlo proti detonacím a čelům plamenů ze strany břehu;

(j) ujistit se, že vykládka probíhá v souladu s instrukcemi pro nakládku a vykládku zmíněnými v 9.3.2.25.9 nebo 9.3.3.25.9 a že tlak v místě připojení plynového kompenzačního potrubí nebo plynového zpětného potrubí nepřekračuje otevírací tlak vysokorychlostního ventilu;

(k) ujistit se, že těsnění, kterými opatřil spojovací přírubu k napojení potrubí pro nakládku a vykládku mezi plavidlem a břehem, je z materiálu, který nebude poškozen nákladem ani nezpůsobí rozklad nákladu ani s ním nebude vytvářet škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny;

(l) ujistit se, že je během celé doby trvání nakládky a vykládky zajištěn trvalý a náležitý dozor;

(m) ujistit se, že je možné během vykládky pomocí čerpadla na plavidle vypnout toto čerpadlo ze břehu;

Dodatečné povinnosti týkající se vykládky nebezpečných tuhých látek volně ložených v plavidlech

(n) ujistit se, že byla v přední a zadní části plavidla učiněna opatření týkající se vhodných prostředků pro evakuaci v případě nouzové situace.“

1.4.3.7.2 Jestliže vykládce používá služeb jiných účastníků (provádějících čištění, dekontaminaci atd.), musí provést patřičná opatření k tomu, aby byly dodrženy předpisy ADN.“

Kapitola 1.6

1.6.1.1 Namísto “2009“ uvést „2011“ a namísto „2008” uvést „2010”.

1.6.1.2 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.2 (Vypuštěno).

1.6.1.4 Vložit nové přechodné ustanovení v tomto znění:

1.6.1.4 Písemné pokyny, které splňují požadavky oddílu 5.4.3 platné do 31. prosince 2010, smějí být dále používány až do 31. prosince 2012.“

Namísto „1.6.1.4-1.6.1.7 (Vyhrazeno)“ uvést „1.6.1.5-1.6.1.7 (Vyhrazeno).

1.6.1.8 Na konec doplnit: „pokud jsou splněny požadavky uvedené v 5.3.2.2.1 a 5.3.2.2.2, že tabulka, čísla a písmena musí zůstat upevněny bez ohledu na orientaci vozidla nebo železničního vozu“.

1.6.1.13 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.13 (Vypuštěno).

1.6.1.14 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.14 IBC vyrobené před 1. lednem 2011 a odpovídající konstrukčnímu typu, který neprošel vibrační zkouškou podle 6.5.6.13 ADR, nebo který nemusel splňovat kritéria odstavce 6.5.6.9.5 (d) ADR v době, kdy byl podroben zkoušce volným pádem, smějí být dále používány.“.

1.6.1.17 a 1.6.1.18 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.17 a 1.6.1.18 (Vypuštěno).

Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.1.19 Ustanovení týkající se klasifikace látek ohrožujících životní prostředí platná do 31. prosince 2010 smějí být používána až do 31. prosince 2012.

1.6.1.20 Bez ohledu na požadavky kapitoly 3.4 platné od 1. ledna 2011, nebezpečné věci balené v omezených množstvích, jiné než ty, jimž je ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 přiřazena číslice „0“, smějí být dále přepravovány až do 30. června 2015 podle předpisů kapitoly 3.4 platných do 31. prosince 2010.

1.6.7.1.2 Na konec odstavce (b) vložit tento text:

„Pokud ve všeobecných přechodných ustanoveních v 1.67.2 není za “N.R.M.“ stanoveno datum, rozumí se N.R.M. po 26. květnu 2000. Pokud v dodatečných přechodných ustanoveních v 1.6.7.3 není datum stanoveno, rozumí se N.R.M. po 26. květnu 2000.“

1.6.7.2.1.1 Tabulku 1.6.7.2.1.1 nahradit následující tabulkou:

„1.67.2.1.1 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení: přeprava suchého nákladu
ustanovení předmět platnost a komentář
9.1.0.12.1 Větrání nákladních prostorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu: Každý nákladní prostor musí mít dostatečné přirozené nebo umělé větrání; pro náklad látek ve třídě 4.3 musí být každý nákladní prostor vybaven nuceným větráním. Zařízení, použitá pro tento účel, musejí být konstruovaná tak, aby do nákladního prostoru nemohla vniknout voda.
9.1.0.12.3 Větrání servisních prostorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.17.2 Plynotěsné uzavření otvorů přepravních prostorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Otvory obytných prostorů, kormidelny a přepravních prostorů musí mít možnost těsného uzavření.
9.1.0.17.3 Vstupy a otvory v chráněné oblasti N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Otvory motorových a provozních prostorů a přepravních prostorů musí mít možnost těsného uzavření.
9.1.0.31.2 Vstupy vzduchu pro motory N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.32.2 Vzduchové trubky 50 cm nad palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.34.1 Umístění výfukových potrubí N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.35 Odsávací čerpadla ve chráněném prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
V případě přepravy látek ve třídě 4.1, UN 3175, všech látek ve třídě 4.3 v nákladním prostoru nebo nebalených, a polymerických perel, expandovatelných, ve třídě 9, UN 2211 se musí odsávání nákladních prostorů realizovat výhradně pomocí odsávací instalace, umístěné ve chráněném prostoru. Odsávací instalace, umístěná nad strojovnou, musí být uzavřená.
9.1.0.40.1 Protipožární hasicí přístroje, dvě čerpadla atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.40.2 Protipožární hasicí systémy, trvale upevněné v motorovém prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.41 v souvislosti s 7.1.3.41Oheň a nekryté světloN.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Výstupy komínů musejí být umístěné nejméně 2 metry od nejbližšího bodu na poklopových dveřích nákladního prostoru. Topné a kuchyňské systémy se mohou povolovat pouze v kovových obytných prostorech a kormidelnách.
Ovšem:
- Topná zařízení využívající kapalné palivo s bodem vzplanutí nad 55 °C mohou být povolena ve strojovnách.
- Ústřední ohřívací bojlery, vyhřívané tuhými palivy, se mohou povolovat v prostorách položených pod palubou a přístupných pouze z paluby.
9.2.0.31.2 Vstupy vzduchu pro motory N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.2.0.34.1 Umístění výfukových potrubí N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.2.0.41 v souvislosti s 7.1.3.41 Oheň a nekryté světlo N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Výstupy komínů musejí být umístěné nejméně 2 metry od nejbližšího bodu na poklopových dveřích nákladního prostoru. Topné a kuchyňské systémy se mohou povolovat pouze v kovových obytných prostorech a kormidelnách.
Ovšem:
- Topná zařízení využívající kapalné palivo s bodem vzplanutí nad 55 °C mohou být povolena ve strojovnách.
- Ústřední ohřívací bojlery, vyhřívané tuhými palivy, se mohou povolovat v prostorách položených pod palubou a přístupných pouze z paluby.

1.67.2.2.2 Tabulku 1.67.2.2.2 nahradit následující tabulkou:

1.6.7.2.2.2 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení: tanková plavidla
ustanovení předmět platnost a komentář
1.2.1 Elektrická zařízení s omezeným nebezpečím výbuchu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
- Elektrická zařízení, která v průběhu normální činnosti nevytvářejí jiskry nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200°C, nebo
- Elektrická zařízení s pouzdrem chráněným rozprašovanou vodou, která v průběhu normální činnosti nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200°C.
1.2.1 Volný nákladní prostor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038 pro plavidla typu „N otevřená“, jejichž volné nákladní prostory obsahují pomocná zařízení a která přepravují pouze látky třídy 8 s poznámkou 30 ve sloupci (20) tabulky C v kapitole 3.2.
1.2.1 Zachycovač plamene. Zkouška podle normy EN 12874:1999 N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu: Zachycovač plamene musí být v typu schváleném kompetentním úředním orgánem pro předepsané použití.
1.2.1 Vysokorychlostní větrací ventil podle normy EN 12874:1999 N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Vysokorychlostní větrací ventil musí být v typu schváleném kompetentním úředním orgánem pro předepsané použití.
7.2.2.6 Ověřený systém pro detekci plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
7.2.2.19.3 Plavidla používaná pro pohon N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
7.2.3.20 Použití přehradových skříní pro vyvážení balastem N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Na palubách provozovaných plavidel se mohou přehradové skříně plnit vodou v průběhu vykládání, za účelem vyvážení a pro umožnění bezezbytkového odtoku, pokud to je možné.
7.2.3.20.1 Balastní voda. Ochrana před plnění přehradových skříní vodou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Přehradové skříně je možné plnit balastní vodou jen v tom případě, pokud jsou nákladní tanky prázdné.
7.2.3.20.1 Ověření stabilizace v případě netěsnosti ve spojení s balastní vodou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu G a typu N
7.2.3.31.2 Motorová vozidla pouze mimo nákladový prostor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu: Vozidla se nesmějí startovat na palubě.
7.2.3.51.3 Živé zásuvky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010 pro plavidla typu G a typu N
7.2.4.22.3 Odběr vzorků z jiných otvorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se na palubách otevřených plavidel typu N smějí otevírat nákladní tankové prostory v průběhu nakládky pro kontrolu a pro odběr vzorků.
9.3.2.0. 1 (c)
9.3.3.0. 1 (c)
Ochrana parního potrubí proti korozi N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.0. 3 (d)
9.3.2.0. 3 (d)
9.3.3.0. 3 (d)
Materiál odolný proti ohni v ubytovacích prostorech a v kormidelně N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.8.1 Pokračování třídy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená se zachycovači plamene a plavidla typu N otevřená
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky: Pokud není stanoveno jinak, tak typ konstrukce, síla, podřízené dělení, výbava a převody plavidla musejí odpovídat nebo se musejí rovnat konstrukčním požadavkům pro klasifikaci nejvyšší třídy od uznané klasifikační společnosti.
9.3.1.10.2 9.3.2.10.2 9.3.3.10.2 Jícnové roubení dveří, atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, s výjimkou plavidel typu N otevřený, platí následující požadavky:
Do tohoto data tento požadavek je možné splnit připravením svislých ochranných stěn ve výšce větší nebo rovné 0,50 m. Na palubách provozovaných plavidel o délce pod 50,00 m je možné výšku 0,50 m snížit na 0,30 m u průchodů vedoucích na palubu.
9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 Výška rámů otvorů pro vchod a otvorů nad úrovní paluby N.R.M. od 1.ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
9.3.1.11.1 (b) Poměr délky a průměru u tlakových tankových plavidel N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.11.1 (d) Omezení délky tankových plavidel N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (a) Uspořádání nákladních tanků. Vzdálenost mezi nákladovými nádržemi a bočnicemi. Výška hřbetnic, distančních kusů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu G, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977.
9.3.1.11.2 (a) Uspořádání nákladních tanků. Vzdálenost mezi nákladovými nádržemi a bočnicemi. Výška hřbetnic, distančních kusů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, jejichž kýl byl položený po 31. prosinci 1976, platí následující požadavky:
Pokud je objem nádrže větší než 200 m3, nebo kde je poměr délky k průměru menší než 7 ale větší než 5, tam musí být trup v oblasti nádrže takový, aby v případě kolize zůstala nádrž, pokud to je možné, nepoškozená. Tento požadavek je možné brát jako splněný, pokud plavidlo v prostoru nádrže:
- má dvojitý trup s odlehlostí nejméně 80 cm mezi bočním pláštěm a podélným pažením lodního prostoru.
- nebo pokud je plavidlo zkonstruované takto:
(a) Mezi průchozí palubou a horní částí podlažních desek jsou v pravidelných intervalech nepřevyšujících 60 cm umístěné boční podélníky.
(b) Boční podélníky musejí být podepřené síťovým rámem, s mezerami nepřevyšujícími 2,00 m. Výška síťového rámu nesmí být nižší než 10 % hloubky a v jakémkoliv případě nesmí být menší než 30 cm. Musejí být vybavené čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 15 cm2.
c) Boční podélníky podle bodu a) musejí mít stejnou výšku jako síťový rám a musejí být doplněné čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 7,5 cm2.
9.3.1.11.2 (a) Vzdálenost mezi sacími přítoky a podlažními deskami N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (b) 9.3.2.11.2 (b) 9.3.3.11.2 (a) Upevnění nákladních tanků N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (c) 9.3.2.11.2 (c) 9.3.3.11.2 (b) Kapacita sacího přítoku N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (d) 9.3.2.11.2 (d) Boční podélníky mezi trupem a nákladovými nádržemi N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.3 (a) Koncová přepážka nákladového prostoru s izolací „A-60“.
Vzdálenost o velikosti 0,50 metru od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru
N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.11.3 (a) 9.3.3.11.3 (a) Šířka přehradových skříní 0,60 metru
Volné nákladní prostory s přehradovými skříněmi nebo s přepážkami izolovanými izolací „A60“
Odlehlost o velikosti 0,50 metru od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru
N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Typ C: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m;
Typ N: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m, na palubách plavidel s vlastní hmotností do 150 t je tato hodnota 0,40 m; Typ N otevřený: kofrdamy se nemusejí vyžadovat při celkové hmotnosti do 150 t. Odlehlost mezi nákladovými nádržemi a koncovými přepážkami nákladového prostoru musí být minimálně 0,40 m.
9.3.3.11.4 Průchody přes koncové přepážky nákladových prostorů N.R.M. od 1. ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977
9.3.3.11.4 Vzdálenost mezi potrubím a dnem N.R.M. od 1. ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.4 Uzavírací zařízení plnicího a vyprazdňovacího potrubí vycházejícího z nákladního tanku N.R.M. od 1.ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.6 (a) Tvar přehradové skříně upravený jako prostor čerpadla N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977
9.3.3.11.7 Vzdálenost mezi nákladními tanky a vnější stěnou plavidla N.R.M. od 1. ledna 2001
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.7 Šířka dvojité obšívky N.R.M. od 1. ledna 2010
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.7 Vzdálenost mezi sacím přítokem a spodními prostory N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.8 Uspořádání servisních prostorů v nákladovém prostoru pod palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.11.8 9.3.3.11.9 Rozměry otvorů pro přístup do prostor v rámci nákladové plochy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.11.8 9.3.2.11.10 9.3.3.11.9 Interval mezi zesilujícími prvky. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.12.1 9.3.3.12.1 Větrací otvory v nákladových prostorech N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.2 9.3.3.12.2 Větrací systémy ve dvojitých prostorech trupu a ve dvojitých spodních prostorech N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.3 9.3.2.12.3 9.3.3.12.3 Výška vzduchových vstupů nad palubou pro servisní prostory, umístěné pod palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 Vzdálenost větracích vstupů od nákladového prostoru N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 Trvale nainstalované plamenové ochrany. N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.12.7 Ověření zachycovačů plamene N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 pro plavidla typu N, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977
9.3.1.13 9.3.3.13 Všeobecná stabilita N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.13.3 odstavec 2 Stabilita (celková) N.R.M. od 1. ledna 2007
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.14 9.3.3.14 Narušení stability N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.14.2 Podélná stabilita (nepoškozeného plavidla) N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.15 Stabilita (v případě poškození) N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.15 Stabilita po poškození N.R.M. od 1. ledna 2007
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.16.1 9.3.3.16.1 Vzdálenost otvorů motorových prostorů od nákladové plochy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.16.1 Vnitřní spalovací motory vně nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.16.2 9.3.3.16.2 Závěsy dveří směřující do nákladové plochy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977, kde by mohly změny omezovat jiné velké otvory.
9.3.3.16.2 Motorové prostory přístupné z paluby N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.17.1 9.3.3.17.1 Obytné prostory a kormidelna vně nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977, za předpokladu, že neexistuje žádné spojení mezi kormidelnou a jinými uzavřenými prostory
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla o délce do 50 metrů, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977, a jejichž kormidelny jsou umístěné v nákladovém prostoru, i když to poskytuje přístup k jiným uzavřeným prostorům, pokud je bezpečnost zajištěná patřičnými servisními požadavky kompetentních úředních míst.
9.3.3.17.1 Obytné prostory a kormidelna vně nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2 Uspořádání vstupů a otvorů v čelních nadřazených strukturách N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2 Vstupy směřující k nákladovému prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla o délce do 50 metrů, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977, pokud zde byly nainstalované protiplynové ochrany.
9.3.3.17.2 Vstupy a otvory N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená
9.3.3.17.3 Vstupy a otvory musejí mít možnost uzavření N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.17.4 9.3.3.17.4 Vzdálenost otvorů od nákladové plochy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.17.5 (b), (c) Ověření průchodek hřídele a zobrazení pokynů. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.17.6
9.3.3.17.6
Čerpadlové prostory pod palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Čerpadlové prostory pod palubou musejí
- splňovat požadavky pro servisní prostory :
- pro plavidla typu G: 9.3.1.12.3
- pro plavidla typu N: 9.3.3.12.3;
- být vybaveny systémem plynových detektorů podle bodu 9.3.1.17.6 nebo 9.3.3.17.6.
9.3.2.20.2 9.3.3.20.2 Nasávací ventil N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.20.2 Plnění přehradových skříní pomocí čerpadla N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 pro plavidla typu N otevřená
9.3.2.20.2 9.3.3.20.2 Plnění přehradových skříní v době do 30 minut N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.21.1 (b) Indikátor úrovně kapaliny N.R.M. od 1.ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 pro plavidla typu N otevřená se zachycovačem plamene a typu N otevřená
Do tohoto data na palubě plavidel v provozu a vybavených otvory pro měření, tyto otvory musí:
- být umístěny tak, aby stupeň naplnění mohl být měřen s pomocí měrné tyče;
- být vybaveny automatickým uzávěrem.
9.3.3.21.1 (g) Vzorkovací otvor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.21.4 9.3.2.21.4 9.3.3.21.4 Nezávislé výstražné zařízení pro úroveň kapaliny N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.5 (a) 9.3.2.21.5 (a) 9.3.3.21.5 (a) Zásuvka v blízkosti pobřežních přípojek a odpojení lodního čerpadla N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.5 (b) 9.3.2.21.5 (b) 9.3.3.21.5 (d) Zařízení pro vypnutí lodního čerpadla ze břehu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2006
9.3.2.21.5 (c) Rychlouzavírací zařízení pro přerušení zásobování N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008
9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7 Podtlakové nebo přetlakové výstrahy v nákladních tancích pro přepravu látek, které nemají poznámku 5 ve sloupci (20) v tabulce C v kapitole 3.2. N.R.M. od 1.ledna 2001
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7 Teplotní výstraha v nákladních tancích N.R.M. od 1.ledna 2001
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.22.1 (b) Výška umístění nad palubou otvorů nákladních tanků N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.22.1 (b) Otvory nákladního tanku 0,50 m nad palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.1.22.4 Ochrana proti tvorbě jisker u zavíracích zařízení N.R.M. od 1.ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.22.3 9.3.2.22.4 (b) 9.3.3.22.4 (b) Poloha výstupů ventilů nad palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.22.4 (b) 9.3.3.22.4 (b) Nastavení tlaku u vysokorychlostních větracích ventilů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.23.2 Tlaková zkouška pro nákladní tanky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977, pro které se vyžaduje tlaková zkouška s tlakem 15kPa (0,15 bar). Do tohoto data je zkušební tlak 10kPa (0,10 bar) dostačující.
9.3.3.23.2 Tlaková zkouška pro nákladní tanky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro kalová plavidla provozovaná před 1. lednem 1999.
Do tohoto data je zkušební tlak 5 kPa (0,05 bar) dostačující.
9.3.3.23.3 Tlaková zkouška potrubí pro nakládání a vykládání N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení nejpozději do 1. ledna 2039 pro kalová plavidla provozovaná před 1. lednem 1999.
Do tohoto data je zkušební tlak 400 kPa (4 bar) dostačující.
9.3.2.25.1 9.3.3.25.1 Rychlé odstavení nákladových čerpadel N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.25.1 9.3.2.25.1 9.3.3.25.1 Vzdálenost čerpadel atd. od ubytovacích prostor atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.25.2 (d) 9.3.2.25.2 (d) Potrubí pro nakládku a vykládku jsou umístěná na palubě N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.25.2 (e) 9.3.2.25.2 (e) 9.3.3.25.2 (e) Vzdálenost pobřežních přípojek od ubytovacích prostor atd. N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.2.25.2 (i) Nakládací a vykládací potrubí ani parní potrubí nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními. N.R.M. od 1. ledna 2009
Na plavidlech v provozu majících spoje s posuvnými těsněními se po obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008 již nesmějí přepravovat látky s toxickými nebo žíravými vlastnostmi (viz sloupec (5) tabulky C kapitoly 3.2, nebezpečí 6.1 a 8).
Plavidla v provozu s obnovením schvalovacího osvědčení po 31. prosince 2018 nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními.
9.3.3.25.2 (h) Nakládací a vykládací potrubí ani parní potrubí nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními. N.R.M. od 1. ledna 2009
Na plavidlech v provozu majících spoje s posuvnými těsněními se po obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008 již nesmějí přepravovat látky s žíravými vlastnostmi (viz sloupec (5) tabulky C kapitoly 3.2, nebezpečí a 8).
Plavidla v provozu s obnovením schvalovacího osvědčení po 31. prosince 2018 nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními.
9.3.3.25.8 (a) Balastové nasávací trubky jsou umístěné v nákladovém prostoru, ale vně nákladního tanku. N.R.M
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.2.25.9 9.3.3.25.9 Nakládací a vykládací proud N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.25.12 Ustanovení 9.3.3.25.1 (a) a (c), 9.3.3.25.2 (e), 9.3.3.25.3 a 9.3.3.25.4 se neaplikují s výjimkou plavidla typu N otevřené, které přepravuje žíravé látky (viz kapitolu 3.2, tabulku C, sloupec (5), nebezpečí 8). N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Tato časová mez se týká pouze plavidla typu N otevřené, které přepravuje žíravé látky (viz kapitolu 3.2, tabulku C, sloupec (5), nebezpečí 8).
9.3.1.31.2 9.3.2.31.2 9.3.3.31.2 Vzdálenost vstupu vzduchu do motoru od nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.31.4 9.3.2.31.4 9.3.3.31.4 Teplota vnějších částí motorů atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Teplota vnějších částí nesmí překročit 300 °C.
9.3.1.31.5 9.3.2.31.5 9.3.3.31.5 Teplota v motorovém prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Teplota v motorovém prostoru nesmí překročit 45 °C.
9.3.1.32.2 9.3.2.32.2 9.3.3.32.2 Otvory vzduchových potrubí 0,50 m nad palubou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
9.3.3.34.1 Výfukové potrubí N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.35.1 9.3.3.35.1 Odsávací a balastní čerpadla v nákladovém prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.35.3 Nasávací potrubí pro balast je umístěné uvnitř nákladového prostoru, ale vně nákladního tanku. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.35.4 Odsávací instalace čerpadlového prostoru je vně čerpadlového prostoru N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.40.1 9.3.2.40.1 9.3.3.40.1 Protipožární hasicí systém, dvě čerpadla, atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.40.2 9.3.2.40.2 9.3.3.40.2 Pevný protipožární hasicí systém v motorovém prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.41.1 9.3.3.41.1 Výstupy výfuků jsou umístěny nejméně 2 m od nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.3.41.1 Výstupy komínů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení nejpozději do 1. ledna 2039 pro kalová plavidla
9.3.1.41.2 9.3.2.41.3 9.3.3.41.2 v souvislosti s 7.2.3.41 Zařízení pro topení, vaření a chlazení N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
9.3.3.42.2 Systém ohřevu nákladu N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky: To je možno dodržet pomocí odlučovače kalu namontovaného na zpětnou trubku kondenzované vody.
9.3.1.51.2 9.3.2.51.2 9.3.3.51.2 Zrakové a sluchové výstražné sdělení N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.51.3 9.3.2.51.3 9.3.3.51.3 Teplotní třída a skupina výbušnosti N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.1 (b), (c), (d) a (e) Elektrická instalace N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.1 (e) 9.3.3.52.1 (e) Elektrická instalace v provedení „se zajištěnou bezpečností“ v nákladovém prostoru N.R.M
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977
Do tohoto data musí být dodržovány během nakládky, vykládky a při vypouštění plynů na palubě plavidel, které mají plynově těsné otvory kormidelny (např. dveře, okna atd.), při poskytnutí výbavy nákladového prostoru tyto podmínky:
a) Veškeré elektrické instalace, stanovené k použití, musejí být v provedení snižujícím nebezpečí výbuchu, tedy mají být zkonstruované tak, aby při obvyklých pracovních podmínkách nevytvářely jiskry a aby teplota jejich vnějšího povrchu nevystupovala nad 200 °C, nebo musejí být typu odolného proti skrápění vodou, jejichž teplota vnějšího povrchu při obvyklých pracovních teplotách nepřekračuje 200 °C;
b) Elektrické instalace, které nedosahují požadavky podle předcházejícího bodu a), musejí být označené červenou barvou a musí je být možné odpojit pomocí hlavního vypínače.
9.3.3.52.2 Akumulátory uložené vně nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.3 (a) 9.3.1.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b) Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro následující instalace na plavidlech, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977:
- Instalace osvětlení v ubytovacích prostorech, s výjimkou vypínačů umístěných v blízkosti vstupu do ubytovacích prostorů.
- Radiové telefonní instalace v ubytovacích prostorech a v kormidelnách a zařízení pro řízení spalovacích motorů.
Do tohoto data veškeré ostatní elektrické instalace musejí splňovat následující požadavky:
a) Generátory, motory, atd. - musejí mít třídu krytí IP13;
b) Řídicí panely, osvětlení, atd. - musejí mít třídu krytí IP23;
c) Zařízení, atd. - musejí mít třídu krytí IP55.
9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b) Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.3 (b) 9.3.2.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (b) v souvislosti s 3 (a) Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel se nebude aplikovat odstavec (3) (a) v následujících případech:
- Světelné instalace v ubytovacích prostorech, s výjimkou vypínačů umístěných v blízkosti vstupu do ubytovacích prostorů.
- Radiové telefonní instalace v ubytovacích prostorech a v kormidelnách.
9.3.1.52.4 9.3.2.52.4 9.3.3.52.4 poslední znění Odpojení těchto instalací z centralizovaného místa N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.4 Červené označení na elektrických instalacích N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.3.52.5 Odpojovač pro průběžně poháněný generátor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.3.52.6 Trvale připevněné zásuvky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.56.1 9.3.3.56.1 Kovové stínění pro všechny kabely v oblasti nákladu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.3.56.1 Kovové stínění pro všechny kabely v oblasti nákladu N.R.M. od 1. ledna 2039 nejpozději pro kalová plavidla

1.6.7.3 Za pododdíl 1.6.7.3 vložit tuto Tabulku dodatečných přechodných ustanovení:

1.67.3 Tabulka přechodných ustanovení
ustanovení předmět platnost a komentář
9.3.3.8.1 Klasifikace N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená se zachycovačem plamene a typu N otevřená

1.67.4.2 Přechodná období platná pro látky, Identifikačních čísel 9005 a 9006

Vypustit „N1“.

1.6.7.5 Vložit následující pododdíl 1.6.7.5:

1.67.5 Přechodná ustanovení o modifikaci tankových plavidel

1.67.5.1. Modifikace oblasti nákladu tankových plavidel pro získání plavidla typu N s dvojitými boky je přípustná do 31. prosince 2018 za následujících podmínek:

a) Modifikovaná nebo nová oblast nákladu musí splňovat ustanovení ADN. Přechodná ustanovení uvedená v 1.67.2.2 nesmějí být aplikována na oblast nákladu;

b) Vnější části plavidla jeho oblasti nákladu musí splňovat ustanovení ADN. Avšak následující přechodná ustanovení uvedená v 1.67.2.2 mohou být aplikována: 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3 a 9.3.3.5.24 poslední věta;

c) Pokud věci, které vyžadují ochranu proti výbuchu, jsou uvedeny v seznamu podle 1.16.1.2.5, obytné prostory a kormidelny musí být vybaveny požárním poplachovým systémem podle 9.3.3.40.2.3;

d) Aplikace tohoto pododdílu musí být uvedena ve schvalovacím osvědčení pod číslem 12 (Dodatečné poznámky).

1.67.5.2 Modifikovaná plavidla mohou být provozována do 31. prosince 2018. Doby platnosti vyhrazené v aplikovaných přechodných ustanoveních podle 1.67.2.2 musí být dodrženy.“

1.67.6 Vložit nový následující pododdíl 1.6.7.6 takto:

1.6.7.6 Přechodná ustanovení o přepravě plynů v tankových plavidlech

Tanková plavidla v provozu od 1. ledna 2011 s čerpadlovými prostory pod palubou mohou nadále přepravovat látky uvedené v následující tabulce až do obnovení schvalovacího osvědčení po 1. lednu 2045.

Číslo UN
nebo
číslo látky
Třída
a
klasifikační kód
Pojmenování a popis
1005 2, 2TC AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ
1010 2, 2F 1,2-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
1010 2, 2F 1,3-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
1010 2, 2F BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ,
které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l
1011 2, 2F BUTAN
1012 2, 2F 1-BUTEN
1020 2, 2A CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115)
1030 2, 2F 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)
1033 2, 2F DIMETHYLETHER
1040 2, 2TF ETHYLENOXID S DUSÍKEM, až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C
1055 2, 2F ISOBUTEN
1063 2, 2F CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40)
1077 2, 2F PROPEN
1083 2, 2F TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ
1086 2, 2F VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ
1912 2, 2F CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A0)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A01)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A02)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A1)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B1)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B2)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs C)
1969 2, 2F ISOBUTAN
1978 2, 2F PROPAN
9000 2, 2F AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ

Kapitola 1.7

17.1.1 V druhé větě namísto “2005“ uvést „2009“ (dvakrát).

Nahradit poslední větu tímto textem: „Vysvětlující materiál je možno nalézt v „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2005 Edition)“, Safety Standard Series No. TS-G-1.1 (Rev.1), IAEA, Vídeň (2008).“

1.7.1.2 Pozměnit první větu do tohoto znění: „Cílem ADN je stanovit požadavky, které musí být splněny, aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, majetku a životního prostředí před účinky záření při přepravě radioaktivních látek.“

1.7.1.3 Ve třetí větě místo textu „které je charakterizováno“ uvést „které jsou charakterizovány“.

1.7.1.5 Přečíslovat text pod nadpisem na 1.7.1.5.1 a pozměnit začátek pododstavce (a) do tohoto znění:

1.7.1.5.1 Vyjmuté kusy, které smějí obsahovat radioaktivní látky v omezených množstvích, přístroje, výrobky a prázdné obaly, jak jsou specifikovány v 2.2.7.2.4.1, podléhají pouze následujícím ustanovením částí 5 až 7 ADR:

(a) příslušná ustanovení uvedená v 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.4, 5.2.1.9 a 7.5.11 CV 33 (5.2) ADR;“.

Poslední věta se stává novým odstavcem 1.7.1.5.2.

1.7.2.3 Na konci druhé věty namísto „a 17.2.5“ uvést „1.7.2.5 a 7.5.11 CV33 (1.1) ADR“.

17.2.5 Namísto „musí absolvovat odpovídající školení zahrnující radiační ochranu“ uvést „musí být náležitě vyškoleni v radiační ochraně“.

Kapitola 1.10

Doplnit nové pododdíly 1.10.2.3 a 1.10.2.4 v tomto znění:

1.10.2.3 Takové školení musí být poskytnuto při přijímaní osob na pracovní místa spojená s přepravou nebezpečných věcí, nebo musí být ověřeno, že takové školení již absolvovaly. Musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením.

1.10.2.4 Záznamy o všech absolvovaných bezpečnostních školeních musí být uchovávány zaměstnavatelem a musí být na požádání zpřístupněny zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Záznamy musí být uchovávány zaměstnavatelem po dobu stanovenou příslušným orgánem.“

Tabulka v 1.10.5 Ve třetím sloupci u třídy 6.2 pozměnit text v závorce do tohoto znění: „(UN čísel 2814 a 2900, kromě materiálu živočišného původu)“.

1.10.6 Pozměnit do tohoto znění:

1.10.6 Pro radioaktivní látky se ustanovení této kapitoly považují za splněná, pokud se použije ustanovení Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů1 a oběžníku IAEA „Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení2“.

Kapitola 1.15

1.15.3.8 Namísto „EN 45004:1995 (kontrolní mechanizmy)“ uvést „EN ISO/IEC 17020:2004 (inspekční organizace)“.

Kapitola 1.16

1.16.1.2.6 Nahradit stávající text slovem „(Vypuštěno)“.

1.16.4.1 Namísto „EN 45004:1995“ uvést „EN ISO/IEC 17020:2004“.

Část 2

Kapitola 2.1

Vložit nový pododdíl 2.1.2.3 v následujícím znění a přečíslovat odpovídajícím způsobem stávající 2.1.2.3 až 2.1.2.6:

2.1.2.3 Látka smí obsahovat technické nečistoty (například takové, které pocházejí z výrobního procesu) nebo přísady pro stabilizaci nebo jiné účely, které neovlivňují její klasifikaci. Avšak látka jmenovitě uvedená, tj. uvedená jako samostatná položka v tabulce A kapitoly 3.2, která obsahuje technické nečistoty nebo přísady pro stabilizaci nebo jiné účely ovlivňující její klasifikaci, musí být považována za roztok nebo směs (viz 2.1.3.3).“.

2.1.3.3 Pozměnit do tohoto znění:

2.1.3.3 Roztok nebo směs složená z jedné převažující látky, jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, a z jedné nebo více látek nepodléhající(ch) ADN, a/nebo stopových množství jedné nebo více látek jmenovitě uvedených v tabulce A kapitoly 3.2, musí být přiřazeny k UN číslu a oficiálnímu pojmenování pro přepravu převažující látky, jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, ledaže:

(a) roztok nebo směs je jmenovitě uveden(a) v tabulce A kapitoly 3.2;

(b) pojmenování a popis látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 výslovně vyjadřují, že se vztahují jen na čistou látku;

(c) třída, klasifikační kód, obalová skupina nebo fyzikální stav tohoto roztoku nebo směsi jsou odlišné od třídy, klasifikačního kódu, obalové skupiny nebo fyzikálního stavu látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2; nebo

(d) charakteristiky nebezpečnosti a vlastnosti roztoku nebo směsi vyžadují opatření v případě nehody nebo nouzové situace, která jsou odlišná od opatření vyžadovaných pro látku jmenovitě uvedenou v tabulce A kapitoly 3.2.

V těchto jiných případech, kromě případu popsaného pod písmenem (a), musí být roztok nebo směs zařazena jako jmenovitě neuvedená látka do odpovídající třídy a přiřazena pod hromadnou položku uvedenou v pododdílu 2.2.X.3 této třídy, se zohledněním případných vedlejších nebezpečí představovaných tímto roztokem nebo směsí, ledaže by roztok nebo směs neodpovídaly kriteriím žádné třídy, a proto nepodléhaly předpisům ADN.“.

2.1.3.4.1 Přesunout položku „UN 2481 ETHYLISOKYANÁT“ z prvního odseku (třída 3) do druhého odseku (třída 6.1).

2.1.3.5 Namísto „2.1.2.4“ uvést „2.1.2.5“.

2.1.3.5.3 (a) Do textu v závorce za slova „vyjmutých kusech“ doplnit: „, pro něž platí zvláštní ustanovení 290 kapitoly 3.3,“.

2.1.3.6 Namísto „2.1.2.4“ uvést „2.1.2.5“.

Kapitola 2.2

2.2.1.1.1 Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:

„Pro účely třídy 1 platí následující definice:

Flegmatizovaná znamená, že k výbušné látce byla přidána látka (nebo „flegmatizátor“) ke zvýšení její bezpečnosti při manipulaci a přepravě. Flegmatizátor činí výbušnou látku necitlivou nebo méně citlivou k těmto účinkům: teplo, otřes, náraz, úder nebo tření. Typické flegmatizační prostředky zahrnují mimo jiné: vosk, papír, vodu, polymery (jako jsou chlorfluoropolymery), alkohol a oleje (jako jsou vazelína a parafín).“.

2.2.1.1.6 V poslední větě POZNÁMKY 2 před slovo „kusy“ vložit slova „předměty a“.

2.2.1.1.7.5 V POZNÁMCE 1 namísto „všech pyrotechnických složí“ uvést „všech pyrotechnických látek“.

POZNÁMKU 2 pozměnit do tohoto znění:

POZNÁMKA 2: „Výbušková slož se v této tabulce vztahuje na pyrotechnické látky v práškové formě nebo jako pyrotechnické díly předmětů zábavní pyrotechniky, které se používají k vytváření zvukového efektu nebo se používají jako trhací nebo startovací náložka, vyjma toho, když se Zkouškou HSL výbuškové slože v přípojku 7 Příručky zkoušek a kritérií prokáže, že doba nárůstu tlaku je delší než 8 ms pro 0,5 g pyrotechnické látky..

V klasifikační tabulce zábavní pyrotechniky namísto pojmu „pyrotechnická slož“ uvést pojem „pyrotechnická látka“ všude, kde je tento pojem uveden.

2.2.1.1.8 U pojmenování „PRACH BEZDÝMNÝ“ za „UN čísla 0160, 0161“ doplnit „, 0509“.

2.2.2.1.1 Vypustit POZNÁMKU 4.

2.2.2.1.5 Pod nadpisem „Plyny podporující hoření“ pozměnit druhou větu („Schopnost oxidace......... 10156-2:2005)“) do tohoto znění:

„Jsou to čisté plyny nebo směsi plynů s oxidační mohutností větší než 23,5 %, určenou metodou uvedenou v ISO 10156:1996 nebo ISO 10156-2:2005.“.

2.2.2.3 Změnit „hustota“ na „hmotnostní hustota“ (8krát) a změnit „relativní hustota“ na „hmotnostní hustota“ (5krát).

2.2.3.2.1 Na konci namísto „2.3.3.2“ uvést „2.3.3.3“.

2.2.3.3 Pod klasifikačním kódem F1 pozměnit pojmenování a popis pro UN číslo 1999 do tohoto znění: „DEHTY KAPALNÉ, včetně silničních olejů a ředěných asfaltů“.

2.2.42.1.3 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.42.1.3 Samozahřívání látky je proces, při němž postupná reakce této látky s kyslíkem (ve vzduchu) vytváří teplo. Jestliže množství vytvořeného tepla překročí množství tepelných ztrát, potom bude teplota látky narůstat, což může vést po latentní periodě k samovznícení a hoření.“

2.2.43.3 Pod klasifikačním kódem „W1“ u dvou položek UN 1391 smazat „, s bodem vzplanutí nad 60 °C“.

Pod klasifikačním kódem „WF1“ doplnit dvě nové položky:

„3482 DISPERSE ALKALICKÝCH KOVŮ, HOŘLAVÁ nebo

3482 DISPERSE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, HOŘLAVÁ“.

2.2.52.4

V tabulce pozměnit dále uvedené položky takto:

Organický peroxid Sloupec Změna
terc-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOÁT Vedlejší nebezpečí a poznámky Vypustit „3)“
DI-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZEN(Y) Organický peroxid Pozměnit na: „Dl-(terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZEN(Y)“
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(terc- (první řádka)
BUTYLPEROXY)HEXAN
(Koncentrace >52 - 100)
Vypustit

Do tabulky vložit následující nové položky:

Organický peroxid (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(terc-BUTYLPEROXY) HEXAN >90-100 OP5 3103
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(terc-BUTYLPEROXY) HEXAN >52 - 90 ≥ 10 OP7 3105

2.2.61.1.1 Na konec doplnit novou poznámku v tomto znění:

POZNÁMKA: Geneticky změněné mikroorganismy a organismy se musí přiřadit do této třídy, jestliže splňují podmínky pro tuto třídu.“

2.2.61.1.2 Na konec doplnit novou subdivizi v tomto znění:

„TFW Toxické látky, hořlavé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny“.

(Související změna)

2.2.61.3 Pod klasifikační kód „TFC“ na konec doplnit (stávající text v závorce se vypouští):

„3488 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC50

3489 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC50

3492 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC50

3493 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC50“.

Za klasifikační kód „TFC“ doplnit novou odbočku v tomto znění:

hořlavé, reagující s vodou
TFW
3490 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 200 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 500 LC50
3491 LÁTKA TOXICKÁ PŘI VDECHOVÁNÍ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N., s inhalační toxicitou nejvýše 1000 ml/m3 a nasycenou koncentrací par nejméně 10 LC50

2.2.62.1.3 Vypustit definici pojmu „Geneticky změněné mikroorganismy a organismy“.

2.2.7.1.3 V definici pojmu „Štěpné látky“ pozměnit text před pododstavci (a) a (b) do tohoto znění:

„Štěpné nuklidy jsou uran-233, uran-235, plutonium-239 a plutonium-241. Štěpné látky jsou látky obsahující kterýkoli z těchto štěpných nuklidů. Vyjmuty z definice štěpných látek jsou:“.

2.2.7.2.2.1 V tabulce pod „Kr-79“, ve třetím sloupci namísto „1 × 100“ uvést „2 × 100“.

2.2.7.2.3.1.2 (a) (ii) Namísto „za předpokladu, že“ uvést „které“.

2.2.7.2.3.1.2 (a) (iii) a (iv) Změnit „výjimkou látek klasifikovaných jako štěpné v souladu s 2.2.7.2.3.5“ na „výjimkou štěpných látek, které jsou vyňaty podle 2.2.7.2.3.5“.

2.2.7.2.3.1.2 (c) Na začátku za slova „s výjimkou prášků“ vložit text „splňujících požadavky uvedené v 2.2.7.2.3.1.3“.

2.2.7.2.3.4.1 V druhé větě za slovo „kusu“ vložit text „, s přihlédnutím k ustanovením v 6.4.8.14 ADR,“

2.2.7.2.3.5 Pozměnit úvodní větu před pododstavcem (a) do tohoto znění:

„Kusy obsahující štěpné látky musí být přiřazeny pod příslušnou položku tabulky 2.2.7.2.1.1, jejíž popis zahrnuje slova „ŠTĚPNÁ“ nebo „vyjmutá štěpná“. Klasifikace jako „vyjmutá štěpná“ je dovolena pouze tehdy, je-li splněna jedna z podmínek uvedených pod písmeny (a) až (d) tohoto odstavce. V rámci jedné zásilky smí být uplatněna pouze jedna výjimka (viz též 6.4.7.2 ADR).“.

2.2.7.2.3.5 (a) Pozměnit do tohoto znění:

(a) Hmotnostní mez na zásilku, pokud nejmenší vnější rozměr každého kusu není menší než 10 cm, se stanoví podle tohoto vzorce:

hmotnost uranu - 235 (g)+hmotnost ostatních štěpných látek (g)<1
————————————————————————————————
XY

kde X a Y jsou hmotnostní meze definované v tabulce 2.2.7.2.3.5 za předpokladu, že:

(i) každý jednotlivý kus obsahuje nejvýše 15 g štěpných nuklidů; pro nebalenou látku se toto hmotnostní omezení vztahuje na zásilku, která se má přepravovat v dopravním prostředku nebo na dopravním prostředku; nebo

(ii) štěpné látky jsou homogenní vodné roztoky nebo směsi, kde poměr štěpných nuklidů k vodíku je menší než 5 % hm.; nebo

(iii) nejvýše 5 g štěpných nuklidů je obsaženo v libovolném desetilitrovém objemu látky.

Berylium nesmí být přítomné v množstvích překračujících 1 % platných hmotnostních mezí pro zásilku uvedených v tabulce 2.2.7.2.3.5, vyjma případů, kdy koncentrace berylia v látce nepřekračuje 1 gram berylia na jakoukoli hmotnost 1000 gramů.

Deuterium nesmí být rovněž přítomné v množstvích překračujících 1 % platných hmotnostních mezí pro zásilku uvedených v tabulce 2.2.7.2.3.5, vyjma deuteria obsaženého ve vodíku v přírodní koncentraci.“.

2.2.7.2.3.5 (b) Namísto „štěpná látka je rozložena“ uvést „štěpné nuklidy jsou rozloženy“.

2.2.7.2.3.5 (d) Pozměnit do tohoto znění:

(d) Plutonium obsahující nejvýše 20 % hm. štěpných nuklidů až do nejvýše 1 kg plutonia na zásilku. Odeslání podle této výjimky smí být provedeno jen za výlučného použití.“.

2.2.7.2.4.1.1 (b) Na konec doplnit: „, jak je uvedeno v tabulce 2.2.7.2.4.1.2“.

2.2.7.2.4.1.1 (d) Na konec doplnit: „, jak je uvedeno v tabulce 2.2.7.2.4.1.2“.

2.2.7.2.4.1.3 V první větě před pododstavcem (a) namísto „pokud“ uvést „jen pokud“.

2.2.7.2.4.1.4 Na začátku namísto „Radioaktivní látka, jejíž aktivita nepřekračuje mez“ uvést „Radioaktivní látky v jiných formách, než jsou formy uvedené v 2.2.7.2.4.1.3, jejichž aktivita nepřekračuje meze“.

2.2.7.2.4.1.5 V první větě vypustit „a jeho aktivita nepřekračuje meze stanovené ve sloupci 4 tabulky 2.2.7.2.4.1.2“ a namísto „pokud“ uvést „jen pokud“.

2.2.7.2.4.1.6 Na konci namísto „za předpokladu, že“ uvést „, jen pokud“.

2.2.7.2.4.2 Namísto „pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky dle 2.2.7.2.3.1 a 4.1.9.2. “ uvést „za předpokladu, že je splněna definice látky LSA v 2.2.7.1.3 a podmínky dle 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 a 7.5.11 CV33 (2) ADR.“

2.2.7.2.4.3 Namísto „za předpokladu, že jsou splněny podmínky dle 2.2.7.2.3.2 a 4.1.9.2. “ uvést „za předpokladu, že je splněna definice SCO v 2.2.7.1.3 a podmínky dle 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 a 7.5.11 CV33 (2) ADR.“

2.2.8.1.6 - 9.3.3.26.5

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 25. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.

1 IAEACIRC/274/Rev.1, IAEA, Vídeň (1980).

2 IAEACIRC/225/Rev.4 (korigováno), IAEA, Vídeň (1999). Viz též „Guidance and Considerations for the Implementation of INFCIRC/225/Rev.4, the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, IAEA-TECDOC-967/Rev.1.


Organizace spojených národů

ECE/ADN/9/Corr.1

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
25. června 2010
Pouze anglicky

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN

Korigendum

Tabulka 1.6.7.2.2.2

Nahradit strany 10, 11, 12, 13, 21 a 22 následujícími stranami

1.67.2.2.2 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení: tanková plavidla
ustanovení předmět platnost a komentář
- Elektrická zařízení, která v průběhu normální činnosti nevytvářejí jiskry nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200°C, nebo
- Elektrická zařízení s pouzdrem chráněným rozprašovanou vodou, která v průběhu normální činnosti nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200°C.
1.2.1 Volný nákladní prostor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038 pro plavidla typu „N otevřená“, jejichž volné nákladní prostory obsahují pomocná zařízení a která přepravují pouze látky třídy 8 s poznámkou 30 ve sloupci (20) tabulky C v kapitole 3.2.
1.2.1 Zachycovač plamene. Zkouška podle normy EN 12874:1999 N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu: Zachycovač plamene musí být v typu schváleném kompetentním úředním orgánem pro předepsané použití.
1.2.1 Vysokorychlostní větrací ventil podle normy EN 12874:1999 N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu: Vysokorychlostní větrací ventil musí být v typu schváleném kompetentním úředním orgánem pro předepsané použití.
7.2.2.6 Ověřený systém pro detekci plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
7.2.2.19.3 Plavidla používaná pro pohon N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
7.2.3.20 Použití přehradových skříní pro vyvážení balastem N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Na palubách provozovaných plavidel se mohou přehradové skříně plnit vodou v průběhu vykládání, za účelem vyvážení a pro umožnění bezezbytkového odtoku, pokud to je možné.
7.2.3.20.1 Balastní voda. Ochrana před plnění přehradových skříní vodou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Přehradové skříně je možné plnit balastní vodou jen vtom případě, pokud jsou nákladní tanky prázdné.
7.2.3.20.1 Ověření stabilizace v případě netěsnosti ve spojení s balastní vodou N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu G a typu N
7.2.3.31.2 Motorová vozidla pouze mimo nákladový prostor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N
Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Vozidla se nesmějí startovat na palubě.
7.2.3.51.3 Živé zásuvky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010 pro plavidla typu G a typu N
7.2.4.22.3 Odběr vzorků z jiných otvorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
Do tohoto data se na palubách otevřených plavidel typu N smějí otevírat nákladní tankové prostory v průběhu nakládky pro kontrolu a pro odběr vzorků.
9.3.2.0.1 (c) 9.3.3.0.1 (c) Ochrana parního potrubí proti korozi N.R.M.
od 1.ledna 2001 Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.0.3 (d) 9.3.2.0.3 (d) 9.3.3.0.3 (d) Materiál odolný proti ohni v ubytovacích prostorech a v kormidelně N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.8.1 Pokračování třídy N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená se zachycovači plamene a plavidla typu N otevřená
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Pokud není stanoveno jinak, tak typ konstrukce, síla, podřízené dělení, výbava a převody plavidla musejí odpovídat nebo se musejí rovnat konstrukčním požadavkům pro klasifikaci nejvyšší třídy od uznané klasifikační společnosti.
9.3.1.10.2 9.3.2.10.2 9.3.3.10.2 Jícnové roubení dveří, atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, s výjimkou plavidel typu N otevřený, platí následující požadavky:
Do tohoto data tento požadavek je možné splnit připravením svislých ochranných stěn ve výšce větší nebo rovné 0,50 m. Na palubách provozovaných plavidel o délce pod 50,00 m je možné výšku 0,50 m snížit na 0,30 m u průchodů vedoucích na palubu.
9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 Výška rámů otvorů pro vchod a otvorů nad úrovní paluby N.R.M.
od 1.ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
9.3.1.11.1 (b) Poměr délky a průměru u tlakových tankových plavidel N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.11.1 (d) Omezení délky tankových plavidel N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (a) Uspořádání nákladních tanků. Vzdálenost mezi nákladovými nádržemi a bočnicemi.
Výška hřbetnic, distančních kusů
N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu G, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977.
9.3.1.11.2 (a)Uspořádání nákladních tanků. Vzdálenost mezi nákladovými nádržemi a bočnicemi. Výška hřbetnic, distančních kusůN.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, jejichž kýl byl položený po 31. prosinci 1976, platí následující požadavky
Pokud je objem nádrže větší než 200 m3, nebo kde je poměr délky k průměru menší než 7 ale větší než 5, tam musí být trup v oblasti nádrže takový, aby v případě kolize zůstala nádrž, pokud to je možné, nepoškozená. Tento požadavek je možné brát jako splněný, pokud plavidlo v prostoru nádrže:
- má dvojitý trup s odlehlostí nejméně 80 cm mezi bočním pláštěm a podélným pažením lodního prostoru.
- nebo pokud je plavidlo zkonstruované takto:
(a) Mezi průchozí palubou a horní částí podlažních desek jsou v pravidelných intervalech nepřevyšujících 60 cm umístěné boční podélníky.
(b) Boční podélníky musejí být podepřené síťovým rámem, s mezerami nepřevyšujícími 2,00 m. Výška síťového rámu nesmí být nižší než 10 % hloubky a v jakémkoliv případě nesmí být menší než 30 cm. Musejí být vybavené čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 15 cm2.
c) Boční podélníky podle bodu a) musejí mít stejnou výšku jako síťový rám a musejí být doplněné čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 7,5 cm2.
9.3.1.11.2 (a) Vzdálenost mezi sacími přítoky a podlažními deskami N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (b) 9.3.2.11.2 (b) 9.3.3.11.2 (a) Upevnění nákladních tanků N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (c) 9.3.2.11.2 (c) 9.3.3.11.2 (b) Kapacita sacího přítoku N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (d) 9.3.2.11.2 (d) Boční podélníky mezi trupem a nákladovými nádržemi N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.3 (a) Koncová přepážka nákladového prostoru s izolací „A-60“. Vzdálenost o velikosti 0,50 metru od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.11.3 (a) 9.3.3.11.3 (a) Šířka přehradových skříní 0,60 metru Volné nákladní prostory s přehradovými skříněmi nebo s přepážkami izolovanými izolací „A-60“ Odlehlost o velikosti 0,50 metru od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Typ C: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m;
Typ N: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m, na palubách plavidel s vlastní hmotností do 150 t je tato hodnota 0,40 m;
Typ N otevřený: kofrdamy se nemusejí vyžadovat při celkové hmotnosti do 150 t. Odlehlost mezi nákladovými nádržemi a koncovými přepážkami nákladového prostoru musí být minimálně 0,40 m.
9.3.3.11.4 Průchody přes koncové přepážky nákladových prostorů N.R.M.
od 1.ledna 2005
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu N otevřená, jejichž kýl byl položený před 1. lednem 1977
9.3.3.42.2 Systém ohřevu nákladu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
To je možno dodržet pomocí odlučovače kalu namontovaného na zpětnou trubku kondenzované vody.
9.3.1.51.2 9.3.2.51.2 9.3.3.51.2 Zrakové a sluchové výstražné sdělení N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.51.3 9.3.2.51.3 9.3.3.51.3 Teplotní třída a skupina výbušnosti N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.1 (b), (c), (d) a (e) Elektrická instalace N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.1 (e) 9.3.3.52.1 (e) Elektrická instalace v provedení „se zajištěnou bezpečností“ v nákladovém prostoru N.R.M
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977
Do tohoto data musí být dodržovány během nakládky, vykládky a při vypouštění plynů na palubě plavidel, které mají plynově těsné otvory kormidelny (např. dveře, okna atd.), při poskytnutí výbavy nákladového prostoru tyto podmínky:
a) Veškeré elektrické instalace, stanovené k použití, musejí být v provedení snižujícím nebezpečí výbuchu, tedy mají být zkonstruované tak, aby při obvyklých pracovních podmínkách nevytvářely jiskry a aby teplota jejich vnějšího povrchu nevystupovala nad 200 °C, nebo musejí být typu odolného proti skrápění vodou, jejichž teplota vnějšího povrchu při obvyklých pracovních teplotách nepřekračuje 200 °C;
b) Elektrické instalace, které nedosahují požadavky podle předcházejícího bodu a), musejí být označené červenou barvou a musí je být možné odpojit pomocí hlavního vypínače.
9.3.3.52.2 Akumulátory uložené vně nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.3 (a) 9.3.1.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b)Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynůN.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro následující instalace na plavidlech, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977:
- Instalace osvětlení v ubytovacích prostorech, s výjimkou vypínačů umístěných v blízkosti vstupu do ubytovacích prostorů. - Radiové telefonní instalace v ubytovacích prostorech a v kormidelnách a zařízení pro řízení spalovacích motorů. Do tohoto data veškeré ostatní elektrické instalace musejí splňovat následující požadavky:
a) Generátory, motory, atd. - musejí mít třídu krytí IP13;
b) Řídicí panely, osvětlení, atd. - musejí mít třídu krytí IP23;
c) Zařízení, atd. - musejí mít třídu krytí IP55.
9.3.3.52.3 (a) 9.3.3.52.3 (b) Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.52.3 (b) 9.3.2.52.3 (b) 9.3.3.52.3 (b) v souvislosti s 3 (a) Elektrické instalace používané v průběhu nakládky, vykládky a při vypouštění plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel se nebude aplikovat odstavec (3) (a) v následujících případech:
- Světelné instalace v ubytovacích prostorech, s výjimkou vypínačů umístěných v blízkosti vstupu do ubytovacích prostorů.
- Radiové telefonní instalace v ubytovacích prostorech a v kormidelnách.
9.3.1.52.4 9.3.2.52.4 9.3.3.52.4 poslední znění Odpojení těchto instalací z centralizovaného místa N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.4 Červené označení na elektrických instalacích N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.3.52.5 Odpojovač pro průběžně poháněný generátor N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.3.52.6 Trvale připevněné zásuvky N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla typu N otevřená
9.3.1.56.1 9.3.3.56.1 Kovové stínění pro všechny kabely v oblasti nákladu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.3.56.1 Kovové stínění pro všechny kabely v oblasti nákladu N.R.M.
od 1. ledna 2039 nejpozději pro kalová plavidla

Organizace spojených národů

ECE/ADN/9/Corr.2

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
30. srpna 2010
Pouze anglicky

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN

Korigendum

1. 1.2.1 Definice vykládce, (a)

Místo z vozidla uvést z dopravního prostředku

2. 1.2.1 Definice vykládce, (c)

Stávající znění nahradit

(c) vyprazdňuje nebezpečné věci z nákladního tanku, cisternového vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru; nebo z bateriového železničního vozu, bateriového vozidla, MEMU nebo MEGC; nebo z dopravního prostředku pro přepravu ve volně loženém stavu, velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro přepravu ve volně loženém stavu nebo z kontejneru pro volně ložené látky;

3. 1.4.3.7.1 (I)

Smazat nakládky a

4. 1.6.1.19

Pro nové přechodné ustanovení, nahradit

1.6.1.19 Ustanovení v 2.4.3 a 2.4.4 týkající se klasifikace látek ohrožující životní prostředí platná do 31. prosince 2010 smějí být používána až do 31. prosince 2013.

5. 1.6.1.20

Místo podle požadavků kapitoly 3.4 platných do 31. prosince 2010. uvést podle předpisů kapitoly 3.4 platných do 31. prosince 2010. Avšak v takovém případě smějí být ustanovení v 3.4.12 až 3.4.15 platná od 1. ledna 2011 používána od 1. ledna 2011. Pro účely použití poslední věty v 3.4.13 (c), je-li přepravovaný kontejner označen značkou vyžadovanou v oddílu 3.4.12 do 31. prosince 2010, smí být dopravní jednotka nebo železniční vůz označen(a) značkou vyžadovanou v oddílu 3.4.15 platném od 1. ledna 2011.

6. Po změně v 2.2.2.1.1

Vložit

2.2.2.1.3 Smazat POZNÁMKU 4.

7. 2.2.9.1.10.3

Za navrhovanou změnu, nahradit

2.2.9.1.10.3 Umístit následující nové odstavce:

2.2.9.1.10.3 Látky nebo směsi klasifikované jako látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí) na základě nařízení 1272/2088/ES11

Bez ohledu na ustanovení v 2.2.9.1.10.1, nejsou-li k dispozici údaje pro klasifikaci podle kritérií v 2.4.3 a 2.4.4, látka nebo směs:

(a) musí být klasifikována jako látka ohrožující životní prostředí (vodní prostředí), jestliže musí být přiřazena ke kategorii (kategoriím) Vodní akutní 1, Vodní chronická 1 nebo Vodní chronická 2 podle nařízení 1272/2008/ES11 nebo, pokud je to ještě relevantní, podle uvedeného nařízení, rizikové věty (vět) R50, R50/53 nebo R51/53 podle směrnic 67/548/EHS3 nebo 1999/45/ES4 ;

(b) smí být považována za látku, která neohrožuje životní prostředí (vodní prostředí) pro přepravu v kusech nebo ve volně loženém stavu ve smyslu odstavce 2.2.9.10.1, jestliže nemusí být přiřazena k takové rizikové větě nebo kategorii podle uvedených směrnic nebo nařízení.

8. Před změnu v 2.2.9.1.11 (související změna)

Vložit

2.2.9.1.10.4 Smazat.

9. 2.4.4.3.3 (a)

Místo L(E)C50 ≤ 1 mg/l uvést L(E)C50 ≤ 100 mg/l

10. 2.4.4.3.3(b)

Místo L(E)C50(s) > 1 mg/l uvést L(E)C50(s) > 100 mg/l

11. 3.2.3, Tabulka C, UN 2672, druhá položka, sloupec (2)

Místo (více než 25 % amoniaku) uvést (ne více jak 25 % amoniaku)

12. 3.2.3, Tabulka C, UN 2672, druhá položka, sloupec (5)

Místo 8+N1 uvést 8+N3

13. 3.2.3, Tabulka C, UN 3494, všechny obalové skupiny, sloupec (5)

Místo ROPA SUROVÁ, KYSELÁ, NEHOŘLAVÁ, TOXICKÁ uvést ROPA SUROVÁ, KYSELÁ, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ

14. Strana 56, 3.2.3, po Tabulce C

Místo vývojového diagramu po Tabulce C uvést 3.2.3 Po Tabulce C

Poznámky pod čarou

11 Nařízení 1272/2008/ES Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úřední věstník Evropské unie, č. L 353 ze dne 30. prosince 2008).

3 Směrnice Rady 67/548/EHS z 27. června 1967 o přibližování zákonů, vyhlášek a administrativních nařízení, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných věcí (Úřední věstník Evropských společenství, č. L 196 ze dne 16. srpna 1967).

4 Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. května 1999 o přibližování zákonů, vyhlášek a administrativních nařízení členských států, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úřední věstník Evropských společenství, č. L 200 ze dne 30. července 1999).

Přesunout nahoru